Procedūra : 2017/2699(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0434/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0434/2017

Debates :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Balsojumi :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 444kWORD 58k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.552v01-00
 
B8-0434/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 37. panta 3. punktu un Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām


par Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP))


József Szájer PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP))  
B8-0434/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Komisijas 2017. gada darba programma — panākot tādu Eiropu, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv” (COM(2016)0710) un tā 1.–5. pielikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 37. panta 3. punktu,

A.  tā kā politiskajām prioritātēm ir jāatbilst pieejamiem finanšu resursiem;

B.  tā kā ES politika un rīcība, ievērojot subsidiaritātes principu un īstenojot to kopā ar dalībvalstīm, var un tai ir arī jāspēj reāli ietekmēt pilsoņu dzīvi, reaģējot uz krīzēm un palīdzot viņiem sagatavoties straujajām pārmaiņām sabiedrības dzīvē un sniegt atbildi uz tām;

C.  tā kā ES ir jāievēro saistības attiecībā uz konkurētspējas atgūšanu spēcīgas globālās konkurences apstākļos, tādā veidā saglabājot sociālās tirgus ekonomikas modeli un nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi, lai nākamajām jauno pilsoņu paaudzēm veidotu darba vietas, nevis atstātu parādus,

D.  tā kā ES saskaras ar dažādiem un sarežģītiem apdraudējuma veidiem, kas rada nestabilitāti, kas noved pie nedrošības sajūtas Eiropas iedzīvotāju vidū;

1. DAĻA

1.  ir pārliecināts, ka Eiropas līmeņa risinājumi, kas balstās uz atbildīgu un pilnībā demokrātisku procesu vienotā un solidārā ES ar dalībvalstīm, kam ir kopīga nostāja, ir būtiski, lai stātos pretī nozīmīgajiem izaicinājumiem un uzlabotu iedzīvotāju uzticēšanos;

2.  norāda, ka pašreizējās krīzes situācijas, tostarp to finanšu, ekonomiskās, sociālās un migrācijas sekas, ir izraisījušas lielāku neapmierinātību Eiropas iedzīvotāju vidū, kas izpaužas populistisku un nacionālistisku kustību pieaugumā; uzskata, ka šos būtiskos aspektus nevar pārvarēt atsevišķas dalībvalstis vienas pašas, bet gan vajadzīga kopīga ES reakcija;   

3.   uzskata, ka populisms izmanto iedzīvotāju raizes, jo tas balstās uz bailēm, izmanto šīs bailes un ir par cēloni teroram, ierosinot demagoģiskas, nereālas un bīstamas metodes, kuras uz ļoti īsu laika sprīdi dod viltus cerības, bet slēpj sevī postošas sekas, kas rada lielāku sašķeltību, nestabilitāti un konfliktus Eiropas sabiedrībā;

4.   atzinīgi vērtē vienotību un skaidrību, ko demonstrēja 27 dalībvalstis attiecībā par gaidāmajām Brexit sarunām; uzsver, ka nebūtu produktīvi sašķelt diskusijas dažādos formātos vai dalībvalstu grupās; mudina Komisiju stingri ievērot kopīgi noteiktos principus, kuri ir kopīgi 27 dalībvalstīm un Parlamentam;

5.   uzskata, ka ir pienācis laiks pārveidot to, ko īsti nozīmē dalība Savienībā; uzsver, ka ir vajadzīga skaidra struktūra turpmākajām ES attiecībām ar kaimiņos esošajām trešām valstīm (Apvienoto Karalisti, Norvēģiju, Šveici, Turciju, Ukrainu u. c.);

6.   uzskata, ka sociālā tirgus ekonomika ar augstu konkurētspēju ir viens no galvenajiem Eiropas sabiedrības stūrakmeņiem, uz kura pamata tika veidotas Eiropas politikas, kas tiešā veidā dod labumu pilsoņiem viņu ikdienas dzīvē; ir apņēmies atbalstīt Komisijas centienus vēl vairāk uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru;

7.   aicina Komisiju noteikt svarīgākos prioritāros pasākumus, kuru mērķis ir stiprināt ES rūpniecības konkurētspēju, ļaujot uzņēmumiem konkurēt starptautiskā tirgū un nostiprināt ES un tās dalībvalstu spējas, lai atbalstītu uzņēmumu attīstību, īpašu uzmanību pievēršot maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); uzskata, ka Eiropas rūpniecības modernizāciju ir jābūt plašai un jāietver tādu novatorisku produktu un pakalpojumus, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības modeļu laišana tirgū, kuru pamatā ir ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, ko pārvērš uzlabotās precēs, pakalpojumos un procesos tirgum;

8.  uzsver, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja, lai pilnībā izmantotu vienotās valūtas priekšrocības, vienlaikus nodrošinot ilgtspēju un EMS noturību un izaugsmes un pilnīgas nodarbinātības nodrošināšanas mērķu sasniegšanu;

9.  uzskata, ka jebkādas turpmākas EMS attīstības pamatā jābūt spēkā esošajiem tiesību aktiem un to īstenošanai; uzsver, ka ir steidzami jāpabeidz EMS izveide, vienlaikus cenšoties padarīt tās institucionālo struktūru leģitīmāku un nodrošināt lielāku demokrātisko pārskatatbildību;

10.  atzīst ievērojamos panākumus likumdošanas pasākumos ar mērķi panākt virzību uz kopēju ES imigrācijas un patvēruma politiku un uzsver, ka ES ir veiksmīgi sākusi procesu, lai formulētu savu imigrācijas un patvēruma politiku reālu krīžu laikā, kad nepieciešama tūlītēja uzmanība, kas rada nopietnu spiedienu uz Eiropas robežām;

11.   atgādina, cik svarīgi ir risināt migrācijas pamatcēloņus, uzlabojot ES attīstības un sadarbības politiku ar Āfrikas valstīm, kā arī tās lomu konfliktu risināšanā tās kaimiņvalstīs;

12.  uzsver, ka sekmīga Eiropas migrācijas politika prasa nodrošināt taisnīgāku mehānismu, kā sadalīt patvēruma meklētājus, un tajā jāpiedalās katrai atsevišķai dalībvalstij; atzinīgi vērtē nesenos panākumus pārvaldības nostiprināšanā un efektīvajā mūsu ārējo robežu kontrolē, kas ir priekšnosacījums, lai dalībvalstis atgūtu savstarpējās uzticēšanās kritisko līmeni;

13.   uzsver, ka, tikai pastiprinot kopējo ārpolitiku un drošības politiku, ES var nopietni reaģēt uz jaunajiem drošības apdraudējumiem un izaicinājumiem un tādējādi cīnīties pret terorismu un nest mieru, stabilitāti un kārtību savās kaimiņvalstīs;

14.  uzsver, ka brīvā tirdzniecība ir ievērojami uzlabojusi dzīves līmeni un samazinājusi nabadzību Eiropas Savienībā un visā pasaulē, radot ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, kā arī stiprinot politiskās un ekonomiskās attiecības ar trešām valstīm; uzskata, ka ES jāturpina cīnīties pret protekcionisma tendencēm visā pasaulē, un tāpēc lūdz Komisiju nekavējoties ierosināt un pabeigt gan plānotās, gan notiekošās sarunas un pastāvīgi pētīt iespējas attiecībā uz jauniem brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

15.   mudina Komisiju sadarbībā ar pārējām iestādēm sākt plašas publiskās diskusijas par Savienības nākotni, ņemot vērā katras iestādes nostāju, un jo īpaši Parlamenta pieņemtās rezolūcijas par Savienības turpmāko attīstību, Komisijas Balto grāmatu par Eiropas nākotni un Romas deklarāciju;

16.  uzsver, ka ES joprojām saskaras ar būtiskām problēmām saistībā ar tiesību aktu, par ko ir panākta vienošanās vai kas ir pieņemti, īstenošanu, un tādēļ aicina Komisiju galveno uzmanību pievērst ES tiesību aktu piemērošanai visās dalībvalstīs;

2. DAĻA

Jaunatne un mūžizglītība

17.  aicina Komisiju:

–  ieguldīt iekļaujošās un efektīvās izglītības sistēmās;

–  pastiprināt Erasmus+ finansējumu, kas būtu jāizmanto programmas galvenajiem mērķiem (mobilitāte, izglītība un apmācība, jaunatnes politika un sports);

–  kopīgi ar dalībvalstīm pirmkārt un galvenokārt koncentrēt uzmanību uz izglītības pasākumiem visās vecuma un nodarbošanās grupās un ieguldīt mūžizglītības sistēmās, īpašu uzmanību pievēršot digitālajām un uzņēmējdarbības prasmēm un kompetencēm, kā arī medijpratībai, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm;

–  analizēt darba tirgus, lai noteiktu pareizo līdzsvaru starp profesionālo un akadēmisko apmācību, lai tiktu pienācīgi ņemtas vērā darba tirgus vajadzības;

–  veicināt uzņēmējdarbību un pilnveidot un atbalstīt pienācīgu tiesisko vidi attiecībā uz MVU saskaņā ar principu „vispirms domāt par mazākajiem”;

–  nākt klajā ar ieteikumiem un priekšlikumiem par to, kā ilgāku laiku saglabāt to darbinieku darbaspēku, kuri ir gados vecāki, tādējādi arī veicinot pieredzes nodošanu jaunajai paaudzei un sekmējot darbaudzināšanu darba vietā;

–  veikt turpmākus pasākumus kopā ar dalībvalstīm, lai padarītu pievilcīgākas un vērtīgākas prasmes zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas nozarē (STEM priekšmeti), un vairāk iedrošinātu sievietes un meitenes izvēlēties un apgūt mācību priekšmetus STEM, kuru vidū jo īpaši IST var viņām pavērt jaunas iespējas;

Jūras nozaru izaugsme un zivsaimniecība

18.  aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem:

–  par jūras nozaru izaugsmi („zilo izaugsmi”), lai atbalstītu ilgtspējīgu izaugsmi jūras un jūrlietu nozarē kopumā;

–  novērst nepilnības, kas izriet no tā, ka jaunajā kopējās zivsaimniecības politikā nav daudzgadu plānu, ar kuriem pārvaldīt visus svarīgākos zivju krājumus un zivsaimniecības ES ūdeņos;

Finanšu līdzekļi un finanšu shēma pēc 2020. gada

19.  aicina Komisiju nodrošināt to, ka visu ES programmu īstenošana līdz nākamajam gadam sasniedz plānoto ātrumu, lai kompensētu ievērojamo kavēšanos, kas bija vērojama pašreizējā programmēšanas perioda sākumā; jo īpaši pauž bažas par to, kādas sekas rada šādas aizkavēšanās attiecībā uz iespējamu maksājumu pieprasījumu uzkrāšanos DFS beigās; uzskata, ka ir jādara viss iespējamais, lai nepieļautu jaunu maksājumu krīzi, tostarp jāpanāk lēmums par atbilstošu maksājumu līmeni nākamajos gada budžetos;

20.  mudina Komisiju nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem par DFS laikposmam pēc 2020. gada, vēlākais, līdz 2018. gada jūnijam, lai varētu nekavējoties uzsākt iestāžu sarunas pēc būtības; izvirza mērķis panākt, lai minētās sarunas tiktu sekmīgi noslēgtas līdz pašreizējā Parlamenta sasaukuma beigām;

21.  aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā Parlamenta nostāju attiecībā uz nākamo DFS, ko pieņems pirms Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem; uzsver, ka ir nepieciešams uzsākt strukturētu dialogu attiecībā uz turpmākās DFS vispārējo līmeni, politiskajām un budžeta prioritātēm, struktūru un elastības noteikumiem, tostarp panākt nostāju par finanšu shēmas darbības ilgumu;

22.  mudina Komisiju nākt klajā ar vērienīgiem likumdošanas priekšlikumiem par turpmāko ES pašu resursu sistēmu, pamatojoties uz ieteikumiem, ko sniegusi Augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumos; uzsver, ka Komisijai būtu jāiesniedz šie tiesību aktu priekšlikumi kopā ar priekšlikumiem par DFS laikposmam pēc 2020. gada, lai varētu risināt kopīgas sarunas par abiem jautājumiem; uzsver, ka Parlaments pieņems savu nostāju, pirms tiek iesniegti tiesību aktu priekšlikumi, un aicina Komisiju šajā ziņā pienācīgi ņemt vērā Parlamenta nostāju;

23.  aicina Komisiju iesniegt:

–  priekšlikumus regulām par ES kohēzijas politiku laikposmam pēc 2020. gada, kas izriet no gaidāmās iepazīstināšanas ar nākamo DFS, pēc iespējas drīzāk 2018. gadā;

–  visaptveroši pārskatīt, to izdarot 2018. gada sākumā, Finanšu regulu un saistītos nozares tiesību aktus, tostarp spēkā esošo Kopīgo noteikumu regulu („„Omnibus” regula”); šajā pārskatā būtu jāietver noteikumi par kohēzijas politikas vienkāršošanu un labāku ES strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) kombinēšanu ar Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF);

–  bez kavēšanās iesniegt priekšlikumu par ES līmeņa pamata tiesību aktiem, lai cīnītos pret negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē, saskaņā ar rezolūciju, ko par šo jautājumu Parlaments ar pārliecinošu vairākumu pieņēma 2016. gada 7. jūnijā(1);

24.  apņemas iesaistīties konstruktīvā dialogā ar Komisiju par tās paziņojumu, kas gaidāms līdz 2017. gada beigām, par KLP nākotni pēc 2020. gada;

25.  uzsver, ka ir nepieciešams izveidot snieguma regulējumu;

26.  atsaucoties uz Baltās grāmatas debatēm, lūdz Komisiju precizēt savas ieceres 9. pamatprogrammai (FP9), darot to pietiekami agri 2018. gadā, lai Parlaments varētu formulēt savu nostāju par minēto programmu un arī attiecībā uz Galileo, Copernicus un „COSME”, lai visi pasākumi varētu darboties no 2021. gada; pauž cerību, ka FP9 priekšlikuma pamatā būs programmas “Apvārsnis 2020” starpposma novērtējums un Parlamenta īstenošanas ziņojums;

Digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošana

27.  aicina Komisiju:

–  nodrošināt progresu ceļā uz digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanu, kā arī attiecībā uz tādu vidi, kas atbalsta MVU;

–  arī turpmāk atbalstīt Eiropas transporta nozares digitalizāciju, izmantojot iniciatīvas par C-ITS, e-CMR un citām digitālajām sistēmām;

–  nākt klajā ar savu plānoto iniciatīvu (-ām) kiberdrošības jomā, arī attiecībā uz Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA); ar šādām iniciatīvām būtu jātiecas palielināt kiberdrošību rūpniecībā un citiem civiliem mērķiem un tajās jāietver efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

–  steidzami kopā ar dalībvalstīm apzināt sistēmiskos cēloņus pieaugošajai digitālajai plaisai starp dzimumiem un veikt rīcību pasaules mērogā, lai izbeigtu sieviešu digitālo atstumtību;

Enerģētikas savienības stratēģijas īstenošana

28.  sagaida, ka Komisija turpinās ciešu sadarbību par notiekošajām un ļoti svarīgajām likumdošanas procedūrām Tīrās enerģijas tiesību aktu kopumā, tostarp trialoga posmā, lai nodrošinātu veiksmīgu sarunu pabeigšanu pēc iespējas drīzāk 2018. gadā;

Vienotā tirgus stratēģijas īstenošana

29.  aicina Komisiju:

–  kopā ar dalībvalstīm uzlabot Pakalpojumu direktīvas īstenošanu, tostarp novērst atlikušos regulatīvos un administratīvos šķēršļus pakalpojumu nozarē, kā arī izbeigt pārmērīgu reglamentēšanu;

–  īstenot spēkā esošos tiesību aktus, pirmkārt un galvenokārt piemērojot ieviestos noteikumus, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus un iespēju pilnībā izmantot vienotā tirgus priekšrocības;

30.  uzskata par politiskajām prioritātēm:

–  potenciāla attīstību kultūras un radošajām nozarēm, pamatojoties uz saskaņotu ES politiku, atzīstot, ka tās galvenokārt sastāv no mikrouzņēmumiem un MVU un ir galvenie faktori, kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitatīvu nodarbinātību;

–  pasākumu un darbību, lai sekmētu kultūras tūrismu, pilnībā iesaistot vietējās un reģionālās pašvaldības, uzlabošanu un veicināšanu;

–  priekšlikumu pārskatīt IĪTPD (Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas direktīva) līdz gada beigām;

–  pārskatīt Vispārējās drošības regulu, kas ir atlikta vēlreiz, un pauž nožēlu par to, ka netika ņemti vērā 2015. gada 29. aprīļa Direktīvā (ES) 2015/719 noteiktie termiņi(2) , un atgādina Komisijai, ka ir vajadzīga skaidra un apņēmīga rīcība attiecībā uz šo pārskatīšanu un ceļu satiksmes drošību kopumā;

–  savlaicīgi un ar konkrētiem priekšlikumiem veikt turpmākos pasākumus attiecībā uz konstatējumiem un to, kādi ierosinājumi tiks iekļauti gaidāmajā stratēģiskajā patstāvīgajā ziņojumā par krāpšanos ar odometriem, atgādinot, ka Eiropas iedzīvotāji par šo problēmu ir ļoti nobažījušies, un paturot prātā, ka dažās dalībvalstīs jau tiek likti lietā labi funkcionējoši modeļi;

Veselība

31.  aicina Komisiju:

–   veikt pasākumus, lai risinātu mikrobu rezistences jautājumu kā prioritāti saskaņā ar Parlamenta 2015. gada 19. maija rezolūciju par drošāku veselības aprūpi Eiropā - pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci(3) un Eiropas Parlamenta 2016. gada 10. marta nostāju attiecībā uz priekšlikumu regulai par veterinārajām zālēm(4), un tostarp konkrētus priekšlikumus likumdošanas darbībai;

–   ierosināt tiesību akta priekšlikumu par lietošanas pamācību attiecībā uz farmācijas produktiem, lai padarītu tos skaidrākus un pacientiem draudzīgākus (iesaiņojumam pievienotais informācijas ielikums);

–   steidzami pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/23/EK par kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, testēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai(5) (Audu un šūnu direktīvu), lai to saskaņotu ar bezmaksas ziedošanas principu un ar 2007. gada 13. novembra Regulu Nr. 1394/2007 par uzlabotas terapijas zālēm (Uzlabotas terapijas zāļu regula)(6), kuru turklāt nepieciešams padarīt vairāk piemērojamu MVU;

Taisnīgāka nodokļu sistēma

32.  aicina Komisiju:

–   iesniegt priekšlikumus par galīgo PVN sistēmu un par PVN likmēm;

–   sniegt skaidras vadlīnijas par fiskālo valsts atbalsta, ko sniedz dalībvalstis;

–   izvērtēt nosacījumus par piekļuvi kultūras precēm un pakalpojumiem un ierosināt risinājumus, kā to uzlabot, tostarp apskatot jautājumu par pastāvošajām PVN atšķirībām, ko piemēro grāmatām un e-grāmatām;

Finanšu pakalpojumi

33.  aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu, lai racionalizētu ES pieeju un ar trešām valstīm saistītus jautājumus finanšu pakalpojumu tiesību aktu jomā;

Digitalizācija un automatizācija: izaicinājumi un iespējas

34.  uzsver nepieciešamību pieņemt un risināt izaicinājumus saistībā ar mainīgajiem darba modeļiem un rast veidu, kādā radīt darbvietas, to saistot ar darba ņēmēju pienācīgu sociālo nodrošinājumu, kā arī izpētīt iespējas piemērot elastīgus darba nosacījumus, atbalstot darba un privātās dzīves līdzsvaru;

35.  aicina Komisiju nākt klajā ar ES stratēģiju par automatizācijas darba tirgū un tam pievienot iniciatīvas par to, kā organizēt sadarbību starp profesionāļiem un robotiem, kā automatizācija var palīdzēt optimizēt ieguvumus darba devējiem un darba ņēmējiem, kā uzlabot produktivitāti, kā arī to, kā tas ietekmē darba un privātās dzīves līdzsvaru un veselības aizsardzību un drošību darbā;

Demogrāfija un iedzīvotāju novecošana

36.  aicina Komisiju nākt klajā ar holistisku pieeju attiecībā uz jautājumu par iedzīvotāju novecošanu Eiropā, iekļaujot ieteikumus un priekšlikumus par to, kā risināt darba tirgus problēmas, kas izriet no sabiedrības novecošanas, un kā panākt labākus demogrāfiskos rādītājus dalībvalstīs;

37.  uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt ieteikumu par atbalsta pasākumiem, kuru rezultātā uzlabojas dzimstības līmenis; uzsver, ka, tā kā daudzas dalībvalstis nāk klajā ar jaunām iniciatīvām, būtu lietderīgi apmainīties ar labu praksi un izdarīt secinājumus par ES kopumā, pievēršoties arī jautājumam par veselību vecumdienās un profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem, apmainoties ar informāciju un rīkojot informācijas kampaņas;

Darba un privātās dzīves līdzsvars

38.  uzskata, ka Komisijas priekšlikumi ir labs pamats, ko tagad nepieciešams apspriest, lai attaisnotu Eiropas pilsoņu cerības, kuri vēlas vienlaikus strādāt un baudīt ģimenes dzīvi;

Tirdzniecība

39.  uzskata, ka līdzsvarots tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm ir ES interesēs, un tādēļ aicina Komisiju turpināt sarunas un panākt reālus rezultātus;

Tiesiskuma un pamattiesību telpa

40.  aicina Komisiju steidzami veikt attiecīgus pēcpasākumus un iesniegt tiesību akta priekšlikumu par kopīgu standartu minimumu civilprocesam;

41.  uzstāj, ka Komisijai jāiesniedz priekšlikumi, lai līdz šā gada beigām pārskatītu 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu(7) , ņemot vērā ierosinājumus, kas šajā sakarā jau sniegti Parlamenta 2015. gada 7. oktobra rezolūcijā par šo tematu(8);

42.  pauž gandarījumu par to, ka ar Padomes parakstu tiek iezīmēta ES pievienošanās Stambulas konvencijai; tomēr pauž nožēlu par to, ka ES pievienošanās aprobežojas ar divām konkrētām jomām, un sagaida, ka Komisija veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sarunas Padomē tiek ātri pabeigtas, lai nodrošinātu plašu ES pievienošanos šai konvencijai; prasa Komisijai pilnībā informēt Eiropas Parlamentu par attiecīgajiem sarunu aspektiem visos posmos, lai nodrošinātu, ka Parlamentam ir iespējas īstenot tiesības, kas tam piešķirtas ar Līgumiem, pienācīgā veidā saskaņā ar LESD 218. punktu;

43.  atgādina Komisijai, cik svarīgi ir pilnībā īstenot 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/29/ES(9) (Direktīva par cietušo tiesībām) un 2011. gada 13. decembra Direktīvu 2011/99/ES(10) (Direktīva par Eiropas aizsardzības rīkojumu);

Virzība uz efektīvu un patiesu drošības Savienību

44.  aicina Komisiju nākt klajā ar konkrētām iniciatīvām, lai risinātu problēmas, kas attiecas uz cīņu pret pārrobežu kibernoziegumiem, kuras jānosaka, pārskatot kiberdrošības stratēģiju, ko paredzēts izdarīt 2017. gada rudenī;

45.  uzskata, ka cīņa pret korupciju ir politiskā prioritāte;

Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošana

46.  aicina Komisiju nodrošināt nepieciešamo tiesību aktu pielāgošanu, pamatojoties uz dialoga secinājumiem par savstarpēju izmantojamību, par veidiem, kā pašreizējās un turpmākās informācijas sistēmas varētu uzlabot gan ārējo robežu pārvaldību, gan iekšējo drošību Eiropas Savienībā;

47.  aicina Komisiju — pēc savstarpējās izmantojamības dialoga — veikt nepieciešamo 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 767/2008(11) (Vīzu informācijas sistēmas – VIS – Regula) pārskatīšanu;

Migrācijas pamatcēloņu risināšana

48.  atgādina Komisijai, ka būtu regulāri jāiesniedz konkrēts ziņošanas mehānisms, lai izvērtētu, cik efektīvi ir pašreizējie centieni novērst migrācijas pamatcēloņus, un ka būtu cieši jāuzrauga ES trasta fonda Āfrikai īstenošana un turpmākais Eiropas fonds ilgtspējīgai attīstībai;

49.  atkārtoti pauž savu atbalstu inovatīviem pašreizējās migrācijas krīzes finansēšanas veidiem un jo īpaši atzinīgi vērtē to, ka tie saistīti ar pastiprinātu partnerību ar privāto sektoru; uzskata, ka privātā sektora iesaistīšanai ir būtiska nozīme, lai sasniegtu attīstības mērķus, un ka privātais finansējums ir būtisks, lai pievērstos neatbilstīgās migrācijas pamatcēloņu jautājumam; uzstāj, ka jebkurā gadījumā jānodrošina parlamentāra uzraudzība pār trasta fondiem un citiem apvienošanas mehānismiem;

Ārpolitika: prioritātes

50.  aicina Komisiju:

–   nākt klajā ar Ārpolitikas instrumentu dienesta (FPI) vidusposma pārskatu;

–   veicināt transatlantiskās saites;

–   apstiprināt Savienības apņemšanos Balkānos un austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs;

–   atbalstīt pilsonisko sabiedrību un piekļuvi ticamai informācijai, neraugoties uz tiesisko sistēmu samazināšanos un ierobežojumiem, austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs un citur;

–   īstenot Eiropas Aizsardzības rīcības plānu;

–   stiprināt ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvību;

–   veidot ombudu starptautisku sadarbību un partnerības attiecībā uz cilvēktiesībām;

51.  atbalsta juridiski saistošu pamatnolīgumu, kas balstās uz trim pīlāriem (pastiprinātu politisko dialogu, sadarbību attīstības jomā un tirdzniecību); uzskata, ka ir jāizpēta turpmākas reģionalizācijas iespējas, lai pievērstos katram reģionam saskaņā ar tā vajadzībām un īpatnībām, arī uzsverot vajadzību reaģēt uz jauno ES un Āfrikas stratēģiju, kas jāpieņem 2020.–2018. gadam;

52.  mudina Komisiju strādāt pie divpusējiem zivsaimniecības nolīgumiem ar valstīm ārpus ES, kuriem tuvojas beigu termiņš;

Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošana

53.  aicina Komisiju:

–   cieši uzraudzīt institucionālās un politiskās pārmaiņas, kas vajadzīgas, lai efektīvi īstenotu programmu laikposmam līdz 2030. gadam;

–   līdztekus īstenot jauno Eiropas Konsensu attīstības jomā, ko paredzēts parakstīt 2017. gada jūnijā;

Drošības un attīstības saikne

54.  aicina izstrādāt jaunu inovatīvu finanšu instrumentu mieram un tiesu sistēmai, kam būtu jāņem vērā pārskatītie OAP (oficiālās attīstības palīdzības) atbilstības kritēriji par mieru un drošību, lai atspoguļotu arvien pieaugošo savstarpējo saikni starp attīstības un drošības jomas darbībām, jo īpaši tām, kas veicina demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu;

Stratēģiskāka pieeja ES tiesību aktu izpildei

55.  aicina Komisiju visbeidzot iesniegt tiesību akta priekšlikumu par atvērtu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas Savienības administrāciju (“administratīvi procesuālās tiesības”);

56.  prasa Komisijai uzlabot kontroles sistēmu, jo īpaši attiecībā uz kļūdu īpatsvaru;

57.  mudina Komisiju, lai rūpīgāk ņemt vērā Eiropas iedzīvotāju bažas, uzlabot vielas un dziļuma ziņā to atbilžu kvalitāti, ko tā sniedz Parlamenta Lūgumrakstu komitejai;

58.  aicina Komisiju darīt visu iespējamo, lai veicinātu Padomē vienošanos par Marrākešas līguma ratifikāciju, ar nolūku sasniegt minētā līguma potenciāla pilnīgu izmantošanu bez kavēšanās;

59.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0250.

(2)

OV L 115, 6.5.2015., 1. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0197.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0087.

(5)

OV L 102, 7.4.2004., 48. lpp.

(6)

OV L 324, 10.12.2007., 121. lpp.

(7)

OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.

(8)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0382.

(9)

OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.

(10)

OV L 338, 21.12.2011., 2. lpp.

(11)

OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika