Resolutsiooni ettepanek - B8-0411/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0411/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK humanitaarolukorra kohta Jeemenis

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0407/2017

Menetlus : 2017/2727(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0411/2017
Esitatud tekstid :
B8-0411/2017
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0411/2017

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis

(2017/2727(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eriti 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni[1] humanitaarolukorra kohta Jeemenis ja 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni[2] olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse nõukogu 3. aprilli 2017. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta, eriti resolutsioone 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  võttes arvesse 25. aprillil 2017 Genfis toimunud kõrgetasemelist rahastajate konverentsi Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Jeemeni praeguse kriisi on põhjustanud järjestikuste valitsuste suutmatus täita Jeemeni elanike õigustatud ootusi demokraatia, majandusliku ja sotsiaalse arengu, stabiilsuse ja julgeoleku osas; arvestades, et selline suutmatus on loonud tingimused vägivaldse konflikti puhkemiseks, kuna ei ole moodustatud kaasavat valitsust, ei toimu võimu õiglast jagamist ning süstemaatiliselt ignoreeritakse riigis esinevat erilaadset ebavõrdsust ning üldist ebaturvalisust;

B.  arvestades, et jätkuval konfliktil on laastavad tagajärjed riigile ja selle elanikkonnale; arvestades, et vaatamata rahvusvahelistele üleskutsetele leida kriisile poliitiline lahendus ei ole konfliktipooled suutnud kokkuleppele jõuda ja võitlus jätkub;

C.  arvestades, et hukkunud tsiviilisikute arv kasvab jätkuvalt, ning arvestades, et sõda on avaldanud ränka mõju Jeemeni tsiviiltaristule ja institutsioonidele, mis suudavad üha vähem osutada põhiteenuseid; arvestades, et tervishoiusüsteem on kokkuvarisemise äärel ning olulise tähtsusega esmatasandi tervishoiutöötajatele ei ole mitmeid kuid palka makstud;

D.  arvestades, et Jeemenis on praegu teine koolera- ja ägeda vesise diarröa puhang, millega seoses on tuvastatud üle 100 000 arvatava koolerajuhtumi ja mis on toonud kaasa ligi 800 inimese surma kogu riigis 28. aprillist 8. juunini 2017;

E.  arvestades, et olukord Jeemenis ohustab tõsiselt piirkonna stabiilsust, eelkõige Aafrika Sarve ja Punase mere piirkonnas ning Lähis-Idas laiemalt; arvestades, et Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) on suutnud kasutada ära poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemist Jeemenis, laiendades oma kohalolekut ning suurendades terrorirünnakute arvu ja ulatust; arvestades, et AQAP ja nn Islamiriik (ISIS/Da’esh) on end Jeemenis sisse seadnud ja korraldanud terrorirünnakuid, tappes sadu inimesi;

F.  arvestades, et humanitaarolukord Jeemenis on katastroofiline; arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) kuulutas Jeemeni olukorra maailma suurimaks toiduga kindlustatusega seotud hädaolukorraks; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) märkis 2017. aasta mais, et Jeemenis vajab toiduabi 17 miljonit inimest, neist seitse miljonit on toiduga kindlustatuse osas hädaolukorras; arvestades, et 2,2 miljonit last kannatab tõsise akuutse alatoitumuse all ja iga kümne minuti järel sureb üks laps põhjustel, mida oleks võimalik ennetada;

G.  arvestades, et peaaegu 90 % riigi põhitoiduainetest imporditakse; arvestades, et jätkuva konflikti tõttu on tõsiselt piiratud kaubandusliku impordi ja humanitaarabi jõudmine Jeemenisse, eelkõige Hodeida sadama de facto blokeerimise tõttu; arvestades, et vägivald riigis ja laialt levinud kütusenappus on lõhkunud riigisisesed toiduainete jaotusvõrgud;

H.  arvestades, et vaatamata aprillis Genfis toimunud kõrgetasemelisele rahastajate konverentsile Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks, mille käigus eri riigid ja organisatsioonid andsid 1,1 miljardi US dollarini küündivaid lubadusi, olid abiandjad 9. mai 2017. aasta seisuga eraldanud rahalisi vahendeid summas, mis moodustab vaid 18,3 % ÜRO esitatud 2,1 miljardi dollari suurusest humanitaarabi üleskutsest Jeemeni abistamiseks 2017. aastal;

I.  arvestades, et Euroopa Parlament palus ühes varasemas resolutsioonis käivitada algatuse, mille eesmärk on kehtestada ELi relvaembargo Saudi Araabia suhtes, arvestades sellele riigile esitatavaid tõsiseid süüdistusi väidetava rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise pärast Jeemenis ja kooskõlas nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP; arvestades, et Iraan toetab al-Houthi mässulisi;

1.  väljendab sügavat muret Jeemenis valitseva humanitaarolukorra murettekitava halvenemise pärast, mida iseloomustab laialdane toiduga kindlustamatus ja raske alatoitlus, valimatud rünnakud tsiviilelanike ning meditsiini- ja abitöötajate vastu, tsiviil- ja meditsiinitaristu hävitamine, jätkuvad õhurünnakud, maapealse sõjategevuse ja mürsurünnakute ägenemine, hoolimata korduvatest nõudmistest sõjategevus lõpetada; väljendab sügavat kahetsust konflikti põhjustatud inimohvrite ja kõigi nende inimeste kannatuste pärast, kes on jäänud võitlevate poolte vahele, ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; kinnitab veel kord oma pühendumust Jeemeni ja Jeemeni rahva jätkuvale toetamisele;

2.  väljendab sügavat muret, et jätkuvad õhurünnakud ning maapealne sõjategevus on toonud kaasa tuhandete tsiviilisikute hukkumise ja sundrände ning on võtnud inimestelt elatise, mis seab ohtu veel rohkem inimelusid, need on Jeemenit veelgi destabiliseerinud, on hävitamas riigi füüsilist taristut, on tekitanud ebastabiilsuse, mida on ära kasutanud terrori- ja äärmusorganisatsioonid, nagu ISIS/Da’esh ja AQAP, ning on teravdanud juba niigi kriitilist humanitaarolukorda;

3.  mõistab teravalt hukka kõik terroriaktid ja vägivalla tsiviilelanike vastu; kutsub Jeemeni valitsust tungivalt üles täitma oma kohustusi võitluses ISIS/Da’esh ja AQAPi vastu, kes praegust ebastabiilset olukorda ära kasutavad; rõhutab, et kõik konfliktiosalised peavad võtma otsustavaid meetmeid selliste rühmituste vastu, kelle tegevus kujutab tõsist ohtu kokkuleppe saavutamisele läbirääkimiste teel ning julgeolekule nii selles piirkonnas kui ka kaugemal;

4.  kordab, et Jeemeni konflikti ei ole võimalik sõjaliselt lahendada ja kriisi on võimalik lahendada ainult kaasavate Jeemeni juhitavate läbirääkimiste kaudu, millesse kaasatakse kõik asjaomased osalised, milles naised osalevad täielikult ja sisuliselt ning mille tulemuseks on kaasav poliitiline lahendus; kinnitab oma toetust Euroopa välisteenistuse püüdlustele kergendada läbirääkimise jätkamist ning kutsub konflikti kõiki osalisi tungivalt üles reageerima nendele pingutustele konstruktiivselt ja eeltingimusi esitamata; toonitab, et poliitilisele suunale tagasipöördumise lihtsustamiseks on väga oluline rakendada usaldust suurendavaid meetmeid, nagu kohesed meetmed püsiva relvarahu tagamiseks, mehhanism relvajõudude kontrollitavaks väljaviimiseks, juurdepääsu hõlbustamine humanitaar- ja kaubanduslikul eesmärgil ning poliitvangide vabastamine;

5.  nõuab seetõttu kõikidelt osalistelt tungivalt, et nad lepiksid kiiresti kokku vaenutegevuse lõpetamises ÜRO järelevalve all, mis oleks esimene samm rahukõneluste jätkamiseks ÜRO juhtimise all; kutsub ühtlasi kõiki rahvusvahelisi ja piirkondlikke osalejaid üles tegema Jeemeni osalistega konstruktiivset koostööd, mis võimaldaks konflikti leevendada ja saavutada läbirääkimiste teel kokkulepe, millega austatakse Jeemeni sõltumatust, ühtsust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; toonitab sellega seoses väga olulist rolli, mis eriti ELil võiks olla rahuprotsessi lihtsustamisel ja konfliktijärgses olukorras;

6.  mõistab igati hukka rünnakud tsiviilelanike vastu, sh pommitamise, kobarlahingumoona kasutamise, raketi- ja mürsurünnakud, snaipritule ning jalaväemiinide väidetava kasutamise ning rünnakud, mille tagajärjel hävib tsiviiltaristu, sealhulgas koolid, meditsiiniasutused, elamurajoonid, turud, veesüsteemid, sadamad ja lennujaamad; kordab tungivat üleskutset kõigile konfliktiosalistele tagada tsiviilelanike kaitse, järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust; nõuab kõigi väidetavate väärkohtlemise, piinamise, tsiviilisikute kavakindla tapmise ning muude inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste sõltumatut rahvusvaheliste uurimist; rõhutab, et konfliktile püsiva lahenduse leidmiseks on ülimalt oluline tagada õiguserikkumiste eest vastutusele võtmine;

7.  kutsub kõiki konfliktiosalisi üles töötama selle nimel, et kõrvaldada kõik logistilised ja finantstakistused, mis mõjutavad toidu ja meditsiinitarvete importi ja jaotust abivajavatele tsiviilelanikele; nõuab eriti tungivalt, et osalised tagaksid oluliste kaubanduslike sisenemispunktide, nagu Hodeida ja Adeni sadama täieliku ja tulemusliku toimimise; rõhutab, et need on väga olulised humanitaarabi ja esmatähtsate kaubatarnete riiki pääsemise seisukohast; kutsub üles avama uuesti Sana’a lennujaama kommertslendudele, mis võimaldaks riiki tuua hädavajalikke ravimeid ja kaupu ning ravi vajavatel Jeemeni elanikel riigist lahkuda;

8.  tunneb suurt muret, et konflikti tõttu on sagenenud vahejuhtumid Jeemeni Punase mere rannikul, mis ohustab merekaubadust; kutsub kõiki osalisi üles tagama meresõiduvabadus sellel üliolulisel rahvusvahelisel mereteel;

9.  nõuab, et nõukogu edendaks tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; kordab eriti, et EL peab rangelt kohaldama nõukogu ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP (relvaekspordi kohta) sätestatud eeskirju; toonitab, kui oluline on toetada olemasolevaid vastutusmehhanisme, nagu ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo uurimisaruanne ja relvakonfliktidest mõjutatud lapsi käsitlev loetellu kandmise ÜRO mehhanism;

10.  nõuab tungivalt, et kõik osalised töötaksid ühendatud ja täielikult toimiva Jeemeni keskpanga saavutamise suunas, ja toonitab, et rahvusvaheliseks abiks antavad rahalised vahendid tuleks suunata Jeemeni valuutareservide suurendamiseks, et kergendada toidu- ja meditsiinikaupade importi;

11.  rõhutab, kui tähtis on suurendada kohalike omavalitsuste mõjuvõimu ja parandada nende suutlikkust teenuste osutamisel ning kaasata Jeemeni diasporaa ja rahvusvahelised VVOd olulise tähtsusega sektorite toetamisse; rõhutab eriti, et EL ja teised rahvusvahelised osalised peavad tegelema kiiresti koolerapuhanguga ja toetama tervishoiusüsteemi, et vältida selle kokkuvarisemist, sealhulgas lihtsustades tarneid ja palkade maksmist esmatasandi meditsiinipersonalile, kes on humanitaarabi andmise seisukohalt väga olulised;

12.  palub riikidel ja organisatsioonidel, kes andsid lubadusi 2017. aasta aprillis Genfis toimunud kõrgetasemelisel rahastajate konverentsil Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks, kiiresti need lubadused täita ja suurendada võetud kohustusi, et tagada ÜRO esitatud humanitaarreageerimiskava täielik rahastamine;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.