Rezolūcijas priekšlikums - B8-0411/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0411/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par humanitāro situāciju Jemenā

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0407/2017

Procedūra : 2017/2727(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0411/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0411/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0411/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā

(2017/2727(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu un it īpaši 2016. gada 25. februāra[1] rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā un 2015. gada 9. jūlija[2] rezolūciju par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši Rezolūciju Nr. 2216 (2015), Rezolūciju Nr. 2201 (2015) un Rezolūciju Nr. 2140 (2014),

–  ņemot vērā 2017. gada 25. aprīlī Ženēvā notikušo augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu par humanitāro krīzi Jemenā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašreizējo krīzi Jemenā ir izraisījusi iepriekšējo valdību nespēja apmierināt Jemenas iedzīvotāju leģitīmo vēlmi pēc demokrātijas, ekonomiskās un sociālās attīstības, stabilitātes un drošības; tā kā šī nespēja ir radījusi labvēlīgus apstākļus, lai izplatītos vardarbīgi konflikti, jo nav izveidota iekļaujoša valdība, nedarbojas taisnīga varas dalīšana un sistemātiski netiek ņemta vērā valstī valdošā daudzveidīgā nevienlīdzība un plaši izplatītā nedrošība;

B.  tā kā pašreizējā konflikta sekas ir postošas valstij un tās iedzīvotājiem; tā kā, neraugoties uz starptautiskajiem aicinājumiem rast politisku krīzes risinājumu, konfliktā iesaistītās puses nav spējušas panākt noregulējumu, un cīņas turpinās;

C.  tā kā upuru skaits civiliedzīvotāju vidū joprojām pieaug un tā kā karš ir smagi skāris Jemenas civilo infrastruktūru un iestādes, un tām kļūst aizvien grūtāk nodrošināt pamatpakalpojumus; tā kā veselības aprūpes sistēma ir uz sabrukuma robežas un galvenie priekšplānā esošie medicīnas darbinieki mēnešiem ilgi nav saņēmuši darba samaksu;

D.  tā kā Jemena piedzīvo otru holēras un akūtu ūdeņainas caurejas uzliesmojumu, kas ir izraisījis vairāk nekā 100 000 iespējamas saslimšanas ar holeru gadījumus un gandrīz 800 cilvēku nāvi laikā no 2017. gada 27. aprīļa līdz 8. jūnijam visā valstī;

E.  tā kā stāvoklis Jemenā nopietni apdraud attiecīgā reģiona, it īpaši Āfrikas raga, Sarkanās jūras un plašākā Tuvo Austrumu reģiona, stabilitāti; tā kā Al Qaeda Arābijas pussalā ir spējusi izmantot politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos Jemenā, paplašinot savu klātbūtni un palielinot teroristu uzbrukumu skaitu un mērogu; tā kā Al Qaeda Arābijas pussalā (AQAP) un t. s. Islāma valsts (ISIS)/ Da’esh ir iedibinājusi klātbūtni Jemenā un veikusi teroristiskus uzbrukumus, nogalinot simtiem cilvēku;

F.  tā kā humanitārā situācija Jemenā ir katastrofāla; tā kā 2017. gada februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) paziņoja, ka Jemenā ir “viskritiskākā ārkārtas situācija ar pārtikas nodrošinājumu pasaulē”; tā kā 2017. gada maijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) norādīja, ka 17 miljoniem cilvēku Jemenā ir nepieciešama pārtikas palīdzība un 7 miljoni no viņiem saskaras ar „ārkārtas situāciju ar pārtikas nodrošinājumu”; tā kā 2,2 miljoni bērnu cieš no akūta pārtikas trūkuma un katru desmit minūšu laikā novēršamu iemeslu dēļ mirst viens bērns;

G.  tā kā valstī tiek importēti gandrīz 90 % no pamatproduktiem; tā kā pašreizējais konflikts ir nodarījis nopietnu kaitējumu tirdzniecības importam Jemenā un humānās palīdzības piegādēm Jemenai, it īpaši Hodeidas ostas faktiskās blokādes dēļ; tā kā vardarbība valstī un plaši izplatītais degvielas trūkums ir kavējis iekšējo pārtikas sadales tīklu darbību;

H.  tā kā, neraugoties uz augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu par humanitāro krīzi Jemenā, kurš notika aprīlī Ženēvā un kurā piedalījās dažādas valstis un organizācijas, kas pauda apņemšanos piešķirt USD 1,1 miljardu, līdzekļu devēji līdz 2017. gada 9. maijam bija piešķīruši tikai 18,3 % no Apvienoto Nāciju Organizācijas humanitārajā iniciatīvā Jemenai 2017. gadā paredzētajam USD 2,1 miljardam;

I.  tā kā Parlaments iepriekšējā rezolūcijā aicināja pieņemt iniciatīvu, kuras mērķis būtu noteikt ES ieroču embargo pret Saūda Arābiju, ņemot vērā nopietnās apsūdzības par šīs valsts īstenotajiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Jemenā un saskaņā ar Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/CFSP; tā kā hūsītu nemierniekus atbalsta Irāna,

1.  pauž nopietnas bažas par satraucošo humanitārās situācijas pasliktināšanos Jemenā, kurai ir raksturīga plaši izplatīta nedrošība attiecībā uz pārtikas nodrošinājumu un akūta uztura nepietiekamība, neselektīvi uzbrukumi civiliedzīvotājiem un medicīniskajam un palīdzības sniegšanas personālam, civilās un medicīniskās infrastruktūras iznīcināšana, no gaisa veiktu uzbrukumu turpināšanās un sauszemes cīņas un apšaudes, neraugoties uz atkārtotajiem aicinājumiem atjaunot karadarbības pārtraukšanu; pauž dziļu nožēlu par konflikta rezultātā zaudētajām dzīvībām un karadarbības skarto cilvēku ciešanām un izsaka līdzjūtību cietušo ģimenēm; atkārtoti apstiprina apņemšanos turpināt atbalstīt Jemenu un tās iedzīvotājus;

2.  pauž nopietnas bažas par to, ka uzbrukumu no gaisa un sauszemes cīņu turpināšanās ir novedusi pie tūkstošiem civilidzīvotāju nāves, pārvietošanas un iztikas līdzekļu zaudēšanas, apdraudot vēl lielāka skaita cilvēku dzīvību, vēl vairāk destabilizējot situāciju Jemenā, iznīcinot valsts fizisko infrastruktūru, radot nestabilitāti, kuru ir izmantojušas teroristu un ekstrēmistu organizācijas, piemēram, ISIS/Da’esh un AQAP, un pasliktinot jau tā kritisko humanitāro situāciju;

3.  stingri nosoda visus teroristu uzbrukumus un vardarbību pret civiliedzīvotājiem; mudina Jemenas valdību pildīt savus pienākumus cīņā pret ISIS/Daesh un AQAP, kas izmanto pašreizējo nestabilitāti. uzsver, ka ir nepieciešams, lai visas konfliktā iesaistītās puses ar izlēmīgu rīcību vērstos pret šādām grupām, kuru darbības ir uzskatāmas par nopietnu apdraudējumu risinājumam sarunu ceļā un drošībai reģionā un ārpus tā;

4.  atgādina, ka nav iespējams nekāds militārs risinājums konfliktam Jemenā un ka krīzi var atrisināt vienīgi iekļaujošā pašas Jemenas vadītā sarunu procesā, iesaistot tajā visas ieinteresētās personas ar pilnīgu un jēgpilnu sieviešu līdzdalību un nonākot pie iekļaujoša politiska risinājuma; atkārtoti pauž atbalstu Eiropas Ārējās darbības dienesta centieniem sekmēt to, lai tiktu atsāktas sarunas, un mudina visas konfliktā iesaistītās puses rīkoties konstruktīvi, neizvirzot priekšnoteikumus šiem centieniem; uzsver — lai atvieglotu atgriešanos uz politiska risinājuma ceļa, būtiska ir uzticības veicināšanas pasākumu īstenošana, piemēram, nekavējoši pasākumi, lai panāktu stabilu uguns pārtraukšanu, mehānisms uzraudzītai spēku atvilkšanai, humānās palīdzības un komerciālās piekļuves atvieglošana un politisko ieslodzīto atbrīvošana.

5.  aicina visas puses nekavējoties vienoties par karadarbības izbeigšanu, kas ir jāpārrauga Apvienoto Nāciju Organizācijai, kā pirmo soli ceļā uz miera sarunu atsākšanu ANO vadībā; aicina arī visus starptautiskos un reģionālos dalībniekus konstruktīvi sadarboties ar Jemenas konflikta pusēm, lai varētu mazināt spriedzi konfliktā un sarunās panākt noregulējumu, kurā tiktu respektēta Jemenas neatkarība, vienotība, suverenitāte un teritoriālā integritāte; šajā sakarībā uzsver ES īpaši būtisko lomu attiecībā uz centieniem, ko tā var veikt saistībā ar miera procesa veicināšanu un situāciju pēc konflikta;

6.  stingri nosoda uzbrukumus civiliedzīvotājiem, tostarp bombardēšanu, kasešu munīcijas izmantošanu, raķešu uzbrukumus un snaiperu apšaudes un ziņas par kājnieku mīnu izmantošanu, kā arī par uzbrukumiem, kuru rezultātā tiek iznīcināta civilā infrastruktūra, tostarp skolas, medicīnas iestādes, dzīvojamie rajoni, tirgi, ūdensapgādes sistēmas, ostas un lidostas. atkārtoti un steidzami aicina visas konfliktā iesaistītās puses nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību, ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskos tiesību aktus cilvēktiesību jomā; prasa veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par visiem iespējamiem cietsirdīgas izturēšanās pret civiliedzīvotājiem un viņu spīdzināšanas un apzinātas nogalināšanas gadījumiem, kā arī par citiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem; uzsver, ka ir jānodrošina saukšana pie atbildības par pārkāpumiem, lai panāktu paliekošu konflikta atrisinājumu;

7.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses sadarboties, lai likvidētu visus loģistikas un finansiālos šķēršļus, kas ietekmē pārtikas un medicīnas preču importu un izplatīšanu grūtībās nonākušajiem civiliedzīvotājiem; jo īpaši mudina puses nodrošināt pilnīgu un efektīvu tirdzniecības ieejas punktu darbību, piemēram, Hodeidas un Adenas ostās; uzsver to nozīmi kā iespēju sniegt humāno palīdzību un nodrošināt pirmās nepieciešamības preču piegādes; prasa atkal atvērt Sanas lidostu komerciāliem lidojumiem, lai varētu nosūtīt steidzami vajadzīgās zāles un patēriņa preces, savukārt tos Jemenas iedzīvotājus, kuriem nepieciešama ārstēšana, varētu aiztransportēt.

8.  pauž satraukumu par to, ka konflikts ir palielinājis starpgadījumu skaitu Jemenas Sarkanās jūras piekrastē, tādējādi apdraudot jūras tirdzniecību; aicina visas puses nodrošināt kuģošanas brīvību šajā nozīmīgajā starptautiskajā kuģniecības maršrutā;

9.  aicina Padomi efektīvi veicināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, kā noteikts attiecīgajās ES pamatnostādnēs; atkārtoti uzsver, ka ES ir stingri jāpiemēro noteikumi, kas paredzēti Padomes Kopējā nostājā 2008/944/CFSP par ieroču eksportu; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt pašreizējos pārskatatbildības mehānismus, piemēram, ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja izmeklēšanas ziņojumu un ANO bērnu bruņotos konfliktos uzskaites mehānismu;

10.  mudina visas iesaistītās puses strādāt, lai ļautu darboties vienotai un pilnībā funkcionējošai Jemenas Centrālajai bankai, un uzsver, ka starptautiskās palīdzības finansējums jānovirza Jemenas valūtas rezervju stiprināšanai nolūkā atvieglot pārtikas un zāļu importu;

11.  uzsver, ka ir svarīgi palielināt vietējo iestāžu iespējas un spējas pakalpojumu sniegšanā, kā arī iesaistīt Jemenas diasporu un starptautiskās NVO vissvarīgāko pakalpojumu nozaru atbalstīšanā; jo īpaši uzsver, ka ES un citiem starptautiskiem dalībniekiem ir steidzami jārisina holeras uzliesmojuma problēma un jāatbalsta veselības aprūpes sistēma, lai nepieļautu tās sabrukšanu, tostarp atvieglojot piegādes un algas maksājumus priekšplānā esošajiem medicīnas darbiniekiem, kam ir īpaši būtiska loma humānās palīdzības sniegšanā;

12.  aicina valstis un organizācijas, kas apliecināja apņemšanos Ženēvā 2017. aprīlī notikušajā augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumā par humanitāro krīzi Jemenā, ātri izpildīt šo apņemšanos un pastiprināt saistības nodrošināt pilnīgi finansētu humānās palīdzības plānu, ar ko nāktu klajā ANO;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.