Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0411/2017

Ingivna texter :

B8-0411/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0273

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 256kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.524v01-00
 
B8-0411/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))  
B8‑0411/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 25 februari 2016(1) om den humanitära situationen i Jemen och den 9 juli 2015(2) om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève den 25 april 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den nuvarande konflikten i Jemen har sitt ursprung i flera på varandra följande regeringars misslyckande att infria det jemenitiska folkets legitima förväntningar på demokrati, ekonomisk och social utveckling, stabilitet och säkerhet. Detta misslyckande skapade förutsättningar för en våldsam konflikt att bryta ut, då man inte fick till stånd en inkluderande regering och rättvis maktdelning, och genom systematiskt ignorerande av de många olika former av ojämlikhet och den utbredda osäkerheten i landet.

B.  Den pågående konflikten har förödande konsekvenser för landet och dess befolkning. Trots internationella uppmaningar att hitta en politisk lösning på krisen har parterna i konflikten inte lyckats nå någon uppgörelse, och striderna fortsätter.

C.  Antalet civila offer fortsätter att öka och Jemens civila infrastruktur och institutioner har drabbats hårt av kriget och kan i allt mindre utsträckning tillhandahålla grundläggande tjänster. Hälso- och sjukvårdsystemet är på gränsen till kollaps, och viktig sjukvårdspersonal i främsta linjen har inte fått lön på flera månader.

D.  En andra omgång av kolera och akut vattnig diarré har brutit ut i Jemen, vilket har resulterat i mer än 100 000 misstänkta fall av kolera och nästan 800 dödsoffer i landet mellan den 27 april och den 8 juni 2017.

E.  Situationen i Jemen riskerar att allvarligt hota stabiliteten i regionen, särskilt på Afrikas horn, vid Röda havet och i hela Mellanöstern. Genom att dra nytta av försämringen av den politiska situationen och säkerhetsläget i Jemen har al-Qaida på Arabiska halvön utökat sin närvaro och genomfört fler och allvarligare terrorattentat. Al-Qaida på Arabiska halvön och den så kallade Islamiska staten (IS)/Daish har etablerat sig i Jemen och utfört terrorattentat med hundratals dödsoffer.

F.  Den humanitära situationen i Jemen är katastrofal. I februari 2017 förklarade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att situationen i Jemen är den största livsmedelsförsörjningskrisen i världen. I maj 2017 konstaterade FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) att 17 miljoner människor i Jemen behöver livsmedelsbistånd, och att 7 miljoner av detta antal hotas av en livsmedelsförsörjningskris. Det finns 2,2 miljoner barn som lider av grav akut undernäring, och ett barn dör var tionde minut av orsaker som kan förebyggas.

G.  Importen står för nästan 90 % av landets baslivsmedel. Den pågående konflikten har allvarligt begränsat den kommersiella importen och leveranser av humanitärt bistånd från att nå Jemen, särskilt till följd av att al-Hudaydas hamn i praktiken är blockerad. Våldet inom landet och den utbredda bristen på bränsle har avbrutit interna distributionsnät för livsmedel.

H.  Trots den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève den 25 april 2017, där olika länder och organisationer gjorde utfästelser för 1,1 miljarder US-dollar, hade givarna fram till den 9 maj 2017 endast beviljat medel motsvarande 18,3 % av de 2,1 miljarder US-dollar som Förenta nationerna vädjat om för humanitära insatser till förmån för Jemen under 2017.

I.  Europaparlamentet har i sin tidigare resolution uppmanat till initiativ för ett EU‑vapenembargo mot Saudiarabien, med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt av detta land i Jemen, och i linje med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008. Huthirebellerna stöds av Iran.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen, som kännetecknas av utbredd osäker livsmedelsförsörjning och allvarlig undernäring, urskillningslösa angrepp på civila, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare, förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur, fortsatta flyganfall, markstrider och granatbeskjutningar, trots upprepade uppmaningar om att fientligheterna på nytt måste upphöra. Parlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat och det lidande som de som drabbats av striderna tvingas utstå, och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket.

2.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över att de fortsatta flyganfallen och markstriderna som har resulterat i tusentals civila dödsoffer, fördrivningar och förlorade försörjningsmöjligheter och som sätter ytterligare liv på spel, ödelägger landets fysiska infrastruktur, har skapat instabilitet som utnyttjats av terrorist- och extremistorganisationer som IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön och har förvärrat en redan kritisk humanitär situation.

3.  Europaparlamentet fördömer alla terroristattacker och allt våld mot civila i skarpast möjliga ordalag. Parlamentet uppmanar Jemens regering att ta sitt ansvar i kampen mot IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön, som utnyttjar den rådande instabiliteten. Parlamentet betonar behovet av att alla parter i konflikten vidtar beslutsamma åtgärder mot sådana grupper vars verksamhet utgör ett allvarligt hot mot en förhandlingslösning och säkerheten i regionen och utanför den.

4.  Europaparlamentet påminner om att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikten i Jemen, och att krisen endast kan lösas genom inkluderande förhandlingar som leds av Jemen, med deltagande av alla berörda parter och med ett fullständigt och meningsfullt deltagande från kvinnor, som leder till en inkluderande politisk lösning. Parlamentet erinrar om sitt stöd för de ansträngningar som gjorts av Europeiska utrikestjänsten för att underlätta ett återupptagande av förhandlingarna och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att agera på ett konstruktivt sätt och utan tillförda förhandsvillkor för dessa insatser. Parlamentet betonar att genomförandet av förtroendeskapande åtgärder, såsom omedelbara åtgärder för ett varaktigt eldupphör, en mekanism för ett övervakat tillbakadragande av styrkor, underlättande av humanitärt och kommersiellt tillträde samt frigivning av politiska fångar är nödvändigt för att underlätta en återgång till en politisk handlingslinje.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla partier att snabbt enas om ett upphörande av fientligheterna under ledning av FN som ett första steg mot ett återupptagande av fredsförhandlingarna under FN:s ledning. Parlamentet uppmanar också alla internationella och regionala aktörer att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med de jemenitiska parterna för att möjliggöra en nedtrappning av konflikten och en förhandlingslösning som respekterar Jemens oberoende, enhet, suveränitet och territoriella integritet. Parlamentet betonar i detta sammanhang den avgörande roll som särskilt EU kan spela i samband med ansträngningarna för att underlätta en fredsprocess och i situationen efter konflikten.

6.  Europaparlamentet fördömer starkt attackerna mot civila, som inbegriper bombanfall, användningen av klustervapen, raket- och granatbeskjutning, krypskyttar och robotattacker, samt rapporterad användning av truppminor och attacker som orsakar förstörelse av civil infrastruktur, däribland skolor, sjukvårdsinrättningar, bostadsområden, marknader, vattensystem, hamnar och flygplatser. Parlamentet upprepar sin brådskande uppmaning till alla parter i konflikten att säkerställa skyddet av civila, respekten för internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet efterlyser en oberoende internationell utredning av alla påstådda fall av övergrepp, tortyr, riktat dödande av civila samt andra kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Att säkerställa ansvarsutkrävande vid kränkningar är avgörande för att en varaktig lösning på den pågående konflikten ska kunna uppnås.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att arbeta för att avlägsna alla logistiska och finansiella hinder som påverkar importen och distributionen av livsmedel och läkemedel till behövande civila. Framför allt uppmanar parlamentet parterna att säkerställa att alla stora kommersiella införselställen, såsom hamnarna i al-Hudayda och Aden, fungerar och effektivt och fullt ut. och betonar deras betydelse som en livlina för humanitärt bistånd och grundläggande förnödenheter. Parlamentet begär att man åter ska öppna Sanas flygplats för kommersiella flygningar så att läkemedel för trängande behov och varor kan flygas in och jemeniter i behov av medicinsk vård kan flygas ut.

8.  Europaparlamentet är mycket oroat över att konflikten har lett till ett ökat antal incidenter utmed Jemens Rödahavskust och äventyrat handeln till sjöss. Parlamentet uppmanar alla parter att garantera fri sjöfart på denna viktiga internationella sjötransportväg.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att effektivt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, så som anges i de relevanta EU-riktlinjerna. Parlamentet erinrar särskilt om behovet av att EU strikt tillämpar de regler som fastställdes i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp om vapenexport. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa de befintliga mekanismerna för ansvarsutkrävande, såsom utredningsrapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s mekanism för katalogisering av barn i väpnade konflikter.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla parter att arbeta för en enad och fullt fungerande centralbank i Jemen, och betonar att internationella biståndsfonder bör inriktas på att stödja Jemens valutareserver, för att underlätta import av livsmedel och läkemedel.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av att stärka de lokala myndigheterna och förbättra deras kapacitet när det gäller att tillhandahålla tjänster, liksom att involvera den jemenitiska diasporan och internationella icke-statliga organisationer för att stödja viktiga tjänstesektorer. Parlamentet understryker i synnerhet det brådskande behovet för EU och andra internationella aktörer att ta itu med kolerautbrottet och stödja hälso- och sjukvårdssystemet för att förhindra dess kollaps, inbegripet ansträngningar för att underlätta tillgången till förnödenheter och löneutbetalningar till sjukvårdspersonal i främsta linjen, vilka är ytterst viktiga för humanitärt bistånd.

12.  Europaparlamentet uppmanar de länder och organisationer som gjorde utfästelser vid den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève den 25 april 2017 att snabbt fullgöra dessa åtaganden och att visa ett större engagemang för att säkerställa den fullt finansierade åtgärdsplanen för humanitärt bistånd som FN har lagt fram.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0066.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0270.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy