Päätöslauselmaesitys - B8-0411/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0411/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0407/2017

Menettely : 2017/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0411/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0411/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0411/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

(2017/2727(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 25. helmikuuta 2016[1] antamansa päätöslauselman Jemenin humanitaarisesta tilanteesta 9. heinäkuuta 2015[2] antamansa päätöslauselman humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemen-päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselmat 2216(2015), 2201(2015) ja 2140(2014),

–  ottaa huomioon Genevessä 25. huhtikuuta 2017 pidetyn Jemenin humanitaarista kriisiä käsitelleen korkean tason avunantajien tapahtuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Jemenin nykyinen kriisi on tulosta useiden perättäisten hallitusten kyvyttömyydestä vastata jemeniläisten oikeutettuihin vaatimuksiin demokratiasta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, vakaudesta ja turvallisuudesta; ottaa huomioon, että tämä kyvyttömyys on luonut pohjan väkivaltaisen konfliktin puhkeamiselle, koska maahan ei ole kyetty perustamaan osallistavaa hallitusta eikä valtaa ole kyetty jakamaan oikeudenmukaisesti ja koska maan monenlainen eriarvoisuus ja laajalle levinnyt turvattomuus on jätetty järjestelmällisesti huomiotta;

B.  toteaa, että jatkuvasta konfliktista on tuhoisia seurauksia maalle ja sen väestölle; panee merkille, että vaikka kriisin poliittiseen ratkaisemiseen on kansainvälistä painetta, konfliktin osapuolet eivät ole onnistuneet pääsemään ratkaisuun ja taistelut jatkuvat;

C.  panee merkille, että siviiliuhrien määrä nousee jatkuvasti, sodalla on ollut vakavia seurauksia Jemenin siviili-infrastruktuurille ja instituutioille, ja ne epäonnistuvat yhä useammin peruspalveluiden tuottamisessa; toteaa, että terveydenhuoltojärjestelmä on romahduksen partaalla eikä keskeiselle etulinjan terveydenhoitohenkilöstölle ole maksettu palkkaa kuukausiin;

D.  panee merkille, että Jemenissä on nyt meneillään toinen kolera-aalto ja akuutti vedensekaisen ripulin epidemia, jonka yhteydessä on havaittu yli 100 000 epäiltyä koleratapausta ja joka on aiheuttanut lähes 800 ihmisen kuoleman 27. huhtikuuta–8. kesäkuuta koko maassa;

E.  ottaa huomioon, että Jemenin tilanne uhkaa vakavasti alueellista vakautta erityisesti Afrikan sarvessa, Punaisen meren alueella ja Lähi-idässä yleensä; toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) on kyennyt käyttämään hyväkseen Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen huononemista, laajentamaan läsnäoloaan alueella ja lisäämään terrori-iskujen määrää ja laajuutta; ottaa huomioon, että AQAP ja niin kutsuttu Islamilainen valtio (Isis) / Da’esh on vahvistanut läsnäoloaan Jemenissä ja tehnyt terrori-iskuja ja tappanut niissä satoja ihmisiä;

F.  toteaa, että Jemenin humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen; ottaa huomioon, että helmikuussa 2017 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) julisti Jemenin tilanteen ”maailman pahimmaksi elintarviketurvaan liittyväksi hätätilanteeksi”; panee merkille, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto (OCHA) ilmoitti toukokuussa 2017, että 17 miljoonaa ihmistä Jemenissä tarvitsi ruoka-apua ja seitsemällä miljoonalla heistä oli elintarviketurvaan liittyvä hätätilanne; toteaa, että maassa 2,2 miljoonaa lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta, ja joka kymmenes minuutti kuolee lapsi jostakin estettävissä olevasta syystä;

G.  toteaa, että lähes 90 prosenttia maan peruselintarvikkeista tuodaan ulkomailta; toteaa, että jatkuva konflikti on estänyt kaupallista tuontia ja humanitaarisia avustustoimituksia Jemeniin, mikä on aiheutunut etenkin Hodeidan sataman toiminnan estämisestä käytännössä; toteaa, että maan väkivalta ja laajalle levinnyt polttoainepula ovat häirinneet elintarvikkeiden sisäisten jakeluverkkojen toimintaa;

H.  ottaa huomioon, että huolimatta Genevessä huhtikuussa pidetystä Jemenin humanitaarista kriisiä käsitelleestä korkean tason avunantajien tapahtumasta, jossa useat maat ja järjestöt sitoutuivat antamaan apua yhteensä 1,1 miljardia dollaria, avunantajat olivat 9. toukokuuta 2017 mennessä antaneet varoja ainoastaan 18,3 prosenttia YK:n esittämästä 2,1 miljardin dollarin suuruisesta humanitaarisesta vetoomuksesta Jemenille vuodeksi 2017;

I.  panee merkille, että parlamentti vaati aiemmassa päätöslauselmassaan neuvoston 8. joulukuuta 2008 vahvistaman yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisesti aloitetta Saudi-Arabiaa koskevan EU:n asevientikiellon asettamisesta, ottaen huomioon vakavat väitteet Saudi-Arabian Jemenissä harjoittamasta kansainvälisen oikeuden rikkomisesta; toteaa, että Iran tukee huthikapinallisia;

1.  on hyvin huolestunut Jemenin humanitaarisen tilanteen hälyttävästä heikkenemisestä, mikä ilmenee laajalle levinneenä puutteellisena elintarviketurvana ja vakavana aliravitsemuksena, summittaisina hyökkäyksinä siviilejä ja lääkintä- ja avustustyöntekijöitä vastaan sekä siviili- ja terveydenhoitoinfrastruktuurin tuhoutumisena, ilmaiskujen, maataisteluiden ja tykkitulen jatkumisena huolimatta toistuvista vaatimuksista lopettaa jälleen vihamielisyydet; on syvästi huolissaan konfliktin aiheuttamista ihmishenkien menetyksistä ja taistelujen keskelle joutuneiden kärsimyksistä ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrien perheille; vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa;

2.  on hyvin huolestunut siitä, että jatkuvat ilmaiskut ja maataistelut ovat johtaneet tuhansien siviilien kuolemaan, pakottaneet ihmisiä siirtymään ja vieneet elinkeinoja ja vaarantaneet yhä useampia ihmishenkiä ja että ne ovat horjuttaneet Jemeniä entisestään, tuhoavat maan fyysistä infrastruktuuria ja ovat luoneet epävakautta, jota terroristi- ja äärijärjestöt, kuten Isis/Da’esh ja Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP), ovat käyttäneet hyväkseen, ja pahentaneet entisestään jo kriittistä humanitaarista tilannetta;

3.  tuomitsee erittäin ankarasti kaikki siviileihin kohdistuneet terrori-iskut ja väkivallan; kehottaa Jemenin hallitusta kantamaan vastuunsa taistelussa Isis/Da’eshia ja Arabian niemimaan al-Qaidaa vastaan, jotka käyttävät hyväkseen tämänhetkistä epävakautta; korostaa, että konfliktin kaikkien osapuolten on vastustettava päättäväisesti tällaisia ryhmiä, joiden toiminta uhkaa vakavasti neuvotteluratkaisua ja koko alueen turvallisuutta ja turvallisuutta laajemminkin;

4.  muistuttaa, että Jemenin konfliktiin ei voi olla sotilaallista ratkaisua ja että kriisi voidaan ratkaista ainoastaan osallistavilla ja Jemenin johtamilla neuvotteluilla, joihin osallistuvat kaikki asianosaiset, kaikilta osin ja mielekkäällä tavalla myös naiset, ja jotka johtavat kaikki osapuolet huomioivaan poliittiseen ratkaisuun; toistaa tukevansa EUH:n pyrkimyksiä helpottaa neuvottelujen jatkamista ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia reagoimaan näihin pyrkimyksiin rakentavalla tavalla ja ennakkoehdoitta; korostaa, että poliittiselle raiteelle paluun helpottamiseksi on olennaista toteuttaa luottamusta lisääviä toimia, mukaan lukien välittömät toimet kestävää tulitaukoa varten, joukkojen vetäytymisen valvontamekanismi, humanitaaristen ja kaupallisten toimijoiden pääsyn helpottaminen ja poliittisten vankien vapauttaminen;

5.  kehottaa kaikkia osapuolia myöntymään kiireellisesti vihollisuuksien lopettamiseen YK:n valvonnassa, sillä tämä olisi ensimmäinen askel kohti rauhanneuvottelujen aloittamista uudelleen YK:n johdolla; kehottaa myös kaikkia kansainvälisiä ja alueellisia toimijoita ryhtymään rakentavaan yhteistyöhön jemeniläisten osapuolten kanssa kriisin liennyttämiseksi ja sellaisen neuvotteluratkaisun löytämiseksi, jossa kunnioitetaan Jemenin itsenäisyyttä, yhtenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta; korostaa tässä yhteydessä keskeistä roolia, joka etenkin EU:lla voi olla nykytilanteessa edistettäessä rauhanprosessiin tähtääviä toimia sekä konfliktin jälkeisessä tilanteessa;

6.  tuomitsee voimakkaasti siviileihin kohdistuneet hyökkäykset ja pommitukset, rypäleammuksien käytön, raketit, tykkitulen, tarkka-ampujien käytön sekä ohjusiskut ja henkilömiinojen raportoidun käytön; tuomitsee myös iskut, joilla on tuhottu siviili-infrastruktuureja, kuten kouluja, terveydenhuoltolaitoksia, asuinalueita, toreja, vesijärjestelmiä, satamia ja lentoasemia; toistaa konfliktin kaikille osapuolille esittämänsä kiireellisen kehotuksen varmistaa siviilien suojelu sekä kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä; vaatii kansainvälistä riippumatonta tutkintaa kaikesta väitetystä huonosta kohtelusta, kidutuksesta, siviilien tarkoituksellisesta tappamisesta ja muista kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista; korostaa, että rikkomusten tekijöiden saattaminen vastuuseen on ehdoton edellytys sille, että konfliktiin löydetään kestävä ratkaisu.

7.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia tekemään työtä kaikkien sellaisten logististen ja rahoituksellisten esteiden poistamiseksi, jotka haittaavat ruoan ja lääkintätarvikkeiden tuontia ja jakelua niitä tarvitseville siviileille; kehottaa osapuolia etenkin takaamaan keskeisten kaupallisten maahantuloreittien, kuten Hodeidan ja Adenin satamien, täysitehoisen toiminnan; korostaa niiden merkitystä elintärkeän humanitaarisen avun ja olennaisten tarvikkeiden kanavana; kehottaa avaamaan Sanaan lentokentän uudelleen kaupallisille lennoille, jotta kiireellisesti tarvittavat lääkkeet ja hyödykkeet voidaan lennättää Jemeniin ja jotta lääkärinhoitoa tarvitsevat jemeniläiset voidaan lennättää muualle;

8.  on huolissaan siitä, että selkkaus on johtanut välikohtausten yleistymiseen Jemenin Punaisenmeren rannikolla vaarantaen kauppamerenkulun; kehottaa kaikkia osapuolia takaamaan vapaan purjehtimisen tällä keskeisellä kansainvälisellä laivareitillä;

9.  kehottaa neuvostoa edistämään tehokkaasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista, sellaisena kuin siitä säädetään asiaa koskevissa EU:n suuntaviivoissa; toistaa, että EU:n on etenkin sovellettava tiukasti neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP määritettyjä asekauppaa koskevia sääntöjä; korostaa, että on tärkeää ylläpitää olemassa olevia vastuullisuuden mekanismeja, kuten YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tutkintaraporttia ja lapsia aseellisissa konflikteissa koskevaa YK:n luettelointimekanismia;

10.  kehottaa kaikkia osapuolia pyrkimään yhtenäisen ja täysin toimivan Jemenin keskuspankin aikaansaamiseen ja korostaa, että kansainvälistä apua olisi ohjattava Jemenin valuuttavarantojen tukemiseen elintarvikkeiden ja lääkkeiden tuonnin helpottamiseksi;

11.  pitää tärkeänä paikallisten viranomaisten voimaannuttamista sekä niiden kapasiteetin parantamista palveluiden tarjoamisessa; pitää myös tärkeänä Jemenin diasporan kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ottamista mukaan kriittisten palvelualojen tukemiseen; korostaa etenkin, että EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden on toimittava nopeasti koleraepidemian käsittelemiseksi ja terveydenhoitojärjestelmän tukemiseksi, jotta voidaan välttää sen romahtaminen; kehottaa myös tukemaan hyödykkeiden toimituksia ja palkanmaksua etulinjan lääkintätyöntekijöille, jotka ovat keskeisessä asemassa humanitaarisissa toimissa;

12.  maita ja organisaatioita, jotka antoivat sitoumuksia huhtikuussa 2017 Genevessä järjestetyssä Jemenin humanitaarista kriisiä käsitelleessä korkean tason avunantajien tapahtumassa noudattamaan sitoumuksiaan nopeasti ja lisäämään apua, jotta voidaan varmistaa YK:n esittelemä täysin rahoitettu humanitaarinen toimintasuunnitelma;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.