Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0413/2017

Ingivna texter :

B8-0413/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0273

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 178kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.526v01-00
 
B8-0413/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))  
B8‑0413/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève den 25 april 2017, och av det ytterligare åtagande som EU gjorde om ett belopp på 116 miljoner euro,

–  med beaktande av uppmaningen av den 12 april 2017 från FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och internationella sanktioner, Idriss Jazairy, om att sjöblockaden mot Jemen ska hävas,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 25 februari 2016(1) och den 9 juli 2015(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 28 april 2016 om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt(3) och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(4),

–  med beaktande av rådets slutsatser om Jemen av den 3 april 2017 och av det gemensamma uttalandet av den 10 januari 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om angreppet mot en av Läkare utan gränsers sjukvårdsmottagningar i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 15 december 2015 från utrikestjänstens talesperson om återupptagandet av de FN-ledda samtalen om Jemen, och av det gemensamma uttalandet av den 2 oktober 2015 från vice ordföranden/den höga representanten och kommissionsledamot Stylianides om Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av uttalandena om Jemen av den 10 januari 2016 och 8 januari 2016 från talespersonen för FN:s generalsekreterare,

–  med beaktande av rekommendationerna om ett nytt sätt att se på Jemens ekonomi från det första Development Champions Forum (29 april till 1 maj 2017),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan den saudiledda koalitionen, i vilken både USA och Förenade kungariket ingår, började bomba Jemen i mars 2015 har landet sjunkit allt djupare ner i en väpnad konflikt som på ett dramatiskt sätt påverkar den civila befolkningen, som redan under många års tid har levt med osäkerhet och politiska spänningar, höga fattigdomsnivåer, allvarlig miljöförstörelse och ekonomiskt stillestånd.

B.  Nästan 90 procent av landets baslivsmedel är importerade. Trots detta har de militära angreppen allvarligt hämmat den kommersiella importen och hindrat humanitära hjälpsändningar från att nå Jemen. Angreppen har också förstört basinfrastruktur, och situationen har ytterligare förvärrats av kollapsen inom ekonomin och det finansiella systemet, vilket har lett till kraftiga begränsningar i tillgången på livsmedel, läkemedel och drivmedel.

C.  FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och internationella sanktioner har betonat att den luft- och sjöblockad som koalitionen införde mot Jemen i mars 2015 är en av de främsta anledningarna till den humanitära katastrofen. Den har begränsat och avbrutit importen och exporten av livsmedel, bränsle och medicinska förnödenheter liksom införseln av humanitärt bistånd. Blockaden inbegriper en rad i allra högsta grad godtyckliga restriktioner som har införts av koalitionsstyrkorna, bl.a. orimliga förseningar och/eller nekat tillträde för fartyg till jemenitiska hamnar, vilket utgör en olaglig ensidig tvångsåtgärd enligt internationell rätt.

D.  Den dramatiska situationen har förvärrats ytterligare genom utbrottet av en koleraepidemi, som sånär har fått hälso- och sjukvårdssektorn att kollapsa. I februari 2017 förklarade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) Jemen som den största livsmedelsförsörjningskrisen i världen. Humanitära organisationer uppskattar att 18,8 miljoner människor (nästan 70 procent av den sammanlagda befolkningen) är i behov av humanitärt bistånd, och över 17 miljoner människor har ingen tryggad livsmedelsförsörjning. Dessutom riskerar 7 miljoner att drabbas av svält, däribland 2 miljoner barn.

E.  Trots den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève den 25 april 2017, där olika länder och organisationer gjorde utfästelser för 1,1 miljarder US-dollar, hade givarna fram till den 9 maj 2017 endast beviljat medel motsvarande 28 procent av de 2,1 miljarder US-dollar som FN vädjat om för humanitära insatser till förmån för Jemen under 2017.

F.  Tiotusentals civila har dödats sedan 2015, och den saudiledda alliansen beskylls för krigsförbrytelser då den under de senaste åren olagligen och urskillningslöst har angripit skolor, marknader, sjukhus, bröllop, en begravning samt bostäder och andra civila mål. Den väpnade huthigruppen och dess allierade har urskillningslöst beskjutit civila områden i staden Taizz och urskillningslöst avfyrat artilleri över gränsen in i Saudiarabien och därmed dödat och skadat civila, och de har rekryterat pojkar inte äldre än 15 år för att strida som soldater vid fronten.

G.  Trots internationella påtryckningar för att hitta en politisk lösning på krisen har parterna i konflikten misslyckats med att nå en uppgörelse, och processen för ett utträde för södra Jemen, vilket nyligen kungjordes av Adens f.d. guvernör, riskerar att ytterligare försvåra förhandlingarna.

H.  I samband med sitt besök nyligen i Saudiarabien gjöt president Trump olja på elden genom att uttrycka sitt oreserverade stöd för landets politik i regionen, och han utlovade ytterligare vapenexport till Saudiarabien till ett värde av 110 miljarder US-dollar. Sedan Trump inledde sin ämbetsperiod har antalet extraterritoriella och utomrättsliga dödliga amerikanska operationer ökat dramatiskt i Jemen, särskilt med användning av drönare, och ett stort antal civila rapporteras ha dödats, och det finns bevis på att EU‑medlemsstater direkt eller indirekt stöder dessa dödliga operationer, med hjälp av underrättelser eller på annat vis.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen. Parlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat och det lidande som de som hamnat i kläm i striderna, förflyttats eller blivit av med sina försörjningsmöjligheter tvingas utstå, och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket.

2.  Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart stopp för den saudiledda alliansens sjö- och luftblockad mot Jemen så att humanitärt bistånd, vatten och bränsle kan levereras till civilbefolkningen.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att snabbt enas om ett upphörande av fientligheter under övervakning av FN, som ett första steg mot ett återupptagande av fredssamtalen under ledning av FN, med tanke på att endast ett eldupphör, som akut måste till, kan lindra civilbefolkningens oerhörda lidande.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt president Trumps uttalande om en kraftigt ökad vapenexport till Saudiarabien, och betonar att de vapenexportörer som underblåser konflikten i Jemen, vilka enligt EU:s 18:e årliga rapport om vapenexport inkluderar 16 EU-medlemsstater, bl.a. Frankrike och Förenade kungariket som exporterar till ett värde av flera miljarder euro, riskerar att göra sig skyldiga till medverkan till krigsförbrytelser.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att upphöra med allt direkt eller indirekt stöd till USA:s extraterritoriella och utomrättsliga dödande som kränker fastställda principer i internationell människorättslagstiftning.

6.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att det ska tas ett initiativ till EU‑vapenembargo mot Saudiarabien, med tanke på de allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning som begås av Saudiarabien i Jemen och det faktum att fortsatta licenser för vapenförsäljning till Saudiarabien därmed strider mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att meddela vilka åtgärder som har vidtagits för att efterkomma den tidigare uppmaningen, som uttrycktes i parlamentets resolution av den 25 februari 2016.

7.  Europaparlamentet fördömer starkt attackerna mot civila, som inbegriper bombanfall, användning av klustervapen och rapporterad användning av truppminor, liksom de attacker som orsakar förstörelse av civil infrastruktur, däribland skolor, sjukvårdsinrättningar, bostadsområden, marknader, vattensystem, hamnar och flygplatser. Parlamentet upprepar sin angelägna uppmaning till alla parter i konflikten att säkerställa skyddet av civila och att respektera internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

8.  Europaparlamentet stöder uppmaningen från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om att det ska inrättas ett oberoende internationellt organ som ska göra en omfattande utredning av de brott som har begåtts i konflikten i Jemen, inbegripet de påstådda fallen av avsiktlig utsvältning, övergrepp, tortyr, riktat dödande av civila samt andra kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Att säkerställa ansvarsutkrävande vid kränkningar är avgörande för att man ska kunna nå en varaktig lösning på den pågående konflikten.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att arbeta för att avlägsna alla logistiska och finansiella hinder som påverkar importen och distributionen av livsmedel och medicinska förnödenheter till behövande civila. Parlamentet uppmanar i synnerhet parterna att säkerställa att viktiga kommersiella införselorter, såsom hamnarna i al‑Hudayda och Aden, är fullt fungerande och effektiva, och betonar deras betydelse som en livlina för humanitärt bistånd och grundläggande förnödenheter. Parlamentet begär att man åter ska öppna Sanas flygplats för kommersiella flygningar så att läkemedel och förnödenheter för trängande behov kan flygas in och jemeniter i behov av medicinsk vård kan flygas ut. Parlamentet uppmanar samtliga parter att häva tillfälliga restriktioner för rörligheten för varor och humanitär personal inom landet.

10.  Europaparlamentet uppmanar samtliga parter att tillåta obehindrat tillträde för journalister till alla delar av Jemen, och begär att följande tio jemenitiska journalister som i två års tid har varit godtyckligt frihetsberövade av huthistyrkor utan åtal eller rättegång omedelbart och villkorslöst ska friges: Abdelkhaleq Amran, Hisham Tarmoom, Tawfiq al-Mansouri, Hareth Hamid, Hasan Annab, Akram al‑Walidi, Haytham al-Shihab, Hisham al-Yousefi och Essam Balgheeth.

11.  Europaparlamentet påminner om att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikten i Jemen och att krisen endast kan lösas genom ett förhandlingsförfarande, där alla parter får komma till tals och där kvinnor deltar till fullo på ett meningsfullt sätt och som leder till en politisk lösning som omfattar alla parter. Parlamentet bekräftar sitt stöd för utrikestjänstens ansträngningar för att underlätta ett återupptagande av förhandlingarna, och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att tillmötesgå dessa ansträngningar på ett konstruktivt sätt och utan förhandsvillkor.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla parter att arbeta för en enad och fullt fungerande centralbank i Jemen, och betonar att internationella biståndsmedel bör inriktas på att stödja Jemens valutareserver, för att underlätta importen av livsmedel och läkemedel.

13.  Europaparlamentet understryker att EU och andra internationella aktörer akut måste ta itu med kolerautbrottet och stödja hälso- och sjukvårdssystemet, bl.a. genom att underlätta tillgången till förnödenheter för och löneutbetalningar till sjukvårdspersonal som arbetar i främsta linjen, vars närvaro är ytterst viktig för de humanitära insatserna.

14.  Europaparlamentet uppmanar de länder och organisationer som gjorde utfästelser vid givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen i Genève den 25 april 2017 att utan dröjsmål fullgöra dessa åtaganden, och att öka sina åtaganden för att täcka samtliga de behov som har identifierats av FN.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0066.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0270.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0201.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2014)0172.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy