Procedure : 2017/2699(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0435/2017

Indgivne tekster :

B8-0435/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 314kWORD 67k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.553v01-00
 
B8-0435/2017

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen


om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP))


Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP))  
B8-0435/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, særlig bilag IV,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016,

–  der henviser til den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017 af 13. december 2016,

–  der henviser til Udvalgsformandskonferencens sammenfattende rapport, der giver supplerende input til denne beslutning fra de parlamentariske udvalgs synspunkter, og som Kommissionen bør tage behørigt hensyn til, når den udarbejder og vedtager sit arbejdsprogram for 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.  der henviser til, at Kommissionens rolle er at fremme Unionens generelle interesser, at tage passende initiativer i dette øjemed, at være forpligtet til at gennemføre proportionalitetsprincippet, som er baseret på de centrale europæiske værdier og er afgørende for, at europæere kan leve i fred, at udøve koordinerende, eksekutive og administrative funktioner samt indlede lovgivning;

B.  der henviser til, at Kommissionen har pligt til at opretholde traktaterne og håndhæve EU-lovene; der med stor beklagelse bemærker, at både gennemførelsen af EU's politikker og håndhævelsen af EU-love og bestemmelser er svag, hvilket er blevet synligt på områder såsom miljøstandarder, grundlæggende rettigheder og proportionalitetsprincippet, personers frie bevægelighed og Schengenområdet; der henviser til, at Kommissionen bør gøre gennemførelse og håndhævelse til en topprioritet i 2017-2018;

ET OMRÅDE MED RETFÆRDIGHED OG GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER BASERET PÅ GENSIDIG TILLID

Retlige anliggender

1.  opfordrer på ny Kommissionen til at fremlægge et lovforslag om EU's forvaltningsret, der vil kunne garantere en åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning og tage behørigt hensyn til Parlamentets forslag om en EU-forordning i denne henseende;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til bekymringer over adgang til og ejerskab af data i sit arbejde med opbygning af en europæisk dataøkonomi og beslægtede spørgsmål om ansvar for formidlende tjenesteydere og andre onlineplatforme for at sikre retssikkerheden, øge forbrugernes tillid og sikre fuld overholdelse af borgernes ret til privatliv og fuld beskyttelse af personoplysninger i det digitale miljø;

Sikkerhed

3.  opfordrer Kommissionen til at sikre effektiv og koordineret implementering af den europæiske dagsorden om sikkerhed for perioden 2015-2020 og sine prioriteringer inden for bekæmpelse af terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og cyberkriminalitet, med fokus på at udvirke holdbare resultater for sikkerheden; gentager sin opfordring til en dybdegående evaluering med fokus på de relevante eksisterende EU-instrumenters operationelle effektivitet og på de resterende mangler på dette område, før der fremlægges nye lovgivningsmæssige forslag som en del af den europæiske dagsorden om sikkerhed; beklager i denne forbindelse dybt den vedvarende og systematiske mangel på konsekvensanalyser af indtil flere forslag, der er fremsat som led i dagsordenen;

4.  opfordrer Kommissionen til at søge at vedtage retsakter, der ændrer eller erstatter Unionens retsakter på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, som blev vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttræden, navnlig Rådets afgørelse 2005/671/RIA og Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA om udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem retshåndhævende myndigheder, herunder udveksling af oplysninger om terrorhandlinger, ved at foreslå et horisontalt lovgivningsinstrument til at forbedre udvekslingen af oplysninger vedrørende lovhåndhævelse og øge det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og EU-agenturerne med henblik på at sikre obligatorisk udveksling af oplysninger med det formål at bekæmpe alvorlig transnational kriminalitet;

5.  opfordrer Kommissionen til uden unødig forsinkelse at forelægge et ændringsforslag til den nye Europol-forordning med henblik på at opstille en ægte EU-efterforskningsressource, udstyre agenturet med juridisk myndighed til at iværksætte kriminalefterforskning og fremme deling og samkøring af informationer på EU-niveau;

6.  opfordrer Kommissionen til at mobilisere ekspertise og tekniske og finansielle ressourcer med henblik på at sikre EU-koordinering og udveksling af bedste praksis i kampen mod voldelig ekstremisme og terrorpropaganda, radikale netværk og terrororganisationers rekruttering via internettet og ad anden vej, med særligt fokus på prævention, integration og genindslusningsstrategier med et klart ligestillingsperspektiv;

7.  opfordrer Kommissionen til at efterkomme sin pligt som traktaternes vogter og vurdere, hvorvidt de foranstaltninger, som for nylig er vedtaget af medlemsstaterne på området for terrorbekæmpelse og overvågning, opfylder EU's primære og sekundære lovgivning i erkendelse af, at begrænsning af de grundlæggende rettigheder bør være behørigt begrundede, fastlagt ved lov, respektere essensen af de rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, og være underlagt proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med chartrets artikel 52, stk. 1;

Grundlæggende rettigheder

8.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at gøre enhver bestræbelse på at afvikle blokeringen af et horisontalt direktiv mod forskelsbehandling; opfordrer den til at udbygge sin liste over tiltag til fremme af LGBTI-ligestillingen til en komplet EU-reaktion på de problemer med grundlæggende rettigheder, som LGBTI-personer står over for, i form af en EU-køreplan mod homofobi og diskrimination på grundlag af seksuel orientering eller kønsidentitet;

9.  opfordrer Kommissionen fremskynde forhandlingerne om EU's ratifikation af Istanbulkonventionen, det første retligt bindende instrument om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder på internationalt plan; gentager sin opfordring til Kommissionen om at inkludere en definition af kønsbestemt vold på linje med bestemmelserne i direktivet om ofres rettigheder og til snarest muligt at forelægge et forslag til retsakt om forebyggelse og bekæmpelse af kønsbestemt vold;

10.  opfordrer Kommissionen til omgående at gennemføre de foranstaltninger, der er indeholdt i dens strategiske engagement, og indarbejde et systematisk og synligt ligestillingsperspektiv i alle EU's aktiviteter og politikker;

11.  tilskynder Kommissionen til at fortsætte med at gøre fremskridt i retning af EU's tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), idet der tages hensyn til Domstolens udtalelse i sagen, og til at tackle de resterende retlige udfordringer; opfordrer indtrængende Kommissionen til øjeblikkeligt at søge løsninger på de to mest problematiske forhold vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), nemlig gensidig tillid og domstolskontrol;

12.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at databeskyttelsespakken træder i kraft rettidigt og i overensstemmelse med reglerne, og til at støtte en vellykket fuldendelse af lovgivningsprocessen for vedtagelse af forordningen om e-databeskyttelse; opfordrer indtrængende til, at fortroligheden af elektronisk kommunikation beskyttes ved at fremme brugen af end-to-end-kryptering og gennem EU-lovgivning forbyder, at forpligtelser af medlemsstaterne pålægges virksomheder, der leverer offentlige kommunikationsnet eller offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, der ville resultere i en svækkelse af sikkerheden af deres net og tjenester;

HEN IMOD EN NY MIGRATIONSPOLITIK

13.  opfordrer til, at EU's retlige migrationsinstrumenter erstattes af en enkelt horisontal forordning til skabelse af en sand retlig migrationspolitik for EU;

14.  opfordrer til en enkeltstående europæisk humanitær visumforordning;

15.  opfordrer til en revision af direktivet om hjælp til ulovlig indrejse for at præcisere sondringen mellem illegale smuglingsaktiviteter og handlinger, der foretages af almindelige borgere, der hjælper mennesker i nød;

16.  opfordrer til gennemførelses- og overvågningsrapporter om den europæiske grænse- og kystvagts funktion;

EN UNION I DEMOKRATISK FORANDRING

17.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om en pagt for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i form af en interinstitutionel aftale i overensstemmelse med den henstilling, som Parlamentet fremsatte i sin lovgivningsmæssige initiativbetænkning;

18.  gentager sin opfordring til, at der oprettes en fond for organisationer, der giver tilskud til fremme af demokrati, der støtter lokale aktører, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Unionen;

19.  henviser til tredjelandes og ikke-statslige aktørers tiltagende forsøg på gennem hybride midler, herunder misinformation, at undergrave demokratiske institutioners legitimitet inden for EU og opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke sin modstandskraft imod hybride trusler og sin kapacitet til at fremme strategisk kommunikation i og uden for EU og til at forbedre sin evne til på passende vis at imødegå falske nyheder og misinformation på en systematisk måde;

NYT SKUB I BESKÆFTIGELSE, VÆKST OG INVESTERINGER

FFR-revision, budget og beskæftigelse

20.  minder om, at Kommissionen i henhold til FFR-forordningens artikel 25 normalt skal forelægge et forslag til en ny flerårig finansiel ramme inden den 1. januar 2018; forventer, at dette forslag vil tage fat på sådanne prioriteter som en omfattende reform af systemet med egne indtægter på både indtægtssiden og udgiftssiden, større vægt på budgettets enhed for at sikre fuldstændig parlamentarisk kontrol over alle udgifter, mere budgetmæssig fleksibilitet, herunder et nyt særligt instrument, der skal beregnes over FFR-lofterne, justeringer af FFR's varighed for at bringe den i overensstemmelse med både Parlamentets og Kommissionens politiske cyklusser og modaliteterne for beslutningsprocessen, der skal sikre, at de nødvendige finansielle midler er til rådighed;

21.  understreger nødvendigheden af en dybdegående reform af systemet med egne indtægter på grundlag af principperne om enkelhed, retfærdighed, gennemsigtighed og ansvarlighed; glæder sig i denne forbindelse meget over den endelige rapport fra Arbejdsgruppen på Højt Plan om De Egne Indtægter; opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2017 at forelægge en ambitiøs lovgivningspakke om de egne indtægter efter 2020, som vil tage sigte på at sikre, at EU-budgettet fokuserer på områder, der giver den højeste europæiske merværdi, udfaser alle former for rabatter og sætter en stopper for tilgangen med "rimelige modydelser"; forventer, at alle nye egne indtægter fører til en reduktion af medlemsstaternes BNI-bidrag;

22.  opfordrer Kommissionen til at fastholde bevillingen af midler under Samhørighedspolitikken og Den Europæiske Struktur og Investeringsfond på det niveau, der blev aftalt i FFR i 2013; mener på dette grundlag, at den tekniske tilpasning bør undgå enhver nedgang i budgettet for samhørighedspolitikken, eftersom den er vigtig for skabelsen af vækst og jobs, sikring af samhørighed inden for EU og navnlig for støtte til SMV'er og innovation og forskning såvel som en kulstoffattig økonomi og byplanlægningspolitik;

23.  opfordrer Kommissionen til at samordne EU's dagsorden for byer og dermed sikre de sammenhængende og integrerede politikløsninger, som byer har behov for på EU-plan, samt til at garantere forbindelsen med dagsordenen for bedre lovgivning; opfordrer Kommissionen til at styrke sin interne samordning af spørgsmål af relevans for byområder og til eksempelvis at udvide konsekvensanalyseinstrumentet, så det omfatter bydimensionen på mere systematisk vis;

24.  mener, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er essentielt for at håndtere ungdomsarbejdsløsheden, der fortsat er uacceptabelt høj i EU; opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og videreføre ungdomsbeskæftigelsesinitiativet frem til udløbet af den nuværende FFR, samtidig med at den forbedrer dens funktion og gennemførelse og tager hensyn til resultaterne af Revisionsrettens særberetning om ungdomsbeskæftigelse og anvendelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (nr. 5/2017); opfordrer endvidere Kommissionen til at fremsætte forslag for at fremme beskæftigelse for mennesker over 50;

25.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at klargøre alle passende mekanismer til større mobilitet blandt unge, herunder lærlingepladser, som en metode til at afhjælpe misforholdet mellem udbudte og efterspurgte færdigheder på arbejdsmarkedet og forbedre adgangen til beskæftigelsesmuligheder;

26.  opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt inden for rammerne af EU's nye dagsorden for færdigheder, såsom at udvikle et paneuropæisk redskab til forudsigelse af færdighedsbehov, der ville gøre det muligt at vurdere fremtidige behov for færdigheder og tilpasse dem bedre til de job, der er til rådighed på arbejdsmarkedet, herunder dagsordenen for blå vækst; minder om, at det som en del af de nationale strategier for digitale færdigheder, der er udviklet af medlemsstaterne inden for rammerne af dagsordenen for nye færdigheder, er vigtigt at sørge for tilstrækkelig finansiering til uddannelsesinstitutioner for at sikre udvikling af hele spektret af digitale færdigheder, som enkeltpersoner og virksomheder har behov for i en stadig mere digital økonomi; opfordrer Kommissionen til at vurdere og evaluere finansierings- og investeringsbehovene, hvad angår overvindelse af manglen på digitale kvalifikationer;

27.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge en grønbog om ulighed og om, hvordan dette hæmmer den økonomiske genopretning; opfordrer den til at analysere og vurdere dette spørgsmål som et første skridt i retning af at foreslå politiske løsninger og til omgående at træffe foranstaltninger for at vende denne tendens for at reducere uligheder og fattigdom og øge den sociale samhørighed;

28.  opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om lige behandling og indlede lovgivningsproceduren for et direktiv, der følger Kommissionens henstilling fra 2014 om løngennemsigtighed med henblik på at fjerne de stadig eksisterende kønsbestemte lønforskelle;

Horisont 2020

29.  anerkender den enorme merværdi, der ligger i forsknings- og innovationsrammeprogrammet Horisont 2020 for Europa; opfordrer Kommissionen til at følge op på sin midtvejsevaluering og tage Parlamentets beslutning i betragtning; opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at arbejde hen imod en forenkling, idet den nedbringer barriererne for deltagelse og sikrer det højeste socioøkonomiske udbytte - på både lang og kort sigt - for alle dele af programmet, samt til at arbejde hen imod et ambitiøst forslag til det næste rammeprogram; understreger, at det er nødvendigt at opbygge synergier med ESI-fondene for at slå bro over innovationskløften i EU;

En mere effektiv og multimodal transportpolitik

30.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre artikel 3 i forordning 551/2004 om en fælles europæisk øvre flyveinformationsregion (EUIR) og til at udvikle et konnektivitetsindeks på grundlag af det forberedende arbejde, der allerede udføres af Eurocontrol og observationsorganet for lufthavne;

31.  opfordrer Kommissionen til at fastlægge retningslinjer for tidsplanlægning og instrumenter til at sikre udviklingen af en europæisk tilgang til støj fra jernbanegodstransport; opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at støtte udviklingen af innovative teknologier, der fokuserer på at flytte mere godstransport fra landevejen over til jernbanen ("Shift2Rail");

32.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et forslag, der tager sigte på at harmonisere de forskellige nationale lovgivninger med henblik på at fremme etableringen af det europæiske indre marked for vejtransport; opfordrer Kommissionen til, hvor det er legitimt, at træffe de nødvendige foranstaltninger imod nationale love, der forvrider det europæiske indre marked;

33.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et integreret og harmoniseret lovgivningsforslag med henblik på indførelse af opkoblet og automatiseret kørsel ved at etablere grænseoverskridende afprøvningsfaciliteter, udarbejde en forholdsmæssigt afpasset europæisk lovgivning vedrørende ansvar, retten til privatliv og databeskyttelse samt understøttelse af offentlig-private initiativer;

34.  slår til lyd for konkrete havforanstaltninger til at reducere udtømning i havet af driftsaffald og lastrester fra skibe samt til at forbedre tilgængeligheden og brugen af faciliteter i havne til at modtage affald fra skibe; opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte udvikling af innovative teknologier med særlig fokus på autonom søfart;

35.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at udarbejde en multimodal pakke for at sikre en integreret tilgang til transportpolitikker, der også bør omfatte bestemmelser om passagerrettigheder og integreret dør-til-dør-mobilitet for passagerer og gods; opfordrer Kommissionen til at opgradere sin opmærksomhed på og støtte til digitalisering af den multimodale transportsektor (e-dokumenter) og til at påbegynde anvendelsen af multimodal infrastruktur og tjenester langs TEN-T-nettene;

EN MERE UDBYGGET OG MERE FAIR ØKONOMISK OG MONETÆR UNION

36.  glæder sig over Kommissionens initiativ til udvidet samarbejde med Parlamentet på området konkurrence; opfordrer Kommissionen til at fortsætte og styrke denne praksis og til at overveje anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure i konkurrencepolitikken, navnlig hvor grundlæggende principper og bindende retningslinjer har betydning;

37.  opfordrer Kommissionen til at hurtigst muligt at fremkomme med konkrete forslag vedrørende detailfinansielle tjenesteydelser, idet det bemærkes, at detailfinansieringen i EU bør fungere i borgernes interesse og skabe bedre produkter og flere valgmuligheder på markedet;

38.  opfordrer Kommissionen til at træffe virkningsfulde foranstaltninger inden for rammerne for det europæiske semester for at sikre, at medlemsstaterne implementerer de landespecifikke henstillinger og strukturreformer med henblik på at modernisere deres økonomier, øge deres konkurrenceevne og afvikle uligheder og ubalancer;

39.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde fuldendelsen af kapitalmarkedsunionen for at hjælpe med at frigøre investeringer i EU for at skabe vækst og job; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til forbedring af erhvervsmiljøet i EU for at tiltrække flere udenlandske direkte investeringer;

40.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 12. april 2016 om EU's rolle inden for rammerne for internationale finansielle, monetære og tilsynsmæssige institutioner og organer(1) at rationalisere og kodificere EU's repræsentation af multilaterale organisationer og organer i den hensigt at højne Unionens gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed i dets inddragelse i disse organer, såvel som dens indflydelse og fremme af den lovgivning, der er blevet vedtaget ved en demokratisk proces;

41.  opfordrer Kommissionen til at fremme vækst ved at bygge på en tredimensional tilgang rettet mod at styrke innovation på investerings- og finansieringsområdet, herunder gennem Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og kapitalmarkedsunionen, idet den gennemfører strukturelle reformer for at modernisere økonomierne og fastlægge en fælles policy mix;

ET FORBUNDET DIGITALT INDRE MARKED

42.  er bekymret over forsinkelserne med visse lovgivningsforslag i strategien for et digitalt indre marked; mener, at EU-institutionerne ikke må miste momentummet i strategien og må gøre enhver mulig indsats for at levere og vedtage de relevante forslag; anmoder de tre institutioner om i forbindelse med midtvejsevalueringen på det højeste niveau at forpligte sig til at give dem prioritetsbehandling i lovgivningsprocessen, så borgere og virksomheder kan drage fordel af deres resultater;

43.  glæder sig over bestræbelserne på at udvikle og modernisere EU's lovgivning om intellektuel ejendomsret, navnlig inden for ophavsret, med henblik på at tilpasse den til den digitale tidsalder og lette grænseoverskridende adgang til kreativt indhold og dermed skabe juridisk sikkerhed, samtidig med at ophavspersoners og udøveres rettigheder beskyttes; opfordrer Kommissionen til at basere eventuelle lovgivningsmæssige initiativer til modernisering af ophavsretten på uafhængige beviser angående virkningerne for vækst og beskæftigelse, navnlig hvad angår SMV'er i denne sektor, adgang til viden og kultur, formidleransvar, det åbne internet, grundlæggende rettigheder og potentielle omkostninger og fordele for de kreative og kulturelle sektorer; mener, at ophavsretten bør bevare sin primære funktion, nemlig at gøre det muligt for skabere at få udbytte af egne bestræbelser gennem, at andre gør brug af deres arbejde, samtidig med at man harmoniserer undtagelserne og begrænsningerne inden for forskning, uddannelse, bevarelse af kulturarven og brugergenereret indhold; fremhæver, at det vigtige bidrag fra de traditionelle metoder til fremme af regional og europæisk kultur ikke bør bremses af moderniserings- eller reformforslag;

44.  genfremsætter sin opfordring til, at der fremsættes forslag om udvikling af potentialet i den kulturelle og kreative sektor som en kilde til vækst og beskæftigelse; understreger i denne forbindelse betydningen af at håndhæve og modernisere de intellektuelle ejendomsrettigheder og opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge op på sin handlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder en revision af direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som er ude af trit med den digitale tidsalder og utilstrækkeligt til at bekæmpe onlinekrænkelser, samt til at følge op på grønbogen om tilbageførselsordninger og relaterede ordninger i forbindelse med en mulig EU-dækkende ret til at inddrive penge, der uafvidende er blevet brugt til at købe forfalskede varer med; opfordrer Kommissionen til yderligere at styrke mandatet for Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder og glæder sig over, at Kommissionen har nedsat en ekspertgruppe om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

45.  opfordrer Kommissionen til at værne om internettet som en åben, neutral, sikker og inklusiv platform for kommunikation, produktion, deltagelse og skabelse, og som en udbyder af kulturel mangfoldighed og innovation; minder om, at dette er i alle EU-borgeres og -forbrugeres interesse og vil bidrage til europæiske virksomheders succes på globalt plan; fremhæver behovet for nøje at sikre, at princippet om netneutralitet som vedtaget med "pakken om et netforbundet Europa" holdes i hævd;

46.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde et direktiv om fjernelse af ulovligt indhold for at undgå fragmentering af det digitale indre marked, hvilket vil skabe større juridisk klarhed ved at harmonisere procedurerne og sikkerhedsforanstaltningerne for onlineplatforme og deres brugere i forbindelse med fjernelse af indhold; understreger, at EU har behov for en effektiv struktur for en retfærdig procedure for at beskytte borgerne mod vilkårlig fjernelse af indhold;

47.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at sikre en hurtig gennemførelse af EU's handlingsplan for e-forvaltning og opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport efter lanceringen i 2017 af det storstilede pilotprojekt for virksomheder og borgere om engangsprincippet (TOOP);

ET MERE UDDYBET OG MERE FAIR INDRE MARKED MED ET STYRKET INDUSTRIGRUNDLAG

Det indre marked

48.  beklager, at Kommissionen hidtil ikke har lyttet til de gentagne opfordringer til, at der skabes en solid indre markedssøjle inden for det europæiske semester, og at denne skal indbefatte et system for regelmæssigt tilsyn og indkredsning af landespecifikke hindringer for det indre marked, idet der på det seneste er tendens til, at sådanne indføres med større indvirkning, hyppighed og rækkevidde i medlemsstaterne;

49.  gentager derfor sin anmodning til Kommissionen om at udstede henstillinger med fokus på at fjerne hindringer for det indre marked i de landespecifikke henstillinger; opfordrer til en dybdegående evaluering af det indre markeds integration og interne konkurrenceevne; fastholder, at evalueringen af tilstanden af integration på det indre marked bør gøres til en integreret del af rammerne for økonomisk styring;

50.  anmoder Kommissionen om at koncentrere sit arbejde om gennemførelsen af strategien for det indre marked og navnlig lovgivningsforslagene til en fælles digital portal, som bør foreslås uden forsinkelse, og til et markedsinformationsværktøj for det indre marked; minder i denne forbindelse om, at Parlamentet i sin beslutning om strategien understregede, at reguleringsmæssige forskelle mellem medlemsstaterne for så vidt angår uensartede mærknings- eller kvalitetskrav skaber unødvendige hindringer for leverandørers aktiviteter og for forbrugerbeskyttelsen, og for vurderingen af, hvilke mærker der er væsentlige, og hvilke der ikke er væsentlige, for at sikre forbrugerinformation, og beklager, at Kommissionen ikke har truffet nogen foranstaltninger på dette område;

51.  opfordrer Kommissionen til, med støtte fra Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og de nationale tilsynsmyndigheder, nøje at overvåge virkningerne af afskaffelsen af detailroamingtillæg fra den 15. juni 2017, navnlig den korrekte gennemførelse og håndhævelse af direktivet med hensyn til undtagelsesordninger, udviklingen i dataforbrugsmønstrene og de til rådighed værende detailtarifplaner; insisterer på, at virkningerne af en korrekt gennemførelse af de frivillige politikker om rimeligt forbrug skal evalueres;

52.  opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at vedtage forslaget til en revideret udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning om inaktiveringsstandarder og inaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at inaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige; minder Kommissionen om, at dens vedtagelse af dette nye forslag var en af betingelserne for Parlamentets vedtagelse af direktivet om skydevåben, og anmoder derfor Kommissionen om at levere hurtigst muligt med henblik på at lukke de sikkerhedsmæssige smuthuller og styrke inaktiveringsordningerne i EU;

53.  minder Kommissionen om, at vedtagelsen af direktivet om net- og informationssikkerhed var et første skridt, der var nødvendigt, men som ikke kan betragtes som tilstrækkeligt på mellemlang og lang sigt; anmoder Kommissionen om at sikre sig, at medlemsstaterne overholder dets bestemmelser, og at forberede en revision af direktivet hurtigst muligt med henblik på at opnå en højere grad af operationelt og strategisk samarbejde mellem medlemsstaterne;

Forbrugerrettigheder

54.  mener, at den igangværende evaluering af direktivet om forbrugerrettigheder er et vigtigt skridt i retning af at sikre, at direktivet har nået sine mål, og at de forventede virkninger som beskrevet i den oprindelige konsekvensanalyse, der ledsagede forslaget til direktiv, er indtruffet;

55.  understreger behovet for at afslutte REFIT-kvalitetskontrollen af forbrugerlovgivningen i tide, så resultaterne stadig kan anvendes i denne valgperiode, og at den omfatter resultaterne af evalueringen af direktivet om forbrugerrettigheder;

56.  er bekymret over påstandene om, at de kvalitative karakteristika for fødevarer og nonfoodprodukter, der sælges i det indre marked under samme mærke og med samme emballage og med anvendelse af andre markedsføringstekster, kan være forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; anmoder Kommissionen om at undersøge dette spørgsmål nærmere.

EN MODSTANDSDYGTIG ENERGIUNION MED EN FREMADSKUENDE POLITIK FOR KLIMAFORANDRINGER

57.  opfordrer Kommissionen til efter vedtagelsen af forskellige forslag og meddelelser vedrørende energiunionen, energieffektivitet, markedsudformning, vedvarende energi og andre energirelaterede forhold at sætte fokus på at sikre, at medlemsstaterne til fulde implementerer disse; finder, at Kommissionen i tilfælde, hvor de juridiske forpligtelser helt klart ikke bliver opfyldt, bør iværksætte traktatbrudsprocedurer, med det mål for øje at opbygge en reel energiunion;

58.  opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest muligt at afslutte sin allerede forsinkede gennemgang af lovgivningen om CO2-emissioner fra personbiler, varevogne og tunge erhvervskøretøjer og til at fremsætte lovgivningsforslag vedrørende indførelsen af et gennemsnitligt emissionsmål for bilparken i 2025 i overensstemmelse med de forpligtelser, der er indgået inden for rammerne af den aftale, der blev indgået mellem de to lovgivere i 2013;

59.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU opretholder sin førende rolle i gennemførelsen og håndhævelsen af Parisaftalen; anmoder Kommissionen om at foreslå EU-dækkende foranstaltninger, der supplerer EU's tilsagn om en 40 % nedbringelse af indenlandske drivhusgasemissioner med henblik på den forberedende dialog under aftalen i 2018; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forberede en dekarboniseringsstrategi for midten af århundredet, der stemmer overens med de mål, der er opstillet i Paris-aftalen, herunder milepæle til at sikre omkostningseffektiv opnåelse af EU's klimaambitioner; opfordrer også Kommissionen til at evaluere sammenhængen mellem de nuværende EU-politikker i relation til målene i Parisaftalen, herunder med hensyn til EU-budgettet, udfasningen af tilskud til fossile brændstoffer og havforvaltning, navnlig under hensyn til havets betydning for vores klima; opfordrer Kommissionen til at udvikle foranstaltninger til at støtte en ordnet overgang til en kulstoffattig økonomi med henblik på at afbøde de systemiske økonomiske risici, der er forbundet med kulstofrige finansielle aktiver; forventer, at Kommissionen sikrer, at arbejdsprogrammet afspejler målene for bæredygtig udvikling ved at sætte bæredygtighed i centrum for den økonomiske politik, og minder om betydningen af en fuldstændig implementering af det 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020;

60.  opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at præsentere de initiativer, der fremgår af handlingsplanen for den cirkulære økonomi, herunder inden for produktpolitik og fødevarespild, og til at overvåge fremskridtene hen imod en cirkulær økonomi inden for rammerne af det europæiske semester;

61.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om miljøinspektioner – med fuld respekt for nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet – for at styrke gennemførelsen og håndhævelsen af miljølovgivningen og -standarderne;

Landbrugs- og fiskeripolitik

62.  understreger den betydelige rolle, som bæredygtige landbrugs-, fiskeri- og skovbrugssektorer spiller i at tilsikre fødevaresikkerhed i EU, skabe jobs og forbedre miljøstandarderne, og understreger samtidig det europæiske landbrugs potentiale til at bidrage til klimaforandringspolitikker gennem innovation og vedtagelse af politikker, der styrker europæisk landbrugs potentiale til kulstofbinding;

63.  opfordrer Kommissionen til at forenkle gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og reducere bureaukratiet med henblik på at øge effektiviteten, lette den administrative byrde for iværksættere inden for landbruget og skabe plads til innovationer, som er absolut nødvendige for en fremadrettet og konkurrencedygtig europæisk landbrugssektor; anmoder Kommissionen om at sikre, at princippet om bedre lovgivning bliver indarbejdet i det kommende forslag til reform af den fælles landbrugspolitik, som bør give mere plads og flere økonomiske incitamenter til innovation i landbruget, der skal sikre fødevaresikkerhed i EU på lang sigt, mindske landbrugets indvirkning på biodiversiteten og øge dets modstandsdygtighed over for klimaændringer;

64.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til hurtigst muligt at adressere det vedvarende tab af naturkapital i Europa og til at revidere de eksisterende politikker, navnlig den fælles landbrugspolitik, med henblik på at nå målene i EU's biodiversitetsstrategi;

65.  understreger, at det haster med og er vigtigt at træffe forholdsregler mod den konstant voksende trussel i form af øget antimikrobiel resistens, da dette kan have en enorm indvirkning på borgernes sundhed og produktivitet samt på medlemsstaternes sundhedsbudgetter; opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge et forslag til en EU-handlingsplan for, hvordan Verdenssundhedsorganisationen WHO’s globale handlingsplan for antimikrobiel resistens kan gennemføres i Unionen; opfordrer Kommissionen til også at forstærke de foranstaltninger, der allerede anvendes i den nuværende handlingsplan mod antimikrobiel resistens, og til at sikre en konsekvent gennemførelse heraf fra alle relevante parters side;

66.  gentager, at Kommissionen for at sikre en rettidig og korrekt gennemførelse af den fælles fiskeripolitik, der blev vedtaget i 2013, fortsat skal fremlægge lovgivningsforslag til vedtagelse af nye flerårige forvaltningsplaner for fiskebestandene;

67.  fremhæver betydningen af den robuste kontrolordning, der er fastlagt i kontrolforordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009), som moderniserede EU's tilgang til fiskerikontrol i overensstemmelse med de foranstaltninger, der træffes til bekæmpelse af ulovligt fiskeri; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig opfølgning og til om nødvendigt at foreslå en revision med henblik på at afhjælpe mangler og sikre korrekt gennemførelse og håndhævelse;

68.  mener, at ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU-fiskeri) udgør en form for organiseret kriminalitet til søs, som har katastrofale miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser over hele verden, og opfordrer derfor Kommissionen til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger over for de ikke-samarbejdsvillige lande og alle de organisationer, der bidrager til IUU-fiskeri;

HANDEL

69.  fremhæver sin støtte til en ambitiøs og værdibaseret handelspolitisk dagsorden, som skal styrke det globale regelbaserede system og bidrage til vækst og beskæftigelse i Europa; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens bestræbelser på at afslutte forhandlingerne med Japan og komme videre med andre igangværende forhandlinger, f.eks. med Mexico og Mercosur, såvel som sigtet på at påbegynde nye forhandlinger med eksempelvis Australien og New Zealand og forsøge igen at sætte gang i andre forhandlinger, f.eks. forhandlingerne med Indien;

70.  opfordrer Kommissionen til at puste nyt liv i WTO-drøftelserne efter Nairobi, eftersom de multilaterale handelsforhandlinger fortsat bør være en prioritet for EU, selv når de er forbundet med vanskeligheder; mener, at det også vil være hensigtsmæssigt at afsøge nye områder og emner inden for WTO's rammer, såsom digital handel, og glæder sig over de internationale initiativer fra Kommissionen om beskyttelse af investeringer;

71.  understreger, at en modernisering og styrkelse af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er presserende og af allerstørste betydning;

EN STÆRKERE GLOBAL AKTØR

72.  opfordrer Kommissionen til at gå videre med oprettelsen af Den Europæiske Forsvarsfond, der vil omfatte en tilstrækkelig finansiering til både forskningssamarbejde om forsvarsteknologier og erhvervelse af fælles aktiver fra medlemsstaternes side; opfordrer Kommissionen til at intensivere håndhævelsen af de to direktiver om udformningen af det indre marked for forsvar og til at iværksætte et initiativ om udvikling af fælles industrielle standarder for materiel og aktiver;

73.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at være særlig opmærksom på de voksende spændinger i det vestlige Balkan og forsøge at finde metoder til at øge EU's engagement til fremme af forsoning og reformer i alle de pågældende lande;

74.  glæder sig over, at Kommissionen har fremhævet naboskabspolitikken, både den østlige og den sydlige, men understreger, at denne politik skal have et mere politisk indhold, navnlig gennem en kombination af øget økonomisk bistand, styrket demokratistøtte, markedsadgang og forbedret mobilitet; understreger, at politikken skal identificere indsatsområderne tydeligt for bedre at kunne tackle de udfordringer, som nabolandene står over for;

75.  opfordrer Kommissionen til at prioritere digitalisering som en integrerende del af EU's udenrigspolitiske instrumenter og til at se det som en mulighed, f.eks. ved at blive førende inden for internetforvaltning, folks menneskerettigheder online, statslige normer i cyberspace, cybersikkerhed og frihed online, adgang og udvikling, digitale færdigheder og netneutralitet;

76.  understreger, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, folkeretten og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en central fællesnævner i alle EU's politikker; opfordrer Kommissionen til ikke at glemme, hvor vigtigt det er at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med terrorbekæmpende foranstaltninger; opfordrer indtrængende Kommissionen til aktivt at fortsætte med at presse på for, at menneskerettighederne sikres effektivt gennem alle aftaler, navnlig de aftaler om handel, politisk dialog og samarbejds- og associeringsaftaler, som EU har indgået, navnlig den såkaldte "demokratiklausul", og artikel 8 i Cotonouaftalen; opfordrer Kommissionen til at foretage en klar overvågning af menneskerettighedssituationen i de lande, som EU har indgået aftaler med;

77.  opfordrer Kommissionen til fortsat at arbejde på at bistå med at sikre ansvarligholdelse for krigsforbrydelser, menneskerettighedskrænkelser samt krænkelser af den humanitære folkeret, herunder den bekræftede brug af kemiske våben; udtrykker sin fortsatte dybe bekymring over de bevidste restriktioner, der bliver lagt i vejen for leveringen af humanitær bistand, og gentager sin opfordring til Kommissionen om at gøre sit yderste for at bidrage til, at der sikres fuld, uhindret, sikker og stabil humanitær adgang i hele landet for FN og andre humanitære organisationer i lande, hvor der er behov for det;

78.  opfordrer Kommissionen til at forelægge en gennemførelsesplan for den reviderede europæiske konsensus;

79.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at være ambitiøs i sin ajourføring af EU's globale strategi og til at positionere EU bedre i en verden i hastig forandring til at skabe de institutionelle og politiske ændringer med henblik på en effektiv gennemførelse af 2030-dagsordenen; opfordrer også Kommissionen til at fremlægge et forslag til en overordnet strategi for bæredygtig udvikling, som indbefatter alle relevante interne og eksterne politikområder, herunder FN-processen, med en detaljeret tidsplan frem til 2030, en konkret gennemførelsesplan og en særlig procedure, der sikrer, at Parlamentet inddrages fuldt ud, og til at formidle oplysninger om planen for gennemførelse, overvågning, opfølgning og inkorporering af 2030-dagsordenen i EU's interne og eksterne politik;

80.  fremhæver sin støtte til en ambitiøs ekstern investeringsplan; mener, at gennemførelsen af den kommende Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og EU's trustfond for Afrika vil få central betydning i forbindelse med vurderingen af effektiviteten af de aktuelle bestræbelser; opfordrer Kommissionen til at tilføre en aktiv og effektiv impuls til EU's eksterne politik; understreger, at EU bør være en fremtrædende aktør, der leverer effektive svar på de udfordringer, som Europa står over for, med henblik på at nå målene for bæredygtig udvikling senest i 2030 og tage fat på de grundlæggende årsager til ulovlig og tvungen migration;

81.  minder om behovet for at revidere forordningen om humanitær bistand (Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996) med henblik på at gøre EU's humanitære bistand mere effektiv og i overensstemmelse med den humanitære folkeret, navnlig i betragtning af det presserende behov for en samlet indsats mod sult og for at sikre en bæredygtig fremtid for de millioner af mennesker, der er berørt af konflikter eller natur- eller menneskeskabte katastrofer, samt for uddannelse i forbindelse med langvarige kriser;

82.  opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats for at værne om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for kvinder og piger i hele verden og garantere, at den såkaldte "globale gag-regel" ikke vil begrænse midlerne til EU's humanitære bistand og det arbejde, der udføres af udenlandske familieplanlægningsorganisationer, som EU finansierer;

83.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om ledsageforanstaltninger til "forordningen om konfliktmineraler" (2014/0059 (COD)) i overensstemmelse med den relevante fælles meddelelse (JOINT(2014) 8);

84.  opfordrer Kommissionen til, på baggrund af beklædningsindustriens globale karakter og dens mangler med hensyn til at forbedre arbejdstagernes vilkår, ikke blot at fremlægge et arbejdsdokument fra tjenestegrenene om flagskibsinitiativet for beklædningssektoren, men også fremsætte et lovgivningsforslag om due diligence-forpligtelser i forsyningskæden i beklædningssektoren;

85.  opfordrer Kommissionen til at hjælpe udviklingslandene med at bekæmpe svig og skatteunddragelse gennem oprettelse af en omfattende og bindende ramme;

86.  anmoder Kommissionen om at vælge en ambitiøs tilgang i forbindelse med de kommende forhandlinger om aftalen efter Cotonouaftalens udløb med henblik på at nå frem til en bindende aftale, der er tilpasset de nye realiteter, har en betydelig politisk dimension og en økonomisk udviklingsdimension og sigter mod en markedsøkonomi med rammer og inklusiv vækst;

*

*  *

87.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0108.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik