Förfarande : 2017/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0434/2017

Ingivna texter :

B8-0434/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 202kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.552v01-00
 
B8-0434/2017

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen


om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP))


József Szájer för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP))  
B8‑0434/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens arbetsprogram 2017 Kommissionens arbetsprogram 2017Ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum (COM(2016)0710) och bilaga 1–5 av detta,

–  med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De politiska prioriteringarna bör motsvaras av tillgängliga budgetresurser.

B.  Den politik som förs och de åtgärder som vidtas av EU tillsammans med medlemsstaterna, i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, kan och måste ha reella effekter när det gäller att hantera kriser och hjälpa människor att förutse och reagera på ett snabbt föränderligt samhälle.

C.  EU måste kämpa för att återvinna konkurrenskraft i en mycket hård global konkurrens och följaktligen bevara den sociala marknadsmodellen och säkra hållbar tillväxt för att skapa sysselsättning för nästa generations unga medborgare istället för skulder.

D.  EU står inför olika och komplexa former av hot som skapar instabilitet, vilket leder till en känsla av osäkerhet bland de europeiska medborgarna.

DEL 1

1.  Europaparlamentet är övertygat om att europeiska lösningar som är förankrade i en ansvarsfull och fullt demokratisk process, med ett gemensamt och solidariskt EU och medlemsstater som står enade, är avgörande för att möta de största utmaningarna och öka medborgarnas förtroende.

2.  Europaparlamentet konstaterar att den nuvarande krisen, inklusive de finansiella, ekonomiska, sociala och migrationsmässiga konsekvenserna, har lett till ett ökat missnöje bland de europeiska medborgarna, som tar sig uttryck i framväxten av populistiska partier och nationalistiska rörelser. Parlamentet anser att dessa stora utmaningar inte kan hanteras av enskilda medlemsstater på egen hand, utan kräver ett gemensamt svar från EU.

3.  Europaparlamentet anser att populism utnyttjar människors oro eftersom den drivs av rädsla och får näring av denna rädsla samt är en orsak till terror, med demagogiska, orealistiska och farliga metoder som ger upphov till mycket kortsiktiga falska förhoppningar, men med allvarliga följder som skapar större klyftor, instabilitet och konflikter i det europeiska samhället.

4.  Europaparlamentet välkomnar den enighet och tydlighet som de 27 medlemsstaterna har visat vad gäller de kommande Brexit-förhandlingarna. Parlamentet betonar att en fragmenterad diskussion som är uppdelad i olika format eller grupper av medlemsstater skulle vara kontraproduktiv. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att hålla fast vid de principer som fastställts gemensamt och delas av de 27 medlemsstaterna och parlamentet.

5.  Europaparlamentet anser att det är dags att ompröva vad ett medlemskap i unionen verkligen innebär. Parlamentet betonar att det i framtiden behövs tydliga ramar för hur EU:s förbindelser med icke-medlemmar i dess grannskap (Förenade kungariket, Norge, Schweiz, Turkiet, Ukraina osv.) ska se ut.

6.  Europaparlamentet anser att en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft är en hörnsten i det europeiska samhället som EU:s politik vilar på och som direkt gynnar medborgarna i deras dagliga liv. Parlamentet är fast beslutet att stödja kommissionens ansträngningar att ytterligare förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa prioriterade åtgärder som syftar till att stärka EU-industrins konkurrenskraft genom att göra det möjligt för företag att konkurrera på de inhemska och globala marknaderna och stärka EU:s och dess medlemsstaters förmåga att stödja utvecklingen av företag, med särskild hänsyn till små och medelstora företag (SMF). Parlamentet anser att den europeiska industrins modernisering måste vara omfattande och inkludera saluföring av innovativa produkter och tjänster, tekniker och affärsmodeller som bygger på investeringar i forskning och innovation som omvandlas till bättre varor, tjänster och processer för marknaden.

8.  Europaparlamentet betonar att det behövs en övergripande strategi för att förverkliga alla fördelar med den gemensamma valutan samtidigt som hållbarheten och motståndskraften inom EMU bevaras och målen om tillväxt och full sysselsättning uppnås.

9.  Europaparlamentet anser att en fortsatt utveckling av EMU måste baseras och bygga på gällande lagstiftning samt genomförandet av den. Parlamentet betonar att det är mycket viktigt att utan dröjsmål fullborda EMU, kombinerat med insatser för att öka legitimiteten och den demokratiska ansvarsskyldigheten för dess institutionella struktur.

10.  Europaparlamentet erkänner de viktiga lagstiftningsåtgärder som vidtagits för en gemensam europeisk invandrings- och asylpolitik, och betonar att EU med framgång har inlett en process för att formulera sin invandrings- och asylpolitik i en tid då verkliga kriser som kräver omedelbar uppmärksamhet har satt stor press på Europas gränser.

11.  Europaparlamentet påminner om vikten av att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration genom att förbättra EU:s utvecklings- och samarbetspolitik med Afrika, samt dess roll i lösningen av konflikter i grannländerna.

12.  Europaparlamentet betonar att en framgångsrik europeisk migrationspolitik kräver en rättvis mekanism för fördelning av asylsökande som varje enskild medlemsstat måste delta i. Parlamentet välkomnar den senaste tidens framgångar med att stärka förvaltningen och den ändamålsenliga kontrollen av våra yttre gränser, som en förutsättning för att medlemsstaterna ska återfå en kritisk nivå av ömsesidigt förtroende.

13.  Europaparlamentet betonar att EU endast genom att stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kan ge trovärdiga svar på de nya säkerhetshoten och utmaningarna, och därigenom bekämpa terrorism och skapa fred, stabilitet och ordning i sitt närområde.

14.  Europaparlamentet understryker att frihandel har avsevärt ökat levnadsstandarden och minskat fattigdomen i EU och runt om i världen, skapat ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen och stärkt de politiska och ekonomiska förbindelserna med tredjeländer. Parlamentet anser att EU måste fortsätta att motarbeta protektionistiska tendenser på global nivå, och uppmanar därför kommissionen att snabbt lägga fram och slutföra både planerade och pågående förhandlingar och att fortlöpande undersöka möjligheterna för nya frihandelsavtal.

15.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med övriga institutioner, inleda en bred offentlig debatt om unionens framtid, med beaktande av var och en av institutionerna, och i synnerhet de resolutioner som antagits av parlamentet om unionens framtida utveckling, kommissionens vitbok om Europas framtid och Romförklaringen.

16.  Europaparlamentet betonar att EU fortfarande står inför stora utmaningar när det gäller att genomföra den överenskomna eller antagna lagstiftningen, och uppmanar därför kommissionen att inrikta sig på efterlevnaden av EU:s lagstiftning i samtliga medlemsstater.

DEL 2

Ungdomar och livslångt lärande

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

–  investera i inkluderande och effektiva utbildningssystem,

–  stärka medlem från Erasmus +, vilka bör användas för programmets huvudsyften (rörlighet, utbildning, ungdomspolitik och idrott),

–  i första hand fokusera, tillsammans med medlemsstaterna, på utbildningsåtgärder i alla åldrar och yrkesgrupper, och investera i en ram för livslångt lärande, med särskild tonvikt på digital kompetens och företagarfärdigheter samt mediekompetens, med särskild inriktning på kvinnor,

–  analysera arbetsmarknaderna för att fastställa den rätta balansen mellan yrkes- och universitetsutbildning, så att arbetsmarknadens behov verkligen tillgodoses,

–  främja företagande och ytterligare utveckla och stödja den bästa rättsliga miljön för små och medelstora företag, i enlighet med principen ”tänk småskaligt först”,

–  lägga fram rekommendationer och förslag på hur man kan behålla äldre arbetstagare i arbetslivet längre, vilket också skulle främja en överföring av erfarenheter till yngre generationer och mentorskap på arbetsplatsen,

–  vidta ytterligare åtgärder, tillsammans med medlemsstaterna, för att förbättra attraktionskraften och värdet av kompetens inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, och uppmuntra fler kvinnor och flickor att välja vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, vilket framför allt kan öppna upp nya möjligheter för dem inom IKT.

Blå tillväxt och fiske

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag

–  om blå tillväxt för att stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet,

–  för att fylla den lucka som beror på att det saknas fleråriga planer inom ramen för den nya gemensamma fiskeripolitiken med målet att hantera alla viktiga bestånd och fisket i EU-vatten.

Finansiella medel och ekonomiska ramar efter 2020

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att genomförandet av alla EU‑program når marschfart senast nästa år, i syfte att kompensera för de stora förseningarna i början av den nuvarande programperioden. Parlamentet är särskilt oroat över konsekvenserna av sådana förseningar i form av en möjlig anhopning av betalningskrav i slutet av denna fleråriga budgetram. Parlamentet anser att allt bör göras för att undvika en ny betalningskris, inklusive att nå ett beslut om en tillräcklig betalningsnivå i de kommande årliga budgetarna.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast i juni 2018 lägga fram sina lagstiftningsförslag om den fleråriga budgetramen efter 2020, för att betydelsefulla interinstitutionella förhandlingar ska kunna inledas omedelbart. Ett framgångsrikt slutförande av förhandlingarna före utgången av innevarande valperiod är ett mål för parlamentet.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till parlamentets ståndpunkt om den framtida fleråriga budgetramen, som kommer att antas före kommissionens lagstiftningsförslag. Parlamentet understryker behovet av att få igång en strukturerad dialog om övergripande politiska och budgetmässiga prioriteringar, om utformningen av och bestämmelserna om flexibilitet för den framtida fleråriga budgetramen, och av att nå en ståndpunkt om löptiden för budgetplanen.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ambitiösa lagstiftningsförslag om den framtida reformen av EU:s system för egna medel, på grundval av rekommendationerna från högnivågruppen för egna medel. Parlamentet betonar att kommissionen bör lägga fram dessa lagstiftningsförslag tillsammans med förslag om den fleråriga budgetramen efter 2020, i syfte att möjliggöra gemensamma förhandlingar om båda frågor. Parlamentet betonar att den kommer att anta sin ståndpunkt innan lagstiftningsförslagen läggs fram och uppmanar kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till parlamentets ståndpunkt i detta avseende.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram

–  förslag till förordningar, så snart som möjligt under 2018, om EU:s sammanhållningspolitik efter 2020, med tanke på nästa fleråriga budgetram,

–  en övergripande översyn, som ska antas i början av 2018, av budgetförordningen och tillhörande sektorsspecifik lagstiftning, inklusive förordningen om gemensamma bestämmelser som för närvarande är i kraft; denna granskning bör omfatta bestämmelser om en förenklad sammanhållningspolitik och en bättre kombination av EU:s struktur- och investeringsfonder med Europeiska fonden för strategiska investeringar,

–  ett förslag, utan dröjsmål, till ramlagstiftning på EU-nivå för att bekämpa otillbörliga metoder i livsmedelskedjan, i enlighet med den resolution i ämnet som parlamentet antog den 7 juni 2016 med överväldigande majoritet(1).

24.  Europaparlamentet åtar sig att föra en konstruktiv dialog med kommissionen om dess meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2020, som väntas före utgången av 2017.

25.  Europaparlamentet understryker behovet av att upprätta en resultatram.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med debatten om vitboken, tillräckligt tidigt under 2018, förtydliga sina ambitioner för det nionde ramprogrammet så att parlamentet kan formulera en ståndpunkt om programmet och även om Galileo, Copernicus och Cosme, och så att alla åtgärder kan vara i drift från och med 2021. Parlamentet förväntar sig att förslaget om det nionde ramprogrammet förslag grundar sig på halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 och parlamentets betänkande om genomförandet.

Strategin för den digitala inre marknaden

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

–  se till att framsteg görs för ett fullbordande av den digitala inre marknaden och även för en miljö som främjar små och medelstora företag,

–  fortsätta stödja digitaliseringen av den europeiska transportsektorn genom initiativ om C-ITS, e-CRM och andra digitala system,

–  lägga fram sitt/sina planerade initiativ om it-säkerhet, även med hänsyn till Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa); sådana initiativ bör syfta till att öka it-säkerheten för industrin och för andra civila ändamål och bör omfatta effektiva rättsmedel,

–  skyndsamt fastställa, tillsammans med medlemsstaterna, de systemiska orsakerna till den växande digitala klyftan mellan könen och vidta åtgärder på global nivå för att få ett slut på den digitala utestängningen av kvinnor.

Strategin för energiunionen

28.  Europaparlamentet förväntar sig ett fortsatt nära samarbete med kommissionen om de pågående och mycket viktiga lagstiftningsförfarandena i paketet för ren energi, inbegripet under trepartsförhandlingarna, för att säkerställa ett framgångsrikt slutförande av förhandlingarna så tidigt som möjligt under 2018.

Strategin för den digitala inre marknaden

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

–  förbättra, tillsammans med medlemsstaterna, genomförandet av tjänstedirektivet, bland annat genom att avlägsna de återstående rättsliga och administrativa hindren i tjänstesektorn samt att sätta stopp för ”överreglering”,

–  verkställa befintlig lagstiftning genom att först och främst tillämpa gällande regler, och således säkerställa lika villkor och göra det möjligt att dra full nytta av den inre marknaden.

30.  Europaparlamentet ser följande som politiska prioriteringar:

–  utvecklingen av kultursektorns och den kreativa sektorns potential med utgångspunkt i en enhetlig EU-politik där man inser att dessa sektorer huvudsakligen består av mikroföretag samt små och medelstora företag och är mycket viktiga för en hållbar utveckling och kvalitativa arbetstillfällen,

–  förbättringar och främjande av åtgärder och insatser för att underlätta kulturell turism, med de lokala och regionala myndigheternas fulla medverkan,

–  förslaget om en översyn av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Ipred) före utgången av året,

–  översynen av förordningen om allmän säkerhet, som har skjutits upp ännu en gång, och parlamentet beklagar att den tidtabell som anges i direktiv (EU) 2015/719 av den 29 april 2015 har skjutits upp(2)och påminner kommissionen om att det behövs tydliga och beslutsamma åtgärder avseende denna översyn och trafiksäkerheten i allmänhet,

–  en snabb uppföljning med konkreta förslag av de resultat och förslag som ska ingå i det kommande strategiska initiativbetänkandet om bedrägerier med vägmätare, och parlamentet påminner om att detta är en stor källa till oro för Europas medborgare, och med tanke på att väl fungerande modeller redan används i vissa medlemsstater.

Hälsa

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

–  prioritera åtgärder för att hantera frågan om antibiotikaresistens, i enlighet med parlamentets resolution av den 19 maj 2015 om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättra patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens(3) och dess ståndpunkt av den 10 mars 2016 om förslaget till förordning om veterinärmedicinska läkemedel(4), med konkreta förslag på rättsliga åtgärder,

–  lägga fram ett lagstiftningsförslag om bipacksedlar för läkemedelsprodukter för att göra dem tydligare och mer patientvänliga (faktaruta om läkemedlet),

–  skyndsamt se över direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation av mänskliga vävnader och celler(5) för att anpassa det till principen om donation utan ersättning och med förordning nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel för avancerad terapi(6), som också behöver göras mer tillämplig på små och medelstora företag.

Rättvisare beskattning

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

–  lägga fram förslag om ett slutligt momssystem och om momssatser,

–  lägga fram tydliga riktlinjer för skattestöd som ges av medlemsstaterna,

–  utvärdera villkoren för tillgång till kulturella varor och tjänster och föreslå lösningar för att förbättra dem, bland annat genom att se över skillnader i momssatser för böcker och e-böcker.

Finansiella tjänster

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag för att rationalisera EU:s strategi och de frågor som rör tredje länder på området lagstiftning om finansiella tjänster.

Digitalisering och automatisering: utmaningar och möjligheter

34.  Europaparlamentet betonar behovet av att möta och hantera förändrade mönster i arbetslivet och att hitta sätt att skapa sysselsättning i kombination med rimlig social trygghet för arbetstagare samt undersöka möjligheterna till flexibla arbetsformer till stöd för balans mellan arbetsliv och privatliv.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en EU-strategi för automatisering på arbetsmarknaden, och att komplettera den med initiativ om hur samarbetet mellan yrkesverksamma personer och robotar kan organiseras, hur automatisering kan bidra till att maximera fördelarna för arbetsgivare och arbetstagare samt hur produktiviteten kan förbättras liksom effekterna på balansen mellan arbete och fritid samt på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Demografi och en åldrande befolkning

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en helhetssyn i fråga om den åldrande befolkningen i Europa, inklusive rekommendationer och förslag på hur man kan ta itu med problem på arbetsmarknaden till följd av en åldrande befolkning och hur man kan förbättra demografiska indikatorer i medlemsstaterna.

37.  Europaparlamentet anser det ytterst viktigt att utarbeta en rekommendation om stödåtgärder som leder till en förbättring av födelsetalen. Parlamentet betonar att eftersom många medlemsstater kommer med initiativ skulle det vara värdefullt att utbyta god praxis och dra slutsatser för EU som helhet, med fokus på livslångt hälsosamt åldrande och förebyggande hälsoåtgärder genom utbyte av information och informationskampanjer.

Balans mellan arbete och privatliv

38.  Europaparlamentet anser att kommissionens förslag är en god grund som nu bör diskuteras i syfte att infria de förväntningar som unionsmedborgare har, dvs. att både arbeta och njuta av sin familj.

Handel

39.  Europaparlamentet anser att ett balanserat handels- och investeringsavtal med Förenta staterna ligger i EU:s intresse, och uppmanar därför kommissionen att fortsätta förhandlingarna och nå konkreta resultat.

Område för rättvisa och grundläggande rättigheter

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående vidta lämpliga uppföljningsåtgärder och lägga fram ett lagstiftningsförslag om gemensamma civilprocessrättsliga miniminormer.

41.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen ska lägga fram förslag för översyn av förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet(7) före utgången av detta år, med beaktande av de förslag i denna riktning som redan gjorts av parlamentet i dess resolution av den 7 oktober 2015(8).

42.  Europaparlamentet välkomnar rådets undertecknande, vilket innebär att unionen anslutit sig till Istanbulkonventionen. Parlamentet beklagar dock EU:s begränsade anslutning till två specifika områden, och förväntar sig att kommissionen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att förhandlingarna i rådet snarast möjligt slutförs för att säkerställa en bred anslutning till konventionen för unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att under alla skeden hålla parlamentet fullständigt underrättat om relevanta aspekter av förhandlingarna, för att det ska kunna utöva de fördragsenliga rättigheterna på ett korrekt sätt i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

43.  Europaparlamentet erinrar kommissionen om den avgörande betydelsen av ett fullständigt genomförande av direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012(9) (direktivet om brottsoffers rättigheter) och av direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011(10) (direktivet om den europeiska skyddsordern).

Framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta initiativ för att möta utmaningarna i samband med kampen mot gränsöverskridande it-brottslighet, som ska fastställas vid översynen av strategin för it-säkerhet och som väntas under hösten 2017.

45.  Europaparlamentet anser att kampen mot korruption är en politisk prioritet.

Den europeiska migrationsagendan

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra den anpassning som krävs av lagstiftningen på grundval av slutsatserna från dialogen om interoperabilitet, avseende de olika sätt som befintliga och framtida informationssystem skulle kunna förbättra både förvaltningen av de yttre gränserna och EU:s inre säkerhet.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra den nödvändiga översynen av förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008(11) (informationssystemet för viseringar, VIS-förordningen) efter dialogen om interoperabilitet.

Insatser mot de bakomliggande orsakerna till migration

48.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att en konkret rapporteringsmekanism bör läggas fram för att regelbundet bedöma hur effektiva pågående insatser är för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration, och om att genomförandet av EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika och den framtida Europeiska fonden för hållbar utveckling noga bör övervakas.

49.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till innovativa sätt att finansiera den nuvarande migrationskrisen, och välkomnar i synnerhet det stärkta partnerskap med den privata sektorn som det medför. Parlamentet anser att samarbete med den privata sektorn är avgörande för att förverkliga utvecklingsmålen, och att det är absolut nödvändigt att mobilisera privat finansiering för att få bukt med de underliggande orsakerna till irreguljär migration. Parlamentet insisterar på att den parlamentariska kontrollen av förvaltningsfonderna och andra kombinerade mekanismer bör garanteras under alla omständigheter.

Extern politik: prioriteringar

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

–  lägga fram halvtidsöversynen av tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI),

–  främja de transatlantiska banden,

–  bekräfta unionens åtagande till Balkan och det östra och södra grannskapet,

–  stödja det civila samhället och möjligheten att få tillgång till trovärdig information trots minskande rättsliga ramar och begränsningar i EU:s östra och södra grannskap och längre bort,

–  genomföra den europeiska handlingsplanen på försvarsområdet,

–  stärka EU:s riktlinjer för religions- och trosfrihet,

–  utveckla ett internationellt samarbete mellan ombudsmän och partnerskap för mänskliga rättigheter.

51.  Europaparlamentet ställer sig bakom ett rättsligt bindande ramavtal baserat på tre pelare (förstärkt politisk dialog, utvecklingssamarbete och handel). Parlamentet anser att en ytterligare regionalisering bör undersökas i syfte att hantera varje region utifrån deras behov och särdrag, och understryker även behovet av att agera på den nya EU‑Afrika‑strategi som ska antas för perioden 2018–2020.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med de bilaterala fiskeavtal med länder utanför EU som närmar sig sitt utgångsdatum.

Målen för hållbar utveckling

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

–  nära följa de institutionella och politiska förändringar som krävs för att effektivt kunna genomföra 2030-agendan,

–  parallellt genomföra det europeiska samförståndet om utveckling som förväntas undertecknas i juni 2017.

Kopplingen mellan säkerhet och utveckling

54.  Europaparlamentet begär att det inrättas ett nytt innovativt finansieringsinstrument för fred och rättvisa som skulle ta hänsyn till de reviderade stödberättigande kriterierna om fred och säkerhet som gäller offentligt utvecklingsbistånd i syfte att återspegla den allt starkare kopplingen mellan utvecklings- och säkerhetsåtgärder, i synnerhet de som syftar till att främja demokrati, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Ett mer strategiskt förhållningssätt till efterlevnaden av EU-lagstiftningen

55.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att slutligen lägga fram ett lagstiftningsförslag om en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (en ”förvaltningsprocessrättsliga” lagstiftning).

56.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra kontrollsystemen, särskilt när det gäller felfrekvenserna.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra kvaliteten vad gäller innehållet och analysen i de svar som den lämnar till parlamentets utskott för framställningar, för att på ett mer grundligt sätt ta itu med de europeiska medborgarnas oro.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att underlätta en överenskommelse i rådet om ratificeringen av Marrakechfördraget, i syfte att utan dröjsmål uppnå detta fördrags fulla potential.

59.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0250.

(2)

EUT L 115, 6.5.2015, s. 1.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0197.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2016)0087.

(5)

EUT L 102, 7.4.2004, s. 48.

(6)

EUT L 324, 10.12.2007, s. 121.

(7)

EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.

(8)

Antagna texter, P8_TA(2015)0382.

(9)

EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.

(10)

EUT L 338, 21.12.2011, s. 2.

(11)

EUT L 218, 13.8.2008, s. 60.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy