Procedūra : 2017/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0435/2017

Pateikti tekstai :

B8-0435/2017

Debatai :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Balsavimas :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 543kWORD 67k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.553v01-00
 
B8-0435/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių


dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2699(RSP))


Sophia in ‘t Veld ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2699(RSP))  
B8‑0435/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių, ypač į jo IV priedą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. Bendrą deklaraciją dėl ES teisėkūros prioritetų,

–  atsižvelgdamas į Komitetų pirmininkų sueigos apibendrinamąją ataskaitą, kurioje išdėstytos prie šios rezoliucijos pridedamos Parlamento komitetų pozicijos ir į kurią Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti rengdama ir tvirtindama savo 2018 m. darbo programą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi Komisijos vaidmuo yra skatinti bendruosius Sąjungos interesus, imtis šiuo tikslu tinkamų iniciatyvų, būti įsipareigojusiai taikyti teisinės valstybės principą, kuris yra pagrįstas bendromis Europos vertybėmis ir yra europiečių taikaus sugyvenimo pagrindas, vykdyti koordinavimo, vykdomosios valdžios ir valdymo funkcijas ir inicijuoti teisės aktus;

B.  kadangi Komisija turi pareigą laikytis Sutarčių ir užtikrinti ES teisės aktų įgyvendinimą; labai apgailestaudamas pažymi, kad ES politikos įgyvendinimas ir ES teisės aktų ir taisyklių vykdymo užtikrinimas yra prastas ir tai matoma tokiose srityse kaip aplinkos standartai, pagrindinės teisės ir teisinė valstybė, laisvas asmenų judėjimas ir Šengeno erdvė; kadangi Komisija turėtų imtis įgyvendinti ir vykdyti svarbiausią prioritetą 2017–2018 m.;

ABIPUSIU PASITIKĖJIMU GRINDŽIAMA TEISINGUMO IR PAGRINDINIŲ TEISIŲ ERDVĖ

Teisingumas

1.  dar kartą ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ES administracinės teisės, kuriuo bus užtikrinama atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija, ir tinkamai atsižvelgti į Parlamento pasiūlymą dėl ES reglamento šiuo klausimu;

2.  ragina Komisiją, savo darbe kuriant Europos duomenų ekonomiką, atsižvelgti į problemas, susijusias su prieiga prie duomenų ir duomenų nuosavybe, taip pat aptarti susijusius tarpinių paslaugų teikėjų ir kitų internetinių platformų atsakomybės klausimus, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, didinti vartotojų pasitikėjimą ir užtikrinti visišką piliečių teisių į privatumą laikymąsi ir visapusišką asmens duomenų apsaugą skaitmeninėje aplinkoje;

Saugumas

3.  ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir darniai įgyvendinama 2015–2020 m. laikotarpio Europos saugumo darbotvarkė ir joje numatyti prioritetai kovos su terorizmu, tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu ir elektroniniais nusikaltimais srityse, ypatingą dėmesį skiriant efektyviems rezultatams, kiek tai susiję su saugumu; pakartoja savo raginimą prieš pateikiant naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kaip numatyta pagal Europos saugumo darbotvarkę, atlikti išsamų atitinkamų esamų ES priemonių operatyvinio veiksmingumo ir likusių šios srities spragų vertinimą; šiuo atžvilgiu apgailestauja, kad prie kelių pagal šią darbotvarkę pateiktų pasiūlymų buvo nuolat ir sistemingai nepridedami poveikio vertinimai;

4.  ragina Komisiją stengtis priimti teisės aktus, kuriais iš dalies keičiami arba pakeičiami policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje galiojantys Sąjungos teisės aktai, kurie buvo priimti prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, ir visų pirma tai padaryti su Tarybos sprendimu 2005/671/TVR ir Tarybos pamatiniu sprendimu 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp teisėsaugos institucijų, įskaitant keitimąsi informacija apie teroristinius nusikaltimus, ir šiuo tikslu pasiūlyti horizontalaus pobūdžio teisėkūros priemonę, kuria būtų siekiama pagerinti keitimąsi teisėsaugos informacija ir padidinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su ES agentūromis, siekiant užtikrinti privalomą keitimąsi informacija kovos su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais tikslais;

5.  ragina Komisiją nepagrįstai nedelsiant pateikti naujojo reglamento dėl Europolo finansavimo dalinį pakeitimą siekiant plėtoti veiksmingus Europos Sąjungos tyrimo pajėgumus, suteikti šiai agentūrai teisnumą, kuriuo remdamasi ji galėtų prašyti pradėti nusikalstamų veikų tyrimą, ir skatinti dalytis informacija ir ją kaupti ES lygmeniu;

6.  ragina Komisiją pasinaudoti patirtimi ir techniniais bei finansiniais ištekliais siekiant užtikrinti ES lygmens koordinavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi kovojant su smurtiniu ekstremizmu bei teroristų propaganda, radikaliais tinklais ir teroristų organizacijų internete ir ne internete vykdomu verbavimu, ypatingą dėmesį skiriant prevencijos, integracijos ir reintegracijos strategijoms bei aiškiam lyčių aspekto integravimui;

7.  ragina Komisiją vykdyti savo, kaip Sutarčių sergėtojos pareigą, ir įvertinti neseniai kovos su terorizmu ir stebėjimo srityje valstybių narių priimtų priemonių atitiktį ES pirminei ir antrinei teisei, atsižvelgiant į tai, kad bet kokie pagrindinių teisių apribojimai turėtų būti tinkamai pagrįsti, nustatyti įstatyme, derėti su Chartijoje pripažįstamų teisių ir laisvių turiniu ir atitikti proporcingumo principą pagal Chartijos 52 straipsnio 1 dalį;

Pagrindinės teisės

8.  primena savo raginimą Komisijai imtis visų reikiamų pastangų, kad būtų nebeblokuojamas pasiūlymas dėl horizontaliosios direktyvos dėl kovos su diskriminacija; ragina Komisiją pasirūpinti, kad jos atnaujintas veiksmų planas LGBTI asmenų lygybei skatinti būtų transformuotas į visapusišką Europos lygmens priemonę, kuria būtų siekiama kovoti su problemomis pagrindinių teisių srityje, su kuriomis susiduria LGBTI asmenys, šiuo tikslu priimant ES veiksmų gaires dėl kovos su homofobija ir diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu;

9.  ragina Komisiją pagreitinti derybas, kad ES ratifikuotų Stambulo konvenciją, kuri yra pirmoji teisiškai privaloma priemonė dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo tarptautiniu lygmeniu; pakartoja savo raginimą Komisijai smurto dėl lyties apibrėžtį suderinti su Aukų teisių direktyvos nuostatomis ir kuo greičiau pateikti teisėkūros procedūra priimamą aktą, susijusį su smurto dėl lyties prevencija ir kovos su tokiu smurtu;

10.  ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti savo Strateginę veiklą siekiant lyčių lygybės ir į visų rūšių ES veiklą ir politiką sistemiškai ir pastebimai integruoti lyčių lygybės aspektą;

11.  ragina Komisiją toliau siekti pažangos, kad ES galėtų prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK), atsižvelgiant į Teisingumo Teismo nuomonę šiuo klausimu ir pašalinant likusias teisines kliūtis; primygtinai ragina Komisiją skubiai ieškoti dviejų problemiškiausių aspektų, susijusių su bendra užsienio ir saugumo politika (BŽŪP), t. y. tarpusavio pasitikėjimo ir teisminės peržiūros klausimų, sprendimo;

12.  ragina Komisiją užtikrinti, kad duomenų apsaugos dokumentų rinkinys įsigaliotų laiku ir tinkamai, ir teikti paramą, kad būtų sėkmingai užbaigtas su E. privatumo reglamento priėmimu susijęs teisėkūros procesas; be to, primygtinai ragina saugoti elektroninių ryšių konfidencialumą šiuo tikslu skatinant naudoti ištisinį šifravimą ir ES teisės aktu panaikinant bet kokią valstybių narių nustatytą pareigą įmonėms, teikiančioms viešųjų ryšių tinklų arba viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas, kai dėl tokios pareigos būtų sumažintas jų tinklų ir paslaugų saugumas;

NAUJOS MIGRACIJOS POLITIKOS LINK

13.  ragina pakeisti ES teisėtos migracijos priemones bendru horizontalaus pobūdžio reglamentu, kad būtų sukurta tikra ES teisėtos migracijos politika;

14.  ragina parengti atskirą Europos humanitarinių vizų reglamentą;

15.  ragina peržiūrėti palengvinimo direktyvą siekiant paaiškinti skirtumą tarp neteisėto migrantų įvežimo ir paprastų piliečių, padedančių žmonėms, kuriems reikalinga pagalba, veiksmų;

16.  ragina pateikti įgyvendinimo ir stebėsenos ataskaitas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų veikimo;

DEMOKRATINIŲ POKYČIŲ SĄJUNGA

17.  prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių pakto, kuris būtų priimamas tarpinstitucinio susitarimo forma, atsižvelgiant į Parlamento savo iniciatyva parengtame teisėkūros pranešime pateiktą rekomendaciją;

18.  pakartoja savo raginimą įsteigti demokratijos fondą kaip dotacijų teikimo organizaciją, kuri remtų vietinius veikėjus, kurie remtų demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines teises Sąjungoje;

19.  atkreipia dėmesį į trečiųjų valstybių ir nevalstybinių veikėjų didėjančias pastangas hibridinėmis priemonėmis, įskaitant dezinformavimą, pakenkti ES vidaus demokratinių institucijų teisėtumui, todėl primygtinai ragina Komisiją stiprinti savo atsparumą hibridinėms grėsmėms ir gerinti savo pajėgumą įgyvendinti strateginę komunikaciją ES viduje ir užsienyje, ir gerinti savo gebėjimą adekvačiai ir sistemingai kovoti su neteisingomis naujienomis ir dezinformacija;

NAUJAS DARBO VIETŲ KŪRIMO, EKONOMIKOS AUGIMO IR INVESTICIJŲ POSTŪMIS

DFP peržiūra, biudžetas ir užimtumas

20.  primena, kad pagal DFP reglamento 25 straipsnį Komisija pasiūlymą dėl naujos daugiametės finansinės programos privalo pateikti iki 2018 m. sausio 1 d.; tikisi, kad šis pasiūlymas padės įgyvendinti tokius prioritetus, kaip išsami nuosavų išteklių sistemos reforma, atsižvelgiant tiek į pajamas, tiek į išlaidas, daugiau dėmesio skirti biudžeto bendrumui, kad būtų užtikrinta visų išlaidų parlamentinė kontrolė, nustatyti didesnį biudžeto lankstumą, įskaitant naują apskaitomą specialią priemonę ir didesnes DFP lubas, patikslinti DFP trukmę, kad ji derėtų su Parlamento ir Komisijos politiniais ciklais bei sprendimų priėmimo proceso metodais, kad būtų užtikrintas būtinų finansinių išteklių prieinamumas;

21.  pabrėžia poreikį imtis išsamios nuosavų išteklių sistemos reformos, kuri būtų pagrįsta paprastumo, sąžiningumo, skaidrumo ir atskaitomybės principais; šiuo atžvilgiu tvirtai pritaria aukšto lygio darbo grupės nuosavų išteklių klausimais galutinei ataskaitai; ragina Komisiją iki 2017 m. pabaigos pateikti plataus užmojo teisėkūros dokumentų dėl nuosavų išteklių po 2020 m. rinkinį, kuriuo būtų siekiama užtikrinti, kad ES biudžetas būtų orientuotas į didžiausią pridėtinę vertę Europai sukuriančias sritis, ir kad būtų atsisakyta visų formų nuolaidų taip panaikinant juste retour požiūrį; tikisi, kad visi nauji ištekliai turėtų padėti sumažinti valstybių narių BNP pagrįstus įnašus;

22.  ragina Komisiją išlaikyti tokį sanglaudos politikos fondų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų asignavimų lygmenį, koks nustatytas 2013 m. DFP; atsižvelgdama į tai, mano, kad, atliekant techninius koregavimus, turėtų būti vengiama mažinti sanglaudos politikai skiriamą finansavimą, turint omenyje jos svarbą kuriant ekonomikos augimą ir darbo vietas, skatinant sanglaudą ES ir ypač remiant MVĮ, naujoves ir mokslinius tyrimus, taip pat mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką ir miestų politiką;

23.  ragina Komisiją koordinuoti ES miestų darbotvarkės įgyvendinimą ir taip pasirūpinti, kad ES lygmeniu būtų vykdoma nuosekli ir integruota politika, kurios reikia miestams, be to, užtikrinti sąsają su Geresnio reglamentavimo darbotvarke; ragina Komisiją stiprinti vidaus koordinavimą su miestais susijusiais klausimais, pvz., išplėsti poveikio vertinimų priemonės taikymą, kad miestų aspektas būtų įtraukiamas sistemingiau;

24.  mano, kad Jaunimo užimtumo iniciatyva yra esminė priemonė kovojant su jaunimo nedarbu, kurio rodikliai ES vis dar tebėra nepriimtini; ragina Komisiją užtikrinti tinkamą kovos su jaunimo nedarbu finansavimą ir tęsti Jaunimo užimtumo iniciatyvą iki dabartinės DFP pabaigos kartu gerinant jos veikimą ir įgyvendinimą ir atsižvelgiant į vėliausias Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl jaunimo užimtumo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos naudojimo (Nr. 5/2017) išvadas; be to, ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, kad būtų palengvintos vyresnių nei 50 metų amžiaus žmonių įsidarbinimo galimybės;

25.  primygtinai ragina Komisiją parengti visus reikiamus ir tinkamus mechanizmus, kad būtų užtikrintas didesnis jaunų žmonių judumas, įskaitant pameistrystę, tokiu būdu siekiant spręsti įgūdžių neatitikties problemą darbo rinkoje ir sudaryti geresnes sąlygas pasinaudoti įsidarbinimo galimybėmis;

26.  ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, susijusių su Naujų įgūdžių darbotvarke, pvz., kurti Europos lygmens reikalingų įgūdžių numatymo priemonę, kurią naudojant būtų įmanoma įvertinti ateityje reikalingus įgūdžius ir geriau juos pritaikyti prie darbo rinkoje prieinamų darbo vietų, įskaitant mėlynojo augimo darbotvarkę; primena, kad, įgyvendinant valstybių narių pagal Naujų įgūdžių darbotvarkę parengtas nacionalines skaitmeninių įgūdžių darbotvarkes, svarbu teikti pakankamą finansavimą švietimo įstaigoms, siekiant užtikrinti visapusišką skaitmeninių įgūdžių tobulinimą, kurių asmenims ir įmonėms reikia vis labiau skaitmeninamos ekonomikos sąlygomis; ragina Komisiją išsiaiškinti ir įvertinti skaitmeninių įgūdžių trūkumui pašalinti būtiną finansavimą ir investicijas;

27.  ragina Komisiją pateikti Žaliąją knygą dėl nelygybės ir dėl to, kaip ji varžo ekonomikos atsigavimą; ragina ją pirmiausia išanalizuoti ir įvertinti šį klausimą ir pasiūlyti politinius sprendimo būdus bei nedelsiant imtis skubių veiksmų siekiant sustabdyti šią tendenciją, kad būtų sumažinta nelygybė ir skurdas ir padidinta socialinė sanglauda;

28.  ragina Komisiją peržiūrėti Vienodo požiūrio direktyvą ir, atsižvelgiant į 2014 m. Komisijos rekomendaciją dėl mokėjimų skaidrumo, kuria siekiama panaikinti nuolat lytims mokamą nevienodą darbo užmokestį, pradėti teisėkūros procedūrą dėl direktyvos priėmimo;

Programa „Horizontas 2020“

29.  pripažįsta didelę programos „Horizontas 2020“, kuri yra mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindų programa, pridėtinę vertę Europai; ragina Komisiją veikti pagal laikotarpio vidurio vertinimą ir atsižvelgti į Parlamento rezoliuciją; primygtinai ragina Komisiją toliau dirbti supaprastinimo srityje kartu sumažinant kliūtis dalyvavimui ir užtikrinant didžiausią trumpalaikę ir ilgalaikę visų programos dalių socialinę ir ekonominę grąžą bei dirbti siekiant parengti plataus užmojo pasiūlymą dėl kitos pagrindų programos; pažymi, kad, siekiant panaikinti ES atsiradusį atotrūkį inovacijų srityje, reikia užtikrinti sinergiją su ESI fondais;

Veiksmingesnė daugiarūšio transporto politika

30.  ragina Komisiją įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 551/2004, kuriuo sukuriamas Europos viršutinis skrydžių informacijos regionas (EVIR), 3 straipsnį ir, remiantis kitais esamais indeksais ir Eurokontrolės bei Oro uostų pajėgumų observatorijos nuveiktu tiriamuoju darbu, sukurti ryšių indeksą;

31.  ragina Komisiją pateikti rekomendacijas dėl tvarkaraščio ir priemonių siekiant užtikrinti Europos požiūrio formavimą į krovininio geležinkelio transporto keliamą triukšmą; primygtinai ragina Komisiją toliau remti naujoviškų technologijų, kurios yra orientuotos į didesnio krovinių kiekio perkėlimą iš kelių transporto į geležinkelių transportą („Shift2Rail“), kūrimą;

32.  primygtinai ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo siekiama suderinti skirtingus nacionalinės teisės aktus, siekiant paskatinti Europos vidaus kelių transporto rinkos kūrimą; ragina Komisiją tais atvejais, kai tai yra teisėta, imtis būtinų priemonių dėl nacionalinių įstatymų, kuriais iškraipoma Europos bendroji rinka;

33.  ragina Komisiją pateikti integruotą ir suderintą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl susietųjų ir automatizuotų transporto priemonių diegimo, šiuo tikslu leidžiant naudotis tarpvalstybine bandymų infrastruktūra, parengiant proporcingus Europos teisės aktus dėl atsakomybės, privatumo ir duomenų apsaugos ir remiant viešąsias ir privačiąsias iniciatyvas;

34.  ragina imtis konkrečių jūrų priemonių siekiant sumažinti laivuose sukauptų atliekų ir krovinių likučių išmetimą į jūrą ir pagerinti uostuose esančios laivų atliekų priėmimo infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą; primygtinai ragina Komisiją remti naujoviškų technologijų, orientuotų į autonominę laivybą, kūrimą;

35.  ragina Komisiją greitai pateikti daugiarūšio transporto dokumentų rinkinį, kad būtų užtikrintas integruotas požiūris į transporto politiką, ir įtraukti į šį rinkinį nuostatas dėl keleivių teisių ir integruoto keleivių ir krovinių judėjimo „nuo durų iki durų“; prašo Komisijos daugiau dėmesio skirti daugiarūšio transporto sektoriaus skaitmeninei transformacijai (e. dokumentai) ir ją remti taip pat pradėti kurti daugiarūšę infrastruktūrą ir paslaugas TEN-T tinkluose;

GLAUDESNĖ IR TEISINGESNĖ EKONOMINĖ IR PINIGŲ SĄJUNGA

36.  palankiai vertina Komisijos iniciatyvą stiprinti bendradarbiavimą su Parlamentu konkurencijos srityje; ragina Komisiją ir toliau laikytis tokios praktikos ir ją stiprinti, ir apsvarstyti galimybę taikyti įprastą teisėkūros procedūrą konkurencijos politikos srityje, visų pirma kalbant apie pagrindinius principus ir privalomas gaires;

37.  ragina Komisiją labai skubiai pateikti konkrečių pasiūlymų mažmeninių finansinių paslaugų srityje, turint omenyje tai, kad Europos Sąjungoje teikiamos mažmeninės finansinės paslaugos turėtų tenkinti piliečių interesus ir jas teikiant turėtų būti užtikrinami geresni gaminiai ir didesnis pasirinkimas rinkoje;

38.  ragina Komisiją įgyvendinant Europos semestrą imtis veiksmingų priemonių, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, jog valstybės narės įgyvendintų konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ir struktūrines reformas, kad būtų modernizuojama jų ekonomika, didinamas konkurencingumas ir kovojama su nelygybe ir disbalansu;

39.  primygtinai ragina Komisiją pagreitinti darbą, kad būtų sukurta kapitalo rinkų sąjunga, kuri padėtų išlaisvinti ES investicijų potencialą ir skatinti augimą bei kurti darbo vietas; ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl ES verslo aplinkos gerinimo, siekiant pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų;

40.  ragina Komisiją vadovaujantis Parlamento 2016 m. balandžio 12 d. rezoliucija dėl ES vaidmens tarptautinių finansų, pinigų ir reguliavimo institucijų ir įstaigų(1) veikloje racionalizuoti ir kodifikuoti nuostatas dėl atstovavimo Europos Sąjungai daugiašalėse organizacijose ir organuose siekiant užtikrinti, kad Sąjungai dalyvaujant šių organų veikloje būtų labiau laikomasi skaidrumo, vientisumo ir atskaitomybės principų, didinama ES įtaka ir skatinama taikyti vykdant demokratinį procesą priimtus jos teisės aktus;

41.  ragina Komisiją skatinti augumą suformuojant trimis aspektais pagrįstą požiūrį, kuriuo siekiama sustiprinti investicijas ir finansuoti inovacijas, įskaitant Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) ir kapitalo rinkų sąjungą, atlikti struktūrines reformas, kad būtų modernizuota ekonomika ir nustatytas bendras politikos derinys;

SUJUNGTA BENDROJI SKAITMENINĖ RINKA

42.  nerimauja dėl vėlavimų, susijusių su tam tikrais bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje numatytais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų; mano, kad ES institucijos neturėtų apleisti strategijos įgyvendinimo ir dėti visas pastangas, kad pateiktų ir priimtų visus susijusius pasiūlymus; per savo laikotarpio vidurio peržiūrą prašo trijų institucijų aukščiausiu lygmeniu įsipareigoti teisėkūros procese skirti šiems pasiūlymams prioritetą, kad piliečiai ir įmonės galėtų pasinaudoti jų rezultatais;

43.  palankiai vertina pastangas rengti ir modernizuoti ES teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės, visų pirma autorių teisių srityje, siekiant pritaikyti šiuos teisės aktus prie skaitmeninio amžiaus aktualijų, palengvinti tarpvalstybinę prieigą prie kūrybinio turinio ir užtikrinti teisinį tikrumą, kartu apsaugant autorių ir atlikėjų teises; ragina Komisiją bet kokią teisėkūros iniciatyvą, kuria siekiama modernizuoti autorių teises, grįsti nepriklausomais poveikio augumui ir darbo vietoms įrodymais, visų pirma susijusiais su šiame sektoriuje veikiančiomis MVĮ, prieiga prie žinių ir kultūros, tarpininkų atsakomybe, atviru internetu, pagrindinėmis teisėmis ir potencialiomis išlaidomis ir nauda kūrybos ir kultūros sektoriams; mano, kad autorių teisės turėtų išsaugoti savo pagrindinę funkciją, t. y. sudaryti sąlygas kūrėjams gauti atlyginimą už savo pastangas, kai kiti subjektai naudojasi jų kūriniu, kartu suderinant mokslinių tyrimų, švietimo, kultūros paveldo išsaugojimo ir naudotojų sukurto turinio srityse taikomas išimtis ir apribojimus; pabrėžia, kad siūlant modernizuoti reformos pasiūlymus neturėtų būti daromas neigiamas poveikis svarbiam tradicinių metodų indėliui puoselėjant regioninę ir Europos kultūrą;

44.  pakartoja savo raginimą teikti pasiūlymus siekiant vystyti kultūros ir kūrybos sektorių, kaip darbo vietų ir augimo šaltinio, potencialą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių vykdymą ir atnaujinimą, ir primygtinai ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų pagal savo kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais veiksmų planą, įskaitant Intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyvos, kuri atsilieka nuo skaitmeninio amžiaus pažangos ir nėra tinkama kovoti su pažeidimais internete, peržiūrą; taip pat ragina imtis tolesnių veiksmų, susijusių su Žaliąja knyga dėl lėšų grąžinimo ir su juo susijusių schemų, atsižvelgiant į galimybę nustatyti ES masto teisę susigrąžinti pinigus, sumokėtus nežinant, kad perkama prekė suklastota; ragina Komisiją toliau stiprinti ES intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro įgaliojimus ir teigiamai vertina tai, kad Komisija sudarė intelektinės nuosavybės teisių gynimo ekspertų grupę;

45.  ragina Komisiją užtikrinti, kad internetas būtų išsaugotas kaip atvira, neutrali, apsaugota ir įtrauki bendravimo, gamybos, dalyvavimo ir kūrybos platforma, taip pat kaip kultūrų įvairovės užtikrinimo ir naujovių diegimo priemonė; primena, kad tuo suinteresuoti visi ES piliečiai ir vartotojai ir kad taip bus prisidedama prie sėkmingos Europos įmonių veiklos pasauliniu mastu; pabrėžia, kad būtina užtikrinti griežtą tinklo neutralumo principo taikymą, kaip patvirtinta žemyno ryšių infrastruktūros dokumentų rinkinyje;

46.  primygtinai ragina Komisiją, siekiant užkirsti kelią bendrosios skaitmeninės rinkos fragmentacijai, parengti pranešimo ir pašalinimo direktyvą, kurioje būtų suderinamos interneto platformoms ir jų naudotojams taikomos su turinio pašalinimu susijusios procedūros ir apsaugos priemonės ir taip užtikrinamas didesnis teisinis aiškumas; pabrėžia, kad ES reikalinga veiksminga tinkamais procesais pagrįsta struktūra, kuri padėtų apsaugoti piliečius nuo savavališko turinio pašalinimo;

47.  ragina Komisiją toliau stengtis užtikrinti spartų ES e. vyriausybės veiksmų plano įgyvendinimą ir prašo Komisijos pateikti ataskaitą po to, kai 2017 m. bus pradėtas vienkartinis pagrindinis didelės apimties bandomasis įmonėms ir piliečiams skirto projekto įgyvendinimas (TOOP);

GILESNĖ IR TEISINGESNĖ VIDAUS RINKA, TURINTI TVIRTESNĘ PRAMONINĘ BAZĘ

Bendroji rinka

48.  apgailestauja, kad Komisija iki šiol neįsiklausė į pakartotinį raginimą sukurti tvirtą Europos semestro bendrosios rinkos ramstį, kuris turėtų socialinių aspektų ir apimtų sistemą, pagal kurią būtų nuolat stebimos ir nustatomos konkrečiose šalyse esančios bendrosios rinkos kliūtys, kurių poveikis, dažnumas ir apimtis valstybėse narėse dažnai laikomi didesniais;

49.  todėl pakartoja savo prašymą Komisijai priimti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kuriose daugiausia dėmesio būtų skirta bendrosios rinkos kliūčių pašalinimui; ragina išsamiai įvertinti bendrosios rinkos integraciją ir vidaus konkurencingumą; tvirtina, kad bendrosios rinkos integracijos padėties vertinimas turėtų tapti ekonomikos valdymo sistemos dalimi;

50.  prašo Komisijos savo darbe daugiau dėmesio skirti bendrosios rinkos strategijos įgyvendinimui, ypač pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su bendrais skaitmeniniais vartais, dėl kurių pasiūlymas turėtų būti pateiktas nedelsiant, ir bendra rinkos informavimo priemone; šiomis aplinkybėmis primena, kad Parlamentas savo rezoliucijoje dėl strategijos pabrėžė, kad dėl valstybėse narėse galiojančių skirtingų ženklinimo ar kokybės reikalavimų atsiranda nereikalingos kliūtys prekių tiekėjų veiklai ir vartotojų apsaugai, todėl ragina įvertinti, kurios etiketės yra esminės ir kurios ne, kad būtų užtikrintas vartotojų informavimas, ir apgailestauja, kad Komisija šiuo klausimu nesiėmė jokių veiksmų;

51.  ragina Komisiją padedant Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI) ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms nuo 2017 m. birželio 15 d. atidžiai stebėti draudimo taikyti mažmeninius tarptinklinio ryšio antkainius poveikį, visų pirma atsižvelgiant į tai, ar teisingai įgyvendinamos ir užtikrinamos direktyvoje nustatytos išimties schemos, duomenų vartojimo modelių raidą ir prieinamus mažmeninius tarifų planus; primygtinai ragina atsižvelgti į būtinybę įvertinti teisingą savanoriško sąžiningo naudojimo politikos įgyvendinimo poveikį;

52.  primygtinai ragina Komisija skubiai priimti pasiūlymą dėl peržiūrėto Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl deaktyvavimo standartų ir būdų siekiant užtikrinti, kad deaktyvuotų šaunamųjų ginklų eksploatacija būtų negrįžtamai panaikinta; primena Komisijai, kad šio naujo pasiūlymo priėmimas Komisijoje buvo viena iš Europos Parlamento iškeltų sąlygų priimant Šaunamųjų ginklų direktyvą, todėl prašo Komisijos nedelsiant priimti pasiūlymą, kad būtų pašalintos saugumo spragos ir sustiprinti ES galiojantys deaktyvavimo režimai;

53.  primena Komisijai, kad Direktyvos dėl tinklo ir informacijos saugumo priėmimas buvo pirmas reikalingas žingsnis, kuris vis dėlto negali būti laikomas pakankamu vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu; prašo Komisijos užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi direktyvos nuostatų ir kuo greičiau parengtų direktyvos peržiūrėjimo pagrindą, kad būtų pasiektas aukštesnis operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo tarp valstybių narių pagrindas;

Vartotojų teisės

54.  mano, kad nuolatinis Vartotojų teisių direktyvos vertinimas yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai ir kad išsipildytų numatytos pasekmės, kaip aprašyta prie pasiūlymo dėl direktyvos pridėtame pradiniame poveikio vertinime;

55.  pabrėžia poreikį laiku baigti vartotojų teisės REFIT tinkamumo patikrą, kad jos rezultatus dar būtų galima panaudoti šiuo teisėkūros įgaliojimų laikotarpiu ir kad šios patikros metu būtų atsižvelgiama į Vartotojų teisių direktyvos vertinimo rezultatus;

56.  nerimauja dėl pareiškimų, kad bendrojoje rinkoje tuo pačiu prekių ženklu paženklintų, taip pat supakuotų ir kitais rinkodaros tekstais pažymėtų parduodamų maisto ir ne maisto produktų kokybinės charakteristikos valstybėse narėse gali būti skirtingos; prašo Komisijos atidžiau išnagrinėti šį klausimą;

ATSPARI ENERGETIKOS SĄJUNGA IR PERSPEKTYVI KLIMATO KAITOS POLITIKA

57.  ragina Komisiją po to, kai bus priimti įvairūs teisėkūros pasiūlymai ir komunikatai dėl energetikos sąjungos, energijos vartojimo efektyvumo, rinkos modelio, atsinaujinančiosios energijos ir kitų su energetika susijusių klausimų, skirti dėmesį užtikrinimui, kad valstybės narės šiuos aktus visiškai įgyvendintų; mano, kad tais atvejais, kai nėra aiškiai įvykdytos teisinės pareigos, Komisija turėtų pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, nes tikslas yra sukurti tikrą energetikos sąjungą;

58.  primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau užbaigti jau pavėluotą teisės aktų dėl automobilių, furgonų ir sunkiųjų krovininių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio peržiūrą ir pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su 2025 m. tiksliniu vidurkiu, kuris atitiktų 2013 m. teisėkūros institucijų sudaryto susitarimo įsipareigojimus;

59.  ragina Komisiją užtikrinti, kad ES toliau atliktų pagrindinį vaidmenį įgyvendinant Paryžiaus susitarimą ir užtikrinant jo nuostatų vykdymą; prašo Komisijos pasiūlyti Sąjungos masto priemones, kurios papildytų ES įsipareigojimą 40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ES, atsižvelgiant į pagalbinį dialogą, kuris pagal susitarimą bus pradėtas 2018 m.; primygtinai ragina Komisiją parengti su Paryžiaus susitarime nustatytais tikslais suderintą strategiją, pagal kurią iki šimtmečio vidurio būtų panaikinta priklausomybė nuo iškastinio kuro, įskaitant tarpinius etapus, per kuriuos būtų galima užtikrinti, kad būtų ekonomiškai efektyviai įgyvendinti ES siekiai klimato klausimais; taip pat ragina Komisiją įvertinti, kiek dabartinė įvairių sričių ES politika atitinka Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus, įskaitant ES biudžetą ir laipsnišką iškastiniam kurui skiriamų subsidijų panaikinimą bei vandenynų valdymą, visų pirma atsižvelgiant į vandenynų svarbą mūsų klimatui; ragina Komisiją sukurti priemones, kuriomis būtų remiamas sklandus perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, siekiant sumažinti sisteminę ekonominę riziką, susijusią su daug dioksido išmetančių sektorių finansiniu turtu; tikisi, kad Komisija integruos tvarumą į ekonominės politikos pagrindą ir taip užtikrins, kad darbo programoje atsispindėtų darnaus vystymosi tikslai, ir dar kartą atkreipia dėmesį į visapusiškos septintosios 2014–2020 m. aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimą;

60.  primygtinai ragina Komisiją nedelsiant pateikti žiedinės ekonomikos veiksmų plane nurodytas iniciatyvas, įskaitant produkto politikos ir maisto atliekų srities iniciatyvas, ir ES semestro metu stebėti pažangą žiedinės ekonomikos srityje;

61.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl aplinkosauginių tikrinimų, kuriuose būtų visapusiškai paisoma subsidiarumo ir proporcingumo principų, kad būtų pradėti įgyvendinti ir vykdomi su aplinka susiję įstatymai ir standartai;

Žemės ūkio ir žuvininkystės politika

62.  pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį tvaraus žemės ūkio, žuvininkystės ir miškininkystės sektoriai atlieka užtikrinant aprūpinimo maistu saugumą ES, kuriant darbo vietas ir gerinant aplinkos standartus, lygiai taip pat pabrėžia Europos žemės ūkio potencialų indėlį prisidedant prie klimato kaitos, su kuria kovojama pasitelkiant inovacijų ir prisitaikymo prie klimato kaitos politiką, kuri padeda stiprinti anglies dioksido sekvestracijos potencialą Europos žemės ūkyje;

63.  ragina Komisiją supaprastinti BŽŪP įgyvendinimą ir sumažinti biurokratizmą siekiant padidinti jos veiksmingumą, palengvinti žemės ūkio verslininkams tenkančią administracinę naštą ir sudaryti sąlygas inovacijoms, kurios yra būtinos siekiant turėti perspektyvų ir konkurencingą Europos žemės ūkio sektorių; prašo Komisijos užtikrinti, kad į būsimą pasiūlymą dėl BŽŪP reformos būtų įtrauktas geresnio reglamentavimo principas, kuris turėtų suteikti daugiau laisvės ir finansinių paskatų kuriant žemės ūkio sektoriaus inovacijas, kuriomis siekiama užtikrinti ilgalaikį aprūpinimo maistu saugumą ES, sumažinti žemės ūkio poveikį biologinei įvairovei ir didinti jos atsparumą klimatui;

64.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, siekiant skubiai spręsti nuolatinio gamtinio kapitalo praradimą Europoje ir peržiūrėti galiojančią politiką, visų pirma BŽŪP, kad būtų pasiekti ES biologinės įvairovės strategijos tikslai;

65.  pabrėžia, kad skubiai būtina ir svarbu imtis veiksmų kovojant su nuolat augančia padidėjusio antimikrobinio atsparumo grėsme, nes tai gali turėti didžiulį poveikį piliečių sveikatai ir našumui ir valstybių narių sveikatai skirtam biudžetui; todėl ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl ES veiksmų plano, kuriame būtų nustatyta, kaip Sąjungoje įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) visuotinį veiksmų planą dėl antimikrobinio atsparumo; taip pat ragina Komisiją stiprinti pagal dabartinį kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms planą veiksmų planą jau taikomas priemones ir užtikrinti, kad visos susijusios šalys šias priemones įgyvendintų nuosekliai;

66.  dar kartą pabrėžia, kad, siekiant laiku ir tinkamai įgyvendinti 2013 m. patvirtintą bendrą žuvininkystės politiką, Komisija privalo ir toliau teikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad būtų priimti atnaujinti daugiamečiai žuvų išteklių valdymo planai;

67.  pabrėžia griežtos kontrolės sistemos, nustatytos Kontrolės reglamente (2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009), svarbą, nes nustatytas modernizuotas ES žuvininkystės kontrolės metodas, atitinkantis kovos su neteisėta žvejyba srityje priimtas priemones; ragina Komisiją imtis visapusiškų tolesnių veiksmų ir, jei reikia, pasiūlyti persvarstyti priemones siekiant pašalinti trūkumus ir užtikrinti tinkamą įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą;

68.  mano, kad neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba yra jūroje vykdomo organizuoto nusikalstamumo forma, sukelianti pragaištingus pasaulinius aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius padarinius, todėl ragina Komisiją imtis visų būtinų veiksmų prieš nebendradarbiaujančias šalis ir visas organizacijas, prisidedančias prie NNN žvejybos;

PREKYBA

69.  pabrėžia, kad pritaria plataus užmojo ir vertybėmis grindžiamai prekybos darbotvarkei, kuri padės sustiprinti pasaulinę taisyklėmis grindžiamą sistemą, sukurti darbo vietų ir prisidėti prie ekonomikos augimo Europoje; šiuo atžvilgiu teigiamai vertina Komisijos pastangas baigti derybas su Japonija ir tęsti kitas vykstančias derybas, pvz., su Meksika ir Pietų Amerikos šalimis, taip pat siekti pradėti naujas derybas, pvz., su Australija ir Naująja Zelandija, ir pabandyti atnaujinti kitas derybas, pvz., su Indija;

70.  ragina Komisiją atnaujinti PPO diskusijas po Nairobio konferencijos, nes, nors ir iškyla sunkumų, daugiašalės prekybos derybos turėtų likti ES prioritetas; mano, kad taip pat būtų vertinga išnagrinėti naujas sritis ir klausimus, susijusius su PPO veikla, pvz., skaitmenine prekyba, ir teigiamai vertina tarptautines iniciatyvas dėl investicijų apsaugos, kurių ėmėsi Komisija;

71.  pabrėžia, kad nepaprastai svarbu kuo greičiau modernizuoti ir sustiprinti Sąjungos prekybos apsaugos priemones;

SVARBESNIS VAIDMUO PASAULIO ARENOJE

72.  ragina Komisiją toliau daryti pažangą kuriant Europos gynybos fondą, iš kurio būti teikiamas pakankamas finansavimas tiek moksliniams tyrimams, susijusiems su gynybos technologijomis, tiek valstybių narių perkamam bendram turtui; ragina Komisiją pradėti vykdyti dvi direktyvas, kuriomis formuojama bendroji rinka, ir parengti iniciatyvą dėl bendrų įrangai ir turtui taikomų pramonės standartų kūrimo;

73.  primygtinai ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti didėjančiai įtampai Vakarų Balkanų šalyse ir ieškoti būdų kaip padidinti ES dalyvavimą siekiant susitaikinimo ir reformų visose susijusiose šalyse;

74.  palankiai vertina tai, kad Komisija skiria dėmesį rytų ir pietų kaimynystės politikai, tačiau pabrėžia, kad šiai politikai turi būti suteiktas politiškesnis turinys būtent apjungus didesnę finansinę pagalbą, didesnę paramą demokratijai, patekimą į rinką ir geresnį judumą; pabrėžia, kad šioje politikoje reikia aiškiai nustatyti veiksmų kryptis, kad būtų galima geriau spręsti iššūkius, su kuriais susiduria kaimyninės šalys;

75.  ragina Komisiją pirmenybę teikti skaitmeninimui, kaip neatskiriamai ES užsienio politikos priemonių daliai, ir pasinaudoti ja kaip galimybe, pvz., imtis vadovaujamo vaidmens interneto valdymo, žmogaus teisių internete, valstybės normų galiojimo kibernetinėje erdvėje, kibernetinio saugumo ir interneto laisvės, prieigos ir plėtros, skaitmeninio raštingumo ir tinklo neutralumo srityse;

76.  pabrėžia, kad pagrindinis visų sričių ES politikos bendras vardiklis turi būti žmogaus teisių, tarptautinės teisės ir pagrindinių laisvių puoselėjimas ir paisymas; ragina Komisiją neužmiršti, kad įgyvendinant kovos su terorizmu priemones svarbu saugoti žmogaus teises; primygtinai ragina Komisiją ir toliau aktyviai daryti spaudimą, kad žmogaus teisės būtų veiksmingai įgyvendinamos taikant visus susitarimus, ypač prekybos, politinio dialogo ir bendradarbiavimo ir asociacijos susitarimus, kuriuos pasirašė ES, visų pirma vadinamąją nuostatą dėl demokratijos ir Kotonu susitarimo 8 straipsnį; ragina Komisiją aiškiai stebėti žmogaus teisių padėtį šalyse, su kuriomis ES yra sudariusi susitarimus;

77.  ragina Komisiją toliau dirbti siekiant padėti užtikrinti atsakomybę už karo nusikaltimus, žmogaus teisių pažeidimus ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, įskaitant patvirtintus cheminio ginklo naudojimo atvejus; išreiškia savo nuolatinį didelį susirūpinimą dėl sąmoningų apribojimų, su kuriais susiduriama teikiant humanitarinę pagalbą, ir pakartoja savo raginimą Komisijai išnaudoti visas savo pastangas siekiant padėti užtikrinti JT ir kitoms humanitarinėms organizacijoms galimybę visiškai netrukdomoms teikti tvarią humanitarinę pagalbą visoje šalių, kuriose tokia pagalba reikalinga, teritorijoje;

78.  ragina Komisiją pateikti peržiūrėtą Europos konsensuso įgyvendinimo planą;

79.  primygtinai ragina Komisiją parodyti savo užmojus savo atnaujintoje ES pasaulinėje strategijoje ir geriau pristatyti ES greitai besikeičiančiame pasaulyje vykdant institucinius ir politinius pokyčius, susijusius su veiksmingu 2030 m. darbotvarkės įgyvendinimu; ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl bendros darnaus vystymosi strategijos, apimančios visas atitinkamas vidaus ir išorės politikos sritis, įskaitant JT procesus, išsamų tvarkaraštį iki 2030 m., konkretų įgyvendinimo planą ir konkrečią visapusišką Parlamento dalyvavimą užtikrinančią procedūrą, ir pateikti informaciją dėl 2030 m. darbotvarkės įgyvendinimo, stebėsenos, tolesnių veiksmų ir įtraukimo į ES vidaus ir išorės politiką;

80.  pabrėžia savo paramą plataus užmojo išorės investicijų planui (IIP); mano, kad būsimo Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF), taip pat ES Afrikos patikos fondo įgyvendinimas bus labai svarbus vertinant dabartinių pastangų veiksmingumą; ragina Komisiją suteikti stiprų ir veiksmingą akstiną ES išorės politikai; pabrėžia, kad ES turėtų būti pagrindinė veikėja, veiksmingai reaguojanti į iššūkius, su kuriais Europa susiduria, kad iki 2030 m. būtų pasiekti DVT ir panaikintos pagrindinės neteisėtos ir priverstinės migracijos priežastys;

81.  primena apie poreikį peržiūrėti Humanitarinės pagalbos reglamentą (1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96), siekiant veiksmingesnės ES humanitarinės pagalbos ir atitikties tarptautinei humanitarinei teisei, visų pirma atsižvelgiant į skubų poreikį imtis išsamių veiksmų kovojant su badu, taip pat užtikrinti darnią ateitį milijonams nuo konfliktų arba gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių nukentėjusių žmonių;

82.  ragina Komisiją padidinti savo pastangas siekiant apsaugoti moterų ir mergaičių lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises visame pasaulyje ir garantuoti, kad remiantis „visuotine nutildymo taisykle“ nebus ribojamos ES humanitarinės pagalbos lėšos ir ES finansuojamų užsienio šeimų planavimo organizacijų darbas;

83.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, susijusio su Konflikto zonų naudingųjų iškasenų reglamentą papildančiomis priemonėmis (2014/0059 (COD)), kurios atitiktų bendrą komunikatą (JOINT(2014) 8);

84.  atsižvelgdamas į pasaulinį aprangos pramonės pobūdį ir jos trūkumus, susijusius su darbuotojų sąlygų gerinimu, ragina Komisiją neapsiriboti savo tarnybų darbinio dokumento dėl pavyzdinių iniciatyvų aprangos sektoriuje pristatymu ir pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, susijusio su tinkamu įsipareigojimų vykdymu aprangos sektoriaus tiekimo grandinėje;

85.  ragina Komisiją padėti besivystančioms šalims kovoti su sukčiavimu ir mokesčių vengimu šiuo tikslu sukuriant išsamią ir privalomą sistemą;

86.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į būsimas derybas dėl laikotarpio po Kotonu susitarimo, nustatyti plataus užmojo požiūrį, kad būtų priimtas privalomas, prie naujų realijų pritaikytas, tvirtą politinį ir ekonominės plėtros aspektą turintis ir į suformuotą rinkos ekonomiką ir integracinį augimą orientuotas susitarimas;

*

*  *

87.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0108.

Teisinė informacija - Privatumo politika