Διαδικασία : 2017/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0435/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0435/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 630kWORD 74k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.553v01-00
 
B8-0435/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP))


Sophia in ‘t Veld εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP))  
B8‑0435/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως το παράρτημα IV,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία για το παρόν ψήφισμα από την οπτική γωνία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τα οποία η Επιτροπή οφείλει να λάβει δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος εργασίας της για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ρόλος της Επιτροπής είναι να προωθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης, να αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προς τούτο, να είναι προσηλωμένη στον σεβασμό του κράτους δικαίου, που είναι θεμελιωμένο στις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και είναι ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους που ζουν μαζί εν ειρήνη, να ασκεί συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα και να αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει το καθήκον να τηρεί τις Συνθήκες και αν επιβάλλει την νομοθεσία της ΕΕ· σημειώνοντας με μεγάλη λύπη ότι τόσο η εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ όσο και η επιβολή της νομοθεσίας και των κανόνων της ΕΕ πάσχουν, όπως αυτό έχει γίνει αισθητή σε τομείς όπως τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, και ο χώρος του Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να θέσει για το 2017-2018 ως κορυφαία προτεραιότητα την εφαρμογή και επιβολή·

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη

1.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση περί διοικητικού δικαίου της ΕΕ που θα εγγυάται μια ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή διοίκηση και να λάβει δεόντως υπόψη την πρόταση του Κοινοβουλίου για έναν κανονισμό της ΕΕ στο θέμα αυτό·

2.  καλεί την Επιτροπή, κατά τις εργασίες της για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων και τα συναφή ζητήματα ευθύνης για τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, να λάβει υπόψη τις ανησυχίες ως προς την πρόσβαση στα δεδομένα και την κυριότητα επ’ αυτών, ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου, να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να επιτύχει την πλήρη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των πολιτών για ιδιωτικό απόρρητο και πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον·

Ασφάλεια

3.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 και των προτεραιοτήτων του στα πεδία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, με έμφαση στην επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων στον χώρο της ασφάλειας· επαναλαμβάνει την έκκληση για μια εις βάθος αξιολόγηση που θα εστιάζεται στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των σχετικών υφιστάμενων μέσων της ΕΕ και στα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα, πριν από την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια· θεωρεί λυπηρή τη συνεχιζόμενη και συστηματική απουσία αξιολογήσεων αντικτύπου για πολλές προτάσεις που εμφανίζονται ως τμήμα του εν λόγω Θεματολογίου·

4.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την έγκριση νομικών πράξεων που θα τροποποιούν ή θα αντικαθιστούν όσες ενωσιακές πράξεις στο πεδίο της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων εγκρίθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ειδικότερα την απόφαση του Συμβουλίου 2005/671/ΔΕΥ και την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφάλειας μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα, υποβάλλοντας πρόταση για ένα οριζόντιο νομοθετικό μέσο που θα βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επιβολή του νόμου και θα αυξήσει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με τους οργανισμούς της ΕΕ, με σκοπό την εξασφάλιση της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος·

5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς περιττή χρονοτριβή, τροποποίηση του νέου ιδρυτικού κανονισμού της Ευρωπόλ προκειμένου να αναπτυχθεί μια γνήσια ευρωπαϊκή ερευνητική ικανότητα, να δοθεί στον Οργανισμό η νομική ικανότητα να αιτείται την έναρξη ποινικών ερευνών και να εδραιωθεί η ανταλλαγή και η κοινή αξιοποίηση πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ·

6.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει εμπειρογνώμονες και τεχνικούς και οικονομικούς πόρους με σκοπό να εξασφαλίσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή σε επίπεδο ΕΕ των βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και των μεθόδων στρατολόγησης, εντός και εκτός διαδικτύου, από τρομοκρατικές οργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές πρόληψης, ενσωμάτωσης και επανένταξης, με μια σαφή διάσταση φύλου·

7.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει το καθήκον της ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και να αξιολογήσει το βαθμό συμμόρφωσης προς το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ των μέτρων που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τα κράτη μέλη στο πεδίο της αντιτρομοκρατίας και της επιτήρησης, δεδομένου ότι κάθε περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένος, να προβλέπεται δια νόμου, να σέβεται την ουσία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και να υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας, σε συμφωνία με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη·

Θεμελιώδη δικαιώματα

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απεμπλοκή της πρότασης σχετικά με μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τον κατάλογο των δράσεών της ώστε να αναβαθμίσει την Ισότητα των ΛΟΑΔΜ σε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΔΜ, δίνοντας σε αυτόν τη μορφή ενός Ενωσιακού Οδικού Χάρτη κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου·

9.  καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ, ως πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε διεθνές επίπεδο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συμπεριλάβει έναν ορισμό της έμφυλης βίας που να συμφωνεί με τις διατάξεις της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, και να υποβάλει το συντομότερο μια νομοθετική πράξη για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας·

10.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τις δράσεις που περιγράφει στην στρατηγική της δέσμευση και να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητες και πολιτικές της ΕΕ μια συστηματική και εμφανή διάσταση ισότητας των φύλων·

11.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR), λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με το θέμα και αφού επιλύσει τις εναπομένουσες νομικές εκκρεμότητες· προτρέπει την Επιτροπή να αναζητήσει επειγόντως λύσεις για τα δύο πιο επίμαχα προβλήματα που έχουν ανακύψει στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), δηλαδή εκείνα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του δικαστικού ελέγχου·

12.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την έγκαιρη και σύμμορφη έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων, και να στηρίξει την επιτυχή ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας για την έγκριση του κανονισμού για την προστασία του ηλεκτρονικού ιδιωτικού απορρήτου (κανονισμού ePrivacy)· ζητεί ακόμη να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την προαγωγή της χρήσης της πλήρους κρυπτογράφησης και με την απαγόρευση, μέσω ενωσιακού νόμου, της επιβολής από τα κράτη μέλη οποιασδήποτε υποχρέωσης στις επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα αποβλέπει στην αποδυνάμωση της ασφάλειας των δικτύων και των υπηρεσιών τους·

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.  ζητεί να αντικατασταθούν τα κείμενα της ΕΕ περί νόμιμης μετανάστευσης από έναν ενιαίο οριζόντιο κανονισμό, ώστε να δημιουργηθεί μια αληθινή ευρωπαϊκή πολιτική νόμιμης μετανάστευσης·

14.  ζητεί μια αυτόνομη ευρωπαϊκή θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους·

15.  ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας περί υποβοήθησης, ώστε να διευκρινιστεί η διάκριση ανάμεσα σε παράνομες δραστηριότητες διακίνησης και σε πράξεις απλών πολιτών που βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη·

16.  ζητεί εκθέσεις εφαρμογής και παρακολούθησης σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής··

ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

17.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα σύμφωνο για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα υπό τη μορφή διοργανικής συμφωνίας, βάσει της σύστασης που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας·

18.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός ταμείου για τη δημοκρατία το οποίο θα επιχορηγεί οργανώσεις που στηρίζουν τους τοπικούς φορείς που προωθούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ένωσης·

19.  επισημαίνει τις εντεινόμενες προσπάθειες τρίτων χωρών και μη κρατικών παραγόντων να υπονομεύσουν με υβριδικές μεθόδους, μεταξύ των οποίων και με παραπληροφόρηση, τη νομιμότητα των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων εντός της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε υβριδικές απειλές και την ικανότητά της να προωθήσει στρατηγική επικοινωνία εντός και εκτός της ΕΕ, και να βελτιώσει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις πλαστές ειδήσεις και την παραπληροφόρηση με συστηματικό τρόπο·

ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αναθεώρηση του ΠΔΠ, προϋπολογισμός και απασχόληση

20.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή πρέπει κανονικά να υποβάλει πρόταση για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018· αναμένει ότι η πρόταση θα καλύπτει προτεραιότητες όπως η ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων, από πλευρά τόσο εσόδων όσο και δαπανών, η μεγαλύτερη έμφαση στην ενότητα του προϋπολογισμού προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος πάνω σε κάθε δαπάνη, μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, καθώς και ένα νέο ειδικό μέσο πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, αναπροσαρμογές της διάρκειας του ΠΔΠ ώστε αυτό να ευθυγραμμιστεί με τους πολιτικούς κύκλους του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και οι όροι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια εκ βάθρων μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων βάσει των αρχών της απλότητας, της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας· καλωσορίζει θερμά επ’ αυτού την τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2017, μια φιλόδοξη νομοθετική δέσμη για τους ιδίους πόρους μετά το 2020, με στόχο να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα επικεντρώνεται σε πεδία με μέγιστη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, με σταδιακή εξάλειψη όλων των μορφών εκπτώσεων και τερματισμό της θεωρίας της δίκαιης ανταπόδοσης («juste retour»)· αναμένει ότι κάθε νέος ίδιος πόρος θα πρέπει να οδηγεί σε μείωση των εισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ·

22.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την κατανομή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως αυτή αποφασίστηκε για το ΠΔΠ το 2013· εκτιμά συνεπώς ότι η τεχνική προσαρμογή δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την πολιτική της συνοχής, δεδομένης της σημασίας που έχει αυτή για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, για τη συνοχή εντός της ΕΕ και, ιδίως, για την στήριξη των ΜΜΕ, της καινοτομίας και της έρευνας, και των πολιτικών που αφορούν την οικονομία και αστική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

23.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ και να μεριμνήσει για την εξεύρεση εκείνων των συνεκτικών και ολοκληρωμένων πολιτικών λύσεων που έχουν ανάγκη οι πόλεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και για την σύνδεση με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον εσωτερικό συντονισμό της επί εκείνων των θεμάτων που άπτονται των αστικών περιοχών και να επεκτείνει, λόγου χάρη, το πεδίο εφαρμογής του μέσου των αξιολογήσεων αντικτύπου προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτές η αστική διάσταση με συστηματικότερο τρόπο·

24.  εκτιμά ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative (ΠΑΝ/YEI)) είναι ουσιώδης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη συνέχιση της ΠΑΝ/ΥΕΙ έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ και, παράλληλα, να βελτιώσει τη λειτουργία και εφαρμογή της και να λάβει υπόψη τα πρόσφατα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απασχόληση των νέων και τη χρήση της ΠΑΝ (αριθ. 5/2017)· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για την διευκόλυνση της απασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50·

25.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων μαθητείας, και τούτο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης·

26.  καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, όπως η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού εργαλείου πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, που θα καταστήσει δυνατή την εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και την καλύτερη προσαρμογή τους στις διαθέσιμες στην αγορά εργασίας θέσεις απασχόλησης , συμπεριλαμβανομένης της ατζέντας για τη γαλάζια ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι, ως μέρος των εθνικών στρατηγικών για τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, είναι σημαντικό να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανάπτυξη του πλήρους φάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται τα άτομα και οι επιχειρήσεις σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες για την αντιμετώπιση του κενού στις ψηφιακές δεξιότητες·

27.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ανισότητα και τους τρόπους με τους οποίους αυτή εμποδίζει την οικονομική ανάκαμψη· προτρέπει την Επιτροπή να αναλύσει και να αξιολογήσει το πρόβλημα ως ένα πρώτο βήμα πριν από την πρόταση πολιτικών λύσεων και να αναλάβει άμεση δράση για την αναστροφή της τάσης, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες και η φτώχεια και να αυξηθεί η κοινωνική συνοχή·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την ίση μεταχείριση και να ξεκινήσει τη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση οδηγίας βάσει της σύστασης της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, με σκοπό την εξάλειψη της συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των φύλων·

Ορίζοντας 2020

29.  αναγνωρίζει την τεράστια προστιθέμενη αξία του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» για την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει με βάση την ενδιάμεση αξιολόγησή της και να λάβει υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την απλούστευση, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους φραγμούς στη συμμετοχή και διασφαλίζοντας την μέγιστη κοινωνικοοικονομική απόδοση – τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα – για όλα τα συμβαλλόμενα στο πρόγραμμα μέρη, και να ετοιμάσει μια φιλόδοξη πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο· τονίζει ότι η ανάπτυξη συνεργειών με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία είναι αναγκαία για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας εντός της ΕΕ·

Μια πιο αποτελεσματική και πολυτροπική πολιτική μεταφορών

30.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 3 του κανονισμού 551/2004 σχετικά με τη θέσπιση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής περιοχής πληροφοριών πτήσης ανώτερου εναέριου χώρου (EUIR) και να αναπτύξει ένα δείκτη συνδεσιμότητας, βάσει άλλων υφιστάμενων δεικτών και του διερευνητικού έργου που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από το Eurocontrol και το Παρατηρητήριο Αερολιμένων·

31.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές για χρονοδιάγραμμα και τα μέσα που θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αντίληψης για τον θόρυβο από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών επικεντρωμένων στη στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές (Shift2Rail)·

32.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εναρμόνιση των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών, ώστε να προωθηθεί η δημιουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει, όποτε τούτο είναι θεμιτό, τα αναγκαία μέτρα κατά των εθνικών νόμων που στρεβλώνουν την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά·

33.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη νομοθετική πρόταση για την καθιέρωση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης, καθιστώντας δυνατές τις διασυνοριακές εγκαταστάσεις δοκιμών, συντάσσοντας αναλογικά ευρωπαϊκά νομοσχέδια για την ευθύνη, το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία δεδομένων και στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

34.  ζητεί συγκεκριμένα μέτρα στη ναυτιλία για τη μείωση των απορρίψεων αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου στη θάλασσα και για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων για την παραλαβή των αποβλήτων πλοίου· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα αυτόνομα πλοία·

35.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει σύντομα μια πολυτροπική δέσμη μέτρων για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής των μεταφορών που να περιλαμβάνει και διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών και την ενοποιημένη κινητικότητα επιβατών και ενοποιημένες «από πόρτα σε πόρτα»· καλεί την Επιτροπή να εντείνει την προσοχή και στήριξή της προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των πολυτροπικών μεταφορών (ηλεκτρονικά έγγραφα) και να ξεκινήσει την ανάπτυξη πολυτροπικών υποδομών και υπηρεσιών στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

36.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα του ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει περαιτέρω την πρακτική αυτή, καθώς και να εξετάσει την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας στην πολιτική του ανταγωνισμού, ιδίως όταν εξετάζονται θεμελιώδεις αρχές και δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές·

37.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ταχύτατα συγκεκριμένες προτάσεις στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι, εντός της ΕΕ, ο τομέας οφείλει να εργάζεται υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και να διαθέτει καλύτερα προϊόντα και περισσότερες επιλογές στην αγορά·

38.  καλεί την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ώστε τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και ανισορροπιών·

39.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), ώστε να απελευθερωθούν επενδύσεις στην ΕΕ για τη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης και θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, ώστε να προσελκυσθούν περισσότερες άμεσες επενδύσεις·

40.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 12 Απριλίου 2016, σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων(1), να απλουστεύσει και να κωδικοποιήσει την εκπροσώπηση της ΕΕ σε πολυμερείς οργανισμούς/όργανα με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας της συμμετοχής της Ένωσης στους εν λόγω οργανισμούς, την αύξηση στην επιρροή της και την προώθηση της νομοθεσίας που έχει εγκρίνει μέσω δημοκρατικής διαδικασίας·

41.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την οικονομική μεγέθυνση βάσει μιας τρισδιάστατης προσέγγισης που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των επενδύσεων και την χρηματοδότηση της καινοτομίας, μεταξύ άλλων και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ/EFSI) και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών, και στη χάραξη ενός κοινού μείγματος πολιτικής·

ΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

42.  ανησυχεί με την καθυστέρηση που σημειώνεται σε ορισμένες νομοθετικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά· εκτιμά πως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν πρέπει να αφήσουν να χαθεί η δυναμική της στρατηγικής αυτής και οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ετοιμάσουν και να εγκρίνουν τις σχετικές προτάσεις· καλεί και τα τρία θεσμικά όργανα να αναλάβουν στο ανώτατο επίπεδο τη δέσμευση, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής, ότι θα δώσουν στις προτάσεις αυτές προτεραιότητα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να ωφεληθούν από τα αποτελέσματά τους·

43.  επικροτεί τις προσπάθειες επέκτασης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας της ΕΕ για την διανοητική ιδιοκτησία, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων δημιουργού, και τούτο προκειμένου να καταστεί αυτή η νομοθεσία κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στο δημιουργικό περιεχόμενο, δημιουργώντας έτσι περιβάλλον ασφάλειας δικαίου και προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των δημιουργών και των ερμηνευτών· καλεί την Επιτροπή να βασίζει κάθε ενδεχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων δημιουργού σε ανεξάρτητα στοιχεία όσον αφορά τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ στον εν λόγω τομέα, την πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό, την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων, το ανοικτό διαδίκτυο, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δυνητικό κόστος και όφελος για τον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα· εκτιμά πως τα δικαιώματα του δημιουργού πρέπει να διατηρήσουν τον πρωταρχικό στόχο τους, ήτοι να παρέχουν στους δημιουργούς τη δυνατότητα να αμείβονται για τις προσπάθειές τους όταν άλλοι εκμεταλλεύονται το έργο τους, με παράλληλη εναρμόνιση των εξαιρέσεων και των περιορισμών στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες· τονίζει ότι η σημαντική συμβολή των παραδοσιακών μεθόδων προώθησης του περιφερειακού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν πρέπει να υπονομευθεί από προτάσεις εκσυγχρονισμού ή μεταρρύθμισης·

44.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να εκπονηθούν προτάσεις για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας με σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική μεγέθυνση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, πως είναι σημαντικό να ενισχυθούν και να εκσυγχρονιστούν τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο σχέδιο δράσης της για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της οδηγίας για την επιβολή των ΔΔΙ, η οποία δεν συνάδει με την ψηφιακή εποχή και είναι ακατάλληλη για την καταπολέμηση των επιγραμμικών παραβάσεων, και να δώσει συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο για την αντίστροφη χρέωση και τα συναφή σχέδια στο πλαίσιο ενός πιθανού δικαιώματος σε επίπεδο ΕΕ για ανάκτηση χρημάτων που ακούσια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραβίασης των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και επιδοκιμάζει την εκ μέρους της σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση των ΔΔΙ·

45.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την διατήρηση του Διαδικτύου ως ανοικτής, ουδέτερης, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς πλατφόρμας επικοινωνίας, παραγωγής, συμμετοχής και δημιουργίας και ως διαύλου πολιτισμικής πολυμορφίας και καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών και καταναλωτών της ΕΕ και ότι θα συμβάλει στην επιτυχία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παγκοσμίως· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή της αρχής της ουδετερότητας του Διαδικτύου, σύμφωνα με όσα εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης «Συνδεδεμένη ήπειρος»·

46.  καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει μια οδηγία για την κοινοποίηση και αφαίρεση περιεχομένου, προκειμένου να προληφθεί ο κατακερματισμός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να αυξηθεί η νομική σαφήνεια μέσα από την εναρμόνιση των διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας για τις πλατφόρμες και τους χρήστες τους ώστε να αφαιρούν περιεχόμενο· τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια αποτελεσματική αρχιτεκτονική διαδικασιών που να προστατεύει τους πολίτες από την αυθαίρετη αφαίρεση περιεχομένου·

47.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ταχεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την καλεί να υποβάλει σχετική έκθεση μετά τη δρομολόγηση το 2017 του ευρείας κλίμακας πιλοτικού έργου TOOP για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες («μόνον άπαξ αρχή»)·

ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η ενιαία αγορά

48.  θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εισακούσει τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα ενιαίας αγοράς με κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πυλώνα ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης και εντοπισμού των φραγμών της κάθε χώρας που εμποδίζουν την ενιαία αγορά και που πρόσφατα έχουν την τάση να εισάγονται με μεγαλύτερο αντίκτυπο, μεγαλύτερη συχνότητα και σε ευρύτερη κλίμακα στα κράτη μέλη·

49.  επαναλαμβάνει ως εκ τούτου το αίτημά του προς την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις επικεντρωμένες στην άρση των φραγμών στην ενιαία αγορά στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· ζητεί μια εις βάθος αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις εργασίες της στην εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και ειδικότερα στις νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης, για την οποία θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση αμέσως, και για ένα εργαλείο πληροφόρησης για την ενιαία αγορά· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι, στο ψήφισμά του για την στρατηγική της ΕΕ, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι οι κανονιστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις διαφορετικές απαιτήσεις σήμανσης ή ποιότητας δημιουργούν περιττά εμπόδια στις δραστηριότητες των προμηθευτών εμπορευμάτων και στην προστασία του καταναλωτή καθώς και στην αξιολόγηση του ποιες ετικέτες είναι απαραίτητες και ποιες όχι για την ενημέρωση των καταναλωτών, και θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια στο θέμα αυτό·

51.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά, με την υποστήριξη του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τις επιπτώσεις της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής από 15 Ιουνίου 2017, και ειδικότερα την ορθή εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας σε ό,τι αφορά τα καθεστώτα εξαίρεσης, την εξέλιξη των καταναλωτικών τάσεων και τα διαθέσιμα προγράμματα τιμών λιανικής· τονίζει ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της ορθής εφαρμογής των μέτρων προαιρετικής θεμιτής χρήσης·

52.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει επειγόντως την πρόταση αναθεώρησης του εκτελεστικού κανονισμού για τα πρότυπα και τις τεχνικές απενεργοποίησης, ώστε τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα να καθίστανται αμετάκλητα ακατάλληλα για χρήση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η εκ μέρους της έγκριση αυτής της νέας πρότασης ήταν μία από τις προϋποθέσεις για να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα και ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση, ώστε να κλείσουν τα κενά ασφαλείας και να ενισχυθούν τα καθεστώτα απενεργοποίησης στην ΕΕ·

53.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η έγκριση της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών ήταν ένα πρώτο βήμα που ήταν μεν απαραίτητο αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές μεσομακροπρόθεσμα· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας και να ετοιμάσει το έδαφος για την αναθεώρησή της το συντομότερο, ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

Δικαιώματα των καταναλωτών

54.  εκτιμά πως η τρέχουσα αξιολόγηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτελεί σημαντικό βήμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οδηγία έχει πετύχει τους στόχους της και ότι έχουν υλοποιηθεί οι αναμενόμενες επιπτώσεις, όπως περιγράφονται στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας·

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπληρωθεί εγκαίρως ο έλεγχος καταλληλότητας του δικαίου των καταναλωτών στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, ώστε τα αποτελέσματα να προλάβουν να αξιοποιηθούν εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών·

56.  ανησυχεί από τους ισχυρισμούς ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδώδιμων όπως και των μη εδώδιμων προϊόντων που πωλούνται στην ενιαία αγορά υπό την ίδια εμπορική επωνυμία και συσκευασία και με χρήση διαφορετικών κειμένων μάρκετινγκ διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το θέμα πιο λεπτομερώς·

ΜΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΠΝΟΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

57.  καλεί την Επιτροπή, μετά την έγκριση διαφόρων νομοθετικών προτάσεων και ανακοινώσεων για την Ενεργειακή Ένωση, την ενεργειακή απόδοση, τον σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας και άλλα ενεργειακά ζητήματα, να επικεντρωθεί στην πλήρη εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη· εκτιμά ότι σε περιπτώσεις σαφούς αμέλειας ως προς την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, η Επιτροπή οφείλει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει, ώστε να οικοδομηθεί μια πραγματική Ενεργειακή Ένωση·

58.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντομότερο την ήδη καθυστερημένη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα βαρέα οχήματα, και να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την επίτευξη ενός μέσου στόχου για όλα τα οχήματα έως το 2025, σύμφωνου με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2013 μεταξύ των συννομοθετών·

59.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η ΕΕ να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην εφαρμογή και την επιβολή της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα πανενωσιακής εμβέλειας που θα συμβάλουν συμπληρωματικά στην υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ να περικόψει κατά 40 % τις εγχώριες εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου ενόψει διαλόγου «διευκόλυνσης» το 2018 που προβλέπεται βάσει της συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια στρατηγική απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές μέχρι τα μισά του αιώνα που να συνάδει με τους στόχους που ορίζει η Συμφωνία του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενδιάμεσων στόχων, για μια οικονομικά αποδοτική υλοποίηση των κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συνεκτικότητα των υφισταμένων πολιτικών της ΕΕ σε σχέση με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου και σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, την σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και τη διακυβέρνηση των ωκεανών, ειδικά λόγω της σημασίας των ωκεανών μας για το κλίμα μας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μέτρα για να στηρίξει την απρόσκοπτη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συστημικού χαρακτήρα κίνδυνοι που συνδέονται με χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού υψηλών εκπομπών άνθρακα· αναμένει από την Επιτροπή ότι θα μεριμνήσει ώστε το πρόγραμμα εργασίας να αντανακλά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θέτοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής και επαναλαμβάνει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 2014-2020·

60.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς χρονοτριβή τις πρωτοβουλίες που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων στους τομείς της πολιτικής προϊόντων και της σπατάλης τροφίμων, και να παρακολουθεί την πρόοδο προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

61.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις – με πλήρη τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας – ώστε να επισπευσθεί η εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών προτύπων·

Γεωργική και αλιευτική πολιτική

62.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γεωργίας, αλιείας και δασοκομίας στην επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων και ομοίως υπογραμμίζει τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας να συμβάλει στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, μέσω καινοτομιών και πολιτικών που αυξάνουν τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας να δεσμεύει άνθρακα ·

63.  καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει την εφαρμογή της ΚΓΠ και να μειώσει τη γραφειοκρατία και τούτο προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της, να ελαφρυνθεί ο διοικητικός φόρτος εργασίας για τους επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα, και να δημιουργηθεί χώρος για τις καινοτομίες που είναι απαραίτητες για έναν ελπιδοφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η αρχή της καλής νομοθέτησης να περιλαμβάνεται στην επικείμενη πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΓΠ η οποία θα παρέχει περισσότερο χώρο και οικονομικά κίνητρα για την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, με στόχο την μακροπρόθεσμη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ, με μείωση της επίδρασης της γεωργίας στη βιοποικιλότητα και αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή·

64.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την επείγουσα αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης απώλειας φυσικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και για την επανεξέταση των υφιστάμενων πολιτικών, ειδικότερα της ΚΓΠ, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα·

65.  τονίζει πόσο επείγουσα και πόσο σημαντική είναι η ανάληψη δράσης ενάντια στην μονίμως αυξανόμενη απειλή της μικροβιακής αντοχής, δεδομένου ότι μπορεί αυτή η αντοχή να έχει τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο στην υγεία και στην παραγωγικότητα των πολιτών αλλά και στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών για την υγεία· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τη μικροβιακή αντοχή· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη στο τρέχον σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (AMR) και να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή τους από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

66.  επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής που εγκρίθηκε το 2013, οφείλει η Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την έγκριση ανανεωμένων πολυετών σχεδίων διαχείρισης για τα ιχθυαποθέματα·

67.  επισημαίνει τη σημασία του ισχυρού συστήματος ελέγχου που θεσπίστηκε με τον κανονισμό ελέγχου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2009) - κανονισμό που εκσυγχρόνισε την ενωσιακή προσέγγιση στο ζήτημα του ελέγχου της αλιείας σε συνάρτηση με τα μέτρα που εγκρίθηκαν για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ολοκληρωμένη έκθεση παρακολούθησης και να προτείνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αναθεώρηση των στόχων αυτών και τούτο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε ανεπάρκειες και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη υλοποίηση και επιβολή τους·

68.  εκτιμά πως η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) συνιστά μορφή οργανωμένου εγκλήματος κατά των θαλασσών, με καταστροφικές παγκόσμιες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά των μη συνεργάσιμων χωρών και όλων των φορέων που συμβάλλουν στην ΠΛΑ αλιεία·

ΕΜΠΟΡΙΟ

69.  επισημαίνει ότι τάσσεται υπέρ ενός φιλόδοξου και θεμελιωμένου σε αξίες εμπορικού θεματολογίου που θα ενισχύει το βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο σύστημα και θα συμβάλει στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής να περατώσει τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και να προωθήσει άλλες εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, όπως εκείνες με το Μεξικό και τη Mercosur, καθώς και να ανοίξει νέες, π.χ. με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και να πετύχει την απεμπλοκή άλλων, όπως εκείνων με την Ινδία·

70.  ζητεί από την Επιτροπή να επιχειρήσει την αναζωογόνηση των μετά το Ναϊρόμπι συζητήσεων του ΠΟΕ, δεδομένου ότι οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ, ακόμη και όταν αποδεικνύονται δύσκολες· εκτιμά ότι θα ήταν επίσης χρήσιμη η εξέταση νέων τομέων και ζητημάτων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, όπως είναι το ψηφιακό εμπόριο, και χαιρετίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή σχετικά με την προστασία των επενδύσεων·

71.  επισημαίνει ότι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης αποτελεί επείγον θέμα και είναι υψίστης σημασίας·

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

72.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, που θα περιλαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση τόσο της συνεργατικής έρευνας στις αμυντικές τεχνολογίες όσο και της απόκτησης κοινών πόρων από τα κράτη μέλη· προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει την επιβολή των δύο οδηγιών που διαμορφώνουν την ενιαία αγορά στον τομέα της άμυνας και να προτείνει μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη κοινών βιομηχανικών προτύπων για εξοπλισμό και πόρους·

73.  καλεί την Επιτροπή να προσέξει ιδιαίτερα την αυξανόμενη ένταση στα Δυτικά Βαλκάνια και να αναζητήσει τρόπους για να ενισχύσει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της συμφιλίωσης και των μεταρρυθμίσεων σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες·

74.  επικροτεί την Επιτροπή για την έμφαση που αποδίδει στην πολιτική γειτονίας, τόσο στα ανατολικά όσο και στα νότια, αλλά υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή οφείλει να αποκτήσει πιο πολιτικό περιεχόμενο που θα συνδυάζει ιδίως αυξημένη χρηματοδοτική συνδρομή, ενισχυμένη στήριξη στη δημοκρατία, πρόσβαση στην αγορά και βελτιωμένη κινητικότητα· τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να προσδιορίσει με σαφήνεια τους τομείς δράσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν καλύτερα τα προβλήματα που οι γειτονικές χώρες αντιμετωπίζουν·

75.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση ως αναπόσπαστο μέρος των μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να την προωθήσει ως ευκαιρία για την απόκτηση ηγετικού ρόλου στους τομείς της διακυβέρνησης του διαδικτύου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, των κρατικών προδιαγραφών στον κυβερνοχώρο, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ελευθερίας στο διαδίκτυο, της πρόσβασης και ανάπτυξης, του ψηφιακού γραμματισμού και της ουδετερότητας του δικτύου·

76.  τονίζει ότι η προαγωγή και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελεί κεντρικό κοινό παρονομαστή στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μην αμελήσει την σημασία που έχει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της άσκησης αντιτρομοκρατικής πολιτικής· προτρέπει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να προωθεί ενεργά την αποτελεσματική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω όλων των συμφωνιών και ιδίως εκείνων στον τομέα του εμπορίου, του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας αλλά και μέσω των συμφωνιών σύνδεσης που υπογράφει η ΕΕ, και ειδικότερα την λεγόμενη «δημοκρατική ρήτρα» και το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού· καλεί την Επιτροπή να ασκεί σαφή παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συμφωνίες·

77.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της λογοδοσίας για τα εγκλήματα πολέμου, τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις καταπατήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μεταξύ άλλων την επιβεβαιωμένη χρήση χημικών όπλων· εκφράζει τη συνεχιζόμενη βαθιά ανησυχία για τους εσκεμμένους περιορισμούς που τίθενται στον τρόπο παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει να εξασφαλιστεί η πλήρης, απρόσκοπτη, ασφαλής και βιώσιμη ανθρωπιστική πρόσβαση του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανισμών σε χώρες όπου είναι απαραίτητη·

78.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο εφαρμογής για την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη·

79.  καλεί την Επιτροπή να φανεί φιλόδοξη στην ενημερωμένη παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ και να βελτιώσει τη θέση της ΕΕ σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, ώστε να επιτύχει τις θεσμικές και πολιτικές αλλαγές για την αποτελεσματική εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια σφαιρική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών του ΟΗΕ, ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα έως το 2030, ένα συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής και μια ειδική διαδικασία για την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, και να παρέχει ενημέρωση για το σχέδιο εφαρμογής, παρακολούθησης, επακολούθησης και ενσωμάτωσης του Θεματολογίου του 2030 στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

80.  τονίζει την υποστήριξή του σε ένα φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (EIP)· εκτιμά πως η εφαρμογή του επικείμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ/EFS) και του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική θα αποτελέσει κλειδί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σημερινών προσπαθειών· καλεί την Επιτροπή να δώσει μια νέα ενεργό και αποτελεσματική ώθηση στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να αποτελεί μείζονα παράγοντα που να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με σκοπό την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) έως το 2030 και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης και αναγκαστικής μετανάστευσης·

81.  υπενθυμίζει την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20 Ιουνίου 1996), προκειμένου να γίνει η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ πιο αποτελεσματική και σύμφωνη με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ιδίως λόγω της επείγουσας ανάγκης για ολοκληρωμένη δράση κατά της πείνας και για να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον στα εκατομμύρια των ανθρώπων που πλήττονται από συγκρούσεις ή από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και για την εκπαίδευση σε πλαίσιο παρατεταμένων κρίσεων·

82.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και για να διασφαλισθεί ότι ο «κανόνας της παγκόσμιας μέγγενης» (Global Gag Rule) δεν θα εμποδίσει τα κονδύλια ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και το έργο των ξένων οργανώσεων οικογενειακού προγραμματισμού που η ΕΕ χρηματοδοτεί·

83.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα για τα «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων» (2014/0059 (COD)) σε συμφωνία με τη σχετική κοινή ανακοίνωση (JOINT (2014) 8)·

84.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα της βιομηχανίας ένδυσης και των ελλείψεών της στο θέμα της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, να προχωρήσει πέρα από την παρουσίαση ενός απλού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας για την εμβληματική πρωτοβουλία στον τομέα της ένδυσης και να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση για τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης·

85.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, μέσω της θέσπισης ενός ολοκληρωμένου και δεσμευτικού πλαισίου·

86.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση στο πλαίσιο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για την μετά το Κοτονού περίοδο, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας, προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες, με μια ισχυρή πολιτική διάσταση και μια οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση, προσανατολισμένη προς μια πλαισιωμένη οικονομία της αγοράς και μια χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση·

*

*  *

87.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0108.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου