Propunere de rezoluţie - B8-0435/2017Propunere de rezoluţie
B8-0435/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile Parlamentului European pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2018

30.6.2017 - (2017/2699(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

Sophia in ‘t Veld în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0434/2017

Procedură : 2017/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0435/2017

B8-0435/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2018

(2017/2699(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, în special anexa IV la acesta,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare,

–  având în vedere Declarația comună din 13 decembrie 2016 privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017,

–  având în vedere raportul de sinteză al Conferinței președinților de comisie, care oferă contribuții complementare la prezenta rezoluție din punctul de vedere al comisiilor parlamentare și pe care Comisia ar trebui să le ia în considerare în mod corespunzător când elaborează și adoptă programul său de lucru pentru 2018,

–  având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât rolul Comisiei este de a promova interesul general al Uniunii, de a lua inițiative adecvate în acest sens, de a fi angajată să aplice statul de drept, care se bazează pe valorile europene fundamentale și reprezintă un element fundamental pentru cetățenii europeni care conviețuiesc în pace, de a exercita funcții de coordonare, executive și de gestionare și de a iniția legislație,

B.  întrucât Comisia are datoria de a veghea la respectarea tratatelor și de a asigura punerea în aplicare a legislației UE; întrucât constată cu regret puternic că atât punerea în aplicare a politicilor UE, cât și asigurarea respectării legislației UE și a normelor sunt slabe, astfel cum se poate constata în domenii cum ar fi standardele de mediu, drepturile fundamentale și statul de drept, libera circulație a persoanelor și spațiul Schengen; întrucât Comisia ar trebui să se asigure că punerea în aplicare a politicilor și asigurarea respectării legislației reprezintă o prioritate absolută în perioada 2017-2018,

UN SPAȚIU DE JUSTIȚIE ȘI DE DREPTURI FUNDAMENTALE BAZAT PE ÎNCREDERE RECIPROCĂ

Justiție

1.  solicită din nou Comisiei să prezinte o propunere legislativă privind dreptul administrativ al UE, care va garanta o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă, și să ia în considerare în mod corespunzător propunerea Parlamentului pentru un regulament al UE în acest sens;

2.  invită Comisia să țină seama de preocupările legate de accesul la date și dreptul de proprietate asupra acestora în cadrul activității sale privind construirea unei economii europene a datelor, precum și de aspectele conexe legate de răspunderea furnizorilor intermediari de servicii și a altor platforme online pentru a asigura certitudinea juridică, a spori încrederea consumatorilor și a asigura respectarea deplină a drepturilor cetățenilor la viața privată și protecția datelor cu caracter personal în mediul digital;

Securitate

3.  invită Comisia să asigure o aplicare coordonată și eficientă a Agendei europene privind securitatea pentru perioada 2015-2020 și a priorităților sale stabilite în domeniile combaterii terorismului, criminalității organizate transfrontaliere și criminalității informatice, punând accentul pe rezultate efective în materie de securitate; solicită din nou ca, înainte de a se prezenta noi propuneri legislative în cadrul Agendei europene privind securitatea, să se realizeze o evaluare aprofundată axată pe eficacitatea operațională a instrumentelor corespunzătoare existente la nivelul UE și pe lacunele rămase în acest domeniu; regretă, în acest sens, absența sistematică și persistentă a evaluărilor de impact pentru mai multe propuneri prezentate ca parte a agendei;

4.  invită Comisia să depună eforturi pentru a adopta acte juridice de modificare sau de înlocuire a actelor Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală care au fost adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în special a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului și a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii, inclusiv a schimbului de informații cu privire la infracțiunile de terorism, propunând un instrument legislativ orizontal pentru a îmbunătăți schimbul de informații privind aplicarea legii și a spori cooperarea operațională între statele membre și cu agențiile UE, cu scopul de a asigura schimbul obligatoriu de informații în vederea combaterii infracțiunilor transnaționale grave;

5.  invită Comisia să prezinte, fără întârzieri nejustificate, o modificare a noului Regulament de instituire a Europol, pentru a dezvolta o capacitate europeană autentică de anchetă, a conferi agenției competența legală de a solicita inițierea unei anchete penale și a promova schimbul de informații și punerea în comun a acestora la nivelul UE;

6.  invită Comisia să mobilizeze expertiză și resurse tehnice și financiare pentru a asigura coordonarea la nivelul UE și schimbul de bune practici în lupta împotriva extremismului violent și a propagandei teroriste, a rețelelor radicale și a recrutării de către organizații teroriste prin mijloace offline și online, cu un accent deosebit pe strategiile de prevenire, de integrare și de reintegrare, cu o perspectivă clară de gen;

7.  îndeamnă Comisia să își îndeplinească datoria de gardian al tratatelor și să evalueze conformitatea cu legislația primară și secundară a măsurilor recent adoptate de către statele membre în domeniul luptei împotriva terorismului și al supravegherii, ținând seama de faptul că orice limitări ale drepturilor fundamentale ar trebui justificate corespunzător, ar trebui prevăzute de lege, ar trebui să respecte substanța drepturilor și libertăților recunoscute în Carta drepturilor fundamentale și ar trebui să fie supuse principiului proporționalității, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din cartă;

Drepturi fundamentale

8.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a depune toate eforturile pentru a debloca propunerea referitoare la o directivă transversală privind combaterea discriminării; invită Comisia să actualizeze Lista sa de acțiuni privind promovarea egalității pentru persoanele LGBTI pentru ca aceasta să ofere un răspuns european complet la problemele legate de drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI, sub forma unei foi de parcurs a UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen;

9.  solicită Comisiei să accelereze negocierile privind ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul, primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic privind prevenirea și combaterea la nivel internațional a violenței împotriva femeilor; solicită din nou Comisiei să includă o definiție a violenței pe criterii pe gen în conformitate cu dispozițiile din Directiva privind drepturile victimelor și să prezinte cât mai curând un act legislativ pentru prevenirea și combaterea acestui tip de violență;

10.  invită Comisia să pună în aplicare fără întârziere acțiunile evidențiate în angajamentul său strategic și să includă, în mod sistematic și vizibil, o perspectivă a egalității de gen în toate activitățile și politicile UE;

11.  încurajează Comisia să continue să înregistreze progrese în direcția aderării UE la Convenția europeană a drepturilor omului, ținând seama de avizul Curții de Justiție referitor la acest subiect și soluționând dificultățile juridice rămase; îndeamnă Comisia să caute urgent soluții pentru cele mai problematice două chestiuni legate de politica externă și de securitate comună (PESC), și anume încrederea reciprocă și controlul jurisdicțional;

12.  îndeamnă Comisia să asigure o intrare în vigoare la timp și conformă a pachetului privind protecția datelor și să sprijine încheierea cu succes a procesului legislativ de adoptare a Regulamentului privind viața privată și comunicațiile electronice; solicită, de asemenea, cu fermitate să fie protejată confidențialitatea comunicațiilor electronice prin promovarea utilizării criptării de la un capăt la altul și prin interzicerea prin dreptul Uniunii a oricăror obligații impuse de statele membre întreprinderilor care pun la dispoziție rețele de comunicații publice sau servicii de comunicații electronice disponibile în mod public, care ar avea ca rezultat scăderea nivelului de securitate a rețelelor și serviciilor lor;

CĂTRE O NOUĂ POLITICĂ ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI

13.  solicită înlocuirea instrumentelor UE privind migrația legală cu un singur regulament orizontal pentru a crea o veritabilă politică a UE în domeniul migrației legale;

14.  solicită un regulament autonom în materie de vize umanitare europene;

15.  solicită o revizuire a directivei care definește ajutorul la intrarea, la tranzitul sau la sejurul ilegal pentru a se clarifica distincția dintre activitățile de introducere ilegală a migranților și acțiunile cetățenilor obișnuiți care ajută persoanele aflate în dificultate;

16.  solicită rapoarte de punere în aplicare și de monitorizare referitoare la funcționarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european;

O UNIUNE A SCHIMBĂRILOR DEMOCRATICE

17.  invită Comisia să prezinte o propunere privind un pact pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale sub forma unui acord interinstituțional, în conformitate cu recomandările formulate de Parlament în raportul său din proprie inițiativă cu caracter legislativ;

18.  solicită din nou crearea unei fundații pentru democrație care să acorde granturi pentru susținerea actorilor locali care militează pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale în Uniune;

19.  subliniază eforturile sporite depuse de către state terțe și actori nestatali pentru a submina prin mijloace hibride, inclusiv prin intermediul dezinformării, legitimitatea instituțiilor democratice din interiorul UE, și îndeamnă Comisia să își consolideze reziliența la amenințările hibride și capacitatea sa de promovare a comunicării strategice, atât în interiorul, cât și în afara UE, precum și să își îmbunătățească capacitatea de a contracara în mod adecvat știrile false și dezinformarea în mod sistematic;

UN NOU IMPULS PENTRU CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ, CREȘTERE ȘI INVESTIȚII

Revizuirea CFM, bugetul și ocuparea forței de muncă

20.  reamintește că, în temeiul articolului 25 din Regulamentul privind CFM, Comisia trebuie să prezinte, în mod normal, o propunere pentru un nou cadru financiar multianual înainte de 1 ianuarie 2018; se așteaptă ca prezenta propunere să abordeze priorități precum o reformă cuprinzătoare a sistemului de resurse proprii, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli, acordarea unei importanțe mai mari unității bugetului pentru a garanta un control parlamentar deplin al tuturor cheltuielilor, mai multă flexibilitate bugetară, inclusiv un nou instrument special care să fie luat în calcul peste plafoanele CFM, ajustarea duratei CFM pentru a o alinia la ciclurile politice ale Parlamentului și ale Comisiei și modurile de desfășurare a procesului decizional care ar garanta disponibilitatea resurselor financiare necesare;

21.  subliniază necesitatea unei reforme aprofundate a sistemului său de resurse proprii, bazată pe principiile simplicității, echității, transparenței și răspunderii; salută călduros, în acest sens, raportul final al Grupului la nivel înalt privind resursele proprii; solicită Comisiei să prezinte, până la sfârșitul anului 2017, un pachet legislativ ambițios privind resursele proprii pentru perioada de după 2020, care să aibă drept scop garantarea faptului că bugetul UE se axează pe domeniile care aduc cea mai mare valoare adăugată europeană, eliminând în mod treptat toate formele de rabat și punând capăt abordării privind profitul echitabil („juste retour”); se așteaptă ca orice nouă resursă proprie să conducă la reducerea contribuțiilor din VNB ale statelor membre;

22.  invită Comisia să mențină alocarea fondurilor pentru politica de coeziune și a fondurilor structurale și de investiții europene la nivelul decis în CFM în 2013; consideră, pe această bază, că ajustarea tehnică ar trebui să evite orice scădere a bugetului pentru politica de coeziune, dată fiind importanța sa pentru generarea de creștere economică și crearea de locuri de muncă, asigurând coeziunea în cadrul UE și, în special, sprijinind IMM-urile, inovarea și cercetarea, precum și o economie cu emisii reduse de carbon și politicile urbane;

23.  invită Comisia să coordoneze Agenda urbană a UE și să asigure, prin urmare, soluțiile de politică integrate și coerente de care orașele au nevoie la nivel european, precum și să garanteze legătura cu Agenda pentru o mai bună reglementare; solicită Comisiei să își consolideze coordonarea internă a chestiunilor relevante pentru zonele urbane și, de exemplu, să extindă instrumentul evaluărilor de impact pentru a include dimensiunea urbană într-un mod mai sistematic;

24.  consideră că inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” este esențială pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, care continuă să înregistreze un nivel inacceptabil de ridicat în UE; invită Comisia să asigure o finanțare adecvată pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și continuarea inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” până la sfârșitul actualului CFM, îmbunătățind, în același timp, funcționarea și punerea sa în aplicare și luând în considerare cele mai recente constatări din raportul special al Curții de Conturi Europene privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și utilizarea inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” (nr. 5/2017); solicită, de asemenea, Comisiei să prezinte propuneri care să faciliteze încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani;

25.  îndeamnă Comisia să pună în aplicare toate mecanismele adecvate necesare pentru o mai mare mobilitate în rândul tinerilor, inclusiv prin stagii de ucenicie, ca o modalitate de a aborda problema neconcordanței în materie de competențe pe piața forței de muncă și de a îmbunătăți accesul la posibilități de angajare;

26.  invită Comisia să ia măsuri suplimentare în cadrul Noii agende pentru competențe în Europa, cum ar fi dezvoltarea unui instrument de previziune a nevoilor în materie de competențe la nivel paneuropean, care să permită estimarea viitoarelor nevoi de competențe și o mai bună adaptare a acestora la locurile de muncă disponibile pe piața forței de muncă, inclusiv a Agendei privind creșterea albastră; reamintește că, în cadrul strategiilor naționale de competențe digitale, elaborate de către statele membre în contextul Noii agende pentru competențe, este important să se asigure o finanțare adecvată pentru instituțiile de învățământ pentru a asigura dezvoltarea întregii game de competențe digitale de care persoanele și întreprinderile au nevoie într-o economie din ce în ce mai digitală; solicită Comisiei să analizeze și să evalueze nevoile de finanțare și de investiții în ceea ce privește eliminarea lacunelor în materie de competențe digitale;

27.  invită Comisia să prezinte o carte verde privind inegalitățile și modul în care acestea împiedică redresarea economică; încurajează Comisia să analizeze și să evalueze această chestiune, ca un prim pas către propunerea unor soluții politice, și să acționeze fără întârziere pentru a inversa această tendință în vederea reducerii inegalităților și a sărăciei, precum și în vederea creșterii gradului de coeziune socială;

28.  invită Comisia să revizuiască Directiva privind egalitatea de tratament și să lanseze procedura legislativă de adoptare a unei directive în urma Recomandării Comisiei din 2014 privind transparența în materie de remunerare în vederea eliminării diferențelor persistente de remunerare dintre femei și bărbați;

Orizont 2020

29.  recunoaște imensa valoare adăugată a programului-cadru pentru cercetare și inovare pentru Europa - Orizont 2020; invită Comisia să acționeze pe baza evaluării sale la jumătatea perioadei și să ia în considerare rezoluția Parlamentului; solicită Comisiei să depună în continuare eforturi în direcția simplificării, reducând în același timp la minimum obstacolele din calea participării și asigurând cea mai mare rentabilitate socioeconomică — atât pe termen scurt, cât și pe termen lung — pentru toate părțile la program, și să depună eforturi în vederea unei propuneri ambițioase pentru următorul program-cadru; subliniază faptul că crearea de sinergii cu fondurile ESI este necesară pentru a elimina decalajul existent în materie de inovare în interiorul UE;

O politică în domeniul transportului mai eficientă și multimodală

30.  invită Comisia să pună în aplicare articolul 3 din Regulamentul 551/2004 de instituire a unei regiuni europene superioare unice de informare a zborurilor (EUIR) și să elaboreze un indicator de conectivitate pe baza altor indicatori existenți și pe baza activității exploratorii întreprinse deja de Eurocontrol și Observatorul Aeroportuar;

31.  solicită Comisiei să prezinte orientări privind calendarul și instrumentele menite să asigure dezvoltarea unei abordări europene în ceea ce privește zgomotul generat de transportul feroviar de marfă; solicită Comisiei să continue să sprijine dezvoltarea unor tehnologii inovatoare axate pe tranziția de la un transport rutier de marfă la un transport feroviar mai intens de marfă (Shift2Rail);

32.  îndeamnă Comisia să prezinte o propunere vizând armonizarea diferitelor legislații naționale cu scopul de a consolida crearea pieței interne europene pentru transportul rutier; invită Comisia ca, ori de câte ori se justifică acest lucru, să ia măsurile necesare împotriva legislațiilor naționale care denaturează piața unică europeană;

33.  invită Comisia să prezinte o propunere legislativă integrată și armonizată pentru instalarea de sisteme de conducere automată și conectată, făcând posibilă utilizarea unor instalații de testare transfrontaliere, elaborând o legislație europeană proporționată privind răspunderea, protecția vieții private și a datelor și sprijinind inițiativele de tip public-privat;

34.  solicită măsuri concrete în domeniul maritim pentru reducerea deversării deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură în mare, și pentru îmbunătățirea disponibilității și utilizării instalațiilor de preluare în porturi a deșeurilor provenite din exploatarea navelor; solicită Comisiei să sprijine dezvoltarea tehnologiilor inovatoare, acordând o atenție specială transportului autonom;

35.  invită Comisia să prezinte rapid un pachet multimodal pentru a asigura o abordare integrată în ceea ce privește politicile din domeniul transporturilor, care ar trebui să includă și dispoziții privind drepturile pasagerilor și mobilitatea din poartă în poartă integrată destinată transportului de călători și de marfă; solicită Comisiei să își intensifice atenția și sprijinul pentru transformarea digitală a sectorului transportului multimodal (documente electronice) și să inițieze implementarea infrastructurii și a serviciilor multimodale în rețelele TEN-T;

O UNIUNE ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ MAI PROFUNDĂ ȘI MAI ECHITABILĂ

36.  salută inițiativa Comisiei de a consolida cooperarea cu Parlamentul în domeniul concurenței; solicită Comisiei să continue această practică și să o consolideze, precum și să aibă în vedere posibilitatea aplicării procedurii legislative ordinare în cadrul politicii privind concurența, în special atunci când este vorba despre principii fundamentale și orientări obligatorii;

37.  invită Comisia să prezinte rapid propuneri concrete în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul, luând act de faptul că aceste servicii din UE ar trebui să acționeze în interesul cetățenilor și să ofere produse mai bune și mai multe posibilități de alegere pe piață;

38.  invită Comisia să ia măsuri eficiente în cadrul semestrului european, pentru a se asigura că statele membre pun în aplicare recomandările specifice fiecărei țări și reformele structurale de modernizare a economiilor lor, de creștere a competitivității și de abordare a inegalităților și a dezechilibrelor;

39.  îndeamnă Comisia să accelereze lucrările referitoare la finalizarea uniunii piețelor de capital, cu scopul de a contribui la deblocarea investițiilor în UE pentru a genera creștere economică și locuri de muncă; îndeamnă Comisia să prezinte propuneri care să îmbunătățească mediul de afaceri din UE pentru a atrage mai multe investiții străine directe;

40.  invită Comisia ca, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 12 aprilie 2016 referitoare la rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale[1], să eficientizeze și să codifice reprezentarea UE în cadrul organizațiilor și organismelor multilaterale, în vederea creșterii transparenței, a integrității și a responsabilității implicării Uniunii în aceste organisme, a influenței sale și a promovării legislației pe care a adoptat-o printr-un proces democratic;

41.  invită Comisia să promoveze creșterea economică, bazându-se pe o abordare tridimensională menită să consolideze investițiile și finanțarea inovării, inclusiv prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) și al uniunii piețelor de capital, să realizeze reforme structurale pentru modernizarea economiilor și să stabilească un mix de politici comune;

O PIAȚĂ UNICĂ DIGITALĂ CONECTATĂ

42.  își exprimă preocuparea cu privire la întârzierile înregistrate de unele dintre propunerile legislative incluse în Strategia privind piața unică digitală; consideră că instituțiile UE ar trebui să valorifice dinamica strategiei și să depună toate eforturile posibile pentru a elabora și adopta propunerile relevante; solicită celor trei instituții, în momentul evaluării la jumătatea perioadei, să se angajeze, la cel mai înalt nivel, să le acorde un tratament prioritar în procesul legislativ, astfel încât cetățenii și întreprinderile să poată beneficia de rezultatele acestora;

43.  salută eforturile depuse pentru dezvoltarea și modernizarea legislației UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, în special în domeniul drepturilor de autor, pentru a o adapta la era digitală și a facilita accesul transfrontalier la conținutul creativ, asigurându-se securitatea juridică și protejându-se totodată drepturile autorilor și ale artiștilor; invită Comisia să își întemeieze orice inițiativă legislativă menită să modernizeze drepturile de autor pe dovezi independente privind impactul asupra creșterii economice și a creării de locuri de muncă, în special în ceea ce privește IMM-urile din acest sector, accesul la cunoaștere și la cultură, răspunderea intermediarilor, internetul deschis, drepturile fundamentale, precum și potențialele costuri și beneficii pentru sectoarele culturale și creative; consideră că drepturile de autor ar trebui să își păstreze funcția primară, și anume aceea de a le permite creatorilor să fie recompensați pentru eforturile lor pe baza utilizării lucrărilor lor de către alte persoane, în vreme ce excepțiile și limitările în domeniul cercetării, al educației, al conservării patrimoniului cultural și al conținuturilor generate de utilizatori ar trebui armonizate; subliniază că importanta contribuție a metodelor tradiționale de promovare a culturii regionale și europene nu ar trebui să fie periclitată de propunerile de modernizare sau de reformă;

44.  își reiterează solicitarea privind prezentarea unor propuneri în vederea dezvoltării potențialului sectorului cultural și creativ, în calitate de sursă de locuri de muncă și de creștere economică; subliniază, în acest sens, că este important să se asigure respectarea și modernizarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și îndeamnă Comisia ia măsuri în continuarea planului său de acțiune de combatere a încălcărilor DPI, care include revizuirea Directivei privind asigurarea respectării DPI, care este decalată în raport cu era digitală și inadecvată pentru a combate încălcările online, precum și în continuarea Cărții verzi privind rambursarea și sistemele conexe în contextul unui drept potențial la nivelul UE de a recupera banii cheltuiți pentru achiziționarea neintenționată de bunuri contrafăcute; invită Comisia să consolideze în continuare mandatul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală și salută constituirea grupului său de experți pentru asigurarea respectării DPI;

45.  invită Comisia să asigure păstrarea internetului ca platformă de comunicare, producție, participare și creație deschisă, neutră, sigură și favorabilă incluziunii și ca furnizor de diversitate culturală și de inovație; reamintește că acest lucru este în interesul tuturor cetățenilor UE și al tuturor consumatorilor și că va contribui la succesul societăților europene la nivel mondial; subliniază că este necesar să se asigure aplicarea riguroasă a principiului neutralității rețelei, astfel cum a fost adoptat în pachetul legislativ privind continentul conectat;

46.  îndeamnă Comisia să propună o directivă de notificare și de retragere, pentru a preveni fragmentarea pieței unice digitale, care ar spori claritatea juridică prin armonizarea procedurilor și a garanțiilor pentru platformele de internet și utilizatorii acestora în ceea ce privește retragerea conținuturilor; subliniază că UE are nevoie de o arhitectură procedurală eficientă pentru a proteja cetățenii de retragerile arbitrare de conținuturi;

47.  invită Comisia să își continue eforturile de a asigura punerea în aplicare rapidă a planului de acțiune al UE privind guvernarea electronică și invită Comisia să prezinte un raport după lansarea, în 2017, a proiectului-pilot la scară largă pentru întreprinderi și cetățeni privind principiul „doar o singură dată” (TOOP);

O PIAȚĂ INTERNĂ MAI APROFUNDATĂ ȘI MAI ECHITABILĂ, CU O BAZĂ INDUSTRIALĂ CONSOLIDATĂ

Piața unică

48.  regretă faptul că, până în prezent, Comisia nu a ascultat solicitările repetate privind crearea unui pilon solid al pieței unice în cadrul semestrului european, printr-un sistem de identificare și de monitorizare periodică a obstacolelor specifice fiecărei țări în calea pieței unice, care, în ultima vreme, au tins să fie introduse cu un impact, o frecvență și un domeniu de aplicare mai extinse în statele membre;

49.  reiterează, prin urmare, solicitarea sa adresată Comisiei de a formula, în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări, recomandări care să vizeze înlăturarea barierelor din calea pieței unice; solicită o evaluare aprofundată a integrării pieței unice și a competitivității interne; insistă asupra faptului că evaluarea nivelului de integrare a pieței unice ar trebui să devină o parte integrantă a cadrului de guvernanță economică;

50.  solicită Comisiei să își concentreze activitatea pe punerea în aplicare a strategiei privind piața unică și, în special, pe propunerea legislativă privind un portal digital unic, care ar trebui prezentată fără întârziere, și pe cea privind un instrument de informare privind piața unică; reamintește, în acest context, că în rezoluția sa privind strategia, Parlamentul a subliniat că diferențele de reglementare dintre statele membre în ceea ce privește diversele cerințe de etichetare sau în materie de calitate creează bariere inutile în activitatea furnizorilor de bunuri și în ceea ce privește protecția consumatorilor, precum și în procesul de determinare a etichetelor care sunt și a celor care nu sunt esențiale pentru asigurarea informării consumatorilor, și regretă că Comisia nu a adoptat niciun fel de măsuri în acest domeniu;

51.  invită Comisia, cu sprijinul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și al autorităților naționale de reglementare, să monitorizeze atent efectele eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul începând de la 15 iunie 2017, în special punerea corectă în aplicare și asigurarea respectării directivei în ceea ce privește excepțiile, evoluția modelelor de consum de date și a planurilor tarifare cu amănuntul disponibile; insistă asupra necesității de evaluare a impactului unei puneri în aplicare corecte a politicilor de utilizare responsabilă;

52.  îndeamnă Comisia să adopte în regim de urgență propunerea de revizuire a regulamentului de punere în aplicare al Comisiei privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale; reamintește Comisiei că adoptarea acestei noi propuneri a fost una dintre condițiile pentru ca Parlamentul să adopte Directiva privind armele de foc și solicită, prin urmare, Comisiei să o adopte fără întârziere pentru a elimina lacunele în materie de securitate și a consolida regimurile de dezactivare în UE;

53.  reamintește Comisiei că adoptarea Directivei privind securitatea rețelelor și a informațiilor a fost o primă măsură necesară, dar care nu poate fi considerată suficientă pe termen mediu și lung; solicită Comisiei să se asigure că statele membre respectă dispozițiile acesteia și să pregătească terenul pentru o revizuire a directivei cât mai curând posibil pentru a se ajunge la un nivel mai ridicat de cooperare operațională și strategică între statele membre;

Drepturile consumatorilor

54.  consideră că evaluarea în curs a Directivei privind drepturile consumatorilor reprezintă un pas important către asigurarea faptului că directiva și-a îndeplinit obiectivele și că efectele anticipate, astfel cum au fost descrise în evaluarea inițială a impactului care însoțește propunerea de directivă, s-au materializat;

55.  subliniază necesitatea de a finaliza la timp verificarea REFIT a adecvării legislației din domeniul protecției consumatorilor, astfel încât rezultatele acesteia să poată fi încă utilizate în cadrul prezentei legislaturi, precum și necesitatea ca aceasta să includă rezultatele evaluării Directivei privind drepturile consumatorilor;

56.  este preocupat de acuzațiile conform cărora caracteristicile calitative ale produselor alimentare și nealimentare care sunt vândute pe piața unică sub aceeași marcă și același ambalaj și cu utilizarea altor texte publicitare ar fi diferite de la un stat membru la altul; solicită Comisiei să analizeze această chestiune mai în detaliu;

O UNIUNE ENERGETICĂ REZILIENTĂ, SPRIJINITĂ DE POLITICI CLIMATICE ORIENTATE SPRE VIITOR

57.  invită Comisia, în urma adoptării diferitelor propuneri legislative și comunicări privind uniunea energetică, eficiența energetică, organizarea pieței, energia din surse regenerabile și alte domenii conexe, să își concentreze atenția pe asigurarea implementării integrale de către statele membre a acestora; consideră că, în cazurile în care obligațiile legale nu sunt în mod evident respectate, Comisia ar trebui să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, obiectivul fiind crearea unei veritabile uniuni energetice;

58.  îndeamnă Comisia să finalizeze cât mai curând revizuirea deja întârziată a legislației privind emisiile de CO2 provenind de la mașini și camionete și de la vehiculele grele de marfă și să prezinte propuneri legislative cu un obiectiv mediu de emisii pentru 2025 care să corespundă angajamentelor luate în cadrul acordului dintre colegiuitori din 2013;

59.  îndeamnă Comisia să se asigure că UE își menține rolul de lider în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului de la Paris; solicită Comisiei să propună măsuri la nivelul Uniunii care să vină în completarea angajamentului UE de a reduce cu 40 % emisiile interne de gaze cu efect de seră în perspectiva dialogului de facilitare din 2018 convenit în cadrul acordului; îndeamnă Comisia să elaboreze o strategie de decarbonizare până la mijlocul secolului, în concordanță cu obiectivele stabilite în Acordul de la Paris, inclusiv etape intermediare pentru a asigura transpunerea în practică eficientă din punctul de vedere al costurilor a obiectivelor ambițioase ale UE din domeniul climei; solicită, de asemenea, Comisiei să evalueze coerența politicilor actuale ale UE în raport cu obiectivele Acordului de la Paris, inclusiv în ceea ce privește bugetul UE, eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili și guvernanța oceanelor, în special având în vedere importanța oceanelor pentru clima noastră; invită Comisia să elaboreze măsuri care să sprijine o tranziție ordonată către o economie cu emisii reduse de carbon cu scopul de a atenua riscurile economice sistematice asociate activelor financiare din industriile cu emisii ridicate de carbon; se așteaptă ca Comisia să asigure că programul de lucru reflectă obiectivele de dezvoltare durabilă, plasând sustenabilitatea în centrul politicii economice, și reafirmă importanța implementării integrale a celui de al 7-lea program de acțiune pentru mediu 2014-2020;

60.  îndeamnă Comisia să prezinte fără întârziere inițiativele enumerate în planul de acțiune privind economia circulară, inclusiv în domeniile politicii produselor și risipei de alimente, și să monitorizeze progresele către o economie circulară în cadrul semestrului european;

61.  invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind inspecțiile de mediu — cu respectarea deplină a principiilor subsidiarității și proporționalității — pentru a accelera punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației și standardelor privind mediul;

Politica agricolă și politica din domeniul pescuitului

62.  subliniază rolul important pe care agricultura durabilă, pescuitul și silvicultura îl joacă în asigurarea securității alimentare în UE, oferind locuri de muncă și îmbunătățind standardele de mediu, și subliniază, de asemenea, potențialul agriculturii europene de a contribui la politicile în materie de schimbări climatice prin inovare și adoptarea unor politici care să sporească potențialul agriculturii europene de sechestrare a carbonului;

63.  invită Comisia să simplifice punerea în aplicare a PAC și să scadă nivelul de birocrație pentru a spori eficiența acestei politici, să reducă sarcina administrativă suportată de antreprenorii agricoli și să creeze posibilități de inovare, care sunt indispensabile pentru un sector al agriculturii europene progresist și competitiv; solicită Comisiei să se asigure că principiul unei mai bune legiferări este inclus în viitoarea propunere de reformă a PAC, care ar trebui să ofere mai mult spațiu și stimulente financiare pentru inovare în domeniul agriculturii pentru a asigura securitatea alimentară pe termen lung în UE, a reduce impactul agriculturii asupra biodiversității și a spori reziliența sa la schimbările climatice;

64.  invită Comisia să facă propuneri menite să abordeze de urgență problema pierderii continue a capitalului natural în Europa și să reexamineze politicile existente, în special PAC, cu scopul de a îndeplini obiectivele Strategiei UE în domeniul biodiversității;

65.  subliniază că este important și urgent să se ia măsuri împotriva amenințării continue și tot mai grave pe care o reprezintă rezistența sporită la antimicrobiene, deoarece aceasta poate avea un impact uriaș asupra sănătății cetățenilor și a productivității, precum și asupra bugetelor de sănătate ale statelor membre; invită, așadar, Comisia să prezinte o propunere de plan de acțiune al UE privind modul de punere în aplicare în cadrul Uniunii a Planului de acțiune global privind rezistența la antimicrobiene al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS); invită, de asemenea, Comisia să intensifice măsurile deja aplicate în actualul Plan de acțiune împotriva rezistenței la antimicrobiene și să asigure punerea în aplicare coerentă a acestora de către toate părțile relevante;

66.  reamintește că, pentru a asigura punerea în aplicare corectă și la timp a politicii comune în domeniul pescuitului adoptată în 2013, Comisia trebuie să continue să vină cu propuneri legislative în vederea adoptării unor planuri multianuale reînnoite de gestionare a stocurilor de pește;

67.  subliniază importanța sistemului de control solid stabilit în Regulamentul privind controlul [Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009], care a modernizat abordarea UE privind controlul pescuitului în conformitate cu măsurile adoptate pentru combaterea pescuitului ilegal; invită Comisia să realizeze o monitorizare detaliată și să propună, dacă este cazul, revizuirea acestor măsuri pentru a remedia deficiențele și a asigura aplicarea lor corectă, precum și asigurarea respectării lor;

68.  consideră că pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN) reprezintă o formă de crimă organizată pe mare, cu efecte de mediu și socioeconomice dezastruoase la nivel mondial și, prin urmare, invită Comisia să ia toate măsurile necesare împotriva țărilor necooperante și a tuturor organizațiilor care contribuie la pescuitul INN;

COMERȚ

69.  subliniază sprijinul său pentru o agendă ambițioasă în domeniul comerțului, bazată pe valori, care va consolida sistemul mondial bazat pe norme și va contribui la crearea de locuri de muncă și la creștere în Europa; salută, în acest context, eforturile Comisiei de a încheia negocierile cu Japonia și de a avansa în alte negocieri în curs de desfășurare, cum ar fi cele cu Mercosur și cu Mexic, precum și de a demara noi negocieri, de exemplu cu Australia și cu Noua Zeelandă, și de a încerca să le deblocheze pe altele, precum cele cu India;

70.  invită Comisia să revigoreze discuțiile post-Nairobi din cadrul OMC, deoarece negocierile comerciale multilaterale trebuie să rămână o chestiune prioritară pentru UE chiar și atunci când se dovedesc a fi dificile; consideră că ar fi util, de asemenea, să se examineze noi domenii și aspecte în cadrul OMC, cum ar fi comerțul digital, și salută inițiativele internaționale luate de către Comisie în ceea ce privește protecția investițiilor;

71.  subliniază că este extrem de important ca instrumentele de apărare comercială ale Uniunii să fie modernizate și consolidate de urgență;

O EUROPĂ MAI PUTERNICĂ PE SCENA INTERNAȚIONALĂ

72.  solicită Comisiei să înregistreze progrese în privința înființării Fondului european de apărare, care să includă un nivel adecvat de finanțare atât pentru cercetarea colaborativă în materie de tehnologii de apărare, cât și pentru dobândirea de bunuri comune de către statele membre; încurajează Comisia să intensifice punerea în aplicare a celor două directive de definire a pieței unice a apărării și să prezinte o inițiativă privind dezvoltarea unor norme industriale comune pentru echipamente și bunuri;

73.  solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită tensiunilor emergente din Balcanii de Vest și să caute modalități de a consolida angajamentul UE în favoarea reconcilierii și a reformelor în toate țările în cauză;

74.  felicită Comisia pentru accentul pus pe politica de vecinătate, atât în est, cât și în sud, dar subliniază că acestei politici trebuie să i se confere un conținut cu un caracter politic mai pronunțat, în special printr-o combinație între asistența financiară majorată, sprijinul consolidat pentru democrație, accesul la piață și mobilitatea îmbunătățită; subliniază că politica trebuie să identifice în mod clar domeniile de acțiune pentru a aborda mai bine provocările cu care se confruntă țările vecine;

75.  solicită Comisiei să acorde prioritate digitalizării ca parte integrantă a instrumentelor de politică externă ale UE, precum și să o considere ca o oportunitate, de exemplu prin asumarea unui rol de lider în domeniul guvernanței internetului, al drepturilor omului online, al normelor statale în spațiul cibernetic, al securității cibernetice și libertății online, al accesului și dezvoltării, al alfabetizării digitale și neutralității rețelei;

76.  subliniază că promovarea și respectarea drepturilor omului, a dreptului internațional și a libertăților fundamentale trebuie să fie un numitor comun central în toate politicile UE; invită Comisia să nu neglijeze importanța protejării drepturilor omului în contextul măsurilor de combatere a terorismului; îndeamnă Comisia să continue să facă presiuni active pentru implementarea efectivă a drepturilor omului prin toate acordurile, în special prin acordurile privind comerțul, dialogul politic și cooperarea și prin acordurile de asociere la care a subscris UE, îndeosebi așa-numita „clauză democratică” și articolul 8 din Acordul de la Cotonou; invită Comisia să monitorizeze în mod clar situația drepturilor omului în țările cu care UE a încheiat acorduri;

77.  îndeamnă Comisia să continue să depună eforturi pentru a contribui la asigurarea tragerii la răspundere pentru crimele de război și încălcările drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, inclusiv pentru utilizarea confirmată a armelor chimice; își exprimă în continuare profunda îngrijorare cu privire la restricțiile aplicate în mod deliberat în ceea ce privește furnizarea de ajutor umanitar și solicită din nou Comisiei să depună toate eforturile posibile pentru a contribui la asigurarea unui acces umanitar deplin, neîngrădit, sigur și durabil al ONU și al altor organizații umanitare în țările în care este nevoie de ajutor umanitar;

78.  îndeamnă Comisia să prezinte un plan de punere în aplicare a Consensului european revizuit;

79.  îndeamnă Comisia să dea dovadă de ambiție în Strategia sa globală actualizată și să îmbunătățească poziția UE într-o lume aflată în schimbare rapidă pentru a obține schimbările instituționale și politice necesare pentru punerea în aplicare eficace a Agendei 2030; invită, de asemenea, Comisia să prezinte o propunere de strategie globală de dezvoltare durabilă, care să cuprindă toate domeniile de politică internă și externă relevante, inclusiv procesul ONU, un calendar detaliat până în 2030, un plan concret de punere în aplicare și o procedură specifică pentru asigurarea implicării depline a Parlamentului, precum și să ofere informații cu privire la planul de punere în aplicare, monitorizare, urmărire și integrare a Agendei 2030 în politica internă și externă a UE;

80.  subliniază sprijinul său pentru un plan ambițios de investiții externe; consideră că punerea în aplicare a viitorului Fond european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și a Fondului fiduciar al UE pentru Africa va fi esențială pentru evaluarea eficacității eforturilor actuale; invită Comisia să dea un impuls activ și eficace politicii externe a UE; subliniază că UE ar trebui să fie un actor major, care să ofere răspunsuri eficiente la provocările cu care se confruntă Europa, pentru a îndeplini ODD până în 2030 și a aborda cauzele profunde ale migrației neregulamentare și forțate;

81.  reamintește necesitatea de a revizui Regulamentul privind ajutorul umanitar [Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996], cu scopul de a face asistența umanitară a UE mai eficientă și mai conformă cu dreptul umanitar internațional, în special având în vedere nevoia urgentă de acțiune cuprinzătoare împotriva foametei, și cu scopul de a asigura un viitor sustenabil pentru milioanele de persoane afectate de conflicte sau de dezastrele naturale sau provocate de om, precum și pentru educație în contextul crizelor prelungite;

82.  solicită Comisiei să își intensifice eforturile pentru a proteja sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale femeilor și fetelor din întreaga lume, precum și pentru a garanta că reglementarea „Global Gag Rule” nu va restricționa fondurile de ajutor umanitar ale UE și activitatea organizațiilor străine de planificare familială pe care UE le finanțează;

83.  invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind măsuri de însoțire pentru Regulamentul privind minereurile provenite din zonele de conflict (2014/0059(COD)) în conformitate cu comunicarea comună aferentă (JOINT(2014)8);

84.  invită Comisia, având în vedere caracterul global al industriei confecțiilor și lacunele în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor din acest domeniu, să meargă dincolo de prezentarea unui document de lucru al serviciilor sale referitor la inițiativa emblematică privind sectorul confecțiilor și să prezinte o propunere legislativă cu privire la obligațiile de diligență în cadrul lanțurilor de aprovizionare din acest sector;

85.  invită Comisia să sprijine țările în curs de dezvoltare în combaterea fraudei și a evaziunii fiscale prin stabilirea unui cadru cuprinzător și cu caracter obligatoriu;

86.  invită Comisia să adopte o abordare ambițioasă în contextul viitoarelor negocieri privind Acordul post-Cotonou, cu scopul de a ajunge la un acord obligatoriu, adaptat la noile realități, cu o puternică dimensiune politică și de dezvoltare economică, orientat spre o economie de piață încadrată și o creștere favorabilă incluziunii;

*

*  *

87.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.