Návrh usnesení - B8-0412/2017Návrh usnesení
B8-0412/2017

NÁVRH USNESENÍ o humanitární situaci v Jemenu

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0412/2017
Předložené texty :
B8-0412/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0412/2017

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu

(2017/2727(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 8. října 2016 o útoku v Jemenu a na její prohlášení ze dne 19. října 2016 o příměří v Jemenu,

–  s ohledem na závěry Rady o Jemenu ze dne 3. dubna 2017,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluci č. 2266 (2016) ze dne 24. února 2016 a rezoluci č. 2342 (2017) ze dne 23. února 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že pokračující boje mezi různými milicemi, bombardování a rozvrat základních služeb mají na civilní obyvatelstvo alarmující humanitární dopad;

B.  vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu byly zabity a zraněny tisíce osob; vzhledem k tomu, že mezi oběťmi jsou stovky žen a dětí;

C.  vzhledem k tomu, že podle Světového potravinového programu se v situaci vyžadující humanitární pomoc nachází v roce 2017 18,8 milionu osob (72 % obyvatelstva) a 17 milionů osob trpí nedostatkem potravin, přičemž u 6,8 milionu osob je tento nedostatek kritický; vzhledem k tomu, že byly vnitřně vysídleny 2 miliony osob a že počet navrácených osob činí 1 milion;

D.  vzhledem k tomu, že celková částka humanitární pomoci, kterou EU poskytla Jemenu v letech 2015 a 2016, dosáhla 120 milionů EUR; vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo na pomoc vyčleněno 46 milionů EUR;

E.  vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí nejen v tomto regionu a také pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

1.  je hluboce znepokojen zhoršováním humanitární situace v Jemenu, která se vyznačuje všeobecným nedostatkem potravin a závažnou podvýživou, útoky, při nichž není brán ohled na civilní obyvatelstvo a zdravotnické a humanitární pracovníky, a ničením civilní a zdravotnické infrastruktury;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v důsledku tohoto konfliktu; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje, že je odhodlán Jemen a jeho lid nadále podporovat;

3.  ostře odsuzuje nedávné útoky na civilní obyvatelstvo; zdůrazňuje, že nemocnice a zdravotnický personál jsou pod výslovnou ochranou mezinárodního humanitárního práva a že úmyslné útoky na civilisty a civilní infrastrukturu jsou válečným zločinem;

4.  opětovně vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a mezinárodní ujednání v oblasti lidských práv a zajistily tak ochranu civilistů a aby se již přímo nezaměřovaly na civilní infrastrukturu, zejména na zdravotnická zařízení a systémy pro zásobování vodou;

5.  je znepokojen životními podmínkami obyvatel Jemenu, značně omezeným poskytováním zdravotních služeb ve všech veřejných i soukromých nemocnicích, šířením endemických chorob a nedostatkem zdravotnických zařízení, potřeb, finančních prostředků a personálu; naléhavě žádá všechny strany, aby zlepšily zdravotní situaci na místě a umožnily bezpečné pracovní prostředí pro zdravotníky;

6.  zdůrazňuje potřebu koordinované humanitární činnosti pod vedením OSN; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby v souladu se zásadou nestrannosti, neutrality a nezávislosti umožnily OSN a mezinárodním humanitárním organizacím vstup a dodávky nezbytně nutných potravin, léků, paliv a další potřebné pomoci;

7.  zdůrazňuje, že zásadní význam má přístup do všech námořních přístavů; naléhavě žádá všechny strany konfliktu, aby zajistily plné a účinné fungování přístavu Hudajdá; zdůrazňuje jeho význam jako životně důležitého spojení pro humanitární pomoc a jako obchodního přístupového bodu pro základní zásobování; vyzývá k opětovnému otevření letiště v San'á pro komerční lety, aby mohly být do Jemenu letecky dopravovány naléhavě potřebné léky a komodity a aby mohli být Jemenci, kteří potřebují lékařské ošetření, přepravováni z Jemenu;

8.  vítá skutečnost, že EU a její členské státy jsou rovněž připraveny posílit humanitární pomoc pro obyvatelstvo v celé zemi, a reagovat tak na rostoucí potřeby, a mobilizovat svou rozvojovou pomoc za účelem financování projektů v klíčových odvětvích; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby plnilo své závazky vůči Jemenu;

9.  je znepokojen důsledky války v Jemenu pro stabilitu v regionu; zdůrazňuje, že je důležité, aby všechny strany konfliktu přijaly rozhodná opatření proti skupinám, jejichž činnost představuje další hrozbu pro vyjednání smíru a významné riziko pro bezpečnost regionu i mimo něj;

10.  zdůrazňuje, že obnovit mír a zachovat jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu lze pouze na základě širokého politického konsensu a prostřednictvím inkluzivních jednání; vyzývá všechny mezinárodní i regionální aktéry, aby se konstruktivně zapojili do jednání s jemenskými stranami s cílem umožnit deeskalaci konfliktu a vyjednání smíru;

11.  vyjadřuje svou podporu úsilí, jež vyvíjí generální tajemník OSN a zvláštní vyslanec OSN pro Jemen s cílem dosáhnout obnovení jednání; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby k tomuto úsilí přistupovaly flexibilně a konstruktivně a nekladly si předběžné podmínky a aby neprodleně a v plném rozsahu provedly všechna opatření uvedená v příslušných rezolucích Rady bezpečnosti OSN;

12.  vyzývá strany konfliktu, aby co nejdříve uzavřely dohodu o ukončení bojů, na jejíž dodržování bude dohlížet OSN, a to jako první krok k obnovení mírových rozhovorů pod vedením OSN; naléhá na všechny strany, aby se v dobré víře a bez předběžných podmínek co nejdříve zapojily do nového kola mírových jednání pod vedením OSN;

13.  podporuje nezávislé vyšetřování všech případů údajného porušování práv a zneužívání s cílem ukončit beztrestnost za zločiny, bez ohledu na to, která strana konfliktu je spáchala; vyzývá všechny strany konfliktu, aby plně spolupracovaly s národní vyšetřovací komisí a s posílenou kanceláří Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva v Jemenu;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.