Procedura : 2017/2727(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0411/2017

Teksty złożone :

B8-0411/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/06/2017 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0273

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 338kWORD 55k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.524v01-00
 
B8-0411/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP))  
B8-0411/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje na temat Jemenu, w szczególności rezolucje z dnia 25 lutego 2016 r.(1) w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie i z dnia 9 lipca 2015 r.(2) w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucje nr 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uwzględniając konferencję wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie, która odbyła się w Genewie w dniu 25 kwietnia 2017 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obecny kryzys w Jemenie wynika z tego, iż kolejnym rządom nie udało się zaspokoić uzasadnionych dążeń narodu jemeńskiego do demokracji, rozwoju gospodarczo-społecznego, stabilności i bezpieczeństwa; mając na uwadze, że to niepowodzenie stworzyło warunki do wybuchu gwałtownego konfliktu z powodu nieudanej próby utworzenia pluralistycznego rządu i uczciwego podziału władzy oraz z powodu ciągłego braku reakcji na liczne nierówności i powszechny brak bezpieczeństwa;

B.  mając na uwadze, że skutki trwającego konfliktu są dramatyczne dla kraju i jego mieszkańców; mając na uwadze, że pomimo wezwań z całego świata na rzecz znalezienia politycznego rozwiązania kryzysu, strony konfliktu nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia, a walki trwają nadal;

C.  mając na uwadze, że nadal rośnie liczba ofiar cywilnych, oraz mając na uwadze, że cywilna infrastruktura i instytucje w Jemenie poważnie ucierpiały w wyniku wojny i są coraz mniej zdolne do świadczenia podstawowych usług; mając na uwadze, że system opieki zdrowotnej znajduje się na skraju załamania, a pracownicy medyczni pracujący na linii frontu od miesięcy nie otrzymali wynagrodzenia;

D.  mając na uwadze, że w Jemenie ma obecnie miejsce drugi wybuch epidemii cholery oraz ostrej wodnistej biegunki, co spowodowało ponad 100 000 podejrzanych przypadków cholery i śmierć blisko 800 osób w całym kraju w okresie między 27 kwietnia a 8 czerwca 2017 r.;

E.  mając na uwadze, że sytuacja w Jemenie niesie ze sobą poważne zagrożenie dla stabilności w regionie, w szczególności w Rogu Afryki, regionie Morza Czerwonego i całego Bliskiego Wschodu; mając na uwadze, że Al-Kaida Półwyspu Arabskiego (AQAP) wykorzystała pogorszenie się sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa w Jemenie, rozszerzając zasięg swej obecności oraz zwiększając liczbę i skalę zamachów terrorystycznych; mając na uwadze, że AQAP Państwo Islamskie (ISIS)/ Daisz ugruntowało swoją obecność w Jemenie i dokonało zamachów terrorystycznych na meczety szyickie, w wyniku których zginęły setki ludzi;

F.  mając na uwadze, że sytuacja humanitarna w Jemenie jest katastrofalna; mając na uwadze, że w lutym 2017 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uznała sytuację w Jemenie za „najbardziej pilną pod względem bezpieczeństwa żywnościowego na świecie”; mając na uwadze, że w maju 2017 r., Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) stwierdziło, że 17 mln osób w Jemenie wymaga pomocy żywnościowej, a 7 mln z nich stoi w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego; mając na uwadze, że 2,2 mln dzieci cierpi na poważne, ostre niedożywienie, a co dziesięć minut umiera jedno dziecko z przyczyn, którym można zapobiec;

G.  mając na uwadze, że import zapewnia prawie 90 % podstawowych produktów żywnościowych; mając na uwadze, że toczący się konflikt poważnie utrudnia przywóz i dotarcie pomocy humanitarnej do Jemenu, w szczególności z powodu faktycznej blokady portu w Al-Hudajda; mając na uwadze, że akty przemocy w kraju oraz powszechne niedobory paliwa przerwały wewnętrzne sieci dystrybucji żywności;

H.  mając na uwadze, że pomimo zorganizowanego w Genewie w kwietniu spotkania darczyńców wysokiego szczebla na rzecz kryzysu humanitarnego w Jemenie – podczas którego różne kraje i organizacje złożyły zobowiązania na kwotę 1,1 mld USD – od dnia 9 maja 2017 r. darczyńcy wypłacili fundusze w wysokości jedynie 18,3 % z kwoty 2,1 mld USD na potrzeby humanitarne Jemenu w roku 2017, o którą zaapelowała ONZ;

I.  mając na uwadze, że w poprzedniej rezolucji Parlament wezwał do inicjatywy ukierunkowanej na nałożenie embarga UE na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej ze względu na poważne zarzuty dotyczące naruszania przez to państwo międzynarodowego prawa humanitarnego w Jemenie, a wezwanie to było zgodne ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/CFSP z dnia 8 grudnia 2008 r.; mając na uwadze, że rebelianci Huti są wspierani przez Iran;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie ogromnym pogorszeniem sytuacji humanitarnej w Jemenie, która charakteryzuje się powszechnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i poważnym niedożywieniem, masowymi atakami na ludność cywilną, personel medyczny i pracowników organizacji pomocowych, a także niszczeniem infrastruktury cywilnej i medycznej, kontynuowaniem nalotów, jak również walk na lądzie oraz ostrzałów, prowadzonych mimo wciąż ponawianych apeli o zaprzestanie wrogich działań; głęboko ubolewa nad ofiarami śmiertelnymi spowodowanymi konfliktem oraz nad cierpieniem osób zaangażowanych w walkę, i składa kondolencje rodzinom ofiar; potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i narodu jemeńskiego;

2.  wyraża poważne obawy, że trwające naloty i walki na lądzie doprowadziły do śmierci tysięcy cywilów, wysiedleń i utraty źródeł utrzymania narażających jeszcze więcej istnień ludzkich, doprowadziły do dalszej destabilizacji Jemenu, niszczą fizyczną infrastrukturę tego kraju, doprowadziło do niestabilności, która jest wykorzystywana przez organizacje terrorystyczne i ekstremistyczne takie jak ISIS/Daisz i AQAP, oraz doprowadziło do pogorszenia już i tak krytycznej sytuacji humanitarnej;

3.  potępia w najmocniejszych słowach wszystkie ataki terrorystyczne i akty przemocy wobec ludności cywilnej; wzywa rząd Jemenu do przyjęcia odpowiedzialności za walkę z ISIS/ Daisz i AQAP, wykorzystującymi obecną niestabilną sytuację. podkreśla, że wszystkie strony konfliktu muszą podjąć zdecydowane kroki przeciwko takim grupom, których działania stanowią poważne zagrożenie dla wynegocjowanego porozumienia i bezpieczeństwa w regionie i poza nim;

4.  przypomina, że nie jest dopuszczalne żadne militarne rozwiązanie konfliktu w Jemenie i że kryzys można rozwiązać wyłącznie w drodze integracyjnego, prowadzonego przez Jemen procesu negocjacyjnego z udziałem wszystkich zainteresowanych stron przy pełnym i merytorycznym udziale kobiet, prowadzącego do kompleksowego rozwiązania politycznego; ponownie wyraża poparcie dla wysiłków podejmowanych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych z myślą o ułatwieniu wznowienia negocjacji, oraz wzywa wszystkie strony konfliktu do zareagowania i w sposób konstruktywny i bez stawiania warunków wstępnych; podkreśla, że dla ułatwienia powrotu do rozmów politycznych zasadnicze znaczenie będzie miało wdrożenie środków budowy zaufania, takich jak natychmiastowe kroki w kierunku trwałego zawieszenia broni, mechanizm monitorowania wycofywania sił, łatwiejszy dostęp dla pomocy humanitarnej i działalności handlowej oraz uwolnienie więźniów politycznych.

5.  wzywa wszystkie strony, by jak najszybciej porozumiały się w sprawie zaprzestania działań wojennych pod kontrolą ONZ, co byłoby pierwszym krokiem do wznowienia rozmów pokojowych pod egidą ONZ; wzywa także wszystkie podmioty międzynarodowe i regionalne do podjęcia konstruktywnych działań wraz ze stronami konfliktu w Jemenie, aby umożliwić deeskalację tego konfliktu i wynegocjować porozumienie z poszanowaniem niezależności, jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Jemenu; w tym kontekście podkreśla kluczową rolę, jaką UE może odegrać w ułatwianiu w szczególności wysiłków w kierunku procesu pokojowego i w trakcie sytuacji po konflikcie;

6.  zdecydowanie potępia ataki przeciwko ludności cywilnej, w tym bombardowania, stosowanie amunicji kasetowej, ataki rakietowe, ostrzały, strzały snajperskie i – według doniesień – stosowanie min przeciwpiechotnych, jak również ataki powodujące zniszczenia infrastruktury cywilnej, w tym szkół, placówek medycznych, dzielnic mieszkalnych, targowisk, systemów wodociągowych, portów i lotnisk; ponawia swój apel do wszystkich stron konfliktu o zagwarantowanie ochrony ludności cywilnej, poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka; domaga się niezależnego międzynarodowego dochodzenia w sprawie wszelkich zarzutów nadużycia, tortur, nieprzypadkowych zabójstw ludności cywilnej i innych naruszeń międzynarodowego prawa praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego; podkreśla, że aby osiągnąć trwałe rozwiązanie tego konfliktu niezbędne jest zapewnienie odpowiedzialności za naruszenia;

7.  wzywa wszystkie strony konfliktu do podjęcia działań mających na celu usunięcie wszystkich przeszkód logistycznych i finansowych mających wpływ na import i dystrybucję żywności i artykułów medycznych dla ludności cywilnej znajdującej się w potrzebie; apeluje do stron konfliktu o zapewnienie pełnego i skutecznego funkcjonowania głównych punktów wjazdu towarów, takich jak porty Al-Hudajda i Aden; podkreśla ich znaczenie jako ostatniej deski ratunku dla pomocy humanitarnej i artykułów pierwszej potrzeby; wzywa do ponownego otwarcia portu lotniczego w Sanie dla lotów komercyjnych, tak by pilnie potrzebne leki i towary mogły być dostarczane do Jemenu drogą lotniczą, a Jemeńczycy wymagający opieki medycznej mogli być odtransportowywani również drogą lotniczą za granicę.

8.  jest zaniepokojony faktem, że konflikt spowodował wzrost liczby incydentów wzdłuż jemeńskiego wybrzeża Morza Czerwonego, co stanowi zagrożenie dla handlu morskiego; wzywa wszystkie strony do zagwarantowania swobody żeglugi w tym ważnym szlaku żeglugi międzynarodowej;

9.  wzywa Radę, aby skutecznie promowała przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, zgodnie z odnośnymi wytycznymi UE; podkreśla w szczególności potrzebę rygorystycznego stosowania przez UE zasad określonych we wspólnym stanowisku Rady 2008/944/CFSP w sprawie wywozu broni; podkreśla, jak duże znaczenie ma utrzymanie istniejących mechanizmów rozliczalności, takich jak sprawozdanie z dochodzenia Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz mechanizm gromadzenia danych ONZ dotyczących dzieci i konfliktów zbrojnych;

10.  wzywa wszystkie strony do działań na rzecz jednolitego i w pełni funkcjonującego Banku Centralnego Jemenu, i podkreśla, że fundusze pomocy międzynarodowej powinny być skierowane na wspieranie jemeńskich rezerw walutowych w celu ułatwienia przywozu żywności i leków;

11.  podkreśla, jak ważne jest wzmacnianie lokalnych władz i budowanie ich zdolności w zakresie świadczenia usług, jak również angażowanie diaspory jemeńskiej i międzynarodowych organizacji pozarządowych we wspieranie kluczowych sektorów usługowych; podkreśla w szczególności pilną potrzebę zajęcia się przez UE i inne podmioty międzynarodowe problemem epidemii cholery, a także wspierania systemu opieki zdrowotnej, by zapobiec jego upadkowi, w tym ułatwiania dostaw i wypłat wynagrodzeń dla pracowników medycznych na linii frontu, którzy mają kluczowe znaczenie dla reagowania na kryzysy humanitarne;

12.  zwraca się do państw i organizacji, które złożyły zobowiązania w ramach spotkania darczyńców wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie w Genewie w kwietniu 2017 r. o szybkie wywiązanie się z tych zobowiązań bez zwłoki oraz o zwiększenie zaangażowania do zapewnienia pełnego finansowania planu odpowiedzi humanitarnej przedstawionego przez ONZ;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0066.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0270.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności