Návrh uznesenia - B8-0411/2017Návrh uznesenia
B8-0411/2017

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0411/2017
Predkladané texty :
B8-0411/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0411/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

(2017/2727(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä uznesenie z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene[1] a uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Jemene[2],

–  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 3. apríla 2017,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2216 (2015), č. 2201 (2015) a č. 2140 (2014),

–  so zreteľom na darcovské podujatie na vysokej úrovni pre humanitárnu krízu v Jemene, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve 25. apríla 2017 v Ženeve;

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasná kríza v Jemene je výsledkom toho, že po sebe idúce vlády nenaplnili legitímne očakávania jemenského ľudu týkajúce sa demokracie, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stability a bezpečnosti; keďže toto zlyhanie vytvorilo podmienky pre vznik násilného konfliktu tým, že sa nevytvorila inkluzívna vláda a nedošlo k spravodlivej deľbe moci a že sa systematicky ignorovali početné rozdiely a všeobecne rozšírená neistota v krajine;

B.  keďže dôsledky prebiehajúceho konfliktu sú pre krajinu a jej obyvateľov devastačné; keďže napriek medzinárodným výzvam na politické riešenie krízy sa stranám zapojeným do konfliktu nepodarilo dosiahnuť jeho urovnanie a boje pokračujú;

C.  keďže počet obetí z radov civilistov sa naďalej zvyšuje a keďže vojna výrazne zasiahla jemenskú civilnú infraštruktúru a inštitúcie, ktoré sú čoraz menej schopné poskytovať základné služby; keďže systém zdravotníctva je pred kolapsom a dôležití zdravotnícki pracovníci v prvej línii už niekoľko mesiacov nedostávajú odmenu;

D.  keďže v Jemene prebieha druhá epidémia cholery a akútnej vodnatej hnačky (AWD), počas ktorej sa vyskytlo viac ako 100 000 podozrení na choleru a v období od 27. apríla do 8. júna 2017 zomrelo v krajine takmer 800 ľudí;

E.  keďže situácia v Jemene prináša vážne riziká pre stabilitu regiónu, a to najmä v oblasti Afrického rohu, Červeného mora a na širšom Blízkom východe; keďže sieti al-Kájda na Arabskom polostrove (AQAP) sa podarilo využiť zhoršenie politickej a bezpečnostnej situácie v Jemene, rozšíriť svoju prítomnosť a zvýšiť počet a rozsah teroristických útokov; keďže AQAP a tzv. Islamský štát (IŠ)/Dá’iš sa v Jemene etablovali a uskutočnili teroristické útoky, pri ktorých zahynuli stovky ľudí;

F.  keďže humanitárna situácia v Jemene je katastrofická; keďže vo februári 2017 vyhlásila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) situáciu v Jemene za najväčšiu núdzovú situáciu v oblasti potravinovej bezpečnosti na svete; keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že v máji 2017 potrebovalo 17 miliónov ľudí v Jemene potravinovú pomoc, pričom sedem miliónov z nich čelilo z hľadiska potravinovej bezpečnosti núdzovej situácii; keďže 2,2 milióna detí trpí vážnou akútnou podvýživou a každých desať minút umiera jedno dieťa z dôvodov, ktorým sa dá predísť;

G.  keďže takmer 90 % základných potravín v krajine pochádza z dovozu; keďže prebiehajúci konflikt vážne zasiahol komerčný dovoz a dodávky humanitárnej pomoci do Jemenu, a to najmä v dôsledku de facto blokády prístavu Hudejda; keďže násilie v krajine a všeobecný nedostatok paliva narušil vnútorné distribučné siete potravín;

H.  keďže napriek tomu, že na darcovskom podujatí OSN na vysokej úrovni v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene v apríli Ženeve sa rôzne krajiny a organizácie zaviazali prispieť sumou do výšky až 1,1 miliardy USD, k 9. máju 2017 predstavovali ich príspevky len 18,3 % z výzvy na humanitárnu pomoc OSN na rok 2017 vo výške 2,1 miliardy USD;

I.  keďže Parlament v predchádzajúcom uznesení vyzval na prijatie iniciatívy na uvalenie zbrojného embarga EÚ na Saudskú Arábiu, vzhľadom na vážne obvinenia z porušovania medzinárodného humanitárneho práva touto krajinou v Jemene a v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008; keďže húthíovskí rebeli sú podporovaní Iránom;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad alarmujúcim zhoršením humanitárnej situácie v Jemene, ktorá sa vyznačuje rozsiahlym nedostatkom potravín a vážnou podvýživou, bezohľadnými útokmi na civilistov a zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, ako aj ničením civilnej a zdravotníckej infraštruktúry, pokračovaním leteckých útokov, pozemných bojov a bombardovania, a to aj napriek opakovaným výzvam na opätovné zastavenie násilností; vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch v dôsledku konfliktu a nad utrpením ľudí v bojoch a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; potvrdzuje svoj záväzok ďalej podporovať Jemen a jemenský ľud;

2.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že pokračujúce letecké útoky a pozemné boje spôsobili smrť tisícov ľudí, vysídlenie a stratu živobytia, čo ohrozuje ďalšie životy, ešte viac destabilizovali Jemen, pričom ničia infraštruktúru krajiny, spôsobujú nestabilitu, ktorú využili teroristické a extrémistické organizácie, ako sú IŠ/Dá’iš a AQAP, a vyhrotili už i tak kritickú humanitárnu situáciu;

3.  dôrazne odsudzuje všetky teroristické útoky a násilie proti civilnému obyvateľstvu; nalieha na vládu Jemenu, aby prevzala zodpovednosť za boj proti IŠ/Dá’iš a AQAP, ktoré využívajú súčasnú nestabilitu; zdôrazňuje, že všetky strany konfliktu musia prijať rozhodné kroky proti takýmto skupinám, ktorých činnosti predstavujú pre urovnanie sporu prostredníctvom rokovaní a bezpečnosť v regióne a mimo neho vážnu hrozbu;

4.  pripomína, že konflikt v Jemene nemôže byť vyriešený vojensky a že kríza sa dá vyriešiť len inkluzívnym procesom rokovaní pod vedením Jemenčanov zahŕňajúcim všetky dotknuté strany, a s plnohodnotnou účasťou žien, ktorý povedie ku komplexnému politickému riešeniu; opäť vyjadruje podporu úsiliu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sprostredkovať obnovenie rozhovorov a nalieha na všetky strany konfliktu, aby reagovali konštruktívne a bez stanovenia predbežných podmienok takéhoto úsilia; zdôrazňuje, že vykonávanie opatrení na budovanie dôvery, ako sú napríklad okamžité kroky smerom k udržateľnému prímeriu, mechanizmus na monitorovanie stiahnutia síl, uľahčenie humanitárneho a komerčného prístupu a prepustenie politických väzňov, je zásadné pre uľahčenie návratu k politickej línii;

5.  vyzýva všetky strany, aby sa urýchlene dohodli na ukončení násilností, ktoré bude monitorovať OSN, ako prvom kroku k obnoveniu mierových rokovaní pod vedením OSN; vyzýva tiež všetkých medzinárodných a regionálnych aktérov, aby s jemenskými stranami konštruktívne spolupracovali s cieľom umožniť zmiernenie konfliktu a jeho urovnanie prostredníctvom rokovaní, ktoré bude rešpektovať zvrchovanosť, jednotu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Jemenu; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú môže najmä EÚ zohrávať v sprostredkovaní snáh o vedenie mierového procesu a v situácii po konflikte;

6.  dôrazne odsudzuje útoky proti civilnému obyvateľstvu vrátane bombardovaní, používania kazetovej munície, striel, ostreľovania a raketových útokov, údajného používania protipechotných mín, ako aj útokov poškodzujúcim civilnú infraštruktúru vrátane škôl, zdravotníckych zariadení, obytných oblastí, trhov, vodovodných systémov, prístavov a letísk; opätovne naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva, dodržiavanie humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; požaduje medzinárodné nezávislé vyšetrenie všetkých obvinení zo zneužívania, mučenia, cieleného zabíjania civilných obyvateľov a iných foriem porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva; zdôrazňuje, že na dosiahnutie trvalého riešenia konfliktu treba zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za porušovanie práva;

7.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby sa snažili odstrániť všetky logistické a finančné prekážky brániace dovozu a distribúcii potravín a zdravotníckeho materiálu obyvateľstvu v núdzi; vyzýva strany, aby najmä zabezpečili úplné a účinné fungovanie hlavných vstupných obchodných miest, ako sú prístavy Hudajda a Aden; zdôrazňuje ich význam ako životne dôležitého spojenia pre humanitárnu pomoc a základné zásobovanie; vyzýva na opätovné otvorenie letiska Saná pre komerčné lety, aby sa mohli letecky dopraviť naliehavo potrebné lieky a komodity a aby Jemenčania, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie, mohli odletieť;

8.  je znepokojený tým, že konflikt viedol k zvýšeniu incidentov pri jemenskom pobreží Červeného mora; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zabezpečili slobodu námornej plavby na tejto dôležitej medzinárodnej lodnej dopravnej trase;

9.  vyzýva Radu, aby účinne presadzovala dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, ako je stanovené v príslušných usmerneniach EÚ; opätovne zdôrazňuje najmä, že EÚ musí prísne uplatňovať pravidlá stanovené v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP o kontrole vývozu zbraní; zdôrazňuje dôležitosť podpory existujúcich mechanizmov zodpovednosti, ako je správa o vyšetrovaní, ktorú vydal Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, a mechanizmus OSN pre záznamy o deťoch v ozbrojených konfliktoch;

10.  nalieha na všetky strany, aby sa snažili o vytvorenie jednotnej a riadne fungujúcej centrálnej banky Jemenu, a zdôrazňuje, že finančné prostriedky v rámci medzinárodnej pomoci by mali byť nasmerované na podporu jemenských devízových rezerv s cieľom uľahčiť dovoz potravín a liekov;

11.  zdôrazňuje dôležitosť posilnenia postavenia miestnych orgánov a budovania ich kapacít v oblasti poskytovania služieb, ako aj zapojenia jemenskej diaspóry a medzinárodných mimovládnych organizácií do podpory kľúčových sektorov služieb; zdôrazňuje najmä, že je naliehavo potrebné, aby EÚ a ďalší medzinárodní aktéri riešili problém epidémie cholery a podporili systém zdravotnej starostlivosti, aby sa zabránilo jeho kolapsu, vrátane zabezpečenia dodávok a vyplácania miezd pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, ktorí sa stavajú kriticky k humanitárnej reakcii;

12.  vyzýva krajiny a organizácie, ktoré sa na darcovskom podujatí OSN na vysokej úrovni v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene v apríli 2017 Ženeve zaviazali pomôcť, aby urýchlene svoje záväzky splnili a zvýšili ich s cieľom zabezpečiť v plnej miere financovaný plán humanitárnej odozvy predložený OSN;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.