Návrh usnesení - B8-0411/2017Návrh usnesení
B8-0411/2017

NÁVRH USNESENÍ o humanitární situaci v Jemenu

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0411/2017
Předložené texty :
B8-0411/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0411/2017

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu

(2017/2727(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu[1] a ze dne 9. července 2015 o situaci v Jemenu[2],

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 3. dubna 2017 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2216 (2015), 2201 (2015) a 2140 (2014),

–  s ohledem na setkání na vysoké úrovni, které se konalo dne 25. dubna 2017 v Ženevě a jehož cílem bylo přijmout závazky týkající se humanitární krize v Jemenu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současná krize v Jemenu je výsledkem toho, že několik po sobě jdoucích vlád nevyšlo vstříc legitimní touze jemenských občanů po demokracii, hospodářském a sociálním rozvoji, stabilitě a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tato nepříznivá situace vytvořila podmínky pro vypuknutí násilného konfliktu, jelikož se nepodařilo vytvořit inkluzivní vládu a dosáhnout spravedlivého rozdělení moci a jelikož byly systematicky přehlíženy četné případy nerovností v zemi a obecná nestabilita;

B.  vzhledem k tomu, že probíhající konflikt má na tuto zemi a její obyvatele devastující dopady; vzhledem k tomu, že i přes mezinárodní výzvy k politickému řešení krize nedokázaly strany konfliktu dosáhnout smíru a boje pokračují s nepolevující intenzitou;

C.  vzhledem k tomu, že počet civilních obětí nadále roste a válka silně zasáhla jemenskou civilní infrastrukturu a instituce, které jsou čím dál tím méně schopny zajišťovat základní služby; vzhledem k tomu, že zdravotnický systém je na pokraji kolapsu a klíčoví zdravotníci v bojové linii nedostávají již měsíce plat;

D.  vzhledem k tomu, že v Jemenu vypukla druhá epidemie cholery a akutního vodnatého průjmu, v důsledku čehož existuje podezření na více než 100 000 případů nákazy cholerou a v období od 27. dubna do 8. června 2017 zemřelo v celé zemi téměř 800 osob;

E.  vzhledem k tomu, že situace v Jemenu představuje velké riziko pro stabilitu v tomto regionu, zejména v oblasti Afrického rohu, Rudého moře a v širší oblasti Blízkého východu; vzhledem k tomu, že se al-Káidě na Arabském poloostrově (AQAP) podařilo využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu a rozšířit svou oblast vlivu a zvýšit počet a rozsah teroristických útoků; vzhledem k tomu, že organizace AQAP a takzvaný Islámský stát (ISIS) / Dá‘iš zapustily v Jemenu kořeny a páchají teroristické útoky, při kterých umírají stovky lidí;

F.  vzhledem k tomu, že humanitární situace v Jemenu je katastrofická; vzhledem k tomu, že v únoru 2017 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) označila situaci v Jemenu za „nejhorší potravinovou krizi na světě“; vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že v květnu 2017 potřebovalo v Jemenu potravinovou pomoc 17 milionů osob, přičemž 7 milionů těchto osob čelí „potravinové krizi“; vzhledem k tomu, že 2,2 milionu osob trpí vážnou akutní podvýživou, přičemž každých deset minut umírá jedno dítě z příčin, kterým by šlo předejít;

G.  vzhledem k tomu, že téměř 90 % základních potravin v zemi se dováží; vzhledem k tomu, že probíhající konflikt výrazně omezuje dovoz zboží a dodávky humanitární pomoci do Jemenu, především v důsledku faktické blokády přístavu Hudajdá; vzhledem k tomu, že násilí v zemi a obecný nedostatek paliva narušily vnitřní distribuční sítě potravin;

H.  vzhledem k tomu, že navzdory setkání na vysoké úrovni, které se konalo v dubnu 2017 v Ženevě s cílem přijmout závazky týkající se humanitární krize v Jemenu a během něhož různé země a organizace oficiální přislíbily pomoc ve výši 1,1 miliardy USD, dárci do 9. května 2017 poskytli finanční prostředky, jejichž částka představovala pouze 18,3 % humanitární výzvy OSN ve výši 2,1 miliardy USD vyhlášené pro Jemen pro rok 2017;

I.  vzhledem k tomu, že v jednom ze svých předchozích usnesení Parlament vyzval k přijetí opatření, jehož cílem by bylo uplatňovat zbrojní embargo EU vůči Saúdské Arábii, a to v souvislosti se závažnými obviněními z porušování mezinárodního humanitárního práva, kterého se má tato země dopouštět v Jemenu, a v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008; vzhledem k tomu, že jsou hútijští rebelové podporováni Íránem;

1.  je hluboce znepokojen dramatickým zhoršováním humanitární situace v Jemenu, která se vyznačuje obecným nedostatkem potravin a závažnou podvýživou, útoky, při nichž není brán ohled na civilní obyvatelstvo a zdravotnické a humanitární pracovníky, a ničením civilní a zdravotnické infrastruktury, pokračujícími leteckými útoky, pozemními boji a ostřelováním, a to navzdory opakovaným výzvám k opětovnému ukončení násilností; vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v tomto konfliktu a utrpením osob zasažených boji a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje, že je odhodlán Jemen a jeho lid nadále podporovat;

2.  je velmi znepokojen tím, že letecké útoky a pozemní boje, které přinesly smrt tisíců civilistů a vedly k vysídlení a ztrátě živobytí ohrožujícím životy mnohých osob, prohloubily destabilizaci Jemenu, ničí fyzickou infrastrukturu v této zemi, vytvořily živnou půdu pro expanzi teroristických a extremistických organizací, jako je Islámský stát / Dá’iš a AQAP, a vyostřily již tak kritickou humanitární situaci;

3.  co nejdůrazněji odsuzuje veškeré teroristické útoky a násilí páchané na civilním obyvatelstvu; naléhavě vyzývá vládu Jemenu, aby se zhostila své povinnosti v boji proti organizaci Islámský stát / Dá’iš a AQAP, jež ze současné nestability těží; zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny strany konfliktu přijaly rozhodná opatření proti těmto skupinám, jejichž činnost představuje vážnou hrozbu pro vyjednání smíru a pro bezpečnost nejen v tomto regionu;

4.  připomíná, že konflikt v Jemenu nelze v žádném případě vyřešit vojenskou cestou a že tuto krizi je možné vyřešit pouze na základě inkluzivního procesu jednání vedeného Jemenci, který bude zahrnovat všechny dotčené strany s výrazným zastoupení žen a jehož prostřednictvím lze dosáhnout inkluzivního politického řešení; opakuje svou podporu úsilí, které vyvíjí Evropská služba pro vnější činnost s cílem zprostředkovat obnovení jednání, a vyzývá všechny strany konfliktu, aby v této věci zaujaly konstruktivní přístup a nekladly pro obnovení jednání žádné předběžné podmínky; zdůrazňuje, že zásadní význam pro usnadnění návratu k politickému řešení bude mít provádění opatření na budování důvěry, jako jsou okamžité kroky k dosažení udržitelného příměří, mechanismus pro monitorované stahování ozbrojených sil, usnadnění přístupu humanitárních a obchodních dodávek a propuštění politických vězňů;

5.  vyzývá všechny strany, aby co nejdříve uzavřely dohodu o zastavení bojů, na jejíž dodržování bude dohlížet OSN, a to jako první krok k obnovení mírových rozhovorů pod vedením OSN; rovněž vyzývá všechny mezinárodní a regionální aktéry, aby navázali konstruktivní jednání s jemenskými stranami s cílem umožnit deeskalaci konfliktu a vyjednání smíru, při němž bude respektována nezávislost, jednota, svrchovanost a územní celistvost Jemenu; v této souvislosti zdůrazňuje zásadní úlohu, kterou může EU plnit především při vytváření podmínek pro mírový proces a po skončení konfliktu;

6.  důrazně odsuzuje veškeré útoky na civilní obyvatelstvo, včetně bombardování, používání kazetové munice, raketového ostřelování, palby, ostřelování ze zálohy, balistického ostřelování a používání protipěchotních nášlapných min, jakož i útoky ničící civilní infrastruktury včetně škol, zdravotnických zařízení, obytných oblastí, tržnic, vodovodních systémů, přístavů a letišť; znovu naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby zajistily ochranu civilistů a dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv; požaduje mezinárodní nezávislé vyšetření všech obvinění ze zneužívání, mučení, cíleného zabíjení civilistů a jiných případů porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva; zdůrazňuje, že má-li být dosaženo trvalého řešení konfliktu, je nutné zajistit, aby příslušné osoby nesly za tato porušení odpovědnost;

7.  žádá všechny strany konfliktu, aby pracovaly na odstranění veškerých logistických a finančních překážek, které brzdí dovoz a distribuci potravin a zdravotnických potřeb pro postižené civilní obyvatelstvo; především naléhavě vyzývá příslušné strany, aby zajistily plné a účinné fungování hlavních bran obchodu, jako jsou přístavy Hudajdá a Aden; zdůrazňuje jejich význam jako životně důležitého spojení pro humanitární pomoc a pro základní zásobování; vyzývá k opětovnému otevření letiště v San'á pro komerční lety, aby mohly být do Jemenu letecky dopravovány naléhavě potřebné léky a komodity a aby mohli být Jemenci, kteří potřebují lékařské ošetření, letecky přepravováni z Jemenu;

8.  je hluboce znepokojen tím, že tento konflikt přinesl rostoucí počet incidentů u jemenského pobřeží Rudého moře, což ohrožuje námořní obchod; vyzývá všechny strany, aby zaručily svobodu plavby na této klíčové mezinárodní přepravní trase;

9.  vyzývá Radu, aby účinně prosazovala dodržování mezinárodního humanitárního práva, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách EU; znovu připomíná, že je zejména nutné důsledně uplatňovat pravidla EU stanovená ve společném postoji Rady 2008/944/SZBP o vývozu zbraní; poukazuje na to, že je důležité uplatňovat stávající mechanismy v oblasti odpovědnosti, jako je vyšetřovací zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a mechanismus OSN pro záznamy o dětech v ozbrojených konfliktech;

10.  naléhavě vyzývá všechny strany, aby spolupracovaly na vytvoření sjednocené a plně funkční jemenské centrální banky, a zdůrazňuje, že by prostředky z mezinárodní pomoci měly být směrovány na podporu jemenských devizových rezerv, aby se usnadnil dovoz potravin a léků;

11.  zdůrazňuje, že je nezbytné posílit pozici místních orgánů a budovat jejich kapacitu pro poskytování služeb a zapojit jemenskou diasporu a mezinárodní nevládní organizace do podpory klíčových sektorů v oblasti služeb; zdůrazňuje zejména, že je naléhavě potřebné, aby EU a další mezinárodní aktéři řešili epidemii cholery a podpořili jemenské zdravotnictví, aby nedošlo k jeho kolapsu, mimo jiné tak, že usnadní poskytování vybavení a vyplácení mezd zdravotníkům v první linii, jejichž přítomnost je pro humanitární pomoc kriticky důležitá;

12.  vyzývá země a organizace, jež na setkání na vysoké úrovni týkajícím se humanitární krize v Jemenu v Ženevě v dubnu 2017 přislíbily poskytnout prostředky, aby tyto přísliby neodkladně splnily a své závazky zvýšily tak, aby pokryly veškeré potřeby, které určila OSN ve svém plánu humanitární reakce;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.