Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0411/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0411/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės padėties Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0407/2017

Procedūra : 2017/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0411/2017
Pateikti tekstai :
B8-0411/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0411/2017

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene

(2017/2727(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2016 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene[1] ir 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl padėties Jemene[2],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. balandžio 3 d. išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į rezoliucijas Nr. 2216 (2015), Nr. 2201 (2015) ir Nr. 2140 (2014),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 25 d. Ženevoje vykusį aukšto lygio renginį, kuriame buvo renkamos lėšos siekiant kovoti su humanitarine krize Jemene,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dabartinė krizė Jemene – tai viena po kitos dirbusių vyriausybių nesugebėjimo pateisinti teisėtų Jemeno gyventojų lūkesčių, susijusių su demokratija, ekonominiu ir socialiniu vystymusi, stabilumu ir saugumu, padarinys; kadangi dėl šios nesėkmės susidarė sąlygos prasidėti smurtiniam konfliktui, nes nepavyko suformuoti įtraukios vyriausybės ir sąžiningai pasidalyti valdžią ir buvo sistemingai nekreipiama dėmesio į didelę nelygybę šalyje ir joje vyraujantį nesaugumą;

B.  kadangi šiuo metu vykstančio konflikto pasekmės šaliai ir jos gyventojams yra pražūtingos; kadangi, nepaisant tarptautinių raginimų rasti politinį krizės sprendimą, konflikto šalims susitarimo pasiekti nepavyko ir kovos tęsiasi toliau;

C.  kadangi ir toliau auga civilių aukų skaičius ir kadangi karas labai paveikė Jemeno civilinę infrastruktūrą ir institucijas ir joms tampa vis sudėtingiau teikti būtiniausias paslaugas. kadangi sveikatos apsaugos sistema artėja prie griūties, o pagrindiniams svarbiausiems medicinos darbuotojams jau kelis mėnesius neišmokami atlyginimai;

D.  kadangi Jemene antrą kartą kilo choleros ir ūmaus viduriavimo epidemija, dėl kurios, manoma, cholera užsikrėtė daugiau nei 100 000 gyventojų ir nuo 2017 m. balandžio 27 d. iki birželio 8 d. mirė beveik 800 žmonių;

E.  kadangi padėtis Jemene kelia didelį pavojų regiono, visų pirma Somalio pusiasalio, Raudonosios jūros ir platesnio Artimųjų Rytų regiono, stabilumui; kadangi grupuotė „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje sugebėjo pasinaudoti pablogėjusia politine ir saugumo padėtimi Jemene, išplėsti savo veiklą vietoje ir padidinti savo teroristinių išpuolių skaičių ir mastą; kadangi grupuotės „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje ir vadinamoji „Islamo valstybė“ (ISIS) / „Da'esh“ įsitvirtino Jemene ir vykdė teroristinius išpuolius, nužudydamos šimtus žmonių;

F.  kadangi humanitarinė padėtis Jemene yra katastrofiška; kadangi 2017 m. vasario mėn. JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) paskelbė, kad aprūpinimo maistu požiūriu padėtis Jemene yra didžiausia pasaulyje ekstremalioji situacija; kadangi 2017 m. gegužės mėn. JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pažymėjo, kad Jemene pagalbą maisto srityje būtina suteikti 17 mln. žmonių ir kad aprūpinimo maistu požiūriu 7 mln. iš jų gresia atsidurti ekstremalioje situacijoje; kadangi 2,2 mln. vaikų kenčia dėl didžiulio išsekimo, susijusio su nepakankama mityba, o dėl priežasčių, kurioms galima užkirsti kelią, kas dešimt minučių miršta vienas vaikas;

G.  kadangi beveik 90 proc. pagrindinių šalies maisto produktų yra importuojami; kadangi šiuo metu vykstantis konfliktas labai trukdo komerciniam importui ir humanitarinės pagalbos siuntoms patekti į Jemeną, ypač dėl to, kad de facto yra vykdoma al Chudaidos uosto blokada; kadangi dėl smurto šalyje ir didžiulio kuro nepritekliaus sutriko vidaus maisto paskirstymo tinklų veikla;

H.  kadangi nepaisant to, kad per balandžio mėn. Ženevoje vykusį aukšto lygio renginį, kuriame buvo renkamos lėšos siekiant kovoti su humanitarine krize Jemene, įvairios šalys ir organizacijos prisiėmė įsipareigojimus, iš viso siekiančius 1,1 mlrd. JAV dolerių, iki 2017 m. gegužės 9 d. paramos teikėjai suteikė tik 18,3 proc. lėšų iš 2,1 mlrd. JAV dolerių sumos, kurią Jungtinės Tautos prašo suteikti humanitarinei pagalbai Jemene 2017 m.

I.  kadangi Parlamentas savo ankstesnėje rezoliucijoje paragino pradėti iniciatyvą, kurią įgyvendinant būtų siekiama taikyti ES ginklų embargą Saudo Arabijai, atsižvelgiant į rimtus įtarimus dėl Saudo Arabijos Jemene vykdomų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų ir į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP; kadangi husių sukilėlius remia Iranas;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nerimą keliančio humanitarinės padėties blogėjimo Jemene, t. y. plačiai paplitusio maisto stygiaus ir itin prastos mitybos, beatodairiškų išpuolių prieš civilius gyventojus, medicinos ir pagalbos darbuotojus, civilinės bei medicininės infrastruktūros griovimo, toliau vykdomų oro antpuolių, karo veiksmų sausumoje bei apšaudymų artilerijos ugnimi, nepaisant pakartotinių raginimų nutraukti karo veiksmus; labai apgailestauja dėl to, kad dėl konflikto žūsta žmonės ir kenčia į karo veiksmus patekę gyventojai, ir reiškia užuojautą aukų artimiesiems; dar kartą pabrėžia savo įsipareigojimą toliau remti Jemeną ir Jemeno gyventojus;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl toliau vykdomų oro antpuolių ir karo veiksmų sausumoje, dėl kurių žuvo tūkstančiai civilių, gyventojai buvo perkelti ir prarado pragyvenimo šaltinius, todėl kilo pavojus prarasti dar daugiau gyvybių, Jemenas buvo dar labiau destabilizuotas, griaunama šalies fizinė infrastruktūra, susidarė nestabili padėtis, kuria pasinaudojo teroristų ir ekstremistų organizacijos, pvz., grupuotės ISIS / „Da’esh“ ir „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje, ir pablogėjo jau ir taip kritiška humanitarinė padėtis;

3.  griežčiausiai smerkia visus teroristinius išpuolius ir smurtą prieš civilius gyventojus; ragina Jemeno vyriausybę prisiimti atsakomybę kovoje grupuotės ISIS / „Da’esh“ ir „Al Kaida“ Arabijos pusiasalyje, kurios naudojasi dabartine nestabilia padėtimi; pabrėžia kad visos konflikto šalys turi imtis ryžtingų veiksmų prieš tokias grupes, kurių veikla kelia didžiulę grėsmę susitarimui derybų keliu ir saugumui regione ir už jo ribų;

4.  primena, kad konflikto Jemene negalima išspręsti karo priemonėmis ir kad krizę įveikti galima tik vykdant įtraukų Jemeno vadovaujamą derybų procesą, į kurį būtų įtrauktos visos susijusios šalys, kuriame visapusiškai ir prasmingai dalyvautų moterys ir kuris užtikrintų įtrauktų politinė sprendimą; dar kartą išreiškia savo paramą Europos išorės veiksmų tarnybos pastangoms sudaryti palankias sąlygas deryboms atnaujinti ir ragina visas konflikto šalis veikti konstruktyviai ir nekeliant išankstinių sąlygų šioms pastangoms; pabrėžia, kad siekiant atnaujinti politinį procesą, labai svarbu įgyvendinti pasitikėjimo stiprinimo priemones, pavyzdžiui, imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant ilgalaikio ugnies nutraukimo, taikyti stebimo pajėgų išvedimo mechanizmą, sudaryti palankesnes sąlygas teikti humanitarinę pagalbą bei vykdyti komercinę veiklą ir paleisti politinius kalinius;

5.  ragina visas šalis nedelsiant susitarti dėl karo veiksmų nutraukimo stebint Jungtinėms Tautoms – tai būtų pirmas žingsnis siekiant atnaujinti JT vadovaujamas taikos derybas; taip pat ragina visus tarptautinius ir regioninius subjektus konstruktyviai bendradarbiauti su Jemeno subjektais, kad būtų sudarytos sąlygos deeskaluoti konfliktą ir derybų keliu pasiekti susitarimą, kuriuo būtų gerbiama Jemeno nepriklausomybė, vienybė, suverenumas ir teritorinis vientisumas; todėl pabrėžia, kad visų pirma ES gali atlikti svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas pastangoms užtikrinti taikos procesą ir svarbų vaidmenį po konflikto susidariusios padėties aplinkybėmis;

6.  griežtai smerkia atakas prieš civilius gyventojus, įskaitant bombardavimą, kasetinių šaudmenų naudojimą, apšaudymą reaktyviais šaudmenimis, sviediniais, snaiperių ginklais ir raketomis ir pranešimuose minimą priešpėstinių minų naudojimą, taip pat išpuolius, per kuriuos sunaikinama civilinė infrastruktūra, įskaitant mokyklas, medicinos įstaigas, gyvenamuosius rajonus, turgus, vandens sistemas, uostus ir oro uostus; dar kartą primygtinai ragina visas konflikto šalis užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir tarptautinės humanitarinės teisės bei tarptautinės žmogaus teisių teisės laikymąsi; ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį visų įtarimų dėl šiurkštaus elgesio su civiliais, jų kankinimo ir tikslinio žudymo bei kitų žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimą; pabrėžia, jog siekiant užtikrinti, kad dabartinio konflikto sprendimas būtų ilgalaikis, būtina užtikrinti atskaitomybę už pažeidimus;

7.  ragina visas konflikto šalis dėti pastangas, kad būtų pašalintos visos logistinės ir finansinės kliūtys, kurios trukdo importuoti ir dalinti maistą ir medicinos reikmenis civiliams gyventojams, kuriems reikia pagalbos; ypač ragina šalis užtikrinti visapusišką ir veiksmingą pagrindinių komercinių prekių įvežimo vietų, pvz., Hodeidos ir Adeno uostų, veikimą; pabrėžia, kad šie uostai yra gyvybiškai svarbūs humanitarinei pagalbai teikti ir būtiniausiems reikmenims įvežti; ragina vėl atidaryti Sanos oro uostą komerciniams skrydžiams, kad būtų galima atskraidinti skubiai reikalingų vaistų ir prekių, taip pat išskraidinti Jemeno gyventojus, kuriems reikia medicininio gydymo;

8.  yra sunerimęs dėl to, kad vykstant konfliktui padaugėjo jūrų prekybai pavojų keliančių incidentų prie Jemenui priklausančių Raudonosios jūros krantų; ragina visas šalis užtikrinti laisvą laivybą šiame itin svarbiame tarptautinės laivybos kelyje;

9.  ragina Tarybą veiksmingai skatinti tarptautinės humanitarinės teisės laikymąsi, kaip numatyta atitinkamose ES gairėse; visų pirma primena, jog ES turi griežtai taikyti Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto nustatytas taisykles; pabrėžia, kad svarbu paremti esamus atskaitomybės mechanizmus, pvz., JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tyrimo ataskaitą ir JT vaikų ir ginkluotų konfliktų įtraukimo į sąrašą mechanizmą;

10.  ragina visas šalis kurti suvienytą ir visapusiškai veikiantį Jemeno centrinį banką ir pabrėžia, kad tarptautinės pagalbos lėšos turėtų būti skirtos Jemeno užsienio valiutos atsargoms remti siekiant sudaryti galimybes maisto ir medicinos reikmenų importui;

11.  pabrėžia, kad svarbu įgalinti vietos valdžios institucijas ir stiprinti jų pajėgumą teikti paslaugas, taip pat įtraukti Jemeno diasporą ir tarptautines NVO į itin svarbių paslaugų sektorių rėmimo veiklą; ypač pabrėžia, kad ES ir kiti tarptautiniai subjektai turi skubiai spręsti choleros protrūkio problemą ir remti sveikatos sistemą siekiant neleisti jai žlugti, be kita ko, sudarant sąlygas tiekti reikmenis ir mokėti atlyginimus pirmiems pagalbą teikiantiems medicinos darbuotojams, kurie yra itin svarbūs teikiant humanitarinę pagalbą;

12.  ragina šalis ir organizacijas, kurios per 2017 m. balandžio mėn. Ženevoje vykusį krizei Jemene skirtą paramos teikėjų aukšto lygio renginį prisiėmė įsipareigojimus, nedelsiant įvykdyti savo įsipareigojimus ir padidinti įsipareigojimų apimtį siekiant užtikrinti, kad JT pateiktas humanitarinės pagalbos planas būtų visapusiškai finansuojamas;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.