Procedūra : 2017/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0413/2017

Pateikti tekstai :

B8-0413/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0273

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 415kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.526v01-00
 
B8-0413/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP))  
B8-0413/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 25 d. Ženevoje vykusį aukšto lygio renginį, kuriame buvo renkamos lėšos siekiant kovoti su humanitarine krize Jemene, ir į tai, kad ES papildomai įsipareigojo suteikti 116 mln. EUR sumą,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir tarptautinių sankcijų klausimas Idrisso Jazairy raginimą, išsakytą 2017 m. balandžio 12 d., nutraukti Jemeno jūrinę blokadą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2016 m. vasario 25 d.(1) ir 2015 m. liepos 9 d.(2) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl išpuolių prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę(3) ir į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Stylianideso, atsakingo už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, 2016 m. sausio 10 d. bendrą pareiškimą dėl išpuolio prieš organizacijos „Gydytojai be sienų“ sveikatos priežiūros centrą Jemene,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2015 m. gruodžio 15 d. pareiškimą dėl derybų tarpininkaujant JT atnaujinimo Jemene ir į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos nario Christoso Stylianideso 2015 m. spalio 2 d. bendrą pareiškimą dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į rezoliucijas Nr. 2216 (2015), Nr. 2201 (2015) ir Nr. 2140 (2014),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 10 d. ir 2016 m. sausio 8 d. JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai pareiškimus dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į rekomendacijas dėl „Jemeno ekonomikos persvarstymo“, kurias pateikė pirmojo Plėtros lyderių forumo (2017 m. balandžio 29 d. – gegužės 1 d.) dalyviai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nuo 2015 m. kovo mėn., kai Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, įskaitant JAV ir JK, pradėjo bombarduoti Jemeną, šalis vis giliau grimzdo į ginkluotą konfliktą, sukelianti neapsakomas kančias civiliams gyventojams, kurie jau daugelį metų kentėjo dėl nesaugumo ir politinės įtampos, didelio skurdo lygio, dramatiškai pablogėjusios aplinkos kokybės ir ekonomikos paralyžiaus;

B.  kadangi beveik 90 proc. pagrindinių šalies maisto produktų yra importuojami, o dėl karinių išpuolių buvo dar apribotas komercinis importas ir trukdoma humanitarinės pagalbos pristatymui į Jemeną, dėl to taip pat buvo sugriauta pagrindinė infrastruktūra, kartu tai nulėmė ekonomikos ir finansų sistemos nuosmukį, dėl kurių labai ribojamos galimybės gauti maisto, vaistų ir degalų;

C.  kadangi JT specialusis pranešėjas žmogaus teisių ir tarptautinių sankcijų klausimais yra pabrėžęs, kad oro ir jūrinė blokada, kurią nuo 2015 m. kovo mėn. Jemeno atžvilgiu vykdo koalicijos pajėgos, buvo viena pagrindinių humanitarinės katastrofos priežasčių; kadangi dėl blokados šalyje buvo apribojamas ir nutraukiamas maisto produktų, kuro ir medicinos reikmenų importas ir eksportas bei humanitarinės pagalbos teikimas; kadangi blokada apima daugybę didžiąja dalimi savivališkai nustatytų apribojimų, kurių vykdymą užtikrina koalicijos pajėgos, įskaitant nepagrįstus laivų sulaikymus arba draudimus jiems vykti į Jemeno uostus, o pagal tarptautinę teisę tai prilygsta neteisėtoms vienašalėms prievartos priemonėms;

D.  kadangi dramatiška padėtis dar labiau pablogėjo dėl choleros protrūkio, kai sveikatos sektorius atsidūrė arti žlugimo; kadangi 2017 m. vasario mėn. JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) paskelbė, kad Jemene susiklostė „plačiausio masto ekstremalioji situacija aprūpinimo maistu požiūriu pasaulyje“; kadangi humanitarinę pagalbą teikiančios organizacijos vertina, kad 18,8 mln. žmonių (tai beveik 70 proc. bendro gyventojų skaičiaus) reikalinga humanitarinė pagalba, daugiau kaip 17 mln. žmonių susiduria su maisto stygiumi, įskaitant 7 mln. žmonių, kurie patiria bado grėsmę (2 mln. iš jų yra vaikai);

E.  kadangi, nepaisant 2017 m. balandžio mėn. Ženevoje įvykusio aukšto lygio paramos teikėjų renginio, skirto humanitarinei krizei Jemene, kurio metu įvairios šalys ir organizacijos įsipareigojo skirti 1,1 mlrd. USD, nuo 2017 m. gegužės 9 d. paramos teikėjai skyrė parūpino 28 proc. 2,1 mlrd. USD humanitarinės pagalbos sumos, kurią JT prašė skirti Jemenui 2017 m.;

F.  kadangi civilių aukų skaičius nuo 2015 m. nuolat auga ir jau siekia dešimtis tūkstančių, o Saudo Arabijos vadovaujama koalicija kaltinama karo nusikaltimų vykdymu, kai per pastaruosius metus buvo neteisėtai ir beatodairiškai vykdomi išpuoliai, nukreipti prieš mokyklas, turgavietes, ligonines, vestuves, laidotuves, namus ir kitus civilius taikinius; kadangi ginkluotos Houthi grupuotės pajėgos ir jos sąjungininkai beatodairiškai apšaudė artilerijos ugnimi civilių zonas Ta’iz mieste ir beatodairiškai vykdė apšaudymą artilerija per sieną į Saudo Arabiją, dėl to žuvo ir buvo sužeisti civiliai gyventojai, taip pat jie verbuodavo net 15 metų berniukus, kad jie kaip vaikai kareiviai kovotų priešakinėje fronto linijoje;

G.  kadangi, nepaisant tarptautinio spaudimo rasti politinį krizės sprendimą, konflikto šalims nepavyko susitarti, o buvęs Adeno gubernatorius neseniai paskelbė raginimą siekti pietinės Jemeno dalies atsiskyrimo, dėl kurio esama rizikos, kad dar labiau susikomplikuos derybos;

H.  kadangi prezidentas D. Trumpas, neseniai apsilankęs Saudo Arabijoje, dar įpylė žibalo į ugnį, išreiškęs visišką pritarimą Saudo Arabijos politikai regione ir papildomai pažadėjęs Saudo Arabijai dar 110 mlrd. dolerių vertės ginklų eksportus; kadangi nuo pat jo kadencijos pradžios labai padidėjo JAV už šalies ribų ir be teismo vykdomų Jemene operacijų skaičius, visų pirma naudojant bepiločius orlaivius, kurių metu žūsta žmonės, pranešama apie didelius civilių aukų skaičius ir yra įrodymų, kad ES valstybės narės teikia tiesioginę arba netiesioginę paramą tokioms operacijoms, kurios neša mirtį, teikdamos žvalgybos duomenis ir kitais būdais;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nerimą keliančio humanitarinės padėties blogėjimo Jemene; labai apgailestauja dėl to, kad dėl konflikto žūsta žmonės, kenčia į karo veiksmus patekę gyventojai, perkeltieji asmenys arba asmenys, praradę pragyvenimo šaltinį, ir reiškia užuojautą aukų artimiesiems; dar kartą pabrėžia savo įsipareigojimą toliau remti Jemeną ir Jemeno gyventojus;

2.  ragina nedelsiant nutraukti Saudo Arabijos vadovaujamos koaliciją prieš Jemeną vykdomą laivyno ir aviacijos blokadą, kad būtų galima pristatyti civiliams gyventojams humanitarinę pagalbą, vandenį ir degalus;

3.  ragina visas šalis nedelsiant susitarti dėl karo veiksmų nutraukimo stebint Jungtinėms Tautoms; tai būtų pirmas žingsnis siekiant atnaujinti taikos derybas vadovaujant JT, atsižvelgiant į tai, kad tik skubiai reikalingas karo veiksmų nutraukimas gali padėti neapsakomas kančias patiriantiems civiliams gyventojams;

4.  labai apgailestauja dėl Prezidento D. Trumpo pranešimo, kad labai didinamas ginklų eksportas į Saudo Arabiją, ir pabrėžia, kad ginklų eksportuotojai, kurie kursto konfliktą Jemene, o remiantis 18-ąja ES metine ataskaita dėl ginklų eksporto, tai apima16 ES valstybių narių, pvz., Prancūziją ir Jungtinę Karalystę, kurių eksporto vertė sudaro milijardus eurų, rizikuoja, kad jos bus apkaltintos bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus;

5.  ragina visas valstybes nares nutraukti bet kokią tiesioginę ar netiesioginę paramą JAV vykdomiems ekstrateritorinėms ir neteisminėms žudynėms, kurios pažeidžia nustatytus tarptautinės žmogaus teisių teisės principus;

6.  dar kartą ragina pradėti iniciatyvą, kurią įgyvendinant būtų siekiama taikyti ES ginklų embargą Saudo Arabijai, atsižvelgiant į rimtus Saudo Arabijos Jemene vykdomus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus ir į tai, kad dėl minėtų nusikaltimų toliau teikiant leidimus parduoti ginklus Saudo Arabijai pažeidžiama 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP; reikalauja, kad vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja pateiktų ataskaitą apie tai, kokių priemonių buvo imtasi siekiant įvykdyti ankstesnį raginimą dėl ginklų embargo, išreikštą 2016 m. vasario 25 d. Parlamento rezoliucijoje;

7.  griežtai smerkia atakas prieš civilius gyventojus, įskaitant bombardavimus, kasetinių šaudmenų naudojimą ir pranešimuose minimą priešpėstinių minų naudojimą, taip pat išpuolius, per kuriuos sunaikinama civilinė infrastruktūra, įskaitant mokyklas, medicinos įstaigas, gyvenamuosius rajonus, turgus, vandens sistemas, uostus ir oro uostus; dar kartą primygtinai ragina visas konflikto šalis užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės;

8.  pritaria JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ad Al Husseino raginimui sukurti nepriklausomą tarptautinį organą, kuris išsamiai ištirtų per konfliktą Jemene įvykdytus nusikaltimus, įskaitant įtarimus tyčiniu gyventojų marinimu badu, civilių bauginimu, kankinimu ir tiksliniu žudymu bei kitais tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimais; pabrėžia, jog siekiant užtikrinti, kad dabartinio konflikto sprendimas būtų ilgalaikis, būtina užtikrinti atskaitomybę už pažeidimus;

9.  ragina visas konflikto šalis dėti pastangas, kad būtų pašalintos visos logistinės ir finansinės kliūtys, kurios trukdo importuoti ir dalinti maistą ir medicinines atsargas civiliams gyventojams, kuriems reikia pagalbos; ragina šalis visų pirma užtikrinti visapusišką ir veiksmingą pagrindinių komercinių prekių įvežimo vietų, pvz., Hodeidos ir Adeno uostų, veikimą ir pabrėžia, kad jie gyvybiškai svarbūs humanitarinės paramos ir būtiniausių reikmenų tiekimui užtikrinti; ragina vėl atidaryti Sanos oro uostą komerciniams skrydžiams, kad būtų galima atskraidinti skubiai reikalingų vaistų ir prekių, taip pat išskraidinti Jemeno gyventojus, kuriems reikia medicininio gydymo; ragina visas šalis pašalinti ad hoc apribojimus, trukdančius prekių ir humanitarinės pagalbos darbuotojų judėjimui šalies viduje;

10.  ragina visas dalyvaujančias šalis suteikti žurnalistams galimybę nekliudomai vykti į visas Jemeno dalis ir reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai paleisti savavališkai suimtus šiuos dešimt Jemeno žurnalistų, kuriuos nepateikus kaltinimų ir be teismo jau dvejus metus laiko Houthi grupuotės pajėgos: Abdelkhaleq Amran, Hisham Tarmoom, Tawfiq al-Mansouri, Hareth Hamid, Hasan Annab, Akram al-Walidi, Haytham al-Shihab, Hisham al-Yousefi ir Essam Balgheeth;

11.  primena, kad konflikto Jemene negalima išspręsti karo priemonėmis ir kad krizę įveikti galima tik vykdant derybų procesą, į kurį būtų įtrauktos visos susijusios šalys, kuriame visapusiškai ir prasmingai dalyvautų moterys ir kuris užtikrintų įtraukų politinį sprendimą; dar kartą išreiškia savo paramą EIVT pastangoms sudaryti palankias sąlygas deryboms atnaujinti ir ragina visas konflikto šalis reaguojant į šias pastangas veikti konstruktyviai ir nekeliant išankstinių sąlygų;

12.  ragina visas šalis kurti suvienytą ir visapusiškai veikiantį Jemeno centrinį banką ir pabrėžia, kad tarptautinės pagalbos lėšos turėtų būti skirtos Jemeno užsienio valiutos atsargoms remti siekiant sudaryti galimybes maisto ir medicinos reikmenų importui;

13.  pabrėžia, kad ES ir kiti tarptautiniai subjektai turi skubiai spręsti choleros protrūkio problemą ir remti sveikatos sistemą, be kita ko, padedant apsirūpinti reikmenimis ir išmokėti atlyginimus priešakinės linijos medikams, kurių vaidmuo gyvybiškai svarbus teikiant humanitarinę pagalbą;

14.  ragina šalis ir organizacijas, kurios per 2017 m. balandžio mėn. Ženevoje vykusį krizei Jemene skirtą paramos teikėjų aukšto lygio renginį prisiėmė įsipareigojimus, nedelsiant įvykdyti savo įsipareigojimus ir padidinti įsipareigojimų apimtį siekiant padengti visus JT nustatytus poreikius;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0066.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0270.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0201.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0172.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika