Procedura : 2017/2727(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0412/2017

Teksty złożone :

B8-0412/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/06/2017 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0273

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 241kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.525v01-00
 
B8-0412/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie (2017/2727(RSP))  
B8-0412/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 8 października 2016 r. w sprawie ataków w Jemenie oraz z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zawieszenia broni, które weszło w życie w Jemenie;

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 3 kwietnia 2017 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucję nr 2266 (2016) z dnia 24 lutego 2016 r. i rezolucję nr 2342 (2017) z dnia 23 lutego 2017 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że skutki humanitarne dla ludności cywilnej, jakie niosą ze sobą walki toczone między różnymi ugrupowaniami bojowników, naloty bombowe i przerwy w dostawach podstawowych usług, osiągają zatrważające rozmiary;

B.  mając na uwadze, że od początku konfliktu tysiące ludzi zginęło i zostało rannych; mając na uwadze, że wśród ofiar są setki kobiet i dzieci;

C.  mając na uwadze, że według danych Światowego Programu Żywnościowego w 2017 r. 18,8 mln osób, tj. 72 % ludności, potrzebuje pomocy humanitarnej, a 17 mln osób doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego, przy czym 6,8 mln osób jest dotkniętych poważnym kryzysem bezpieczeństwa żywnościowego; mając na uwadze, że mamy do czynienia z 2 mln uchodźców wewnętrznych i 1 mln osób powracających;

D.  mając na uwadze, że całkowita kwota pomocy humanitarnej UE dla Jemenu w 2015 i 2016 r. wyniosła 120 mln EUR; mając na uwadze, że w 2017 r. przeznaczona na pomoc kwota wynosi 46 mln EUR;

E.  mając na uwadze, że stabilny i bezpieczny Jemen, z prawidłowo działającym rządem, ma kluczowe znaczenie dla walki z ekstremizmem i przemocą w regionie i poza nim, a także dla pokoju i stabilności w samym Jemenie;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie pogorszeniem sytuacji humanitarnej w Jemenie, która charakteryzuje się powszechnym brakiem stałego dostępu do żywności i poważnym niedożywieniem, masowymi atakami na ludność cywilną i personel medyczny i osoby udzielające pomocy oraz niszczeniem infrastruktury cywilnej i medycznej;

2.  głęboko ubolewa nad śmiertelnymi ofiarami konfliktu; składa kondolencje rodzinom ofiar; potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i narodu jemeńskiego;

3.  stanowczo potępia niedawne ataki na ludność cywilną; podkreśla, że celowe ataki na ludność i infrastrukturę cywilną są zbrodnią wojenną oraz że szpitale i personel medyczny podlegają szczególnej ochronie na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego;

4.  ponownie wzywa wszystkie strony do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka, do zapewnienia ochrony ludności cywilnej i powstrzymania się od bezpośrednich ataków na infrastrukturę cywilną, w szczególności na obiekty medyczne i systemy zaopatrzenia w wodę;

5.  jest zaniepokojony warunkami życia obywateli Jemenu, poważnym ograniczeniem usług zdrowotnych we wszystkich szpitalach publicznych i prywatnych, rozprzestrzenianiem się chorób endemicznych oraz brakiem placówek opieki zdrowotnej, zaopatrzenia służby zdrowia, środków na opiekę zdrowotną i pracowników w tym sektorze; wzywa wszystkie strony, by działały na rzecz poprawy stanu zdrowia na miejscu oraz by umożliwiły bezpieczne środowisko pracy dla pracowników służby zdrowia;

6.  podkreśla, że potrzebne są skoordynowane działania humanitarne pod przywództwem ONZ; wzywa wszystkie strony konfliktu do umożliwienia dostaw pilnie potrzebnej żywności, leków, paliwa i innej niezbędnej pomocy za pośrednictwem ONZ i międzynarodowych kanałów humanitarnych, zgodnie z zasadami bezstronności, neutralności i niezależności;

7.  podkreśla, że dostęp do wszystkich portów morskich ma kluczowe znaczenie; wzywa strony konfliktu, by zapewniły pełne i skuteczne funkcjonowanie portu w Al-Hudajda; podkreśla jego znaczenie jako ostatniej deski ratunku dla pomocy humanitarnej i handlowego punktu dostępu dla artykułów pierwszej potrzeby; wzywa do ponownego otwarcia portu lotniczego w Sanie dla lotów komercyjnych, tak by pilnie potrzebne leki i towary mogły być dostarczane do Jemenu drogą lotniczą, a Jemeńczycy wymagający opieki medycznej mogli być odtransportowywani również drogą lotniczą za granicę.

8.  z zadowoleniem przyjmuje, że UE i jej państwa członkowskie gotowe są zwiększyć pomoc humanitarną świadczoną ludności w całym kraju, żeby sprostać rosnącym potrzebom oraz uruchomić pomoc rozwojową na finansowanie projektów w kluczowych sektorach. nalega na wspólnotę międzynarodową, by wypełniała swoje zobowiązania wobec Jemenu;

9.  jest zaniepokojony konsekwencjami wojny w Jemenie dla stabilności w regionie; podkreśla, że wszystkie strony konfliktu muszą podjąć zdecydowane kroki przeciwko takim grupom, których działania stanowią dodatkowe zagrożenie dla wynegocjowanego porozumienia i stwarzają poważne ryzyko dla bezpieczeństwa w regionie i poza nim;

10.  podkreśla, że jedynie polityczne, globalne i będące wynikiem negocjacji rozwiązanie może przywrócić pokój, zachować jedność, suwerenność, niepodległość i terytorialną integralność Jemenu; wzywa wszystkie podmioty międzynarodowe i regionalne do podjęcia konstruktywnych kontaktów ze stronami konfliktu w Jemenie, aby umożliwić deeskalację konfliktu i wynegocjowanie jego rozwiązania;

11.  popiera starania sekretarza generalnego ONZ i specjalnego wysłannika ONZ ds. Jemenu, które zmierzają do wznowienia negocjacji; wzywa wszystkie strony konfliktu do elastycznego i konstruktywnego reagowania, bez stawiania warunków wstępnych, na podejmowane przez nich wysiłki, oraz do pełnego i natychmiastowego wdrożenia wszystkich postanowień zawartych w odnośnych rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ;

12.  wzywa wszystkie strony konfliktu, by jak najszybciej porozumiały się w sprawie zaprzestania działań wojennych pod kontrolą ONZ, co byłoby pierwszym krokiem do wznowienia rozmów pokojowych pod egidą ONZ; wzywa wszystkie strony, aby jak najszybciej w dobrej wierze i bez warunków wstępnych zaangażowały się w nową rundę negocjacji pokojowych prowadzonych pod egidą ONZ;

13.  popiera niezależne śledztwa w sprawie wszystkich zarzutów dotyczących naruszeń i nadużyć, żeby położyć kres bezkarności w odniesieniu do przestępstw popełnionych przez wszystkie strony konfliktu; wzywa wszystkie strony, by w pełni współpracowały z krajową komisją dochodzeniową oraz ze wzmocnionym Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Jemenie;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności