Návrh usnesení - B8-0435/2017Návrh usnesení
B8-0435/2017

NÁVRH USNESENÍ o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2018

30.6.2017 - (2017/2699(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

Sophia in 't Veld za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0434/2017

Postup : 2017/2699(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0435/2017
Předložené texty :
B8-0435/2017
Přijaté texty :

B8-0435/2017

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2018

(2017/2699(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, zejména na přílohu IV této dohody,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu o zlepšení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016,

–  s ohledem na společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017 ze dne 13. prosince 2016,

–  s ohledem na souhrnnou zprávu Konference předsedů výborů, která přináší doplňující informace k tomuto usnesení z hlediska parlamentních výborů a již by Komise měla řádně zohlednit při přípravě a přijímání svého pracovního programu na rok 2018,

–  s ohledem na čl. 37 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že úlohou Komise je podporovat obecné zájmy Unie, přijímat za tímto účelem vhodná opatření, pevně stát za uplatňováním právního státu, který je založen na klíčových evropských hodnotách a je základem mírového soužití Evropanů, vykonávat koordinační, výkonné a řídící funkce a navrhovat právní předpisy;

B.  vzhledem k tomu, že Komise je povinna dohlížet na dodržování Smluv a vymáhat právní předpisy EU; vzhledem k tomu, že nezbývá, než s velkou lítostí konstatovat, že jak pokud jde o provádění politik EU, tak pokud jde o vymáhání právních předpisů a pravidel EU, se objevují nedostatky, které jsou patrné zejména v oblastech, jako jsou environmentální normy, základní práva a právní stát, volný pohyb osob a schengenský prostor; vzhledem k tomu, že Komise by měla z provádění politik a vymáhání právních předpisů učinit v letech 2017–2018 jednu z hlavních priorit;

OBLAST SPRAVEDLNOSTI A ZÁKLADNÍCH PRÁV, JEŽ JSOU ZALOŽENY NA VZÁJEMNÉ DŮVĚŘE

Spravedlnost

1.  opětovně vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh o správním právu EU, který zajistí otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu, a aby řádně zohlednila návrh Parlamentu na příslušné nařízení EU;

2.  vyzývá Komisi, aby při své práci na projektu „Budování evropské ekonomiky založené na datech“ a při projednávání souvisejících otázek týkajících se odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb a jiných online platforem zohlednila výhrady týkající se přístupu k údajům a vlastnictví údajů, a zajistila tak právní jistotu, posílila důvěru spotřebitelů a zajistila plné dodržování práv občanů na soukromí a úplnou ochranu osobních údajů v digitálním prostředí;

Bezpečnost

3.  vyzývá Komisi, aby zajistila účinné a koordinované provádění Evropského programu pro bezpečnost na období 2015–2020 a jeho priorit v oblasti boje proti terorismu, přeshraniční organizované trestné činnosti a kyberkriminality a kladla přitom důraz na efektivitu výsledků v oblasti bezpečnosti; opět vyzývá k hloubkovému posouzení zaměřenému na provozní účinnost příslušných platných nástrojů EU a zbývajících nedořešených otázek v této oblasti předtím, než budou v rámci Evropského programu pro bezpečnost předkládány nové legislativní návrhy; vyjadřuje v této souvislosti politování nad skutečností, že u některých návrhů předložených v rámci tohoto programu stále nejsou vypracovávána posouzení dopadu;

4.  vyzývá Komisi, aby usilovala o přijetí legislativních návrhů pozměňujících nebo nahrazujících akty Unie v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, zejména pokud jde o rozhodnutí Rady 2005/671/SVV a rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV o výměně operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány, včetně informací o teroristických trestných činech, a to tím, že předloží návrh horizontálního legislativního nástroje pro zlepšení výměny informací o vymáhání právních předpisů a pro posílení operativní spolupráce mezi členskými státy a agenturami EU, který zajistí povinnou výměnu informací za účelem potírání závažné mezinárodní trestné činnosti;

5.  vyzývá Komisi, aby bez zbytečných odkladů předložila návrh na změnu nového nařízení zakládajícího Europol s cílem vytvořit skutečnou evropskou vyšetřovací kapacitu, učinit agenturu právně způsobilou k podávání žádostí o zahájení trestního vyšetřování a posílit sdílení a výměnu informací na úrovni EU;

6.  vyzývá Komisi, aby využívala odborných znalostí a technických a finančních zdrojů k zajištění koordinace a výměny osvědčených postupů v boji proti násilnému extrémismu a teroristické propagandě, radikálním sítím a náboru teroristických organizací prostřednictvím internetu i jiných nástrojů, přičemž by měla klást zvláštní důraz na strategie prevence, integrace a reintegrace zohledňující otázku rovnosti žen a mužů;

7.  vyzývá Komisi, aby plnila svou úlohu strážkyně Smluv a posoudila soulad opatření, jež nedávno přijaly členské státy v oblasti boje proti terorismu a sledování, s primárním a sekundárním právem EU, přičemž by měla mít na paměti, že veškerá omezení základních práv by měla být řádně odůvodněna, stanovena zákonem, měla by respektovat podstatu práv a svobod uznaných Listinou základních práv a měla by v souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny podléhat zásadě proporcionality;

Základní práva

8.  opakuje svou výzvu Komisi, aby vynaložila maximální úsilí o to, aby došlo k odblokování návrhu horizontální směrnice proti diskriminaci; vyzývá ji, aby aktualizovala svůj seznam opatření ke zlepšení situace v oblasti rovnosti osob LGBTI tak, aby představoval plnohodnotnou odpověď EU na problémy dodržování základních práv, s nimiž se osoby LGBTI setkávají, ve formě plánu EU pro boj proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace či genderové identity;

9.  vyzývá Komisi, aby urychlila jednání o ratifikaci Istanbulské úmluvy ze strany EU, neboť se jedná o první právně závazný nástroj pro prevenci a potírání násilí vůči ženám na mezinárodní úrovni; opakuje svou výzvu Komisi, aby začlenila definici genderově podmíněného násilí v souladu s ustanoveními směrnice o právech obětí a aby co nejdříve předložila legislativní akt pro předcházení tomuto druhu násilí a boj proti němu;

10.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně provedla opatření, která nastínila ve svém strategickém závazku, a aby do všech činností a politik EU systematicky a názorně začleňovala hledisko genderové rovnosti;

11.  vyzývá Komisi, aby i nadále pracovala na přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, přičemž by měla zohlednit stanovisko Soudního dvora v této věci a řešit zbývající právní problémy; naléhavě Komisi žádá, aby intenzivně hledala řešení dvou nejproblematičtějších otázek týkajících se Společné zahraniční a bezpečností politiky (SZBP), jmenovitě vzájemné důvěry a soudního přezkumu;

12.  vyzývá Komisi k zajištění včasného a řádného vstupu v platnost, pokud jde o balíček předpisů na ochranu údajů, a k podpoře úspěšného dokončení legislativního procesu vedoucího k přijetí nařízení o soukromí a elektronických komunikacích; naléhavě dále žádá o zajištění důvěrného charakteru elektronické komunikace, a to podporou používání šifrování mezi koncovými body a přijetím právního aktu EU, který by zakázal členským státům ukládat podnikům zajišťujícím veřejné komunikační sítě nebo poskytujícím veřejně přístupné služby elektronických komunikací jakoukoli povinnost, která by vedla k oslabení bezpečnosti jejich sítí nebo služeb;

NA CESTĚ K NOVÉ MIGRAČNÍ POLITICE

13.  vyzývá k nahrazení nástrojů EU týkajících se legální migrace jedním horizontálním nařízením, kterým se vytvoří skutečná politika EU v oblasti legální migrace;

14.  vyzývá k přijetí samostatného evropského právního předpisu, který by upravoval humanitární víza;

15.  vyzývá k revizi směrnice o napomáhání, která by jasně rozlišila mezi ilegálními převaděčskými aktivitami a činy běžných občanů pomáhajících lidem v nouzi;

16.  žádá zprávy o provádění a monitorování týkající se fungování evropské pohraniční a pobřežní stráže;

UNIE DEMOKRATICKÉ ZMĚNY

17.  vyzývá Komisi, aby v souladu s doporučením, které vydal Parlament ve své legislativní zprávě z vlastního podnětu, předložila návrh paktu o demokracii, právním státě a základních právech ve formě interinstitucionální dohody;

18.  opětovně vyzývá ke zřízení nadačního fondu pro organizace udělující granty na podporu demokracie místním subjektům, jež v rámci Unie prosazují demokracii, právní stát a základní práva;

19.  poukazuje na stále větší úsilí, jež vynakládají třetí země a nestátní subjekty s cílem zpochybnit za pomocí prostředků hybridní války, včetně dezinformací, legitimitu demokratických institucí v rámci EU, a naléhavě žádá Komisi, aby posílila svou odolnost vůči hybridním hrozbám a svou kapacitu uplatňovat strategickou komunikaci v rámci EU i mimo ni a aby zlepšila svou schopnost reagovat přiměřeně a systematicky na falešné zprávy a dezinformace;

NOVÝ IMPULS PRO ZAMĚSTNANOST, RŮST A INVESTICE

Revize VFR, rozpočet a zaměstnanost

20.  připomíná, že podle článku 25 nařízení o VFR je Komise za normálních okolností povinna předložit návrh nového víceletého finančního rámce před 1. lednem 2018; očekává, že tento návrh se bude zabývat takovými prioritami, jako je komplexní reforma systému vlastních zdrojů (příjmové i výdajové strany), velký důraz na jednotnost rozpočtu v zájmu zajištění úplného dohledu Parlamentu nad veškerými výdaji, větší rozpočtová flexibilita, včetně nového zvláštního nástroje, který se bude započítávat nad rámec stropů VFR, úprava doby trvání VFF s cílem zajistit soulad s politickými cykly Parlamentu i Komise a úprava způsobů rozhodovacího procesu s cílem zajistit dostupnost potřebných finančních prostředků;

21.  zdůrazňuje, že je nutné provést důkladnou reformu systému vlastních zdrojů na základě zásad jednoduchosti, spravedlnosti, transparentnosti a odpovědnosti; velice v tomto ohledu vítá závěrečnou zprávu skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje; vyzývá Komisi, aby do konce roku 2017 předložila ambiciózní legislativní balíček o vlastních zdrojích v období po roce 2020, jehož cílem by bylo zajištění toho, aby se rozpočet EU zaměřil na oblasti, které přinášejí nejvyšší evropskou přidanou hodnotu, přičemž by měly být postupně odstraněny všechny formy slev a měla by se přestat uplatňovat zásada spravedlivého vyrovnání (juste retour); očekává, že veškeré nové vlastní zdroje by měly snižovat výši příspěvků členských států na základě jejich HND;

22.  vyzývá Komisi, aby zachovala příděl finančních prostředků pro politiku soudržnosti a evropské strukturální a investiční fondy na úrovni schválené ve VFR v roce 2013; domnívá se proto, že technická úprava by měla předejít jakémukoli snížení rozpočtu pro politiku soudržnosti vzhledem k významu, který má pro růst a vytváření pracovních míst, a k tomu, že zajišťuje soudržnost v rámci EU a především podporuje MSP a inovace a výzkum, jakož i nízkouhlíkové hospodářství a městskou politiku;

23.  vyzývá Komisi, aby koordinovala městskou agendu EU, a tím zajistila soudržná řešení tvořící součást politik, která jsou na evropské úrovni potřebná, a rovněž aby zajistila provázanost s agendou pro lepší právní úpravu; vyzývá Komisi, aby posílila svou vnitřní koordinaci otázek souvisejících s městskými oblastmi, například aby rozšířila nástroj hodnocení dopadů tak, aby systematičtěji zahrnoval městské aspekty;

24.  domnívá se, že Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) je zásadní pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí, která je v EU i nadále nepřijatelně vysoká; vyzývá Komisi, aby zajistila náležité finanční prostředky na řešení nezaměstnanosti mladých lidí a na pokračování iniciativy YEI do konce stávajícího VFR a aby zároveň zlepšila fungování a provádění této iniciativy s ohledem na nejnovější zjištění, která Evropský účetní dvůr uvedl ve své zvláštní zprávě o nezaměstnanosti mladých lidí a využívání iniciativy YEI (č. 5/2017); dále vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, které by usnadnily zaměstnávání osob ve věku nad 50 let;

25.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla veškeré vhodné mechanismy pro větší mobilitu mladých lidí, včetně učňů, které by řešily nesoulad mezi dovednostmi a potřebami v rámci pracovního trhu a zlepšily by přístup k pracovním příležitostem;

26.  vyzývá Komisi, aby učinila další kroky v rámci nové agendy dovedností a vytvořila například celoevropský nástroj pro předvídání potřeb v oblasti dovedností, který by umožnil odhadovat budoucí požadavky na dovednosti a lépe přizpůsoboval dovednosti volným pracovním místům na trhu práce, včetně agendy pro modrý růst; připomíná, že v zájmu zajištění rozvoje celé škály digitálních dovedností, které ve stále více digitální ekonomice potřebují jednotlivci i společnosti, je důležité poskytovat odpovídající finanční prostředky vzdělávacím institucím jako součást národních strategií pro digitální dovednosti, které členské státy vytvářejí v rámci nové agendy dovedností; vyzývá Komisi, aby posoudila a vyhodnotila potřeby financování a investic z hlediska překonání nedostatku digitálních dovedností;

27.  vyzývá Komisi, aby předložila zelenou knihu o nerovnosti a o tom, jak nerovnost brání hospodářskému oživení; vybízí ji, aby tuto otázku analyzovala a vyhodnotila jako první krok k navržení politických řešení a aby přijala okamžitá opatření s cílem tento trend zvrátit, aby byly nerovnosti a chudoba omezeny a zvýšila se sociální soudržnost;

28.  opakovaně vyzývá Komisi, aby provedla revizi směrnice o rovném zacházení a zahájila legislativní postup vedoucí k přijetí směrnice na základě doporučení Komise z roku 2014 ohledně transparentnosti platů s cílem snížit přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů;

Horizont 2020

29.  je si vědom toho, že rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 má pro Evropu obrovskou přidanou hodnotu; vyzývá Komisi, aby jednala v souladu se svým hodnocením v polovině období a zohlednila doporučení Parlamentu; naléhavě žádá Komisi, aby i nadále usilovala o zjednodušení a současně odstraňovala překážky bránící účasti na programu a zajistila co nejvyšší sociálně-ekonomickou návratnost všech částí programu, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a pracovala na ambiciózním návrhu příštího rámcového programu; zdůrazňuje, že k překonání problému nedostatku inovací v EU je třeba vytvářet synergie s ESI fondy;

Účinnější a multimodální dopravní politika

30.  vyzývá Komisi, aby provedla článek 3 nařízení 551/2004, který se týká zřízení jednotné evropské letové informační oblasti pro horní vzdušný prostor (EUIR), a vytvořila index propojenosti založený na dalších existujících indexech a na výzkumu, který již provedly organizace Eurocontrol a Středisko pro sledování kapacity a kvality letišť;

31.  vyzývá Komisi, aby předložila pokyny týkající se časového harmonogramu a nástrojů k zajištění toho, aby bylo na evropské úrovni řešeno omezování hlučnosti nákladní železniční dopravy; naléhavě žádá Komisi, aby i nadále podporovala rozvoj inovativních technologií, které se zaměřují na přesouvání přepravy zboží ze silnice na železnice (Shift2Rail);

32.  naléhavě žádá Komisi, aby předložila návrh, jehož cílem bude harmonizace různých vnitrostátních právních předpisů, aby se podpořilo zavedení evropského vnitřního trhu pro silniční dopravu; vyzývá Komisi, aby v případě, že je to legitimní, přijímala nezbytná opatření v reakci na vnitrostátní právní předpisy narušující evropský vnitřní trh;

33.  vyzývá Komisi, aby předložila integrovaný a harmonizovaný legislativní návrh na zavedení propojeného a automatizovaného silničního provozu, k čemuž by mohlo přispět umožnění přeshraničních zkušebních zařízení, předložení odpovídajících návrhů evropských právních předpisů týkajících se odpovědnosti a ochrany soukromí a údajů a podpora iniciativ veřejného a soukromého sektoru;

34.  vyzývá k přijetí konkrétních opatření v námořní oblasti k omezení vypouštění lodního odpadu a zbytků lodního nákladu do moře a ke zlepšení dostupnosti a využívání zařízení v přístavech sloužících k nakládání s lodním odpadem; naléhavě žádá Komisi, aby podporovala rozvoj inovativních technologií se zvláštním důrazem na autonomní lodní dopravu;

35.  vyzývá Komisi, aby urychleně předložila multimodální balíček k zajištění integrovaného přístupu k dopravní politice, který by měl obsahovat rovněž ustanovení o právech cestujících a o integrované přímé mobilitě v osobní i nákladní dopravě; vyzývá Komisi, aby věnovala více pozornosti a podpory digitální transformaci odvětví multimodální dopravy (elektronické dokumenty) a iniciovala zavedení multimodální infrastruktury a služeb v rámci sítí TEN-T;

PROHLOUBENÁ A SPRAVEDLIVĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE

36.  vítá iniciativu Komise zaměřenou na prohloubení spolupráce s Parlamentem v oblasti hospodářské soutěže; vyzývá Komisi, aby v této praxi pokračovala a posilovala ji a aby zvážila možnost uplatňování řádného legislativního postupu ve věcech týkajících se hospodářské soutěže, zejména jde-li o základní zásady a závazné pokyny;

37.  vyzývá Komisi, aby urychleně předložila konkrétní návrhy v oblasti maloobchodních finančních služeb, neboť tyto služby by v EU měly fungovat ve prospěch občanů a poskytovat lepší produkty a širší výběr na trhu;

38.  vyzývá Komisi, aby přijala účinná opatření v rámci evropského semestru s cílem zajistit, aby členské státy prováděly doporučení pro jednotlivé země a strukturální reformy, a modernizovaly tak své ekonomiky, zvýšily svou konkurenceschopnost a odstranily nerovnosti a nerovnováhu;

39.  naléhavě žádá Komisi, aby urychlila svou práci na dokončení unie kapitálových trhů, a pomohla tak stimulovat investice v EU s cílem vytvářet růst a pracovní příležitosti; vyzývá Komisi, aby předložila návrh na zlepšení podnikatelského prostředí v EU s cílem přilákat více přímých zahraničních investic;

40.  v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 12. dubna 2016 o úloze EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí[1] vyzývá Komisi, aby zefektivnila a kodifikovala zastoupení EU v mnohostranných organizacích a orgánech, a zvýšila tak transparentnost, integritu a odpovědnost v souvislosti s účastí Unie v těchto subjektech, její vliv a prosazování právních předpisů, které přijala demokratickými postupy;

41.  vyzývá Komisi, aby posílila růst tím, že bude stavět na trojrozměrném přístupu, který bude podporovat investice a financovat inovace, a to i prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a unie kapitálových trhů, a provádět strukturální reformy v zájmu modernizace hospodářství a určovat společný soubor politik;

PROPOJENÝ JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH

42.  je znepokojen prodlevami zaznamenanými v souvislosti s některými legislativními návrhy, které byly obsaženy ve strategii pro jednotný digitální trh; domnívá se, že orgány EU by měly využít současného potenciálu strategie a vyvíjet maximální úsilí o předložení a přijetí příslušných návrhů; žádá všechny tři orgány, aby se v rámci přezkumu v polovině období zavázaly na nejvyšší úrovni k tomu, že se tyto návrhy budou v rámci legislativního procesu projednávat přednostně, aby mohli mít občané i podniky prospěch z dosažených výsledků;

43.  vítá úsilí o rozvoj a modernizaci právních předpisů EU v oblasti práv duševního vlastnictví, především autorských práv, s cílem přizpůsobit je digitálnímu věku a usnadnit přeshraniční přístup k tvůrčímu obsahu, čímž se vytvoří právní jistota a současně budou ochráněna práva autorů a výkonných umělců; vyzývá Komisi, aby základ jakékoli legislativní iniciativy zaměřené na modernizaci autorských práv tvořily nezávislé doložené údaje o dopadu na růst a pracovní místa, především pokud jde o MSP v tomto odvětví, přístup ke znalostem a kultuře, odpovědnost zprostředkovatelů, otevřený internet, základní práva a případné náklady a přínosy pro tvůrčí a kulturní odvětví; je přesvědčen, že autorská práva by si měla zachovat svou primární funkci, kterou je zajistit tvůrcům odměnu za jejich úsilí prostřednictvím užívání jejich díla dalšími lidmi, přičemž by měly být harmonizovány výjimky a omezení v oblasti výzkumu, vzdělávání, ochrany kulturního dědictví a obsahu vytvářeného uživateli; zdůrazňuje skutečnost, že významný přínos tradičních metod poskytování podpory regionální a evropské kultuře by neměl být ohrožen návrhy na modernizaci nebo reformu;

44.  znovu žádá, aby byly předloženy návrhy rozvíjející potenciál kulturního a tvůrčího odvětví jako zdroje pracovních míst a růstu; zdůrazňuje v této souvislosti význam vymáhání i modernizace práv duševního vlastnictví (IPR) a naléhavě vyzývá Komisi k přijetí dalších kroků v návaznosti na její akční plán boje proti porušování práv duševního vlastnictví, včetně přezkumu směrnice o vymáhání práv duševního vlastnictví, která zaostává za digitálním věkem a není vhodná k boji proti porušování práv duševního vlastnictví v prostředí internetu, a rovněž opatření v návaznosti na zelenou knihu o systému zpětného zúčtování a souvisejících systémech v rámci potenciálního práva platného po celé EU na vrácení peněz nevědomě vynaložených na nákup padělaného zboží; vyzývá Komisi, aby dále posílila působnost Střediska EU pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, a vítá, že vytvořila expertní skupinu pro vymáhání práv duševního vlastnictví;

45.  vyzývá Komisi, aby zajistila ochranu internetu jakožto otevřené, neutrální, zabezpečené a inkluzivní platformy pro komunikaci, produkci, účast a tvorbu a jakožto poskytovatele kulturní rozmanitost a inovací; připomíná, že je to v zájmu všech občanů a spotřebitelů z EU a že se touto cestou přispěje k úspěchu evropských podniků v celosvětovém měřítku; zdůrazňuje, že je nutné důsledně uplatňovat zásadu neutrality sítí, jak byla schválena v balíčku „Propojený kontinent“;

46.  naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila směrnici o oznamování a odstraňování s cílem zabránit fragmentaci jednotného digitálního trhu, což by zvýšilo právní jasnost pomocí harmonizace postupů a záruk pro internetové platformy a jejich uživatele při odstraňování obsahu; zdůrazňuje, že EU potřebuje účinné uspořádání za účelem spravedlivého řízení, které bude chránit občany před libovolným odstraňováním obsahu;

47.  vyzývá Komisi, aby nadále vyvíjela úsilí s cílem zajistit urychlené provádění akčního plánu EU „e-Government“, a vyzývá Komisi, aby informovala o rozsáhlém pilotním projektu pro podniky a občany Zásada pouze jednou (TOOP), který byl zahájen v roce 2017;

PROHLOUBENÝ A SPRAVEDLIVĚJŠÍ VNITŘNÍ TRH A POSÍLENÁ PRŮMYSLOVÁ ZÁKLADNA

Jednotný trh

48.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud nevyslechla opakované výzvy k vytvoření pevného pilíře jednotného trhu v rámci Evropského semestru, který by zahrnoval systém pravidelného sledování a identifikaci překážek jednotného trhu na úrovni jednotlivých zemí, které jsou v poslední době v členských státech zaváděny s větším dopadem, častěji a ve větším rozsahu;

49.  opakuje proto svůj požadavek, aby Komise v rámci doporučení pro jednotlivé země vydala doporučení zaměřená na odstranění překážek jednotného trhu; žádá o důkladné hodnocení integrace jednotného trhu a vnitřní konkurenceschopnosti; trvá na tom, že by se hodnocení stavu integrace jednotného trhu mělo stát nedílnou součástí rámce správy ekonomických záležitostí;

50.  žádá Komisi, aby zaměřila svou činnost na provádění strategie jednotného trhu a zvláště na návrhy právních předpisů týkajících se jednotné digitální brány, které by měly být bezodkladně předloženy, a nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu; připomíná v této souvislosti, že ve svém usnesení o strategii Parlament zdůraznil, že regulační rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o různé označování nebo požadavky na kvalitu, vytvářejí zbytečné překážky v činnosti dodavatelů zboží, při ochraně spotřebitelů a při posuzování, která označení jsou zásadní pro zajištění informace spotřebitelů a která nikoli, a vyjadřuje politování nad tím, že Komise v této věci nepodnikla žádné kroky;

51.  vyzývá Komisi, aby za podpory Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a národních regulačních orgánů podrobně monitorovala vlivy zrušení maloobchodních příplatků za roaming od 15. června 2017, a zvláště řádné provádění a vymáhání směrnice s ohledem na systémy výjimek, vývoj struktury spotřeby a dostupné maloobchodní tarifní plány; naléhavě vyzývá k tomu, aby byl posouzen dopad řádného provádění dobrovolných politik dovoleného užívání;

52.  naléhavě vyzývá Komisi, aby jako naléhavou záležitost přijala návrh revidovaného prováděcího nařízení Komise o standardech a technikách znehodnocování k zajištění toho, aby znehodnocené střelné zbraně byly nevratně neschopny střelby; připomíná Komisi, že přijetí tohoto nového návrhu bylo jednou z podmínek toho, aby Parlament přijal směrnici o zbraních, a žádá proto Komisi, aby jej neprodleně předložila s cílem překlenout bezpečnostní mezery a posílit systémy znehodnocování v EU;

53.  připomíná Komisi, že přijetí směrnice o bezpečnosti sítí a informací bylo prvním krokem, který byl potřebný, ale který nelze považovat za dostatečný ve střednědobém a dlouhodobém horizontu; vyzývá Komisi, aby zajistila, že členské státy budou její ustanovení plnit, a aby co nejdříve připravila půdu pro přezkum směrnice s cílem dosáhnout vyšší úrovně operační a strategické spolupráce mezi členskými státy;

Práva spotřebitelů

54.  domnívá se, že probíhající hodnocení směrnice o právech spotřebitelů je důležitým krokem k zajištění toho, aby směrnice splnila své cíle, a že očekávané dopady, jak jsou popsány v původním posouzení dopadů připojeném k návrhu směrnice, se uskutečnily;

55.  zdůrazňuje, že je třeba včas doplnit kontrolu účelnosti a účinnosti spotřebitelského práva tak, aby se její výsledky stále daly využít během tohoto volebního období a aby zahrnula výsledky hodnocení směrnice o právech spotřebitelů;

56.  vyjadřuje své znepokojení nad tím, že kvalitativní charakteristiky potravin i nepotravinových výrobků, které se prodávají na jednotném trhu pod stejnou značkou a ve stejném balení s použitím jiných marketingových textů, by se mohly mezi jednotlivými členskými státy lišit; vyzývá Komisi, aby tuto otázku blíže přezkoumala;

ODOLNÁ ENERGETICKÁ UNIE A PROGRESIVNÍ POLITIKA V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU

57.  vyzývá Komisi, aby v návaznosti na přijetí různých legislativních návrhů a sdělení souvisejících s energetickou unií, energetickou účinností, uspořádáním trhu a energií z obnovitelných zdrojů a dalších návrhů a sdělení v oblasti energetiky zaměřila svou pozornost na zajištění toho, aby členské státy tyto návrhy v plném rozsahu provedly; domnívá se, že v případech, kdy jednoznačně nejsou splněny právní závazky, by Komise měla zahájit řízení o porušení povinností, neboť cílem je vybudovat skutečnou energetickou unii;

58.  naléhavě vyzývá Komisi, aby co nejdříve dokončila svůj již zpožděný přezkum právních předpisů týkajících se emisí CO2 z automobilů, dodávek a těžkých nákladních vozidel a aby předložila legislativní návrhy, v nichž stanoví cíl průměrných emisí pro vozový park na rok 2025 v souladu se závazky přijatými v souvislosti s dohodou mezi společnými normotvůrci z roku 2013;

59.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že si EU zachová svou vedoucí úlohu při provádění a vymáhání Pařížské dohody; žádá Komisi, aby předložila návrh celounijních opatření doplňujících závazek EU snížit domácí emise skleníkových plynů o 40 % v souvislosti s podpůrným dialogem v rámci této dohody v roce 2018; naléhavě vyzývá Komisi, aby připravila strategii pro snižování emisí uhlíku pro polovinu století, která bude v souladu s cíli stanovenými v Pařížské dohodě včetně dílčích milníků s cílem zajistit nákladově účelné dosažení ambicí EU v oblasti klimatu; vyzývá Komisi, aby také posoudila konzistentnost stávajících politik EU v souvislosti s cíli Pařížské dohody, včetně rozpočtu EU a postupného ukončování dotací pro fosilní paliva a správy oceánů, zvláště pokud jde o význam oceánu pro klima; vyzývá Komisi, aby vyvinula opatření na podporu plynulého přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství s cílem omezit systémová hospodářská rizika finančních aktiv spojených s vysokým obsahem uhlíku; očekává, že Komise zajistí, aby pracovní program odrážel cíle udržitelného rozvoje tím, že udržitelnost učiní jádrem hospodářské politiky, a připomíná význam plnění 7. akčního programu pro životní prostředí na období 2014–2020;

60.  naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně předložila iniciativy uvedené v akčním plánu pro oběhové hospodářství, a to včetně oblastí politiky výrobků a plýtvání potravinami, a aby monitorovala pokrok směrem k oběhovému hospodářství v rámci semestru EU;

61.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh právních předpisů o inspekcích v oblasti životního prostředí – při plném dodržení zásad subsidiarity a proporcionality – s cílem zintenzivnit provádění a vymáhání právních předpisů a standardů v oblasti životního prostředí;

Zemědělská a rybářská politika

62.  zdůrazňuje, jak důležitou roli hraje udržitelné zemědělství, rybolov a lesnictví při zajišťování dostatku potravin v EU, vytváření pracovních míst a zlepšování norem v oblasti životního prostředí, a zdůrazňuje také potenciál evropského zemědělství přispívat k politikám boje proti změně klimatu pomocí inovace a přijímání politik na podporu potenciálu pohlcování uhlíku v evropském zemědělství;

63.  vyzývá Komisi, aby zjednodušila provádění SZP a omezila související byrokracii s cílem zvýšit její účinnost, snížit administrativní zátěž pro zemědělské podnikatele a vytvořit prostor pro inovace, které jsou nezbytné pro konkurenceschopné evropské zemědělství zaměřené do budoucna; žádá Komisi, aby zajistila, aby do návrhu nadcházející reformy SZP byla zahrnuta zásada zdokonalení tvorby právních předpisů, která by měla poskytnout větší prostor a finanční pobídky pro inovaci v zemědělství zaměřené na zajištění dlouhodobého zabezpečení potravin v EU, snížení dopadu zemědělství na biologickou rozmanitost a zvýšení její odolnosti vůči změně klimatu;

64.  vyzývá Komisi, aby vypracovala návrhy na urychlené řešení postupující ztráty přírodního bohatství v Evropě a aby přezkoumala stávající politiku, zvláště SZP, s cílem splnit záměry strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti;

65.  zdůrazňuje naléhavost a důležitost kroků zaměřených proti stále větší hrozbě zvyšující se antimikrobiální rezistence, která může mít obrovský dopad na zdraví a produktivitu občanů a také na rozpočty členských států na zdravotnictví; vyzývá proto Komisi, aby předložila návrh akčního plánu EU na provedení celosvětového akčního plánu boje proti antimikrobiální rezistenci Světové zdravotnické organizace (WHO) v EU; vyzývá také Komisi, aby posílila opatření, která se v současném akčním plánu boje proti antimikrobiální rezistenci již uplatňují, a zajistila, aby je všechny příslušné strany konzistentně prováděly;

66.  opakuje, že aby bylo zajištěno včasné a řádné provádění společné rybářské politiky přijaté v roce 2013, musí Komise i nadále předkládat legislativní návrhy pro přijetí obnovených víceletých plánů řízení rybích populací;

67.  zdůrazňuje důležitost důsledného systému kontroly stanoveného v nařízení o kontrole (nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009), které modernizuje přístup EU ke kontrole rybolovu v souladu s opatřeními přijatými ve snaze bojovat proti nezákonnému rybolovu; vyzývá Komisi, aby provedla komplexní posouzení toho, jak tato opatření fungují, a v případě potřeby navrhla jejich revizi s cílem napravit nedostatky a zajistit jejich řádné uplatňování a vymáhání;

68.  domnívá se, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je jednou z forem organizované trestné činnosti na moři, jež má katastrofální environmentální a socioekonomické dopady na celém světě, a vyzývá proto Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření proti nespolupracujícím zemím a všem organizacím, které k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu přispívají;

OBCHOD

69.  zdůrazňuje svou podporu ambiciózní a na hodnotách založené obchodní agendě, která posílí globální systém založený na pravidlech a přispěje k pracovním místům a růstu v Evropě; vítá v této souvislosti úsilí Komise o uzavření jednání s Japonskem a rychle dospět k uzavření ostatních probíhajících jednání, například s Mexikem a Mercosurem, a také zahájit jednání nová, například s Austrálií a Novým Zélandem, a snahu odblokovat jiná jednání, jako v případě jednání s Indií;

70.  vyzývá Komisi, aby oživila diskuse ve WTO po schůzce v Nairobi, protože multilaterální obchodní jednání musí být pro EU i nadále prioritní záležitostí, jakkoli se ukazují jako obtížná; domnívá se, že by bylo také přínosné se zabývat novými oblastmi a otázkami v rámci WTO, jako je digitální obchod, a vítá mezinárodní iniciativy Komise zaměřené na ochranu investic;

71.  zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité a naléhavé modernizovat a posílit nástroje Unie na ochranu obchodu;

SILNĚJŠÍ POZICE NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ

72.  vyzývá Komisi, aby pokročila s přípravou Evropského obranného fondu, který zahrne odpovídající financování jak pro kooperativní výzkum zaměřený na obranné technologie, tak pro nabývání společného majetku členskými státy; vybízí Komisi, aby zintenzivnila vymáhání obou směrnic, které tvoří rámec jednotného trhu pro obranu, a aby předložila iniciativu týkající se rozvoje sdílených průmyslových standardů pro vybavení a aktiva;

73.  naléhavě vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost rostoucímu napětí v oblasti Západního Balkánu a aby hledala způsoby, jak posílit zapojení EU ve prospěch usmíření a reforem ve všech dotčených zemích;

74.  oceňuje Komisi za její důraz na politiku sousedství, a to jak východního, tak jižního, zdůrazňuje však, že tato politika musí získat političtější obsah, zejména kombinací zvýšené finanční pomocí, zesílené podpory demokracie, přístupu na trh a lepší mobility; zdůrazňuje, že je pro politiku důležité jasně určit oblasti působení s cílem lépe řešit výzvy, jimž čelí sousední země;

75.  vyzývá Komisi, aby udělila prioritu digitalizaci jakožto součásti nástrojů zahraniční politiky EU, a aby ji pojala jako příležitost například tím, že zaujme vedoucí postavení v oblasti správy internetu, lidských práv v on-line prostředí, státních norem v kyberprostoru, kybernetické bezpečnosti a svobody on-line, přístupu a rozvoje, počítačové gramotnosti a neutrality sítě;

76.  zdůrazňuje, že prosazování a dodržování lidských práv, mezinárodního práva a základních svobod musí být ústředním společným jmenovatelem všech politik EU; vyzývá Komisi, aby v rámci protiteroristických opatření neopomíjela důležitost ochrany lidských práv; naléhavě vyzývá Komisi, aby nadále aktivně vyvíjela tlak na to, aby byla ve všech dohodách účinně prosazována lidská práva, zejména v oblasti obchodu, při politickém dialogu a v dohodách o spolupráci a přidružení, které EU podepsala, zejména pokud jde o tzv. „doložku o demokracii“ a článek 8 Dohody z Cotonou; vyzývá Komisi, aby jasně monitorovala situaci v oblasti lidských práv v zemích, s nimiž má EU uzavřeny dohody;

77.  vyzývá Komisi, aby nadále napomáhala k zajištění toho, aby byla vyvozována odpovědnost za válečné zločiny, porušování lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva, mimo jiné za doložené použití chemických zbraní; vyjadřuje své trvalé hluboké znepokojení nad záměrnými omezeními, která jsou kladena do cesty poskytování humanitární pomoci, a opakuje svou výzvu Komisi, aby vynaložila veškeré možné úsilí a pomohla dosáhnout toho, aby byl v zemích, kde je to zapotřebí, na celém území zajištěn úplný, neomezený, bezpečný a udržitelný přístup humanitárních pracovníků OSN a dalších humanitárních organizací;

78.  vyzývá Komisi, aby předložila prováděcí plán pro revidovaný Evropský konsensus;

79.  naléhavě vyzývá Komisi, aby ve své aktualizované globální strategii EU prokázala ambice a aby zajistila lepší pozici EU v rychle se měnícím světě s cílem provést institucionální a politické změny za účelem účinného provádění Agendy 2030; vyzývá Komisi, aby také předložila návrh zastřešující strategie pro udržitelný rozvoj zahrnující všechny relevantní oblasti vnitřní a vnější politiky, a to spolu s procesem OSN, podrobným harmonogramem až do roku 2030, konkrétním prováděcím plánem a zvláštním postupem, který zajistí plnou účast Parlamentu, a aby poskytla informace o plánu provádění, monitorování, zajišťování návazných opatření a začleňování Agendy 2030 do vnitřní a vnější politiky EU;

80.  zdůrazňuje svou podporu ambicióznímu plánu vnějších investic (EIP); je přesvědčen, že při posuzování účinnosti současného úsilí bude klíčové zavedení připravovaného Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a svěřenského fondu EU pro Afriku; vyzývá Komisi, aby dala aktivní a účinný impulz vnější politice EU; zdůrazňuje, že by EU měla být důležitým hráčem, který zajistí účinné reakce na výzvy, jimž Evropa čelí, aby dosáhla cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a řešila hlavní příčiny nelegální a nucené migrace;

81.  připomíná, že je třeba přezkoumat nařízení o humanitární pomoci (nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996), aby byla humanitární pomoc efektivnější a v souladu s mezinárodním humanitárním právem, zvláště pokud jde o naléhavou potřebu komplexní akce proti hladomoru a zajištění udržitelné budoucnosti milionů lidí postižených konflikty nebo přírodními či člověkem způsobenými katastrofami, a také za účelem vzdělávání v průběhu vleklých krizí;

82.  vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o ochranu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen a dívek na celém světě a aby zaručila, že „globální roubíkové pravidlo“ nebude omezovat finanční prostředky EU na humanitární pomoc a činnost zahraničních organizací pro plánované rodičovství, které EU finančně podporuje;

83.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu týkající se doprovodných opatření k nařízení o konfliktních minerálech (2014/0059(COD)) v souladu s příslušným společným sdělením (JOINT (2014) 8);

84.  vyzývá Komisi, aby se s ohledem na globální povahu oděvního průmyslu a jeho nedostatků, pokud jde o zlepšování pracovních podmínek, neomezila na předložení pracovního dokumentu svých útvarů o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl a aby předložila návrh právního aktu ohledně povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci oděvního průmyslu;

85.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím zavedení komplexního a závazného rámce byla rozvojovým zemím nápomocna při potírání podvodů a daňových úniků;

86.  vyzývá Komisi, aby zaujala ambiciózní přístup, pokud jde o budoucí jednání o dohodě navazující na dohodu z Cotonou s cílem dosáhnout závazné dohody přizpůsobené novým skutečnostem, se silnou politickou dimenzí a dimenzí hospodářského rozvoje, která bude zaměřena na vymezenou tržní ekonomiku a na růst podporující začlenění;

*

*  *

87.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.