Návrh uznesenia - B8-0413/2017Návrh uznesenia
B8-0413/2017

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0413/2017
Predkladané texty :
B8-0413/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0413/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

(2017/2727(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na darcovské podujatie na vysokej úrovni v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla 2017 v Ženeve a na záväzok EÚ poskytnúť ďalších 116 miliónov EUR,

–  so zreteľom na výzvu osobitného spravodajcu Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a medzinárodné sankcie Idrissa Jazairyho z 12. apríla 2017 na zrušenie námornej blokády Jemenu,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä na uznesenia z 25. februára 2016[1] a z 9. júla 2015[2],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o útokoch na nemocnice a školy ako porušeniach medzinárodného humanitárneho práva[3] a na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel[4],

–  so zreteľom na závery Rady z 3. apríla 2017 o Jemene, spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 10. januára 2015 o útokoch na zdravotnícke zariadenie v Jemene, ktoré prevádzkuje organizácia Lekári bez hraníc,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o pokračovaní rozhovorov o Jemene sprostredkovaných OSN z 15. decembra 2015 a na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a komisára Stylianidesa o Jemene z 2. októbra 2015,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2216 (2015), č. 2201 (2015) a č. 2140 (2014),

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu generálneho tajomníka OSN o Jemene z 10. januára 2016 a 8. januára 2016,

–  so zreteľom na odporúčania prvého fóra o rozvoji „Development Champions Forum“ o „prehodnotení hospodárstva Jemenu“, ktoré sa konalo 29. apríla až 1. mája 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vzhľadom na to, že aliancia vedená Saudskou Arábiou, ktorej členmi sú aj Spojené štáty a Spojené kráľovstvo, začala bombardovať Jemen v marci 2015, sa krajina čoraz viac zmieta v ozbrojenom konflikte, čo výrazne vplýva na civilné obyvateľstvo, ktoré už niekoľko rokov trpí z dôvodu neistoty a politického napätia, vysokej miery chudoby, dramatického nivočenia životného prostredia a hospodárskej paralýzy;

B.  keďže sa takmer 90 % základných potravín do krajiny dováža, vojenské zásahy však výrazne obmedzujú komerčný dovoz a zabraňujú tomu, aby bola do Jemenu dodávaná humanitárna pomoc, a spôsobujú ničenie základnej infraštruktúry, ktoré znásobil kolaps ekonomiky a finančného systému, čím bol výrazne obmedzený prístup k potravinám, liekom a palivu;

C.  keďže osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva a medzinárodné sankcie zdôraznil, že letecká a námorná blokáda, ktorú na Jemen uvalili koaličné sily a trvá od marca 2015, bola jednou z hlavných príčin humanitárnej katastrofy; keďže sa tým obmedzil a narušil dovoz a vývoz potravín, paliva a zdravotníckeho materiálu, ako aj humanitárnej pomoci; keďže blokáda zahŕňa rôzne poväčšine svojvoľné regulačné obmedzenia, ktoré presadzujú koaličné sily, vrátane neprimeraného zdržania a/alebo zákazu vstupu plavidiel do jemenských prístavov, čo podľa medzinárodného práva zodpovedá nezákonnému jednostrannému donucovaciemu opatreniu;

D.  keďže dramatická situácia sa ešte zhoršila vypuknutím cholery, čo sektor zdravotníctva posunulo na hranicu kolapsu; keďže vo februári 2017 vyhlásila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Jemen za krajinu s „najnúdzovejšou situáciou v oblasti potravinovej bezpečnosti vo svete“; keďže humanitárne organizácie odhadujú, že 18,8 milióna ľudí (takmer 70 % celkového počtu obyvateľov) potrebuje humanitárnu pomoc a viac ako 17 miliónov ľudí trpí potravinovou neistotou vrátane 7 miliónov vystavených riziku hladomoru (z čoho 2 milióny sú deti);

E.  keďže napriek darcovskému podujatiu na vysokej úrovni v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2017 v Ženeve a počas ktorého rôzne krajiny a organizácie prisľúbili príspevok vo výške 1,1 miliardy USD, predstavovala výška finančných prostriedkov od darcov k 9. máju 2017 len 28 % z výzvy na humanitárnu pomoc OSN na rok 2017 vo výške 2,1 miliardy USD;

F.  keďže od roku 2015 až po súčasnosť boli zabité desiatky tisíc civilistov a aliancia vedená Saudskou Arábiou je obvinená z páchania vojnových zločinov, keďže za posledné roky nezákonne a bezhlavo útočila na školy, trhoviská, nemocnice, svadby, pohreb a príbytky, ako aj iné civilné objekty; keďže ozbrojená skupina hútíov a ich spojenci bezhlavo ostreľovali civilné oblasti v meste Ta’iz a rovnako bezhlavo vypaľovali delostrelecké náboje cez hranice so Saudskou Arábiou, čím zabili a zranili civilistov, a verbovali chlapcov vo veku 15 rokov, aby bojovali ako detskí vojaci v prvej línii;

G.  keďže napriek medzinárodnému tlaku na politické riešenie krízy sa stranám zúčastneným na konflikte nepodarilo dosiahnuť zmier a keďže smerovanie k odčleneniu sa južného Jemenu, ktoré nedávno oznámil bývalý guvernér Adenu, je hrozbou ešte výraznejšieho skomplikovania rokovaní;

H.  keďže Trump počas svojej nedávnej návštevy Saudskej Arábie prilial olej do ohňa vyjadrením bezvýhradnej podpory politiky tejto krajiny v regióne a prisľúbil ďalší vývoz zbraní do Saudskej Arábie v hodnote 110 miliárd USD; keďže od začiatku jeho funkčného obdobia dramaticky stúpol počet extrateritoriálnych a mimosúdnych operácií USA so smrtiacimi účinkami v Jemene, najmä za pomoci bezpilotných lietadiel, pričom bolo hlásených mnoho civilných obetí a existujú dôkazy, že členské štáty EÚ takéto smrtiace operácie priamo alebo nepriamo podporujú prostredníctvom spravodajských a iných prostriedkov;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad alarmujúcim zhoršovaním sa bezpečnostnej a humanitárnej situácie v Jemene; vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch v dôsledku konfliktu a nad utrpením ľudí vtiahnutých do bojov, presídlených alebo strácajúcich živobytie a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; potvrdzuje svoj záväzok ďalej podporovať Jemen a jemenský ľud;

2.  vyzýva na okamžité zastavenie námornej a vzdušnej blokády Jemenu zo strany aliancie vedenej Saudskou Arábiou, aby mohla byť civilnému obyvateľstvu poskytnutá humanitárna pomoc, voda a palivo;

3.  naliehavo vyzýva všetky strany, aby uzavreli dohodu o ukončení násilností, ktoré bude monitorovať OSN, ako prvý krok k obnoveniu mierových rokovaní pod vedením OSN, keďže iba naliehavo potrebné prímerie môže napraviť dramatické utrpenie civilného obyvateľstva;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad oznámením prezidenta Trumpa o výraznom zvýšení objemu vývozu zbraní do Saudskej Arábie a zdôrazňuje, že vývozcovia zbraní podnecujúci konflikt v Jemene, medzi ktorých podľa 18. výročnej správy EÚ o vývoze zbraní patrí aj 16 členských štátov EÚ vrátane Francúzska a Spojeného kráľovstva s vývozmi v hodnote miliárd eur, riskujú, že budú spoluvinníkmi vojnových zločinov;

5.  vyzýva všetky členské štáty, aby ukončili akúkoľvek priamu alebo nepriamu podporu exteritoriálnych a mimosúdnych popráv zo strany USA, ktoré porušujú zavedené zásady medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

6.  opakovane vyzýva na začatie iniciatívy zameranej na uvalenie zbrojného embarga EÚ na Saudskú Arábiu vzhľadom na vážne porušovania medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv Saudskou Arábiou v Jemene a na skutočnosť, že pokračujúce udeľovanie licencií na predaj zbraní do Saudskej Arábie je preto v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008; žiada PK/VP, aby informovala o tom, aké opatrenia boli prijaté na vykonanie predchádzajúcej výzvy vyjadrenej v uznesení Európskeho parlamentu z 25. februára 2016;

7.  dôrazne odsudzuje útoky namierené voči civilistom vrátane bombardovaní, používania kazetovej munície a údajného používania protipechotných mín, ako aj útoky poškodzujúce civilnú infraštruktúru vrátane škôl, zdravotníckych zariadení, obytných oblastí, trhov, vodovodných systémov, prístavov a letísk. opätovne naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby zabezpečili ochranu civilného obyvateľstva a dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv;

8.  podporuje výzvu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna na vytvorenie nezávislého medzinárodného subjektu, ktorý by vykonával komplexné vyšetrovanie zločinov spáchaných počas konfliktu v Jemene, vrátane obvinení z úmyselného vyhladovania, zneužívania, mučenia, cieleného zabíjania civilistov a iných porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že na dosiahnutie trvalého riešenia konfliktu treba zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za porušovanie práva;

9.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby sa snažili odstrániť všetky logistické a finančné prekážky brániace dovozu a distribúcii potravín a zdravotníckeho materiálu obyvateľstvu v núdzi; naliehavo žiada strany najmä o to, aby zabezpečili úplné a účinné fungovanie hlavných obchodných miest vstupu, ako sú prístavy Hudajda a Aden, a zdôrazňuje ich význam ako životodarnej sily pre humanitárnu pomoc a základné zásoby; vyzýva na opätovné otvorenie letiska Saná pre komerčné lety, aby sa mohli letecky dopraviť naliehavo potrebné lieky a komodity a aby Jemenčania, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie, mohli odletieť; vyzýva všetky strany, aby odstránili ad hoc obmedzenia pohybu tovaru a humanitárnych pracovníkov v krajine;

10.  vyzýva všetky strany, aby umožnili neobmedzený prístup novinárov do všetkých častí Jemenu a žiada o okamžité a bezpodmienečné prepustenie týchto desiatich jemenských novinárov, ktorí sú už dva roky svojvoľne zadržiavaní jednotkami hútíov bez obvinenia alebo súdneho procesu: Abdalchálik Amrán, Hišám Tarmúm, Tawfík al-Mansúrí, Hárit Hámid, Hasan Anáb, Akram al-Walidí, Hajtam aš-Šiháb, Hišám al-Júsufí a Issám Balgít;

11.  pripomína, že konflikt v Jemene nie je možné vyriešiť vojenskými prostriedkami a že túto krízu možno vyriešiť len prostredníctvom procesu rokovaní za účasti všetkých strán a úplného a zmysluplného zapojenia žien, ktorý povedie k inkluzívnemu politickému riešeniu; opätovne vyjadruje svoju podporu úsiliu ESVČ o sprostredkovanie obnovenia rokovaní a naliehavo žiada všetky strany konfliktu, aby na toto úsilie reagovali konštruktívnym spôsobom bez stanovovania predbežných podmienok;

12.  naliehavo vyzýva všetky strany, aby spolupracovali na vytvorení zjednotenej a plne fungujúcej jemenskej centrálnej banky a zdôrazňuje, že finančné prostriedky z medzinárodnej pomoci by mali byť nasmerované na podporu jemenských devízových rezerv, aby sa uľahčil dovoz potravín a liekov;

13.  zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby EÚ a ďalší medzinárodní aktéri riešili vypuknutie cholery a podporili jemenské zdravotníctvo, okrem iného tak, že uľahčia poskytovanie vybavenia a vyplácanie miezd zdravotníkom v prvej línii, ktorých prítomnosť je pre humanitárnu pomoc kľúčová;

14.  vyzýva krajiny a organizácie, ktoré na darcovskom podujatí na vysokej úrovni v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve v apríli 2017, prisľúbili poskytnúť prostriedky, tieto prísľuby bezodkladne splnili a svoje záväzky zvýšili tak, aby pokryli všetky potreby, ktoré identifikovala OSN;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.