Procedūra : 2017/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0434/2017

Pateikti tekstai :

B8-0434/2017

Debatai :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Balsavimas :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 446kWORD 60k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.552v01-00
 
B8-0434/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių


dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP))


József Szájer PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP))  
B8‑0434/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2017 m. Komisijos darbo programa. Sauganti, galių teikianti ir ginanti Europa“ (COM(2016) 0710) ir į jo 1–5 priedus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi politiniai prioritetai turėtų atitikti turimus finansinius išteklius;

B.  kadangi ES kartu su valstybėmis narėmis vykdoma politika ir veiksmai, kuriais laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų, gali ir privalo turėti realios įtakos, siekiant reaguoti į krizes ir padėti piliečiams pasiruošti ir reaguoti į sparčiai kintančią visuomenę;

C.  kadangi ES, susidurdama su didžiule konkurencija pasaulyje, turi įsipareigoti atgauti konkurencingumą ir taip apsaugoti socialinės rinkos ekonomikos modelį ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, kad kitos kartos jauniems piliečiams būtų paliktos darbo vietos, o ne skolos;

D.  kadangi ES susiduria su įvairiomis ir sudėtingų formų grėsmėmis, sukeliančiomis nestabilumą, kuris lemia Europos piliečių nesaugumo jausmą;

1 DALIS

1.  yra įsitikinęs, kad Europos sprendimai, pagrįsti atsakingu ir visiškai demokratiniu vieningos ir solidarios ES, kurios valstybės narės veikia išvien, procesu, yra būtini norint kovoti su pagrindiniais iššūkiais ir didinti piliečių pasitikėjimą;

2.  pažymi, kad dabartinės krizės, taip pat jų finansiniai, ekonominiai ir socialiniai padariniai ir padariniai migracijai lėmė didesnį Europos piliečių nepasitenkinimą, kuris pasireiškė kaip populistinių partijų ir nacionalistinių judėjimų įtakos didėjimas; mano, kad pavienės valstybės narės negali susidoroti su šiais dideliais iššūkiais, nes tam reikia bendro ES atsako;   

3.   mano, kad populizmas naudojasi žmonių nerimu, nes jis pagrįstas baimėmis, jį skatina baimės ir jis klesti dėl tų pačių baimių bei yra teroro priežastis, juo siūlomi demagoginiai, nerealistiški ir pavojingi metodai, kurie per itin trumpą laiką suteikia nepagrįstų vilčių, tačiau turi neigiamų padarinių, skatinančių didesnį susiskaldymą, nestabilumą ir konfliktus Europos visuomenėje;

4.   palankiai vertina 27 valstybių narių parodytą vienybę ir aiškumą dėl būsimų „Brexit“ derybų; pabrėžia, kad diskusijų suskaidymas į įvairius formatus arba valstybių narių grupes būtų neveiksmingas; ragina Komisiją griežtai laikytis 27 valstybių narių ir Parlamento bendrai nustatytų principų;

5.   mano, kad atėjo metas iš naujo nustatyti, ką iš tiesų reiškia narystė Sąjungoje; pabrėžia, kad ateityje reikia aiškios sistemos, kurioje būtų apibrėžti ES santykiai su kaimyninėmis valstybėmis (Jungtine Karalyste, Norvegija, Šveicarija, Turkija, Ukraina ir kt.);

6.   mano, kad itin konkurencinga socialinės rinkos ekonomika yra Europos visuomenės pagrindas, kuriuo pagrįsta piliečių kasdieniam gyvenimui tiesioginę naudą teikianti Europos politika; yra įsipareigojęs remti Komisijos pastangas toliau gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

7.   ragina Komisiją nustatyti svarbius prioritetinius veiksmus, kuriais būtų siekiama stiprinti ES pramonės konkurencingumą, suteikiant galimybę įmonėms varžytis vidaus ir pasaulinėje rinkose ir stiprinant ES ir jos valstybių narių pajėgumus remti įmonių plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); mano, kad Europos pramonės modernizavimas turi būti plataus masto ir turėtų apimti novatoriškų produktų ir paslaugų pardavimą, technologijas ir verslo modelius, pagrįstus moksliniais tyrimais ir investicijomis į inovacijas, kurie paversti patobulintomis rinkos prekėmis, paslaugomis ir procesais;

8.  pabrėžia, kad, norint pasinaudoti visa bendros valiutos nauda, reikia taikyti visapusišką požiūrį ir kartu užtikrinti EPS tvarumą ir atsparumą bei siekti augimo ir visiško užimtumo tikslų;

9.  mano, kad tolesnis EPS vystymas turi būti grindžiamas dabartiniais teisės aktais ir jų įgyvendinimu ir turi jais vadovautis; pabrėžia, kad nedelsiant reikia baigti kurti EPS ir kartu stengtis didinti jos institucinės struktūros teisėtumą ir demokratinę atskaitomybę;

10.  atkreipia dėmesį į svarbius teisėkūros veiksmus, kurių imtasi siekiant įgyvendinti bendrą ES lygmens imigracijos ir prieglobsčio politiką, ir pabrėžia, kad tuo metu, kai Europos sienoms didelį spaudimą pradėjo daryti tikros krizės, kurioms nedelsiant reikėjo skirti dėmesį, ES sėkmingai pradėjo savo imigracijos ir prieglobsčio politikos formavimo procesą;

11.   primena, kad svarbu šalinti pagrindines migracijos priežastis gerinant ES vystymosi ir bendradarbiavimo su Afrika politiką, taip pat jos vaidmenį sprendžiant konfliktus kaimyninėse šalyse;

12.  pabrėžia, kad sėkmingai Europos migracijos politikai reikia sąžiningesnio prieglobsčio prašytojų paskirstymo mechanizmo, kuriame turi dalyvauti kiekviena valstybė narė; palankiai vertina naujausius pasiekimus stiprinant mūsų išorės sienų valdymą ir veiksmingą kontrolę, nes tai – būtina sąlyga, kad valstybės narės atgautų kritiškai svarbų tarpusavio pasitikėjimą;

13.   pabrėžia, kad tik stiprindama bendrą užsienio ir saugumo politiką ES gali patikimai reaguoti į naujas saugumo grėsmes ir iššūkius ir taip kovoti su terorizmu bei užtikrinti taiką, stabilumą ir tvarką kaimyninėse šalyse;

14.  pabrėžia, kad dėl laisvos prekybos ES ir visame pasaulyje smarkiai pagerėjo gyvenimo standartai ir sumažėjo skurdas, taip sukurtas ekonomikos augimas ir darbo vietos ir stiprinami politiniai ir ekonominiai ryšiai su trečiosiomis šalimis; mano, kad ES turi toliau kovoti su protekcionizmo tendencijomis visame pasaulyje, todėl prašo Komisijos greitai pradėti ir užbaigti suplanuotas ir vykdomas derybas ir nuolat nagrinėti naujų laisvosios prekybos susitarimų galimybes;

15.   primygtinai ragina Komisiją, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, pradėti plataus masto viešas diskusijas dėl Sąjungos ateities, atsižvelgiant į kiekvienos institucijos poziciją ir ypač į Parlamento priimtas rezoliucijas dėl būsimų Sąjungos pokyčių, Komisijos Baltosios knygos dėl Europos ateities ir Romos deklaracijos;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES vis dar susiduria su dideliais iššūkiais, susijusiais su bendrai sutartų ar priimtų teisės aktų įgyvendinimu, todėl ragina Komisiją sutelkti dėmesį į ES teisės įgyvendinimą visose valstybėse narėse;

2 DALIS

Jaunimas ir mokymasis visą gyvenimą

17.  ragina Komisiją:

–  investuoti į įtraukias ir veiksmingas švietimo sistemas;

–  didinti „Erasmus+“ lėšas, kurias reikėtų naudoti pagrindiniams programos tikslams (judumui, švietimui ir mokymui, jaunimo politikai ir sportui);

–  kartu su valstybėmis narėmis visų pirma sutelkti dėmesį į švietimo srities veiksmus visų amžių ir profesijų grupėse ir investuoti į mokymosi visą gyvenimą programą, ypač atsižvelgiant į skaitmeninius ir verslumo įgūdžius ir kompetenciją, taip pat gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, ir ypatingą dėmesį skiriant moterims;

–  analizuoti darbo rinkas, kad būtų nustatyta tinkama profesinio mokymo ir universitetinio švietimo pusiausvyra, kad butų deramai atsižvelgta į darbo rinkos poreikius;

–  skatinti verslumą ir toliau kurti bei remti MVĮ tinkamą teisinę aplinką, pagrįstą principu „visų pirma galvokime apie mažuosius“;

–  pateikti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl to, kaip ilgiau išsaugoti senėjančių darbuotojų darbingumą, kartu taip pat skatinant patirties perdavimą jaunesnei kartai ir mentorystę darbo vietoje;

–  kartu su valstybėmis narėmis imtis papildomų priemonių, kuriomis būtų didinamas įgūdžių patrauklumas ir vertė gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM dalykai) srityse ir skatinti daugiau moterų ir mergaičių rinktis ir mokytis STEM dalykus, iš kurių visų pirma IRT joms gali atverti naujas galimybes;

Mėlynasis augimas ir žuvininkystė

18.  prašo Komisijos parengti pasiūlymus:

–  dėl mėlynojo augimo, kad būtų remiamas tvarus ekonomikos augimas visuose jūrų sektoriuose;

–  dėl skirtumų, atsirandančių dėl to, kad pagal naują BŽP nenustatyti daugiamečiai planai, pagal kuriuos būtų valdomi visi svarbūs ištekliai ir žvejyba ES vandenyse, panaikinimo;

Finansinės priemonės ir finansinė programa po 2020 m.

19.  ragina Komisiją užtikrinti, kad iki kitų metų visų ES programų įgyvendinimas įgytų pagreitį, kad būtų kompensuojamas didelis vėlavimas, pastebimas dabartinio programavimo laikotarpio pradžioje; yra ypač susirūpinęs dėl tokio vėlavimo poveikio galimam mokėjimo prašymų susikaupimui DFP pabaigoje; mano, kad reikia dėti visas pastangas, kad būtų išvengta dar vienos mokėjimo krizės, taip pat į būsimus metinius biudžetus įtraukti sprendimą dėl tinkamo mokėjimų lygio;

20.  ragina Komisiją ne vėliau kaip 2018 m. birželio mėn. parengti savo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl DFP po 2020 m., kad būtų suteikta galimybė nedelsiant pradėti svarbias tarpinstitucines derybas; kelia tikslą iki dabartinės Parlamento kadencijos pabaigos sėkmingai užbaigti šias derybas;

21.  ragina Komisiją deramai atsižvelgti į Parlamento poziciją dėl būsimos DFP, kuri bus priimta prieš Komisijai pateikiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; pabrėžia, kad reikia pradėti struktūrinį dialogą dėl bendro lygio, politikos ir biudžeto prioritetų, architektūros ir būsimos DFP lankstumo nuostatų, įskaitant pozicijos dėl finansinės programos trukmės priėmimą;

22.  ragina Komisiją parengti plataus užmojo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl būsimos ES nuosavų išteklių sistemos reformos, pagrįstos Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais rekomendacijomis; pabrėžia, kad Komisija tuos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turėtų pateikti kartu su pasiūlymais dėl DFP po 2020 m., kad būtų galima vykdyti bendras derybas dėl abiejų klausimų; pabrėžia, kad Parlamentas priims savo poziciją prieš pateikiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, ir prašo Komisiją deramai atsižvelgti į Parlamento poziciją šiuo klausimu;

23.  ragina Komisiją:

–  dėl būsimo kitos DFP pristatymo kuo anksčiau 2018 m. pateikti pasiūlymus dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. taisyklių;

–  pateikti visapusišką Finansinio reglamento ir susijusių sektoriaus teisės aktų, taip pat šiuo metu galiojančio Bendrųjų nuostatų reglamento (Omnibuso reglamento), peržiūrą, kurią reikia atlikti 2018 m. pradžioje; ši peržiūra turėtų apimti sanglaudos politikos supaprastinimo nuostatas ir geresnį ES struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) suderinimą su Europos strateginių investicijų fondu (ESIF);

–  nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl ES lygmens pagrindų teisės akto, kuriuo būtų kovojama su nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje, laikantis 2016 m. birželio 7 d. didžiąja dauguma priimtos Parlamento rezoliucijos šia tema(1);

24.  įsipareigoja pradėti konstruktyvų dialogą su Komisija dėl jos komunikato dėl BŽŪP ateities po 2020 m., kurį tikimasi pradėti iki 2017 m. pabaigos;

25.  pabrėžia, kad reikia priimti veiklos rezultatų planą;

26.  prašo Komisiją, atsižvelgiant į diskusijas dėl baltosios knygos, 2018 m. pradžioje išaiškinti savo užmojus dėl Devintosios bendrosios programos (BP 9), kad Parlamentas parengtų poziciją dėl tos programos, taip pat dėl GALILEO, „Copernicus“ ir COSME, kad nuo 2021 m. visos priemonės būtų veiksmingos; tikisi, kad pasiūlymas dėl BP 9 bus pagrįstas programos „Horizontas 2020“ tarpiniu vertinimu ir Parlamento įgyvendinimo ataskaita;

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimas

27.  prašo Komisijos:

–  užtikrinti pažangą baigiant kurti bendrąją skaitmeninę rinką ir MVĮ palankios aplinkos srityje;

–  toliau remti Europos transporto sektoriaus skaitmeninimą pasitelkiant iniciatyvas dėl sąveikiosios intelektinės transporto sistemos, elektroninio ryšių su klientais valdymo ir kitų skaitmeninių sistemų;

–  pateikti savo planuojamą (-as) iniciatyvą (-as) dėl kibernetinio saugumo, taip pat atsižvelgiant į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą (ENISA); tokiomis iniciatyvomis turėtų būti siekiama didinti pramonės ir kitų civilinių sričių kibernetinį saugumą ir į jas reikėtų įtraukti veiksmingas taisomąsias priemones;

–  kartu su valstybėmis narėmis skubiai nustatyti sistemines didėjančio skaitmeninio lyčių skirtumo priežastis ir imtis pasaulinio lygmens veiksmų, kuriais būtų panaikinta skaitmeninė moterų atskirtis;

Energetikos sąjungos strategijos įgyvendinimas

28.  tikisi tolesnio glaudaus Komisijos bendradarbiavimo pagal švarios energijos dokumentų rinkinį vykdomų ir labai svarbių teisėkūros procedūrų srityje, taip pat ir trišalio dialogo etapu, kad kuo greičiau būtų užtikrintas sėkmingas derybų užbaigimas 2018 m.;

Bendrosios rinkos strategijos įgyvendinimas

29.  ragina Komisiją:

–  kartu su valstybėmis narėmis gerinti Paslaugų direktyvos įgyvendinimą, taip pat panaikinant likusias reguliavimo ir administracines kliūtis paslaugų sektoriuje ir perteklinį reglamentavimą;

–  užtikrinti dabartinių teisės aktų vykdymą, visų pirma taikant galiojančias taisykles ir taip užtikrinant vienodas sąlygas ir sudarant galimybes pasinaudoti visa bendrosios rinkos teikiama nauda;

30.  politikos prioritetais laiko:

–  kultūros ir kūrybos sektorių galimybių plėtojimą, pagrįstą nuoseklia ES politika, pripažįstant, kad juos daugiausia sudaro labai mažos įmonės ir MVĮ ir kad jie – svarbūs tvaraus ekonomikos augimo ir kokybiško užimtumo veiksniai;

–  priemonių ir veiksmų, kuriais supaprastinamas kultūrinis turizmas, gerinimą ir skatinimą visapusiškai dalyvaujant regioninės ir vietos valdžios institucijoms;

–  pasiūlymą dėl Intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyvos peržiūros iki šių metų pabaigos;

–  Bendrosios saugos reglamento peržiūrą, kuri dar kartą atidėta, apgailestaujant dėl to, kad nesilaikoma 2015 m. balandžio 29 d. Direktyvoje (ES) 2015/719(2) išdėstytų terminų, ir primenant Komisijai, kad reikia imtis aiškių ir ryžtingų veiksmų, susijusių su šia peržiūra ir apskritai kelių eismo saugumu;

–  laiku vykdomus veiksmus ir konkrečius pasiūlymus dėl išvadų ir patarimų, kuriuos reikia įtraukti į būsimą strateginę ataskaitą savo iniciatyva dėl odometro duomenų klastojimo, primenant, kad jie susiję su svarbiu Europos piliečių susirūpinimu, ir atsižvelgiant į tai, kad tam tikrose valstybėse narėse jau naudojami puikiai veikiantys modeliai;

Sveikata

31.  ragina Komisiją:

–   imtis prioritetinių veiksmų, kuriais būtų sprendžiamas atsparumo mikrobams klausimas, laikantis 2015 m. gegužės 19 d. Parlamento rezoliucijos „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“(3) ir jo 2016 m. kovo 10 d. priimtos pozicijos dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl veterinarinių vaistų(4) ir ypač konkrečių pasiūlymų dėl teisinių veiksmų;

–   pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl vaistų informacinių pakuotės lapelių, kuriuo būtų siekiama, kad jie taptų aiškesni ir palankesni pacientams („vaisto duomenų lentelė“);

–   nedelsiant peržiūrėti 2004 m. kovo 31 d. Direktyvą 2004/23/EB dėl žmogaus audinių ir ląstelių donorystės kokybės ir saugos standartų(5) (Direktyva dėl audinių ir ląstelių), kad ji būtų suderinta su neapmokamos donorystės principu ir su 2007 m. lapkričio 13 d. Reglamentu Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų (Pažangiosios terapijos reglamentas)(6), kuris, be kita ko, labiau taikomas MVĮ;

Sąžiningesnis apmokestinimas

32.  prašo Komisijos:

–   pateikti pasiūlymus dėl galutinės PVM sistemos ir PVM dydžio;

–   pateikti aiškias gaires dėl fiskalinės valstybių narių pagalbos;

–   įvertinti kultūrinių prekių ir paslaugų suderinimą ir pasiūlyti jų gerinimo sprendimus, įskaitant šiuo metu knygoms ir e. knygoms taikomo skirtingo PVM dydžio klausimo nagrinėjimą;

Finansinės paslaugos

33.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl ES požiūrio ir su trečiosiomis šalimis susijusių klausimų supaprastinimo finansinių paslaugų teisės aktų srityje;

Skaitmeninimas ir automatizavimas: iššūkiai ir galimybės

34.  pabrėžia, kad reikia spręsti kintančių darbo modelių klausimą ir rasti būdą, kaip darbo vietų kūrimą susieti su tinkama darbuotojų socialine apsauga, taip pat išnagrinėti lanksčios darbo tvarkos galimybes remti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

35.  ragina Komisiją parengti ES strategiją dėl darbo rinkos automatizavimo ir kartu pateikti iniciatyvas, kaip organizuoti specialistų ir robotų bendradarbiavimą, kaip automatika gali padėti kuo labiau padidinti naudą darbdaviams ir darbuotojams, kaip didinti našumą ir poveikį asmeninio gyvenimo pusiausvyrai bei darbuotojų saugai ir sveikatai;

Demografija ir senėjanti visuomenė

36.  ragina Komisiją pateikti holistinį požiūrį į senėjančios Europos visuomenės klausimą, įskaitant rekomendacijas ir pasiūlymas, kaip įveikti darbo rinkoje kylančias su senėjančia visuomene susijusias problemas ir kaip pagerinti valstybių narių demografinius rodiklius;

37.  mano, kad labai svarbu rengti rekomendacijas dėl paramos priemonių, kuriomis skatinamas gimstamumo didėjimas; kadangi daugelis valstybių narių rengia iniciatyvas, pabrėžia, kad būtų naudinga keistis geriausia patirtimi ir parengti išvadas visai ES, kurios būtų sutelktos į sveiką senėjimą visą gyvenimą ir prevencines sveikatos priemones keičiantis informacija ir vykdant informavimo kampanijas;

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

38.  laiko Komisijos pasiūlymą tinkamu pagrindu, kurį šiuo metu reikia aptarti, kad būtų patenkinti Europos piliečių, kurie nori dirbti ir tuo pačiu metu gyventi šeimos gyvenimą, lūkesčiai;

Prekyba

39.  mano, kad suderintas prekybos ir investicijų susitarimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis atitinka ES interesus, todėl ragina Komisiją tęsti derybas ir pasiekti konkrečių rezultatų;

Teisingumo erdvė ir pagrindinės teisės

40.  ragina Komisiją skubiai imtis susijusių tolesnių veiksmų ir pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl bendrų civilinio proceso būtinųjų standartų;

41.  reikalauja, kad Komisija iki šių metų pabaigos pateiktų pasiūlymus dėl 2011 m. vasario 16 d. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos(7) peržiūros, atsižvelgiant į su šiuo klausimu susijusius pasiūlymus, kuriuos Parlamentas jau pateikė savo 2015 m. spalio 7 d. rezoliucijoje(8);

42.  palankiai vertina tai, kad Taryba pasirašė Sąjungos prisijungimo prie Stambulo konvencijos sutartį; vis dėlto apgailestauja dėl ES prisijungimo prie dviejų skirtingų erdvių ribojimo ir tikisi, kad Komisija imsis visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintų greitą derybų su Taryba užbaigimą, kad būtų užtikrintas plataus masto Sąjungos prisijungimas prie Konvencijos; prašo Komisijos visais etapais visapusiškai informuoti Parlamentą apie susijusius derybų aspektus, siekiant užtikrinti, kad jis, laikydamasis SESV 218 straipsnio, galėtų tinkamai naudotis Sutartimis jam suteiktomis teisėmis;

43.  primena Komisijai, kad būtina visapusiškai įgyvendinti 2012 m. spalio 25 d. Direktyvą 2012/29/ES(9) (Direktyva dėl aukų teisių) ir 2011 n. gruodžio 13 d. Direktyvą 2011/99/ES(10) (Direktyva dėl Europos apsaugos orderio);

Pažanga siekiant veiksmingos ir tikros saugumo sąjungos

44.  ragina Komisiją pateikti konkrečias iniciatyvas, kuriomis būtų sprendžiamos problemos, susijusios su kova su tarptautiniais kibernetiniais nusikaltimais, kurios bus nurodytos 2017 m. rudenį numatytoje atlikti kibernetinio saugumo strategijos peržiūroje;

45.  mano, kad kova su korupcija yra politinis prioritetas;

Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimas

46.  ragina Komisiją, remiantis dialogo dėl sąveikumo išvadomis, teisiškai atitinkamai pakoreguoti būdus, kuriais dabartine ir būsima informacine sistema būtų galima pagerinti išorės sienų valdymą ir ES vidaus saugumą;

47.  ragina Komisiją, pasibaigus dialogui dėl sąveikumo, atlikti reikiamą 2008 m. liepos 9 d. Reglamento (EB) Nr. 767/2008(11) (Vizų informacinės sistemos (VIS) reglamentas) peržiūrą;

Pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas

48.  primena Komisijai, kad reikėtų pateikti konkretų ataskaitų teikimo mechanizmą, kad būtų reguliariai vertinamas dabartinių kovos su pagrindinėmis migracijos priežastimis priemonių veiksmingumas, ir kad reikėtų atidžiai stebėti ES ir Afrikos patikos fondo įgyvendinimą ir Europos darnaus vystymosi fondo ateitį;

49.  pakartoja remiantis novatoriškus dabartinės migracijos krizės finansavimo būdus ir ypač palankiai vertina tai, kad jie apima tvirtesnę partnerystę su privačiuoju sektoriumi; mano, kad bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi siekiant įgyvendinti vystymosi tikslus ir kad privataus finansavimo sutelkimas būtini norint pašalinti pagrindines neteisėtos migracijos priežastis; reikalauja bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti patikos fondų ir kitų derinimo mechanizmų parlamentinę priežiūrą;

Išorės politika: prioritetai

50.  prašo Komisijos:

–   pateikti Užsienio politikos priemonių tarnybos (FPI) laikotarpio vidurio peržiūrą;

–   plėtoti transatlantinius ryšius;

–   patvirtinti Sąjungos įsipareigojimą Balkanų šalims ir rytinėms bei pietinėms kaimyninėms šalims;

–   remti pilietinę visuomenę ir galimybę gauti patikimą informaciją, nepaisant teisinių pagrindų mažėjimo ir apribojimų rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse ir už jų ribų;

–   įgyvendinti Europos gynybos veiksmų planą;

–   stiprinti ES religijos ar tikėjimo laisvės gaires;

–   vystyti ombudsmeno ir žmogaus teisių partnerysčių tarptautinį bendradarbiavimą;

51.  remia teisiškai privalomo pagrindų susitarimo, pagrįsto trimis ramsčiais (sustiprintu politiniu dialogu, bendradarbiavimu vystymosi srityje ir prekyba), išsaugojimą; mano, kad reikėtų išnagrinėti tolesnio skirstymo į regionus galimybę, atsižvelgiant į kiekvieno regiono poreikius ir ypatumus, taip pat pabrėžiant, kad reikia priimti naują 2018–2020 m. Afrikos ir ES strategiją;

52.  primygtinai ragina Komisiją bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis dėl dvišalių žvejybos susitarimų, kurie greitais baigs galioti;

Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimas

53.  ragina Komisiją:

–   atidžiai stebėti institucinius ir politikos pokyčius, kurie reikalingi norint veiksmingai įgyvendinti 2030 m. darbotvarkę;

–   kartu įgyvendinti naują Europos konsensusą dėl vystymosi, kurį tikimasi pasirašyti 2017 m. birželio mėn.;

Saugumo ir vystymosi ryšys

54.  ragina sukurti naują novatorišką taikos ir teisingumo finansavimo priemonę, kuria būtų atsižvelgta į peržiūrėtos OPV (oficiali parama vystymuisi) taikos ir saugumo tinkamumo kriterijus, kad būtų atspindėtas didėjantis vystymosi ir saugumo sričių veiksmų, ypač tų, kuriais skatinama demokratija, geras valdymas ir žmogaus teisių paisymas, tarpusavio ryšys;

Strategiškesnis požiūris į ES teisės vykdymo užtikrinimą

55.  ragina Komisiją pagaliau pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl atviro, veiksmingo ir nepriklausomo Europos Sąjungos administravimo (teisės aktas dėl administracinio proceso);

56.  prašo Komisijos gerinti kontrolės sistemas, visų pirma klaidų lygio srityje;

57.  primygtinai ragina Komisiją gerinti Parlamento Peticijų komiteto pateikiamų atsakymų turinio ir išsamumo kokybę, kad būtų visapusiškiau atsižvelgta į Europos piliečių nuogąstavimus;

58.  ragina Komisiją dėti visas pastangas, kad Taryba pritartų Marakešo sutarties ratifikavimui, kad nedelsiant būtų įgyvendintos visos tos sutarties galimybės;

59.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016) 0250.

(2)

OL L 115, 2015 5 6, p. 1.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015) 0197.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016) 0087.

(5)

OL L 102, 2004 4 7, p. 48.

(6)

OL L 324, 2007 12 10, p. 121.

(7)

OL L 65, 2011 3 11, p. 1.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2015) 0382.

(9)

OL L 315, 2012 11 14, p. 57.

(10)

OL L 338, 2011 12 21, p. 2.

(11)

OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

Teisinė informacija - Privatumo politika