Procedure : 2017/2727(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0413/2017

Indgivne tekster :

B8-0413/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/06/2017 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0273

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 180kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.526v01-00
 
B8-0413/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))  
B8‑0413/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt i Genève den 25. april 2017, og til det yderligere tilsagn, som EU gav om et beløb på 116 millioner EUR,

–  der henviser til opfordringen fra De Forenede Nationers særlige rapportør om menneskerettigheder og internationale sanktioner, Idriss Jazairy, den 12. april 2017 til at hæve søblokaden mod Yemen,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig beslutningerne af 25. februar 2016(1) og af 9. juli 2015(2),

–  der henviser til sin beslutning af 28. april 2016 om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret(3) og til sin beslutning af 27. februar 2014 om brugen af bevæbnede droner(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Yemen, den fælles erklæring af 10. januar 2016 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om angrebet på et sundhedscenter ledet af Læger uden Grænser i Yemen,

–  der henviser til erklæring af 15. december 2015 fra talspersonen for Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om genoptagelsen af FN-ledede drøftelser om Yemen og til den fælles erklæring af 2. oktober fra NF/HR og kommissær Stylianides om Yemen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til udtalelserne om Yemen af 10. januar 2016 og 8. januar 2016 fra talspersonen for FN's generalsekretær,

–  der henviser til henstillingerne om "nytænkning af Yemens økonomi" fra det første Development Champions Forum (29. april-1. maj 2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Yemen, siden alliancen under ledelse af Saudi-Arabien, herunder USA og Det Forenede Kongerige, begyndte at bombardere landet i marts 2015, er sunket stadig dybere ned i en væbnet konflikt, der har dramatiske virkninger for civilbefolkningen, som allerede i mange år har lidt under usikkerhed og politiske spændinger, høj fattigdom, dramatisk ødelæggelse af miljøet og økonomisk lammelse;

B.  der henviser til, at import tegner sig for næsten 90 % af landets basale fødevarer, men at de militære angreb alvorligt har begrænset den kommercielle import og forhindret leverancer af humanitær bistand i at nå frem til Yemen og ført til ødelæggelse af den grundlæggende infrastruktur, hvortil kommer økonomiens og det finansielle systems sammenbrud, der har resulteret i alvorlige begrænsninger af adgangen til fødevarer, lægemidler og brændstof;

C.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om menneskerettigheder og internationale sanktioner har understreget, at den luft- og søblokade, som koalitionsstyrkerne siden marts har opretholdt mod Yemen, var en af hovedårsagerne til den humanitære katastrofe; der henviser til, at den har indskrænket og forstyrret import og eksport af fødevarer, brændstof og forsyning med lægemidler såvel som humanitær bistand; der henviser til, at blokaden omfatter en blanding af mestendels vilkårlige reguleringsmæssige begrænsninger, der er iværksat af koalitionsstyrkerne, herunder ubegrundede forsinkelser og/eller nægtelse af at give fartøjer adgang til yemenitiske havne, hvilket udgør en ensidig tvangsforanstaltning i henhold til international ret;

D.  der henviser til, at den dramatiske situation yderligere er blevet forværret ved et udbrud af kolera, der har bragt sundhedssektoren tæt på et sammenbrud; der henviser til, at FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) i februar 2017 erklærede, at Yemen oplevede "den største fødevaresikkerhedskatastrofe i verden"; der henviser til, at humanitære organisationer skønner, at 18,8 millioner mennesker (næsten 70 % af den samlede befolkning) behøver humanitær bistand, mens over 17 millioner mennesker er berørt af fødevareusikkerhed, herunder 7 millioner, der er i fare for hungersnød (heraf 2 millioner børn);

E.  der henviser til, at donorerne trods FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt i Genève i april 2017, og hvorunder en række lande og organisationer gav tilsagn, der beløb sig til 1,1 mia. USD, kun har leveret midler svarende til 28 % af FN's appel om 2,1 milliarder USD til humanitær bistand til Yemen for 2017;

F.  der henviser til, at antallet af dødsfald blandt civile siden 2015 nu omfatter titusinder, og at alliancen under ledelse af Saudi-Arabien står under anklage for at begå krigsforbrydelser, idet de på ulovlig og diskriminerende vis har angrebet skoler, markeder, hospitaler, bryllupper, en begravelse og private hjem samt andre civile mål i løbet af de seneste få år; der henviser til, at den væbnede huthigruppe og dens allierede uden at skelne har bombarderet civile områder i byen Ta'iz og uden at skelne har affyret artilleri ind over grænsen til Saudi-Arabien, idet den har dræbt og såret civile, og at den har rekrutteret drenge helt ned til en alder af 15 år til at kæmpe som børnesoldater ved grænselinjen;

G.  der henviser til, at parterne i konflikten til trods for det internationale pres for at finde en politisk løsning på krisen ikke har kunnet nå frem til et forlig, og til, at processen i retning af det sydlige Yemens løsrivelse, som for nylig blev bebudet af Adens tidligere guvernør, risikerer yderligere at komplicere forhandlingerne;

H.  der henviser til, at præsident Trump under sit nylige besøg i Saudi-Arabien bar ved til bålet ved at udtrykke sin uforbeholdne støtte til landets politik i regionen og lovede yderligere våbeneksporter til Saudi-Arabien til en værdi af 110 milliarder USD; der henviser til, at der siden fastlæggelsen af denne kurs har været en dramatisk stigning i USA's ekstraterritoriale og udenretslige operationer af dødbringende karakter i Yemen, navnlig ved brug af droner, idet der er rapporteret om adskillige dødsfald blandt civile, og at der er beviser på, at EU-medlemsstater direkte eller indirekte yder støtte til disse dødbringende operationer gennem deres efterretningstjenester og på andre måder;

1.  udtrykker sin alvorlige bekymring over den alarmerende forværrelse af den humanitære situation i Yemen; beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og lidelserne for dem, der er fanget midt i kamphandlingerne, og som fordrives eller mister deres eksistensgrundlag, og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier; bekræfter på ny sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

2.  opfordrer til, at der omgående sættes en stopper for den sø- og luftblokade, som den saudiarabisk ledede alliance har iværksat imod Yemen, så den humanitære bistand, vand og brændstof kan leveres til civilbefolkningen;

3.  opfordrer indtrængende alle parter til at enes om at opgive fjendtlighederne, hvilket skal overvåges af FN, som et første skridt på vejen til en genoptagelse af fredsforhandlingerne under ledelse af FN, i betragtning af at kun en våbenhvile, som der er akut behov for, kan afhjælpe civilbefolkningens dramatiske lidelse;

4.  beklager dybt præsident Trumps bebudelse af en stærkt øget våbeneksport til Saudi-Arabien og understreger, at våbeneksportørerne, der giver næring til konflikten i Yemen, i henhold til EU's18. årsberetning om våbeneksport omfatter 16 EU-medlemsstater, heriblandt Frankrig og Det Forenede Kongerige, med eksport til en værdi af milliarder af euro, hvorved de risikerer at blive medskyldige i krigsforbrydelser;

5.  opfordrer alle medlemsstater til at stoppe al direkte eller indirekte støtte til USA's ekstraterritoriale og udenretslige drab, der udgør krænkelser af de principper, der er fastlagt i den internationale menneskerettighedslovgivning;

6.  gentager sin opfordring om at tage initiativ til en våbenembargo over for Saudi-Arabien i betragtning af de alvorlige brud på de internationale humanitære bestemmelser og menneskerettighedslovgivningen, som begås af Saudi-Arabien i Yemen, og den omstændighed, at den fortsatte udstedelse af tilladelser til eksport af våben til Saudi-Arabien derfor ville være i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008; anmoder NF/HR om at rapportere, hvilke foranstaltninger der er blevet truffet for at gennemføre den tidligere opfordring, som er udtrykt i Parlamentets beslutning af 25. februar 2016;

7.  fordømmer på det kraftigste angrebene på civile, herunder bombardementer, anvendelse af klyngeammunition og rapporteret anvendelse af personelminer samt angreb, der har ødelagt civil infrastruktur, herunder skoler, lægefaciliteter, boligområder, markeder, vandsystemer, havne og lufthavne; gentager sin indtrængende opfordring til alle parter i konflikten om at sikre beskyttelse af civile og om at respektere den internationale humanitære lovgivning og menneskerettighedslovgivningen;

8.  støtter opfordringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, til at oprette et uafhængigt internationalt organ, der skal foretage en omfattende efterforskning af de forbrydelser, der er begået under konflikten i Yemen, herunder påstandene om bevidst udsultning, misbrug, tortur, målrettede drab på civile og andre krænkelser af de internationale menneskerettigheder og de humanitære bestemmelser; understreger, at det er uomgængeligt at sikre, at krænkerne drages til ansvar for at opnå en varig bilæggelse af konflikten;

9.  opfordrer alle parter i konflikten til at arbejde på at fjerne alle logistiske og økonomiske forhindringer, som påvirker importen og distributionen af fødevarer og lægemidler til civile i nød; opfordrer navnlig parterne til at sikre, at de kommercielle tilførselspunkter, såsom havnene Hodeida og Aden, fungerer fuldstændigt og effektivt, og understreger deres betydning som livline for humanitær bistand og kommerciel adgang til basale forsyninger; opfordrer til, at Sana'a lufthavn genåbnes for kommercielle flyvninger, så den medicin og de varer, der er akut behov for, kan flyves ind, og yemenitter med behov for lægebehandling kan flyves ud; opfordrer alle parter til at fjerne ad hoc-begrænsninger af bevægeligheden for varer og humanitære hjælpere i landet;

10.  opfordrer alle parter til at tillade uhindret adgang for journalister til alle dele af Yemen og kræver omgående og ubetinget løsladelse af følgende ti yemenitiske journalister, der nu har været vilkårligt tilbageholdt i to år af huthistyrker uden nogen anklage eller retssag: Abdelkhaleq Amran, Hisham Tarmoom, Tawfiq al-Mansouri, Hareth Hamid, Hasan Annab, Akram al-Walidi, Haytham al-Shihab, Hisham al-Yousefi og Essam Balgheeth;

11.  minder om, at en militær løsning på konflikten i Yemen ikke er mulig, og at krisen kun kan løses gennem en forhandlingsproces med inddragelse af alle parter og med fuldstændig og meningsfuld deltagelse af kvinder, og som fører frem til en inkluderende politisk løsning; erklærer igen sin støtte til EU-Udenrigstjenestens bestræbelser på at fremme en genoptagelse af forhandlingerne, og opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at reagere på disse bestræbelser på konstruktiv vis og uden at stille betingelser på forhånd;

12.  opfordrer indtrængende alle parter til at arbejde for at skabe en forenet og fuldt funktionsdygtig centralbank i Yemen og understreger, at internationale bistandsmidler bør ledes i retning af at støtte Yemens valutareserver for at fremme import af fødevarer og lægemidler;

13.  understreger, at der er akut behov for, at EU og andre internationale aktører sætter ind over for koleraudbruddet og støtter sundhedssystemet, bl.a. ved at muliggøre forsyninger og lønudbetaling til sundhedspersonale i frontlinjen, hvis tilstedeværelse er altafgørende for den humanitære indsats;

14.  opfordrer de lande og organisationer, der gav tilsagn under FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, der blev holdt i Genève i april 2017, til ufortøvet at indfri disse tilsagn og til at øge deres engagement for at dække samtlige behov, der blev fastslået af FN;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0066.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0270.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0201.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0172.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik