Propunere de rezoluţie - B8-0434/2017Propunere de rezoluţie
B8-0434/2017

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2018

  30.6.2017 - (2017/2699(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

  József Szájer în numele Grupului PPE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0434/2017

  Procedură : 2017/2699(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0434/2017

  B8‑0434/2017

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2018

  (2017/2699(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 – Construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără” (COM(2016)0710) și anexele 1-5 la aceasta,

  –  având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât prioritățile politice ar trebui să corespundă resurselor financiare disponibile;

  B.  întrucât politica și acțiunile UE desfășurate împreună cu statele membre, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității pot și trebuie să aibă o influență reală în ceea ce privește răspunsul la situații de criză și să ajute cetățenii să anticipeze prefacerile rapide ale societății și să reacționeze la ele;

  C.  întrucât UE trebuie să urmărească cu stăruință să-și recâștige competitivitatea în fața concurenței mondiale acerbe, menținând astfel modelul economiei sociale de piață și asigurând creșterea sustenabilă pentru a pune la dispoziția generației viitoare de tineri locuri de muncă, nu datorii;

  D.  întrucât UE are de înfruntat tipuri diferite și complexe de amenințări care creează instabilitate și implicit un sentiment de insecuritate pentru cetățenii europeni;

  PARTEA 1

  1.  este convins că soluțiile europene ancorate într-un proces responsabil și pe deplin democratic prin intermediul unei UE unite și solidare, cu state membre care acționează umăr la umăr, sunt esențiale pentru a face față provocărilor majore și a întări încrederea cetățenilor;

  2.  observă că crizele actuale, inclusiv consecințele lor economice, sociale și migratorii, au produs tot mai multă nemulțumire în rândul cetățenilor europeni, manifestată prin ascensiunea partidelor populiste și a mișcărilor naționaliste; consideră că aceste provocări semnificative nu pot fi înfruntate de fiecare stat membru în parte singur ci necesită, mai degrabă, o reacție comună din partea UE;   

  3.   consideră că populismul exploatează temerile oamenilor, pentru că se bazează pe angoase și se hrănește din ele, prosperă într-un astfel de climat de frică și teroare, sugerând metode demagogice, nerealiste și periculoase care dau naștere la false speranțe pe termen foarte scurt dar au consecințe devastatoare, agravând disensiunile, instabilitatea și conflictele în societatea europeană;

  4.   apreciază unitatea și limpezimea manifestată de cele 27 de state membre cu prilejul viitoarelor negocieri pe marginea Brexit; subliniază că fragmentarea discuției în diferite formate sau grupuri de state membre ar fi contraproductivă; încurajează Comisia să rămână fidelă ferm principiilor definite și împărtășite de cele 27 SM și de Parlament;

  5.   este de părere că a sosit timpul să se redefinească ce înseamnă cu adevărat apartenența la Uniune; atrage atenția că este nevoie de un viitor cadru clar al relațiilor UE cu țările terțe din vecinătatea sa (Regatul Unit, Norvegia, Elveția, Turcia, Ucraina etc.);

  6.   consideră că o economie socială de piață foarte competitivă este o piatră de temelie a societății europene, pe care au fost construite politici europene care aduc beneficii directe cetățenilor în viața lor de zi cu zi; este dedicat sprijinirii eforturilor Comisiei de a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și viața personală;

  7.   îi cere Comisiei să stabilească acțiuni de maximă prioritate menite să întărească competitivitatea industrială a UE, permițându-le companiilor să concureze pe piețele interne și internaționale și cimentând capacitatea UE și a statelor sale membre de a sprijini dezvoltarea întreprinderilor, acordând o atenție specială întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri); crede că modernizarea industrială europeană trebuie să fie multilaterală și să includă comercializarea de produse și servicii, tehnologii și modele de afaceri inovatoare bazate pe investiții în cercetare și inovare transformate în produse, servicii și procese mai bune pentru piață;

  8.  subliniază că este nevoie de o abordare cuprinzătoare pentru a înțelege toate beneficiile monedei unice, asigurând, totodată, sustenabilitatea și trăinicia UEM și îndeplinind obiectivele legate de creșterea economică și ocuparea integrală a forței de muncă;

  9.  consideră că dezvoltarea viitoare a UEM trebuie să aibă ca bază și punct de plecare legislația în vigoare și aplicarea ei; evidențiază că finalizarea UEM este imperativ necesară, alături de eforturile de a întări legitimitatea și răspunderea democratică a structurii sale instituționale;

  10.  recunoaște demersurile legislative însemnate realizate în direcția unei politici comune la nivelul UE în domeniul imigrației și azilului și scoate în lumină faptul că UE s-a angajat cu succes într-un proces de definire a politicii sale în domeniul imigrației și azilului într-o perioadă de crize reale, care trebuie tratate de urgență și cu atenție întrucât au pus o mare presiune asupra granițelor Europei;

  11.   reamintește cât este de important pentru UE să atace cauzele profunde ale migrației prin optimizarea politicii sale de dezvoltare și cooperare cu Africa și luându-și mai în serios rolul în rezolvarea conflictelor din țările învecinate;

  12.  subliniază că o politică europeană de succes în domeniul migrației presupune un mecanism mai echitabil de distribuire a solicitanților de azil, la care trebuie să participe fiecare stat membru în parte; salută recentele progrese realizate în întărirea gestionării și controlului efectiv al frontierelor noastre externe, condiție prealabilă pentru ca statele membre să ajungă din nou la un nivel acceptabil de încredere reciprocă;

  13.   subliniază că numai prin consolidarea politicii externe și de securitate comune poate UE să ofere răspunsuri credibile la noile amenințări și provocări la adresa securității, și astfel să combată terorismul și să aducă pacea, stabilitatea și ordinea în vecinătatea sa;

  14.  subliniază că comerțul liber a îmbunătățit semnificativ nivelul de trai și a redus sărăcia în UE și în toată lumea, creând creștere economică și locuri de muncă și legând relații politice și economice strânse cu țări terțe; consideră că UE trebuie să combată tendințele protecționiste pe plan mondial și de aceea îi cere Comisiei să facă să avanseze și să finalizeze atât negocierile în curs, și pe cele planificate și să exploreze permanent noi posibilități de a încheia noi acorduri de liber schimb;

  15.   îndeamnă Comisia să lanseze, în cooperare cu alte instituții, o dezbatere publică largă pe tema viitorului Uniunii, ținând seama de pozițiile fiecărei instituții și, mai ales, de rezoluțiile adoptate de Parlament în legătură cu evoluția Uniunii, Cartea albă a Comisiei privind viitorul Europei și Declarația de la Roma;

  16.  relevă că UE se confruntă încă cu mari probleme în privința punerii în aplicare a legislației convenite sau adoptate, motiv pentru care invită Comisia să se concentreze pe impunerea legislației UE în toate statele membre;

  PARTEA 2

  Tineretul și învățarea continuă

  17.  invită Comisia:

  –  să investească în sisteme de educație incluzive și eficiente;

  –  să suplimenteze fondurile Erasmus+, care ar trebui folosite pentru principalele scopuri ale programului (mobilitate, educație și formare, politici pentru tineret și sport);

  –  să se concentreze, împreună cu statele membre, în primul și în primul rând, pe acțiuni educaționale în toate grupurile de vârstă și în toată gama de profesii și să investească într-o infrastructură de învățare continuă, dând o atenție deosebită aptitudinilor și competențelor antreprenoriale precum și pregătirii informatice, cu un accent deosebit pe femei;

  –  să analizeze piețele muncii pentru a determina echilibrul just între instruirea profesională și educația universitară pentru a ține cont în mod corespunzător de nevoile de pe piața muncii;

  –  să încurajeze spiritul întreprinzător și să dezvolte și să sprijine și mai mult mediul juridic propice pentru IMM-uri, potrivit principiului „să gândim mai întâi la scară mică”;

  –  să vină cu recomandări și propuneri în legătură cu modul de a-i păstra pe lucrătorii în vârstă în câmpul muncii o perioadă mai lungă de timp, încurajând, astfel, transferul de experiență către generațiile mai tinere și stimulând ucenicia la locul de muncă;

  –  să ia mai multe măsuri, împreună cu statele membre, pentru a crește atractivitatea și valoarea competențelor în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (domeniile STEM) și să încurajeze mai multe femei și fete să aleagă și să urmeze domenii STEM, în cadrul cărora TIC, în mod special, le poate deschide noi posibilități;

  Creșterea albastră și pescuitul

  18.  invită Comisia să prezinte propuneri:

  –  pentru o creștere albastră sustenabilă în sectoarele marin și maritim în general;

  –  să umple golul lăsat de lipsa unor planuri multianuale în cadrul noului PCP pentru a gestiona toate stocurile și zonele de pescuit din apele UE;

  Resurse financiare și cadrul financiar după 2020

  19.  îi cere Comisiei să facă tot posibilul pentru ca implementarea tuturor programelor UE să intre într-un ritm normal până anul viitor, pentru a compensa întârzierile considerabile observate la începutul perioadei de programare actuale; este deosebit de preocupat de implicațiile acestor întârzieri asupra acumulării posibile de arierate de plată spre sfârșitul acestui CFM; consideră că nu trebuie precupețit niciun efort pentru a evita o altă criză a plăților, inclusiv prin adoptarea unei decizii privind nivelul adecvat de plăți în cadrul bugetelor anuale următoare;

  20.  îndeamnă Comisia să vină cu propunerile sale legislative privind CFM-ul de după 2020 până cel mai târziu în iunie 2018, pentru a permite lansarea imediată de negocieri interinstituționale substanțiale; își fixează ca obiectiv încheierea cu succes a acestor negocieri până la sfârșitul actualei legislaturi;

  21.  îi cere Comisiei să acorde atenția cuvenită poziției Parlamentului față de viitorul CFM, care va fi adoptată înainte de propunerile legislative ale Comisiei; subliniază necesitatea de a lansa un dialog structurat legat de nivelul general, prioritățile politice și bugetare, dispozițiile privind arhitectura și gradul de flexibilitate ale viitorului CFM, inclusiv realizarea unui acord cu privire la durata cadrului financiar;

  22.  îndeamnă Comisia să vină cu propuneri legislative ambițioase privind reformarea viitoare a sistemului de resurse proprii al UE, pe baza recomandărilor grupului la nivel înalt privind resursele proprii; subliniază că Comisia ar trebui să prezinte aceste propuneri legislative împreună cu propunerile privind CFM-ul de după 2020 pentru a permite lansarea de negocieri comune pe marginea ambelor dosare; subliniază că Parlamentul își va adopta propria poziție înainte de prezentarea propunerilor legislative și îi cere Comisiei să acorde atenția cuvenită poziției Parlamentului în această chestiune;

  23.  invită Comisia să prezinte:

  –  propuneri de regulamente pentru politica de coeziune a UE de după 2020, ca o consecință a prezentării iminente a viitorului CFM, cât mai curând posibil în 2018;

  –  o revizuire cuprinzătoare, care să fie promulgată la începutul lui 2018, a Regulamentului financiar și a legislației sectoriale aferente, inclusiv a Regulamentului privind dispozițiile comune („regulamentul omnibus”); revizuirea ar trebui să cuprindă dispoziții vizând simplificarea politicii de coeziune și o mai bună combinare a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) cu Fondul european pentru investiții strategice (FEIS);

  –  fără întârziere o propunere de legislație-cadru la nivelul UE pentru a combate practicile neloiale din lanțul de distribuție a alimentelor, în conformitate cu rezoluția pe această temă adoptată de Parlament la 7 iunie 2016 cu majoritate covârșitoare[1];

  24.  se angajează să poarte un dialog constructiv cu Comisia în legătură cu comunicarea privind viitorul PAC după 2020, așteptată înainte de sfârșitul lui 2017;

  25.  scoate în lumină nevoia de a stabili un cadru de performanță;

  26.  îi cere Comisiei, în contextul dezbaterii privind Cartea albă, să își clarifice ambițiile pentru Programul cadru 9 (PC9), suficient de devreme în 2018 pentru ca Parlamentul să poată formula o poziție despre programul respectiv, precum și despre Galileo, Copernicus și COSME, așa încât toate măsurile să poată fi operaționale din 2021 încolo; speră ca propunerea privind PC9 să se facă pe baza evaluării intermediare a programului Orizont 2020 și a raportului de punere în aplicare al Parlamentului;

  Implementarea strategiei privind piața unică

  27.  solicită Comisiei:

  –  să asigure realizarea de progrese în eforturile de finalizare a pieței unice și în crearea unui mediu care să susțină IMM-urile;

  –  să sprijine în continuare digitalizarea sectorului european al transportului prin inițiative legate de C-ITS, E-CRM și alte sisteme digitale;

  –  să iasă la rampă cu inițiativele sale planificate privind securitatea cibernetică, inclusiv cu privire la Agenția pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA); astfel de inițiative ar trebui să vizeze îmbunătățirea securității cibernetice pentru industrie și pentru alte scopuri civile și să includă căi de atac efective;

  –  să identifice, împreună cu statele membre, cauzele sistemice ale discrepanței tot mai mari între bărbați și femei în domeniul digital și să ia măsuri la nivel global pentru a pune capăt excluderii femeilor din lumea digitală;

  Implementarea Strategiei pentru uniunea energetică

  28.  se așteaptă la o colaborare strânsă și continuă din partea Comisiei pe marginea procedurilor în curs, extrem de importante, din pachetul privind energia curată, inclusiv în etapa de trilog, pentru a asigura finalizarea cu succes a negocierilor cât mai curând posibil în 2018;

  Implementarea strategiei privind piața unică

  29.  invită Comisia:

  –  să pună mai bine în aplicare Directiva privind serviciile, aceasta cuprinzând eliminarea barierelor normative și administrative rămase în sectorul serviciilor, precum și abandonarea practicii suprareglementării;

  –  să asigure respectarea legislației existente în primul și în primul rând prin aplicarea normelor existente, creând, astfel, condiții de concurență egale și oferind posibilitatea de a valorifica din plin avantajele pieței unice;

  30.  consideră drept priorități politice:

  –  dezvoltarea potențialului culturii și industriilor creative pe baza unei politici coerente a UE, luând în calcul faptul că majoritatea actorilor din domeniu sunt microîntreprinderi și IMM-uri care sunt factori esențiali pentru creștere sustenabilă și locuri de muncă de calitate;

  –  optimizarea și promovarea măsurilor și acțiunilor de facilitare a turismului cultural, cu participarea deplină a regiunilor și a autorităților locale;

  –  propunerea de revizuire a Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (IPRED) până la sfârșitul anului;

  –  revizuirea Regulamentului privind siguranța generală care a fost amânată încă o dată, fiind regretabil că nu s-a ținut cont de termenul stabilit în Directiva (UE) 2015/719 din 29 aprilie 2015[2] și reamintindu-i Comisiei că trebuie acționat clar și hotărât pentru această revizuire și siguranța rutieră în general;

  –  o reacție promptă, cu propuneri concrete, față de datele și sugestiile care urmează a fi incluse în viitorul raport strategic din proprie inițiativă privind fraudarea datelor odometrului, reamintind că acesta tratează o preocupare majoră a cetățenilor europeni și fiind conștienți că unele state membre aplică deja modele care funcționează foarte bine;

  Sănătate

  31.  invită Comisia:

  –   să ia măsuri pentru a trata problema rezistenței antimicrobiene în regim prioritar, în concordanță cu rezoluția Parlamentului din 19 mai 2015 referitoare la „Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene”[3] și poziția sa din 10 martie 2016 referitoare la propunerea de regulament privind medicamentele de uz veterinar[4], și să includă propuneri concrete de măsuri legislative;

  –   să înainteze o propunere legislativă privind prospectele produselor farmaceutice care să le facă mai clare și mai ușor de înțeles de pacienți („caseta informativă a medicamentelor”);

  –   să revizuiască de urgență Directiva 2004/23/CE din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane[5] (Directiva privind țesuturile și celulele) pentru a o aduce în conformitate cu principiul donației gratuite și cu Regulamentul nr. 1394/2007 din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată (Regulamentul privind terapiile avansate)[6], care, în plus, trebuie să fie mai bine aplicabile IMM-urilor;

  Impozitare mai echitabilă

  32.  solicită Comisiei:

  –   să vină cu propuneri privind un sistem definitiv de TVA și rate definitive de TVA;

  –   să prezinte orientări clare privind ajutoarele fiscale de stat acordate de statele membre;

  –   să evalueze condițiile de acces la bunurile și serviciile culturale și să propună soluții pentru a le ameliora, inclusiv prin tratarea chestiunii diferențelor existente între TVA-ul la publicații clasice și electronice;

  Servicii financiare

  33.  invită Comisia să prezinte o propunere de simplificare a abordării UE și a chestiunilor legate de țările terțe în legislația din domeniul serviciilor financiare;

  Digitalizarea și automatizarea: provocări și oportunități

  34.  subliniază necesitatea de a privi în față și a trata problema schimbării modelelor de muncă și de a găsi o modalitate de a crea locuri de muncă asigurând, totodată, protecție socială decentă pentru lucrători, precum și de a explora posibilitățile unor forme de angajare flexibile care să sprijine echilibrul dintre muncă și viața personală;

  35.  îi cere Comisiei să vină cu o strategie la nivelul UE privind automatizarea pieței muncii și să o completeze cu inițiative privind modul de a organiza cooperarea dintre lucrători și roboții, modul de a crește la maximum avantajele oferite de automatizare pentru angajatori și angajați, de a crește productivitatea, precum și efectele asupra echilibrului dintre muncă și viața personală și asupra sănătății și siguranței în muncă;

  Demografia și îmbătrânirea populației

  36.  îi cere Comisiei să vină cu o abordare holistică la chestiunea îmbătrânirii populației din Europa, inclusiv cu recomandări și propuneri privind tratarea problemelor de pe piața muncii care derivă din îmbătrânirea populației și îmbunătățirea indicatorilor demografici în statele membre;

  37.  consideră extrem de important să se lucreze la o recomandare privind măsurile de stimulare a creșterii ratei natalității; subliniază că, cum multe state membre vin cu inițiative, ar fi bine să se facă un schimb de bune practici și să se tragă concluzii pentru întreaga UE, concentrându-se asupra îmbătrânirii sănătoase și a măsurilor sanitare preventive prin schimb de informații și campanii de informare;

  Echilibrul dintre viața profesională și cea personală

  38.  consideră că propunerile Comisiei sunt o bază utilă de discuții în vederea împlinirii speranțelor cetățenilor europeni care vor să muncească și în același timp să se bucure de viața de familie;

  Comerț

  39.  consideră că un acord comercial și de investiții cu SUA este în interesul UE și prin urmare invită Comisia să își continue negocierile și să producă rezultate concrete;

  Domeniul justiției și drepturilor fundamentale

  40.  invită Comisia să reacționeze pe măsură și să prezinte o propunere legislativă privind standardele minime comune ale procedurii civile;

  41.  îi cere insistent Comisiei să prezinte propuneri de revizuire a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească[7] până la sfârșitul acestui an, ținând cont de sugestiile în acest sens adresate deja de Parlament în rezoluția sa pe această temă din 7 octombrie 2015[8];

  42.  salută semnătura Consiliului care marchează aderarea Uniunii la Convenția de la Istanbul; regretă totuși limitarea aderării UE la două domenii specifice și speră ca Comisia să ia măsurile necesare pentru ca negocierile Consiliului să fie finalizate prompt pentru a garanta o aderare pe baze cuprinzătoare a Uniunii la Convenție; îi cere Comisiei să țină Parlamentul la curent cu aspectele relevante ale negocierii în toate etapele pentru ca acesta să își poată exercita drepturile conferite de Tratate în mod corespunzător, în conformitate cu articolul 218 din TFUE;

  43.  îi reamintește Comisiei importanța vitală a punerii în aplicare integrale a Directivei 2012/29/UE din 25 octombrie 2012[9] (Directiva privind drepturile victimelor) și a Directivei 2011/99/UE din 13 decembrie 2011[10] (Directiva privind ordinul european de protecție);

  Progrese către o uniune a securității efectivă și reală

  44.  îi cere Comisiei să vină cu inițiative concrete pentru a trata problemele legate de combaterea criminalității informatice transfrontaliere care vor fi identificate în revizuirea strategiei de securitate cibernetică planificată pentru toamna lui 2017;

  45.  consideră că lupta împotriva corupției este o prioritate politică;

  Implementarea Agendei europene privind migrația

  46.  invită Comisia să facă adaptarea legislativă necesară pe baza concluziilor dialogului despre interoperabilitate, legat de modul în care sistemele informatice existente și viitoare ar putea îmbunătăți atât gestionarea frontierelor externe, cât și securitatea internă în UE;

  47.  invită Comisia să efectueze revizuirea necesară a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 din 9 iulie 2008[11] (Regulamentul privind Sistemul de informații privind vizele (VIS)) în urma dialogului privind interoperabilitatea;

  Abordarea cauzelor profunde ale migrației

  48.  îi reamintește Comisiei că ar trebui prezentat un mecanism de raportare concret pentru a evalua periodic succesul eforturilor actuale de a trata cauzele profunde ale migrației și că ar trebui monitorizate îndeaproape executarea Fondului fiduciar al UE pentru Africa și a viitorului Fond european de dezvoltare durabilă;

  49.  își reafirmă sprijinul pentru modalitățile inovatoare de a finanța criza actuală a migrației și salută în mod special parteneriatul consolidat pe care acestea îl presupun cu sectorul privat; consideră că implicarea sectorului privat este esențială pentru a realiza obiectivele de dezvoltare și că mobilizarea fondurilor private este esențială pentru a trata cauzele profunde ale migrației clandestine; insistă să se garanteze supravegherea parlamentară a fondurilor fiduciare și a altor mecanisme de amestecare în orice împrejurare;

  Politicile externe: priorități

  50.  solicită Comisiei:

  –   să înainteze evaluarea la jumătatea perioadei a Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI);

  –   să promoveze legăturile transatlantice;

  –   să confirme angajamentul Uniunii în Balcani și în vecinătatea sudică și estică a Uniunii;

  –   să sprijine societatea civilă și posibilitatea de a avea acces la informații credibile în ciuda fărâmițării cadrelor juridice și a constrângerilor în vecinătatea sudică și estică a Uniunii și nu numai;

  –   să implementeze Planul de acțiune pentru apărarea Europei;

  –   să înăsprească Orientările UE privind libertatea de religie sau de convingere;

  –   să dezvolte cooperarea internațională între mediatori și parteneriatele în domeniul drepturilor omului;

  51.  susține menținerea acordului cadru obligatoriu din punct de vedere juridic bazat pe trei piloni (dialog politic susținut, cooperare pentru dezvoltare și comerț); crede că ar trebui explorată o și mai mare regionalizare pentru a trata fiecare regiune în funcție de nevoile și specificitățile ei, subliniind, de asemenea, necesitatea de a răspunde la noua Strategie Africa - UE ce urmează a fi adoptată pentru 2018-2020;

  52.  îndeamnă Comisia să lucreze la acele acorduri bilaterale în domeniul pescuitului cu țări din afara UE care se apropie de data expirării;

  Implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)

  53.  invită Comisia:

  –   să monitorizeze îndeaproape schimbările instituționale și politice necesare pentru punerea în aplicare eficace a Agendei 2030;

  –   să pună în aplicare, în paralel, noul Consens european privind dezvoltarea, care se preconizează a fi semnat în iunie 2017;

  Legătura dintre securitate și dezvoltare

  54.  pledează pentru crearea unui nou instrument inovator de finanțare pentru pace și justiție care să țină cont de criteriile de eligibilitate revizuite ale AOD referitoare la pace și securitate pentru a reflecta interconexiunile tot mai strânse dintre acțiunile pentru dezvoltare și cele pentru securitate, mai ales cele care promovează democrația, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului;

  O abordare mai strategică a asigurării respectării legislației UE

  55.  solicită Comisiei să prezinte o dată o propunere legislativă privind o administrație europeană deschisă, eficientă și independentă („drept procedural administrativ”);

  56.  solicită Comisiei să îmbunătățească sistemele de control, mai ales în ce privește ratele de eroare;

  57.  îndeamnă Comisia să mărească calitatea, în ce privește conținutul și profunzimea, răspunsurilor pe care le furnizează Comisiei pentru petiții a Parlamentului, pentru a răspunde mai pe larg preocupărilor cetățenilor europeni;

  58.  îi cere Comisiei să facă tot posibilul pentru a facilita un acord în Consiliu privind ratificarea Tratatului de la Marakeș, pentru a valorifica la maximum potențialul tratatului respectiv fără întârziere;

  59.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.