Procedūra : 2017/2727(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0412/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0412/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0273

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 396kWORD 49k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.525v01-00
 
B8-0412/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))  
B8-0412/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2016. gada 8. oktobra paziņojumu par uzbrukumu Jemenā un 2016. gada 19. oktobra paziņojumu par pamieru Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši 2016. gada 24. februāra rezolūciju Nr. 2266 (2016) un 2017. gada 23. februāra rezolūciju Nr. 2342 (2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā humanitārā ietekme uz civiliedzīvotājiem, ko rada kaujas starp dažādiem nemiernieku grupējumiem, bombardēšana un pamatpakalpojumu pārtraukšana, sasniedz satraucošus apmērus;

B.  tā kā kopš konflikta sākuma nogalināti un ievainoti ir tūkstošiem cilvēku; tā kā bojā gājuši arī simtiem sieviešu un bērnu;

C.  tā kā saskaņā ar Pasaules Pārtikas programmas datiem 2017. gadā 18,8 miljoniem cilvēku (72 % iedzīvotāju) ir vajadzīga humanitārā palīdzība un 17 miljoniem trūkst pārtikas, tostarp 6,8 miljoni cilvēku cieš no hroniska pārtikas trūkuma; tā kā 2 miljoni cilvēku ir pārvietoti valsts iekšienē un 1 miljons cilvēku ir atgriezušies valstī;

D.  tā kā kopējais ES humanitārais finansējums Jemenai 2015. un 2016. gadā sasniedza EUR 120 miljonus; tā kā 2017. gadā piešķirts atbalsts EUR 46 miljonu apmērā;

E.  tā kā stabila un droša Jemena ar pienācīgi funkcionējošu valdību ir ārkārtīgi būtiska, lai varētu īstenot starptautiskos centienus ekstrēmisma un vardarbības apkarošanā reģionā un ārpus tā, kā arī lai panāktu mieru un stabilitāti pašā Jemenā,

1.  ir ļoti nobažījies par humanitārās situācijas pasliktināšanos, ko iezīmē plaši izplatīts pārtikas trūkums un hroniska uztura nepietiekamība, klaji uzbrukumi civiliedzīvotājiem un medicīnas un atbalsta darbiniekiem, kā arī civilās un medicīniskās infrastruktūras iznīcināšana;

2.  pauž dziļu nožēlu par konfliktā bojā gājušajiem; izsaka dziļu līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm; atkārtoti apņemas turpināt atbalsta sniegšanu Jemenu un tās tautai;

3.  stingri nosoda nesenos uzbrukumus civiliedzīvotājiem; uzsver, ka tīši uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai ir kara noziegums un ka starptautiskajās humanitārajās tiesībās nepārprotami ir norādīts, ka tās aizsargā slimnīcas un medicīnisko personālu;

4.  atkārtoti aicina visas puses ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un atturēties no tiešiem uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, jo īpaši ārstniecības objektiem un ūdensapgādes sistēmām;

5.  ir nobažījies par Jemenas iedzīvotāju dzīves apstākļiem, kraso veselības pakalpojumu samazinājumu visās valsts un privātajās slimnīcās, endēmisku slimību izplatīšanos un ārstniecības aprīkojuma, piegāžu, materiālu un personāla trūkumu; mudina visas puses uzlabot veselības situāciju uz vietas un nodrošināt drošus darba apstākļus veselības speciālistiem;

6.  uzsver vajadzību pēc koordinētiem humanitārās palīdzības pasākumiem ANO vadībā; mudina visas konfliktā iesaistītās puses ļaut ievest valstī un piegādāt steidzami nepieciešamo pārtiku, medikamentus, degvielu un citu nepieciešamo palīdzību, izmantojot ANO un starptautiskos humanitāros kanālus saskaņā ar objektivitātes, neitralitātes un neatkarības principiem;

7.  uzsver, ka izšķirīgi svarīga ir piekļuve visām jūras ostām; mudina konfliktā iesaistītās puses nodrošināt pilnīgu un efektīvu Hudeidas ostas darbību; uzsver, cik tā ir būtiska, jo kalpo kā humanitārā atbalsta un komerckravu piekļuves punkts pamatpreču piegādēm; prasa no jauna atvērt Sanas lidostu komerclidojumiem, lai varētu ievest steidzami vajadzīgās zāles un patēriņa preces un izvest jemeniešus, kuriem nepieciešama ārstēšana;

8.  atzinīgi vērtē ES un tās dalībvalstu gatavību palielināt humanitāro palīdzību iedzīvotājiem visā valstī, reaģējot uz pieaugošajām vajadzībām, un mobilizēt attīstības palīdzību, lai finansētu projektus kritiskajās nozarēs; mudina starptautisko sabiedrību izpildīt saistības pret Jemenu;

9.  ir nobažījies par sekām, ko Jemenas karš atstās uz reģiona stabilitāti; uzsver, ka visām konfliktā iesaistītajām pusēm apņēmīgi ir jāvēršas pret grupējumiem, kuru darbība rada papildu apdraudējumu noregulējuma panākšanai sarunu ceļā un ievērojami apdraud drošību reģionā un ārpus tā;

10.  uzsver, ka tikai politisks, iekļaujošs un sarunu ceļā panākts konflikta noregulējums var atjaunot mieru un saglabāt Jemenas vienotību, suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti; aicina visus starptautiskos un reģionālos partnerus konstruktīvi sadarboties ar Jemenas pusēm, lai izbeigtu konfliktu un panāktu atrisinājumu sarunu ceļā;

11.  atbalsta ANO ģenerālsekretāra un ANO īpašā sūtņa Jemenā centienus panākt sarunu atsākšanu; mudina visas konfliktā iesaistītās puses uz šiem centieniem reaģēt elastīgā un konstruktīvā veidā un neizvirzīt priekšnosacījumus, kā arī pilnībā un nekavējoties īstenot visus attiecīgo ANO Drošības padomes rezolūciju noteikumus;

12.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses steidzami vienoties par karadarbības izbeigšanu ANO uzraudzībā, kas būtu pirmais solis ceļā uz miera sarunu atsākšanu ANO vadībā; mudina visas puses pēc iespējas drīzāk labticīgi un bez priekšnosacījumiem iesaistīties jaunās miera sarunās ANO vadībā;

13.  atbalsta visu uzrādīto pārkāpumu un nodarījumu neatkarīgu izmeklēšanu, lai izbeigtu nesodāmību par noziegumiem, ko pastrādājušas visas konfliktā iesaistītās puses; aicina visas puses pilnībā sadarboties ar Nacionālo izmeklēšanas komisiju, kā arī ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja Jemenas izpildbiroju;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika