Návrh uznesenia - B8-0412/2017Návrh uznesenia
B8-0412/2017

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0412/2017
Predkladané texty :
B8-0412/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0412/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

(2017/2727(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 8. októbra 2016 o útoku v Jemene a z 19. októbra 2016 o prímerí v Jemene,

–  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 3. apríla 2017,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2266 (2016) z 24. februára 2016 a č. 2342 (2017) z 23. februára 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže humanitárne dôsledky, ktoré majú pre civilné obyvateľstvo pokračujúce boje medzi rozličnými milíciami, bombardovanie a narušenie základných služieb, dosahujú alarmujúce rozmery;

B.  keďže od začiatku konfliktu boli zabité a zranené tisíce osôb; keďže medzi obeťami sú stovky žien a detí;

C.  keďže podľa Svetového potravinového programu potrebuje v roku 2017 humanitárnu pomoc 18,8 miliónov ľudí (72 % obyvateľstva) a 17 miliónov ľudí trpí nedostatkom potravín, pričom v prípade 6,8 miliónov je tento nedostatok vážny; keďže boli vnútorne vysídlené 2 milióny osôb a počet navrátilcov dosahuje 1 milión;

D.  keďže celková suma humanitárnej pomoci, ktorú EÚ poskytla Jemenu v rokoch 2015 a 2016, dosiahla 120 miliónov EUR; keďže v roku 2017 sa na pomoc vyčlenilo 46 miliónov EUR;

E.  keďže stabilný a bezpečný Jemen s riadne fungujúcou vládou má rozhodujúci význam pre medzinárodné úsilie zamerané na boj proti extrémizmu a násiliu v regióne aj mimo neho, ako aj pre mier a stabilitu v Jemene samotnom;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršovaním humanitárnej situácie v Jemene, ktorá sa vyznačuje rozsiahlym nedostatkom potravín a vážnou podvýživou, rozsiahlymi bezohľadnými útokmi na civilistov a zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, ako aj ničením civilnej a zdravotnej infraštruktúry;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratou životov v dôsledku konfliktu; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; opätovne potvrdzuje svoj záväzok ďalej podporovať Jemen a jemenský ľud;

3.  rozhodne odsudzuje nedávne útoky na civilné obyvateľstvo; zdôrazňuje, že úmyselné zacielenie útokov na civilistov a civilné infraštruktúry sú vojnovým zločinom a že nemocnice a zdravotný personál sú pod výslovnou ochranou medzinárodného humanitárneho práva;

4.  opakuje svoju výzvu adresovanú všetkým stranám, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti ľudských práv, zabezpečili ochranu civilistov a upustili od priamych útokov na civilnú infraštruktúru, najmä na zdravotnícke zariadenia a vodné systémy;

5.  vyjadruje znepokojenie nad životnými podmienkami jemenských občanov, vážnym zhoršením zdravotných služieb vo všetkých verejných a súkromných nemocniciach, šírením endemických ochorení a nedostatkom zdravotníckych zariadení, potrieb, prostriedkov a personálu; naliehavo žiada všetky strany, aby zlepšili zdravotnú situáciu v teréne a aby zariadili bezpečné pracovné prostredie pre zdravotnícky personál;

6.  zdôrazňuje nutnosť koordinovanej humanitárnej akcie pod vedením OSN; naliehavo žiada všetky zúčastnené strany konfliktu, aby v súlade so zásadami nestrannosti, neutrality a nezávislosti umožnili OSN a medzinárodným humanitárnym organizáciám vstup a dodávku naliehavo potrebných potravín, liekov, paliva a ďalšej potrebnej pomoci;

7.  zdôrazňuje, že rozhodujúci význam má prístup do všetkých námorných prístavov; naliehavo žiada zúčastnené strany konfliktu, aby zabezpečili úplné a účinné fungovanie prístavu Hodeida; zdôrazňuje jeho význam ako životne dôležitého spojenia pre humanitárnu pomoc a ako obchodného prístupového miesta pre základné zásobovanie; vyzýva na opätovné otvorenie letiska Saná pre komerčné lety, aby sa mohli letecky dopraviť naliehavo potrebné lieky a komodity a aby Jemenčania, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie, mohli odletieť;

8.  víta skutočnosť, že EÚ a jej členské štáty sú pripravené zvýšiť humanitárnu pomoc obyvateľstvu v celej krajine ako reakciu na rastúce potreby a zmobilizovať svoju rozvojovú pomoc na financovanie projektov v kľúčových sektoroch; naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby splnilo svoje záväzky voči Jemenu;

9.  vyjadruje znepokojenie nad dôsledkami vojny v Jemene z hľadiska stability regiónu; zdôrazňuje, všetky strany konfliktu musia prijať rozhodné kroky proti skupinám, ktorých činnosti predstavujú pre urovnanie sporu prostredníctvom rokovaní ďalšiu hrozbu, ako aj značné riziká z hľadiska bezpečnosti v regióne a mimo neho;

10.  zdôrazňuje, že len politickým, inkluzívnym a rokovaniami dosiahnutým riešením konfliktu možno obnoviť mier a zachovať jednotnosť, zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Jemenu; vyzýva všetkých medzinárodných a regionálnych aktérov, aby s jemenskými stranami konštruktívne spolupracovali s cieľom umožniť zmiernenie konfliktu a jeho urovnanie prostredníctvom rokovaní;

11.  podporuje úsilie generálneho tajomníka OSN a osobitného vyslanca OSN pre Jemen zamerané na dosiahnutie obnovy rokovaní; naliehavo žiada všetky strany konfliktu, aby reagovali na toto úsilie flexibilne a konštruktívne, aby si nekládli predbežné podmienky a aby v plnej miere a okamžite vykonali všetky ustanovenia príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN;

12.  vyzýva všetky zúčastnené strany konfliktu, aby bezodkladne dospeli k dohode o zastavení prejavov nepriateľstva, ktorú bude monitorovať OSN, ako prvý krok smerom k obnove mierových rozhovorov pod vedením OSN; naliehavo žiada všetky zúčastnené strany, aby sa v dobrej viere a bez predbežných podmienok čo najskôr zapojili do nového kola mierových rokovaní pod vedením OSN;

13.  podporuje nezávislé vyšetrovanie všetkých prípadov údajného porušovania práv a zneužívania, zamerané na ukončenie beztrestnosti zločinov, ktorých sa dopustili všetky zúčastnené strany konfliktu; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby v plnej miere spolupracovali s národnou vyšetrovacou komisiou, ako aj s posilnenou jemenskou kanceláriou Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.