Procedure : 2017/2727(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0411/2017

Indgivne tekster :

B8-0411/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/06/2017 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0273

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 261kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.524v01-00
 
B8-0411/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))  
B8‑0411/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutning af 25. februar 2016 om den humanitære situation i Yemen(1) og beslutning af 9. oktober 2016 om situationen i Yemen(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Yemen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt den 25. april 2017 i Genève,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den aktuelle krise i Yemen skyldes, at skiftende regeringer ikke har opfyldt det yemenitiske folks legitime forhåbninger om demokrati, økonomisk og social udvikling, stabilitet og sikkerhed; der henviser til, at denne forsømmelse har skabt betingelserne for udbruddet af en væbnet konflikt, fordi der ikke er blevet etableret en inkluderende regering og en retfærdig magtdeling, og fordi landets mange uligheder og den udbredte usikkerhed systematisk er blevet ignoreret;

B.  der henviser til, at konsekvenserne af den vedvarende konflikt er altødelæggende for landet og dets befolkning; der henviser til, at det på trods af internationale opfordringer til at finde en politisk løsning på krisen ikke er lykkedes parterne i konflikten at nå frem til en løsning, og kampene fortsætter;

C.  der henviser til, at antallet af civile ofre fortsat stiger, og til, at Yemens civile infrastruktur og institutioner er blevet hårdt ramt af krigen og i stigende grad er ude af stand til at levere grundlæggende tjenesteydelser; der henviser til, at sundhedssystemet er ved at bryde sammen, og at centralt sundhedspersonale i frontlinjen ikke har fået løn i månedsvis;

D.  der henviser til, at Yemen er ramt af det andet udbrud af kolera og akut diarré, som har medført over 100 000 formodede koleratilfælde og har dræbt næsten 800 mennesker i hele landet i perioden fra den 27. april til den 8. juni 2017;

E.  der henviser til, at situationen i Yemen indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen, navnlig på Afrikas Horn, omkring Det Røde Hav og i Mellemøsten generelt; der henviser til, at Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) har kunnet udnytte den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen til at udvide sin tilstedeværelse og forøge antallet og omfanget af sine terrorhandlinger; der henviser til, at AQAP og den såkaldte Islamiske Stat (ISIS)/Daesh har etableret sig i Yemen og udført terrorhandlinger, hvor hundredevis af mennesker er blevet dræbt;

F.  der henviser til, at den humanitære situation i Yemen er katastrofal; der henviser til, at FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) i februar 2017 erklærede, at situationen i Yemen var "den største fødevaresikkerhedskatastrofe i verden"; der henviser til, at FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) i maj 2017 anførte, at 17 millioner mennesker i Yemen havde behov for fødevarebistand, og at 7 millioner af dem befandt sig i en "fødevaresikkerhedsmæssig nødsituation"; der henviser til, at 2,2 millioner børn lider af alvorlig akut fejlernæring, og at der hvert tiende minut dør et barn af årsager, som kunne forebygges;

G.  der henviser til, at import tegner sig for næsten 90 % af landets basisfødevarer; der henviser til, at den vedvarende konflikt i alvorlig grad har forhindret kommerciel import og leverancer af humanitær bistand i at nå frem til Yemen, navnlig som følge af de facto-blokaden af havnen i Hodeida; der henviser til, at volden i landet og den udbredte mangel på brændstof har afbrudt de interne fødevaredistributionsnet;

H.  der henviser til, at donorerne kun har leveret midler svarende til 18,3 % af FN's appel om 2,1 mia. USD til humanitær bistand til Yemen for 2017 trods FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som fandt sted i Genève i april, hvorunder en række lande og organisationer gav tilsagn, der beløb sig til 1,1 mia. USD;

I.  der henviser til, at Parlamentet i en tidligere beslutning har opfordret til et initiativ med henblik på at indføre en EU-våbenembargo mod Saudi-Arabien i betragtning af de alvorlige beskyldninger om dette lands overtrædelse af den humanitære folkeret i Yemen og i tråd med Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP af 8. december 2008; der henviser til, at Houthi-oprørerne støttes af Iran;

1.  giver udtryk for alvorlig bekymring over den alarmerende forværring af den humanitære situation i Yemen, som er karakteriseret ved udbredt fødevareusikkerhed og alvorlig fejlernæring, vilkårlige angreb på civile og sundheds- og nødhjælpsarbejdere, ødelæggelse af civil og medicinsk infrastruktur, vedvarende luftbombardementer, kampe på jorden og granatbeskydning til trods for de gentagne opfordringer til på ny at indstille fjendtlighederne; beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og lidelserne for dem, der befinder sig midt i kamphandlingerne, og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier; bekræfter på ny sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

2.  giver udtryk for alvorlig bekymring over, at de fortsatte luftangreb og kampene på jorden har medført tusindvis af dødsfald blandt civile, fordrivelser og tab af udkomme, hvilket har skabt risiko for yderligere tab af menneskeliv, har destabiliseret Yemen yderligere, ødelægger landets fysiske infrastruktur, har skabt ustabilitet, der er blevet udnyttet af terrororganisationer og ekstremistiske organisationer som ISIS/Daesh og AQAP, og har forværret en allerede kritisk humanitær situation;

3.  fordømmer på det kraftigste alle terrorangreb og voldshandlinger mod civile; opfordrer indtrængende Yemens regering til at påtage sig sit ansvar i bekæmpelsen af ISIS/Daesh og AQAP, der udnytter den aktuelle ustabilitet; understreger, at det er nødvendigt, at alle parter i konflikten skrider håndfast ind over for sådanne grupper, hvis aktiviteter udgør en alvorlig trussel mod en forhandlingsløsning og mod sikkerheden i og omkring regionen;

4.  minder om, at en militær løsning på konflikten i Yemen ikke er mulig, og at krisen kun kan løses gennem en inkluderende, yemenitisk-ledet forhandlingsproces med inddragelse af alle berørte parter og med fuldstændig og meningsfuld deltagelse af kvinder, som fører frem til en inkluderende politisk løsning; erklærer igen sin støtte til EU-Udenrigstjenestens bestræbelser på at fremme en genoptagelse af forhandlingerne, og opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at reagere konstruktivt - og uden at opstille forhåndsbetingelser - på disse bestræbelser; understreger, at gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger, f.eks. omgående skridt hen imod en holdbar våbenhvile, en mekanisme til en overvåget tilbagetrækning af styrker, fremme af adgangen for humanitært og kommercielt gods samt løsladelse af politiske fanger, er afgørende for at fremme en tilbagevenden til det politiske spor;

5.  opfordrer alle parter til hurtigst muligt at blive enige om at indstille fjendtlighederne under overvågning af FN, som et første skridt i retning af en genoptagelse af fredsforhandlingerne under ledelse af FN; opfordrer endvidere alle internationale og regionale aktører til at gå i konstruktiv dialog med parterne i Yemen med henblik på at muliggøre en nedtrapning af konflikten og en forhandlet løsning, der respekterer Yemens uafhængighed, enhed, suverænitet og territoriale integritet; fremhæver i denne forbindelse den afgørende rolle, som navnlig EU kan spille med hensyn til at fremme bestræbelserne på en fredsproces, og når konflikten er overstået;

6.  fordømmer på det kraftigste angreb på civile, herunder bombardementer, anvendelse af klyngeammunition, raketter, granater, snigskytter og missilangreb, og den rapporterede brug af personelminer samt angreb, der ødelægger civil infrastruktur, herunder skoler, lægefaciliteter, boligområder, markeder, vandsystemer, havne og lufthavne; gentager sin indtrængende opfordring til alle parter i konflikten om at sikre beskyttelse af civile, respekt for den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning; kræver en international uafhængig undersøgelse af alle påstande om mishandling, tortur, målrettede drab på civile og andre krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret; understreger, at det er uomgængeligt at sikre, at krænkerne drages til ansvar for at opnå en varig bilæggelse af konflikten;

7.  opfordrer alle parter i konflikten til at arbejde på at fjerne alle logistiske og økonomiske forhindringer, som påvirker importen og distributionen af fødevarer og lægemidler til civile i nød; opfordrer navnlig indtrængende alle parter til at sikre, at alle store indførselssteder for varer, som f.eks. havnene i Hodeida og Aden, fungerer effektivt og i fuldt omfang; understreger deres betydning som en livline for humanitær bistand og basale forsyninger; opfordrer til, at Sana'a lufthavn genåbnes for kommercielle flyvninger, så den medicin og de varer, der er akut behov for, kan flyves ind, og yemenitter med behov for lægebehandling kan flyves ud;

8.  er foruroliget over, at konflikten har ført til et stigende antal hændelser langs Yemens rødehavskyst, som bringer den søbårne handel i fare; opfordrer alle parter til at sikre fri sejlads ad denne meget vigtige internationale sejlrute;

9.  opfordrer Rådet til reelt at fremme overholdelsen af den humanitære folkeret som fastsat i de relevante EU-retningslinjer; gentager navnlig, at der er behov for en striks anvendelse fra EU's side af de regler, der er fastsat i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om våbeneksport; understreger, at det er vigtigt at fastholde de eksisterende ansvarliggørelsesmekanismer, såsom undersøgelsesrapporten fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder og FN's mekanisme for listeopførelse vedrørende børn og væbnede konflikter;

10.  opfordrer indtrængende alle parter til at arbejde for en forenet og fuldt funktionsdygtig centralbank i Yemen og understreger, at internationale bistandsmidler bør rettes mod at støtte Yemens valutareserve med henblik på at fremme import af fødevarer og lægemidler;

11.  fremhæver betydningen af at styrke lokale myndigheder og opbygge deres kapacitet til levering af tjenesteydelser samt at inddrage den yemenitiske diaspora og internationale NGO'er i at støtte vigtige servicesektorer; understreger navnlig, at EU og andre internationale aktører er nødt til hurtigt at sætte ind over for koleraudbruddet og støtte sundhedssystemet for at undgå, at det bryder sammen, bl.a. ved at muliggøre forsyninger og lønudbetaling til sundhedspersonale i frontlinjen, som er altafgørende for den humanitære indsats;

12.  opfordrer de lande og organisationer, der gav tilsagn under FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som fandt sted i Genève i april 2017, til hurtigt at indfri disse tilsagn og øge deres engagement i at sikre en fuldt finansieret beredskabsplan for humanitær bistand fremlagt af FN;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0066.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0270.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik