Postopek : 2017/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0434/2017

Predložena besedila :

B8-0434/2017

Razprave :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 362kWORD 58k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.552v01-00
 
B8-0434/2017

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 37(3) Poslovnika in z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo


o delovnem programu Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP))


József Szájer v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o delovnem programu Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP))  
B8‑0434/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Delovni program Komisije za leto 2017 – Za Evropo, ki varuje, opolnomoča in ščiti (COM(2016)0710) in njegovih prilog od 1 do 5,

–  ob upoštevanju člena 37(3) Poslovnika,

A.  ker morajo politične prednostne naloge ustrezati razpoložljivim finančnim sredstvom;

B.  ker lahko politika in ukrepi EU, ki se izvajajo skupaj z državami članicami v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, dejansko vplivajo in tudi morajo dejansko vplivati na odzivanje na krize in pomoč državljanom, da predvidijo hitre spremembe v družbi in se nanje odzovejo;

C.  ker mora EU zaradi hude svetovne konkurence ponovno pridobiti konkurenčnost, s čimer bo ohranila model socialnega tržnega gospodarstva in zagotovila trajnostno rast, da bodo imele prihodnje generacije mladih državljanov zagotovljena delovna mesta, ne pa dolgov;

D.  ker se EU sooča z različnimi in zapletenimi oblikami groženj, ki povzročajo nestabilnost, kar pa pri evropskih državljanih vzbuja občutek negotovosti;

DEL 1

1.  je prepričan, da so evropske rešitve, zasidrane v odgovornem in v celoti demokratičnem procesu prek enotne in solidarne EU z državami članicami, ki se podpirajo, bistvenega pomena pri spopadanju z glavnimi izzivi in pri izboljšanju zaupanja državljanov;

2.  ugotavlja, da so sedanje krize, vključno s finančnimi, ekonomskimi, socialnimi in migracijskimi posledicami, privedle do povečanega nezadovoljstva med evropskimi državljani, ki se izraža s porastom populističnih strank in nacionalističnih gibanj; meni, da posamezne države članice teh pomembnih izzivov ne morejo obravnavati same, saj to zahteva skupen odziv EU;

3.  meni, da populizem izkorišča zaskrbljenost ljudi, saj temelji na strahu in se z njim napaja, cveti zaradi istega strahu in ustvarja teror, predlaga demagoške, nerealistične in nevarne metode, ki povzročajo kratkoročne lažne upe, a imajo škodljive posledice in vodijo k večji delitvi, nestabilnosti in konfliktom v evropski družbi;

4.  pozdravlja enotnost in jasnost 27 držav članic glede prihajajočih pogajanj o izstopu Združenega kraljestva; poudarja, da bi imela razdrobitev razprave v različne formate ali skupine držav članic nasproten učinek; spodbuja Komisijo, naj strogo sledi načelom, ki so bila skupno opredeljena ter si jih deli 27 držav članic in Parlament;

5.  meni, da je prišel čas, da se preoblikuje to, kaj članstvo v Uniji dejansko pomeni; poudarja, da bo v prihodnje potreben jasen okvir za odnose med EU in državami v soseščini, ki niso njene članice (Združeno kraljestvo, Norveška, Švica, Turčija, Ukrajina idr.);

6.  meni, da je visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo temelj evropske družbe, na katerem so bile zgrajene evropske politike, ki neposredno koristijo državljanom v vsakodnevnem življenju; podpira prizadevanja Komisije, da bi dodatno izboljšala usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

7.  poziva Komisijo, naj določi ključne prednostne ukrepe, namenjene krepitvi industrijske konkurenčnosti EU, tako da družbam omogoča, da bi bile konkurenčne na domačih in svetovnih trgih ter krepi zmogljivost EU in njenih držav članic, da podprejo razvoj podjetij, pri čemer posebni poudarek namenijo malim in srednjim podjetjem; meni, da mora biti modernizacija evropske industrije obsežna in bi morala vključevati trženje inovativnih izdelkov in storitev, tehnologij in poslovnih modelov, ki temeljijo na raziskavah, ter inovativnih naložb, pretvorjenih v izboljšane izdelke, storitve in procese za trg;

8.  poudarja, da potrebujemo celovit pristop, s katerim bi polno izkoristili prednosti enotne valute, pri tem pa zagotovili vzdržnost in odpornost ekonomske in monetarne unije ter prispevali k doseganju ciljev za rast in polno zaposlenost;

9.  meni, da bi moral vsak nadaljnji razvoj ekonomske in monetarne unije temeljiti na obstoječi zakonodaji in njenem izvajanju ter ju dopolnjevati; poudarja, da je nujno treba dokončati ekonomsko in monetarno unijo, pri čemer si je treba prizadevati, da bi njena institucionalna struktura postala legitimnejša in bolj demokratično odgovorna;

10.  priznava pomembne zakonodajne ukrepe na poti k skupni evropski politiki priseljevanja in azila, ter poudarja, da je EU uspešno začela proces za oblikovanje politike priseljevanja in azila v času, ko so dejanske krize, ki zahtevajo nujno pozornost, močno obremenile meje Evrope;

11.  poudarja pomen odpravljanja temeljnih vzrokov migracij, in sicer z nadgradnjo razvojne politike in politike sodelovanja EU z Afriko, pa tudi njeno vlogo pri reševanju konfliktov v sosednjih državah;

12.  poudarja, da je za uspeh evropske politike na področju migracij potreben pravičnejši mehanizem za porazdelitev prosilcev za azil, v katerem mora sodelovati prav vsaka država članica; pozdravlja nedavne dosežke pri krepitvi upravljanja in učinkovitega nadzora naših zunanjih meja, saj je to osnovni pogoj, da države članice ponovno dosežejo kritično raven medsebojnega zaupanja;

13.  poudarja, da bo EU le s krepitvijo skupne zunanje in varnostne politike lahko ponudila verodostojne odgovore na nove varnostne grožnje in izzive ter se tako borila proti terorizmu in zagotavljala mir, stabilnost in red v soseščini;

14.  poudarja, da je prosta trgovina bistveno izboljšala življenjske standarde in zmanjšala revščino v EU in po vsem svetu, ustvarila gospodarsko rast in nova delovna mesta ter okrepila politične in gospodarske odnose s tretjimi državami; meni, da se mora EU še naprej boriti proti protekcionističnim težnjam na svetovni ravni, in zato poziva Komisijo, naj čim hitreje predstavi in dokonča načrtovana in potekajoča pogajanja ter stalno preučuje možnosti za sklenitev novih sporazumov o prosti trgovini;

15.  odločno poziva Komisijo, naj v sodelovanju z drugimi institucijami začne široko javno razpravo o prihodnosti Unije, pri tem pa naj upošteva stališča vsake od institucij, zlasti resolucije Parlamenta o prihodnjem razvoju Unije, belo knjigo Komisije o prihodnosti Evrope in Rimsko izjavo;

16.  poudarja, da se EU še vedno sooča s precejšnjimi izzivi pri izvajanju dogovorjene ali sprejete zakonodaje, in zato poziva Komisijo, naj se osredotoči na izvajanje prava EU v vseh državah članicah;

DEL 2

Mladi in vseživljenjsko učenje

17.  poziva Komisijo, naj:

–  vlaga v vključujoče in učinkovite izobraževalne sisteme;

–  okrepi sredstva za Erasmus+, ki jih je treba uporabiti za glavne namene programa (mobilnost, izobraževanje in usposabljanje, mladinske politike in šport);

–  se skupaj z državami članicami osredotoči predvsem na izobraževalne ukrepe v vseh starostnih in poklicnih skupinah, ter vlaga v okvir vseživljenjskega učenja, s posebnim poudarkom na digitalnih in podjetniških spretnostih in kompetencah ter na medijski pismenosti, s posebnim poudarkom na ženskah;

–  analizira trge dela in tako določi pravo ravnovesje med poklicnim usposabljanjem in univerzitetno izobrazbo, da se ustrezno upoštevajo potrebe trga dela;

–  spodbuja podjetništvo in še naprej razvija in podpira primerno pravnega okolja za mala in srednja podjetja v skladu z načelom „najprej pomisli na male“;

–  predstavi priporočila in predloge o tem, kako bi lahko starejši delavci dlje ostali delovno aktivni, s čimer bi spodbujali prenos izkušenj na mlajše generacije in promovirali mentorstvo na delovnem mestu;

–  skupaj z državami članicam sprejme nadaljnje ukrepe za povečanje privlačnosti in vrednosti sposobnosti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (predmeti STEM) ter spodbudi več žensk in deklet, da izberejo in opravljajo predmete STEM, med katerimi lahko zlasti IKT odpre nove možnosti zanje;

Modra rast in ribištvo

18.  poziva Komisijo, naj pripravi predloge:

–  za modro rast v podporo trajnostni rasti v celotnem morskem in pomorskem sektorju;

–  za zapolnitev vrzeli, ki so posledica odsotnosti večletnih načrtov v okviru nove skupne ribiške politike, da bi upravljali vse pomembne staleže in ribištvo v vodah EU;

Finančna sredstva in finančni okvir za obdobje po letu 2020

19.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo izvajanje vseh programov EU do naslednjega leta v polnem teku, da bi nadomestili precejšnje zamude, opažene na začetku tega programskega obdobja; je še posebej zaskrbljen zaradi posledic teh zamud za morebitno kopičenje plačilnih zahtevkov ob koncu tega večletnega finančnega okvira; meni, da je treba storiti vse za preprečitev nove plačilne krize, vključno s sprejetjem odločitve o ustrezni ravni plačil v prihodnjih letnih proračunih;

20.  poziva Komisijo, naj najpozneje do junija 2018 pripravi zakonodajne predloge o večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020, da bi omogočila pomembna medinstitucionalna pogajanja, ki jih je treba nemudoma začeti; poziva jo tudi, naj določi za cilj uspešen zaključek teh pogajanj do konca sedanjega parlamentarnega obdobja;

21.  poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva stališča Parlamenta o prihodnjem večletnem finančnem okviru, ki bo sprejet pred zakonodajnimi predlogi Komisije; poudarja, da je treba začeti strukturiran dialog o skupni ravni, političnih in proračunskih prednostnih nalogah, sestavi in določbah o prožnosti iz večletnega finančnega okvira, vključno z oblikovanjem stališča o trajanju finančnega okvira;

22.  poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozne zakonodajne predloge o prihodnji reformi sistema virov lastnih sredstev EU, in sicer na podlagi priporočil skupine na visoki ravni za lastna sredstva; poudarja, da bi morala Komisija predstaviti te zakonodajne predloge skupaj s predlogi o večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020, da bi omogočili skupna pogajanja o obeh vprašanjih; poudarja, da bo Parlament pred predstavitvijo zakonodajnih predlogov sprejel svoje stališče, in poziva Komisijo, naj ga ustrezno upošteva;

23.  poziva Komisijo, naj predloži:

–  predloge uredb za kohezijsko politiko EU za obdobje po letu 2020, kot posledico prihodnjih predstavitev naslednjega večletnega finančnega okvira, in sicer čim bolj na začetku leta 2018;

–  celovit pregled finančne uredbe in ustrezne sektorske zakonodaje, ki bo sprejet na začetku leta 2018, vključno z uredbo o skupnih določbah, ki je trenutno v veljavi („uredba omnibus“); ta pregled bi moral vključevati določbe za poenostavitev kohezijske politike in boljše povezovanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI);

–  predlog za okvirno zakonodajo na ravni EU za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v verigi preskrbe s hrano, v skladu z resolucijo na to temo, ki jo je Parlament sprejel 7. junija 2016 z veliko večino(1), in sicer takoj;

24.  se zavezuje h konstruktivnemu dialogu s Komisijo o njenem sporočilu o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2020, ki se pričakuje pred koncem leta 2017;

25.  poudarja, da je treba vzpostaviti okvir uspešnosti;

26.  poziva Komisijo, naj v okviru razprave o beli knjigi bolj na začetku lata 2018 pojasni svoje ambicije za 9. okvirni program, da bo lahko Parlament pripravil stališče o tem programu in tudi o programih Galileo, Copernicus in COSME, tako da bi se vsi ukrepi lahko začeli uporabljati od leta 2021 dalje; pričakuje, da bo predlog za 9. okvirni program temeljil na vmesni oceni programa Obzorje 2020 in poročilu Parlamenta o izvajanju;

Izvajanje strategije za enotni digitalni trg

27.  poziva Komisijo, naj:

–  zagotovi napredek glede dokončanja enotnega digitalnega trga in tudi glede okolja, ki podpira mala in srednja podjetja;

–  dodatno podpre digitalizacijo evropskega prometnega sektorja s pobudami v zvezi s C-ITS, E-CRM in drugimi digitalnimi sistemi;

–  predstavi načrtovane pobude o kibernetski varnosti, tudi v zvezi z Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA); takšne pobude bi morale imeti za cilj povečanje kibernetske varnosti za industrijo in druge civilne namene ter bi morale vključevati učinkovita pravna sredstva;

–  skupaj z državami članicami čim prej opredeli sistemske vzroke za vedno večji digitalni razkorak med spoloma in ukrepa na svetovni ravni za zaustavitev digitalne izključenosti žensk;

Izvajanje strategije za energetsko unijo

28.  pričakuje, da bo Komisija še naprej tesno sodelovala pri potekajočih in zelo pomembnih zakonodajnih postopkih v okviru svežnja o čisti energiji, tudi v fazi trialoga, da bi zagotovili uspešen zaključek teh pogajanj čim prej na začetku leta 2018;

Izvajanje strategije za enotni trg

29.  poziva Komisijo, naj:

–  skupaj z državami članicami izboljša izvajanje direktive o storitvah, med drugim z odpravo preostalih regulativnih in upravnih ovir v storitvenem sektorju, ter naj odpravi „čezmerno prenašanje“;

–  okrepi obstoječo zakonodajo, predvsem z uporabo veljavnih pravil, in tako zagotovi enake konkurenčne pogoje ter omogoči izkoristek vseh prednosti enotnega trga;

30.  meni, da so politične prednostne naloge:

–  razvoj potenciala industrije na področju kulture in ustvarjalnih industrij na podlagi usklajene politike EU, saj se zaveda, da ti obsegata predvsem mikro-, mala in srednja podjetja ter sta ključna dejavnika za trajnostno rast in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest;

–  izboljšanje in promocija ukrepov za spodbujanje kulturnega turizma s polno udeležbo regij in lokalnih oblasti;

–  predlog za pregled direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine do konca leta;

–  revizija uredbe o splošni varnosti, ki je bila ponovno prestavljena, pri čemer obžaluje, da časovni načrt iz Direktive (EU) 2015/719 z dne 29. aprila 2015 ni bil upoštevan(2), ter opozarja Komisijo, da je treba jasno in odločno ukrepati v zvezi s to revizijo in varnostjo v cestnem prometu na splošno;

–  pravočasno nadaljnje ukrepanje, s konkretnimi predlogi, v zvezi z ugotovitvami in predlogi, ki jih je treba vključiti v prihodnje strateško samoiniciativno poročilo o goljufanju s kilometrskimi števci, saj ta obravnava pomembno skrb evropskih državljanov, pri čemer je treba upoštevati, da se dobro delujoči modeli že uporabljajo v nekaterih državah članicah;

Zdravstvo

31.  poziva Komisijo, naj:

–  sprejme ukrepe za reševanje vprašanja protimikrobne odpornosti v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 19. maja 2015 „Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov in boj proti protimikrobni odpornosti“(3) in njegovim stališčem z dne 10. marca 2016 o predlogu uredbe o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini(4), vključno s konkretnimi predlogi za zakonodajne ukrepe;

–  predstavi zakonodajni predlog o navodilih za uporabo za farmacevtske izdelke, ki naj bi bila jasnejša in prijaznejša za paciente („informacije na ovojnini“);

–  nujno pregleda Direktivo 2004/23/ES z dne 31. marca 2004 o standardih kakovosti in varnosti za darovanje človeških tkiv in celic(5) (direktiva o tkivih in celicah), da bo skladna z načelom neplačanega darovanja in Uredbo št. 1394/2007 z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje (uredba o naprednem zdravljenju)(6), ki pa ga je treba prilagoditi malim in srednjim podjetjem;

Pravičnejša obdavčitev

32.  poziva Komisijo, naj:

–  pripravi predloge o dokončnem sistemu DDV in stopnjah DDV;

–  predstavi jasne smernice o davčni državni pomoči s strani držav članic;

–  oceni pogoje dostopa do kulturnih dobrin in storitev ter predlaga rešitve za njihovo izboljšanje, med drugim naj tudi obravnava vprašanje obstoječe razlike v DDV za knjige in e-knjige;

Finančne storitve

33.  poziva Komisijo, naj predloži predlog za racionalizacijo pristopa EU in vprašanj, povezanih s tretjimi državami, na področju zakonodaje o finančnih storitvah;

Digitalizacija in avtomatizacija: izzivi in priložnosti

34.  poudarja, da se je treba soočiti in spopasti s spreminjajočimi se vzorci dela ter poiskati način za ustvarjanje delovnih mest z dostojno socialno varnostjo za delavce, pa tudi preučiti možnosti za prožne delovne ureditve v podporo usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja;

35.  poziva Komisijo, naj pripravi strategijo EU za avtomatizacijo na trgu dela in ji priloži pobude o tem, kako organizirati sodelovanje med strokovnjaki in roboti, kako lahko avtomatizacija pomaga čim bolj povečati koristi za delodajalce in zaposlene, kako izboljšati produktivnost ter pobude o učinkih na ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter na zdravje in varnost pri delu;

Demografija in staranje prebivalstva

36.  poziva Komisijo, naj pripravi celovit pristop glede vprašanja staranja prebivalstva v Evropi, vključno s priporočili in predlogi o tem, kako se soočiti s težavami na trgu dela, ki so posledica staranja prebivalstva, in o tem, kako izboljšati demografske kazalnike v državah članicah;

37.  meni, da si je izredno pomembno prizadevati za priporočilo o podpornih ukrepih, s katerimi bi dosegli večjo rodnost; glede na to, da v številnih državah članicah razvijajo pobude, poudarja, da bi bilo koristno izmenjavati dobre prakse in potegniti zaključke za EU kot celoto, s poudarkom tudi na vseživljenjskem zdravem staranju in preventivnih zdravstvenih ukrepih z izmenjavo informacij in z informacijskimi kampanjami;

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

38.  meni, da so predlogi Komisije dobra podlaga, o kateri je treba zdaj razpravljati, da bi izpolnili pričakovanja evropskih državljanov, ki želijo delati in obenem uživati družinsko življenje;

Trgovina

39.  meni, da je uravnotežen sporazum o trgovini in naložbah z Združenimi državami v interesu EU, in zato poziva Komisijo, naj nadaljuje pogajanja in doseže oprijemljive rezultate;

Območje pravosodja in temeljnih pravic

40.  poziva Komisijo, naj takoj sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe in predstavi zakonodajni predlog o skupnih minimalnih standardih za civilni postopek;

41.  vztraja, da mora Komisija do konca tega leta predstaviti predloge za revizijo Uredbe (EU) št. 211/2011 z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi(7), ob upoštevanju predlogov v zvezi s tem, ki jih je Parlament že vključil v svojo resolucijo na to temo z dne 7. oktobra 2015(8);

42.  pozdravlja, da je Svet podpisal pristop Unije k Istanbulski konvenciji; vendar obžaluje, da je pristop EU omejen na specifični področji, in pričakuje, da bo Komisija sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev hitrega zaključka pogajanj v Svetu, da bi za Unijo zagotovili široko zasnovan pristop k tej konvenciji; poziva Komisijo, naj izčrpno obvešča Parlament o ustreznih vidikih pogajanj na vseh stopnjah, da se zagotovi, da lahko uveljavlja pravice, ki so mu podeljene s Pogodbama, na ustrezen način v skladu s členom 218 PDEU;

43.  opozarja Komisijo na izjemen pomen polnega izvajanja Direktive 2012/29/EU z dne 25. oktobra 2012(9) (direktiva o pravicah žrtev) in Direktive 2011/99/EU z dne 13. decembra 2011(10) (direktiva o evropski odredbi o zaščiti);

Napredek pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije

44.  poziva Komisijo, naj predloži konkretne pobude za obravnavanje izzivov, povezanih z bojem proti čezmejnemu kibernetskemu kriminalu, ki jih bo treba opredeliti pri pregledu strategije kibernetske varnosti, ki bo objavljena jeseni 2017;

45.  meni, da je boj proti korupciji prednostna politična naloga;

Izvajanje evropske agende o migracijah

46.  poziva Komisijo, naj pripravi potrebne zakonodajne prilagoditve na podlagi sklepov dialoga o interoperabilnosti glede načinov, na katere bi obstoječi in prihodnji informacijski sistemi lahko okrepili upravljanje zunanjih meja in notranjo varnost v EU;

47.  poziva Komisijo, naj izvede potrebno revizijo Uredbe (ES) št. 767/2008 z dne 9. julija 2008(11) (uredba o vizumskem informacijskem sistemu – VIS) na podlagi dialoga o interoperabilnosti;

Odpravljanje temeljnih vzrokov za migracije

48.  opozarja Komisijo, da potrebujemo konkreten mehanizem poročanja za redno ocenjevanje učinkovitosti sedanjih prizadevanj za odpravo temeljnih vzrokov migracij, in da je treba natančno spremljati izvajanje skrbniškega sklada EU za Afriko in prihodnji Evropski sklad za trajnostni razvoj;

49.  ponovno izraža podporo za inovativne načine financiranja trenutne migracijske krize, in še posebej pozdravlja okrepljeno partnerstvo z zasebnim sektorjem; meni, da je sodelovanje z zasebnim sektorjem ključnega pomena pri uresničevanju razvojnih ciljev ter da je uporaba zasebnih virov financiranja bistvenega pomena za spopadanje s temeljnimi vzroki nedovoljene migracije; vztraja, da je treba parlamentarni nadzor skrbniških skladov in drugih mehanizmov kombiniranja zagotoviti v vseh okoliščinah;

Zunanje politike: prednostne naloge

50.  poziva Komisijo, naj:

–  predstavi vmesni pregled Službe za instrumente zunanje politike;

–  spodbuja čezatlantske vezi;

–  potrdi zavezo Unije na Balkanu ter v vzhodni in južni soseščini Unije;

–  podpre civilno družbo in zmožnost za dostop do verodostojnih informacij, kljub zmanjšanju pravnih okvirov in omejitev, v vzhodnem in južnem sosedstvu ter drugod;

–   izvaja evropski obrambni akcijski načrt;

–   okrepi smernice EU o svobodi veroizpovedi ali prepričanja;

–   razvije mednarodno sodelovanje med varuhi človekovih pravic in partnerstvi za človekove pravice;

51.  podpira ohranitev pravno zavezujočega okvirnega sporazuma, ki temelji na treh stebrih (okrepljen politični dialog, razvojno sodelovanje in trgovina); meni, da bi bilo treba preučiti nadaljnjo regionalizacijo, da bi obravnavali vsako regijo v skladu z njenimi potrebami in posebnostmi, s poudarkom, da se je treba odzvati na novo strategijo EU-Afrika, ki bo sprejeta za obdobje 2018–2020;

52.  poziva Komisijo, naj si prizadeva za dvostranske sporazume o ribolovu z državami zunaj EU, ki se jim približuje datum poteka veljavnosti;

Izvajanje ciljev trajnostnega razvoja

53.  poziva Komisijo, naj:

–  pozorno spremlja institucionalne in politične spremembe, potrebne za učinkovito izvajanje Agende 2030;

–  vzporedno izvaja novo Evropsko soglasje o razvoju, ki naj bi bilo podpisano junija 2017;

Povezava med varnostjo in razvojem

54.  poziva k oblikovanju novih inovativnih finančnih instrumentov za mir in pravičnost, ki bi upoštevali spremenjena merila za upravičenost do uradne razvojne pomoči na področju miru in varnosti, da bi odražali vse večjo prepletenost razvojnih in varnostnih ukrepov, zlasti tistih, ki spodbujajo demokracijo, dobro upravljanje in spoštovanje človekovih pravic;

Bolj strateški pristop k izvrševanju prava EU

55.  poziva Komisijo, naj končno predloži zakonodajni predlog o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi Evropske unije („upravno postopkovno pravo“);

56.  poziva Komisijo, naj izboljša sisteme za nadzor, zlasti v zvezi s stopnjami napak;

57.  poziva Komisijo, naj izboljša kakovost vsebine in globine odgovorov, ki jih je podala za Odbor Evropskega parlamenta za peticije, da bi temeljiteje obravnavali zaskrbljenost evropskih državljanov;

58.  poziva Komisijo, naj stori vse, kar je v njeni moči, da bi lažje dosegli dogovor v Svetu o ratifikaciji Marakeške pogodbe in s tem brez odlašanja uresničili polni potencial te pogodbe;

59.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0250.

(2)

UL L 115, 6.5.2015, str. 1.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0197.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0087.

(5)

UL L 102, 7.4.2004, str. 48.

(6)

UL L 324, 10.12.2007, str. 121.

(7)

UL L 65, 11.3.2011, str. 1.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0382.

(9)

UL L 315, 14.11.2012, str. 57.

(10)

UL L 338, 21.12.2011, str. 2.

(11)

UL L 218, 13.8.2008, str. 60.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov