Návrh uznesenia - B8-0435/2017Návrh uznesenia
B8-0435/2017

NÁVRH UZNESENIA o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2018

30.6.2017 - (2017/2699(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

Sophia in ‘t Veld v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0434/2017

Postup : 2017/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0435/2017
Predkladané texty :
B8-0435/2017
Prijaté texty :

B8‑0435/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2018

(2017/2699(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, a najmä na jej prílohu IV,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017 z 13. decembra 2016,

–  so zreteľom na súhrnnú správu Konferencie predsedov výborov, ktorá obsahuje doplňujúce informácie k tomuto uzneseniu z hľadiska parlamentných výborov a ktorú by Komisia mala náležite zohľadniť pri navrhovaní a prijímaní svojho pracovného programu na rok 2018,

–  so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže úlohou Komisie je presadzovanie všeobecného záujmu Únie, prijímanie vhodných iniciatív na tento účel, oddanosť uplatňovaniu zásad právneho štátu, ktoré sú založené na základných európskych hodnotách a sú základným predpokladom spolužitia Európanov v mieri, ako aj vykonávanie koordinačných, výkonných a riadiacich funkcií a iniciovanie tvorby právnych predpisov;

B.  keďže Komisia má povinnosť sledovať dodržiavanie zmlúv a presadzovať právne predpisy EÚ; konštatujúc s veľkým poľutovaním, že vykonávanie politík EÚ a presadzovanie právnych predpisov a pravidiel EÚ je slabé, čo sa prejavilo v oblastiach, ako sú environmentálne normy, základné práva a právny štát, voľný pohyb osôb a schengenský priestor; keďže Komisia by mala vykonávanie a presadzovanie stanoviť ako najvyššiu prioritu na roky 2017 – 2018;

OBLASŤ SPRAVODLIVOSTI A ZÁKLADNÝCH PRÁV ZALOŽENÁ NA VZÁJOMNEJ DÔVERE

Spravodlivosť

1.  opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa administratívneho práva EÚ, ktorý bude garantovať otvorenú, efektívnu a nezávislú európsku administratívu, a aby v tejto súvislosti náležite zohľadnila návrh Parlamentu na nariadenie EÚ;

2.  vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy obavy týkajúce sa prístupu k údajom a vlastníctva údajov v rámci svojej práce na budovaní európskeho dátového hospodárstva a súvisiacich otázkach týkajúcich sa zodpovednosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb a ďalších online platforiem s cieľom zabezpečiť právnu istotu, zvýšiť dôveru spotrebiteľov a zabezpečiť plné dodržiavanie práv občanov na súkromie a úplnú ochranu osobných údajov v digitálnom prostredí;

Bezpečnosť

3.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinné a koordinované vykonávanie európskeho programu v oblasti bezpečnosti na obdobie 2015 – 2020 a jeho priorít v oblasti boja proti terorizmu, cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite so zameraním na účinné výsledky v oblasti bezpečnosti; opätovne vyzýva na hĺbkové posúdenie zamerané na operačnú účinnosť príslušných existujúcich nástrojov EÚ a na zvyšné medzery v tejto oblasti predtým, než sa v rámci európskeho programu pre bezpečnosť predložia nové legislatívne návrhy; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcou a systematickou absenciou posúdenia vplyvu v prípade niekoľkých návrhov predložených v rámci tohto programu;

4.  vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o prijatie právnych aktov, ktorými sa menia alebo nahrádzajú akty Únie v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktoré boli prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, najmä rozhodnutie Rady 2005/671/SVV a rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV o výmene informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva vrátane výmeny informácií o teroristických trestných činoch, a to prostredníctvom návrhu horizontálneho legislatívneho nástroja na zlepšenie výmeny informácií na účely presadzovania práva a posilnenie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a s agentúrami EÚ s cieľom zabezpečiť povinnú výmenu informácií na účely boja proti závažnej nadnárodnej trestnej činnosti;

5.  vyzýva Komisiu, aby bez zbytočného odkladu predložila návrh na zmenu nového nariadenia o zriadení Europolu s cieľom vytvoriť skutočnú európsku vyšetrovaciu spôsobilosť, poskytnúť agentúre právnu spôsobilosť požiadať o začatie vyšetrovania trestných činov a podporovať výmenu a zhromažďovanie informácií na úrovni EÚ;

6.  vyzýva Komisiu na mobilizáciu odborných znalostí a technických a finančných zdrojov, aby sa zabezpečila koordinácia na úrovni EÚ a výmena najlepších postupov v boji proti násilnému extrémizmu a teroristickej propagande, radikálnym sieťam a náboru teroristickými organizáciami prostredníctvom offline a online prostriedkov s osobitným zameraním na stratégie prevencie, integrácie a reintegrácie spolu prísnym rodovým hľadiskom;

7.  vyzýva Komisiu, aby si splnila svoju úlohu strážkyne zmlúv a posúdila súlad opatrení, ktoré nedávno prijali členské štáty v oblasti boja proti terorizmu a sledovania, s primárnym a sekundárnym právom EÚ, pričom treba mať na pamäti, že akékoľvek obmedzenia základných práv by mali byť v súlade s článkom 52 ods. 1 Charty základných práv riadne odôvodnené, ustanovené zákonom, mali by rešpektovať podstatu práv a slobôd uznaných chartou a podliehať zásade proporcionality;

Základné práva

8.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby sa maximálne snažila o odblokovanie návrhu horizontálnej antidiskriminačnej smernice; vyzýva ju, aby rozšírila svoj zoznam opatrení na presadzovanie rovnosti LGBTI osôb na komplexnú európsku reakciu na problémy so základnými právami, ktorým čelia LGBTI osoby, v podobe plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;

9.  vyzýva Komisiu, aby zrýchlila rokovania o ratifikácii Istanbulského dohovoru, ktorý je prvým právne záväzným nástrojom na prevenciu násilia na ženách a boj proti nemu na medzinárodnej úrovni, zo strany EÚ; opakuje svoju výzvu Komisii, aby začlenila vymedzenie rodovo motivovaného násilia v súlade s ustanoveniami smernice o právach obetí a aby čo najskôr predložila návrh na legislatívny akt týkajúci sa predchádzania a boja proti rodovo motivovanému násiliu;

10.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vykonala opatrenia uvedené v jej strategickom záväzku a začlenila systematické a viditeľné hľadisko rodovej rovnosti do všetkých činností a politík EÚ;

11.  nabáda Komisiu, aby naďalej pracovala na pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach (EDĽP) so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora v tejto veci a riešila zostávajúce právne problémy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene hľadala riešenia dvoch najproblematickejších otázok spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), t. j. otázok vzájomnej dôvery a súdneho preskúmania;

12.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasné a riadne nadobudnutie účinnosti balíka predpisov o ochrane údajov a podporovala úspešné dokončenie legislatívneho procesu na účely prijatia nariadenia o ochrane súkromia v elektronickej komunikácii; ďalej naliehavo žiada, aby sa dôvernosť elektronickej komunikácie chránila prostredníctvom propagácie využívania šifrovania bez medzifáz a zákazu, prostredníctvom právnych predpisov EÚ, uloženia akejkoľvek povinnosti zo strany členských štátov podnikom poskytujúcim verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby, ktorá by viedla k oslabeniu bezpečnosti ich sietí a služieb;

SMEROM K NOVEJ POLITIKE V OBLASTI MIGRÁCIE

13.  žiada, aby sa nástroje EÚ v oblasti legálnej migrácie nahradili jedným horizontálnym nariadením v záujme vytvorenia skutočnej politiky EÚ v oblasti legálnej migrácie;

14.  požaduje samostatné európske nariadenie o humanitárnych vízach;

15.  požaduje revíziu smernice o napomáhaní s cieľom objasniť rozdiel medzi činnosťami prevádzačstva a konaním bežných občanov pomáhajúcim ľuďom v núdzi;

16.  požaduje predloženie správ o vykonávaní a monitorovaní fungovania európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

ÚNIA DEMOKRATICKÝCH ZMIEN

17.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh paktu o demokracii, právnom štáte a základných právach v podobe medziinštitucionálnej dohody v zmysle odporúčania Parlamentu v jeho legislatívnej iniciatívnej správe;

18.  opätovne požaduje zriadenie dotácie pre organizácie poskytujúce granty zamerané na prispievanie k demokracii, ktorá by podporovala miestnych aktérov presadzujúcich demokraciu, právny štát a základné práva v rámci Únie;

19.  poukazuje na rastúce úsilie tretích štátov a neštátnych aktérov oslabiť prostredníctvom hybridných prostriedkov vrátane dezinformácie legitímnosť demokratických inštitúcií v rámci EÚ a naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila svoju odolnosť voči hybridným hrozbám a svoju schopnosť presadzovať strategickú komunikáciu vo vnútri a mimo EÚ a zlepšila svoju schopnosť primerane a systematicky reagovať na falošné správy a dezinformácie;

NOVÁ PODPORA ZAMESTNANOSTI, RASTU A INVESTÍCIÍ

Revízia VFR, rozpočet a zamestnanosť

20.  pripomína, že podľa článku 25 nariadenia o VFR musí Komisia predložiť návrh nového viacročného finančného rámca pred 1. januárom 2018; očakáva, že tento návrh bude riešiť priority, ako sú komplexná reforma systému vlastných zdrojov na strane príjmov aj výdavkov, väčší dôraz na jednotnosť rozpočtu, aby sa zabezpečila plná parlamentná kontrola všetkých výdavkov, väčšia rozpočtová flexibilita vrátane nového osobitného nástroja, ktorý sa bude započítavať nad rámec stropov VFR, úprava trvania VFR s cieľom zosúladiť ho s politickým cyklom Parlamentu a Komisie a podrobnosti rozhodovacieho procesu, ktorý by zabezpečil dostupnosť potrebných finančných zdrojov;

21.  zdôrazňuje, že je potrebná hĺbková reforma systému vlastných zdrojov na základe zásad jednoduchosti, spravodlivosti, transparentnosti a zodpovednosti; v tejto súvislosti veľmi víta záverečnú správu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2017 predložila ambiciózny legislatívny balík týkajúci sa vlastných zdrojov po roku 2020, ktorý by zabezpečil, aby sa rozpočet EÚ zameriaval na oblasti, ktoré prinášajú najvyššiu európsku pridanú hodnotu, na postupné zrušenie všetkých foriem korekcií a na ukončenie prístupu primeranej návratnosti; očakáva, že akékoľvek nové vlastné zdroje by mali viesť k zníženiu príspevkov členských štátov založených na HND;

22.  vyzýva Komisiu, aby zachovala pridelenú sumu finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a európskych štrukturálnych a investičných fondov na úrovni, o ktorej sa rozhodlo vo VFR v roku 2013; na základe toho sa domnieva, že pri technických úpravách by nemalo dôjsť k žiadnemu zníženiu rozpočtu na politiku súdržnosti, ktorá je veľmi dôležitá pre vytváranie rastu a zamestnanosti, zabezpečenie súdržnosti v EÚ, a najmä podporu MSP a inovácií a výskumu, ako aj nízkouhlíkového hospodárstva a mestských politík;

23.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala mestskú agendu EÚ a zabezpečila tak koherentné a integrované politické riešenia, ktoré mestá potrebujú na európskej úrovni, a zaručila prepojenie s programom lepšej tvorby právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju vnútornú koordináciu záležitostí súvisiacich s mestskými oblasťami a, napríklad, rozšírila nástroj na posudzovanie vplyvu tak, aby systematickejšie zahŕňal mestský rozmer;

24.  domnieva sa, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) je nevyhnutná na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá je v EÚ stále neprijateľne vysoká; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila primerané finančné prostriedky na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a pokračovanie YEI do konca súčasného VFR, a zároveň zlepšila jej fungovanie a vykonávanie a zohľadnila najnovšie závery osobitnej správy Európskeho dvora audítorov o zamestnanosti mladých ľudí a využívaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (č. 5/2017); okrem toho vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy s cieľom uľahčiť zamestnávanie ľudí starších ako 50 rokov;

25.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla všetky vhodné mechanizmy pre väčšiu mobilitu mladých ľudí, vrátane učňovskej prípravy, ako prostriedok na riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce a zlepšenie prístupu k pracovným príležitostiam;

26.  vyzýva Komisiu, aby podnikla ďalšie kroky v rámci nového programu v oblasti zručností, ako je napríklad vývoj prognostického nástroja pre celoeurópske potreby v oblasti zručností, ktorý by umožnil odhad budúcich potrieb v oblasti zručností a lepšie prispôsobenie zručností pracovným miestam dostupným na trhu práce, vrátane programu tzv. modrého rastu; pripomína, že ako súčasť národných stratégií pre digitálne zručnosti, ktoré vypracovali členské štáty v rámci nového programu v oblasti zručností, je dôležité poskytovať primerané finančné prostriedky vzdelávacím inštitúciám, aby zabezpečili rozvoj celého spektra digitálnych zručností, ktoré jednotlivci a podniky potrebujú v čoraz digitálnejšom hospodárstve; vyzýva Komisiu, aby posúdila a vyhodnotila finančné a investičné potreby v súvislosti s prekonaním nedostatku digitálnych zručností;

27.  vyzýva Komisiu, aby predložila zelenú knihu o nerovnosti a o tom, ako táto nerovnosť bráni hospodárskemu oživeniu; nabáda ju, aby analyzovala a posúdila túto otázku ako prvý krok k návrhu politických riešení a aby prijala okamžité opatrenia na zvrátenie tohto trendu s cieľom znížiť nerovnosť a chudobu a posilniť sociálnu súdržnosť;

28.  vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu o rovnakom zaobchádzaní a začala legislatívny postup na prijatie smernice v nadväznosti na odporúčanie Komisie z roku 2014 o transparentnosti odmeňovania s cieľom odstrániť pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní žien a mužov;

Horizont 2020

29.  uznáva obrovský prínos rámcového programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 pre Európu; vyzýva Komisiu, aby konala na základe svojho hodnotenia v polovici trvania a zohľadnila pritom uznesenie Parlamentu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby naďalej pracovala na zjednodušení a zároveň minimalizovala prekážky brániace účasti a zabezpečila najväčšie sociálno-ekonomické prínosy – tak krátkodobé, ako aj dlhodobé – pre všetky časti programu a aby pracovala na ambicióznom návrhu ďalšieho rámcového programu; zdôrazňuje, že budovanie synergií s EŠIF je potrebné na preklenutie rozdielov v oblasti inovácií v rámci EÚ;

Efektívnejšia a multimodálna dopravná politika

30.  vyzýva Komisiu, aby vykonala článok 3 nariadenia č. 551/2004 o vytvorení jednotnej európskej hornej letovej informačnej oblasti (EUIR) a vypracovala index prepojenosti na základe iných existujúcich indexov a prieskumnej práce, ktorú už vykonal Eurocontrol a stredisko pre sledovanie letísk;

31.  vyzýva Komisiu, aby predložila usmernenia týkajúce sa harmonogramu a nástrojov na zabezpečenie rozvoja európskeho prístupu k hluku zo železničnej nákladnej dopravy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala rozvoj inovatívnych technológií zameraných na presun väčšieho objemu nákladnej dopravy z ciest na železnice (Shift2Rail);

32.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh zameraný na harmonizáciu rôznych vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom podporiť vytvorenie európskeho vnútorného trhu cestnej dopravy; vyzýva Komisiu, aby vždy, keď je to oprávnené, prijala potrebné opatrenia proti vnútroštátnym právnym predpisom narúšajúcim európsky jednotný trh;

33.  vyzýva Komisiu, aby predložila integrovaný a harmonizovaný legislatívny návrh na zavedenie prepojenej a automatizovanej dopravy prostredníctvom umožnenia cezhraničných skúšobných zariadení, vypracovania primeraných európskych právnych predpisov týkajúcich sa zodpovednosti a ochrany súkromia a osobných údajov a podpory verejno-súkromných iniciatív;

34.  požaduje konkrétne námorné opatrenia s cieľom znížiť vypúšťanie lodného odpadu a zvyškov nákladu do mora a zlepšiť dostupnosť a využívanie zariadení v prístavoch na príjem lodného odpadu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala vývoj inovatívnych technológií s osobitným zameraním na autonómnu lodnú dopravu;

35.  vyzýva Komisiu, aby s cieľom zabezpečiť integrovaný prístup k politikám v oblasti dopravy urýchlene predložila balík opatrení v oblasti multimodálnej dopravy, ktorý by mal zahŕňať aj ustanovenia týkajúce sa práv cestujúcich a integrovanej mobility „od dverí k dverám“ pre osobnú a nákladnú dopravu; žiada Komisiu, aby zintenzívnila svoju pozornosť a podporu venovanú digitálnej transformácii odvetvia multimodálnej dopravy (elektronické dokumenty) a aby iniciovala zavedenie multimodálnej infraštruktúry a služieb v rámci sietí TEN-T;

HLBŠIA A SPRAVODLIVEJŠIA HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA

36.  víta iniciatívu Komisie na posilnenie spolupráce s Parlamentom v oblasti hospodárskej súťaže; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v tejto praxi, posilnila ju a zvážila možnosť uplatnenia riadneho legislatívneho postupu v politike hospodárskej súťaže, najmä ak ide o základné zásady a záväzné usmernenia;

37.  vyzýva Komisiu, aby veľmi rýchlo predložila konkrétne návrhy v oblasti retailových finančných služieb, pričom poznamenáva, že oblasť retailového finančníctva v EÚ by mala pracovať v záujme občanov a poskytnúť lepšie produkty a väčší výber na trhu;

38.  vyzýva Komisiu, aby v rámci európskeho semestra prijala účinné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že členské štáty budú vykonávať odporúčania pre jednotlivé krajiny a štrukturálne reformy s cieľom modernizovať svoje hospodárstva, zvyšovať konkurencieschopnosť a bojovať proti nerovností a nerovnováham;

39.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila prácu na dokončení únie kapitálových trhov (CMU) s cieľom pomôcť uvoľniť investície v EÚ na tvorbu rastu a pracovných miest; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia v EÚ s cieľom pritiahnuť viac priamych zahraničných investícií;

40.  vyzýva Komisiu, aby v súlade s uznesením Parlamentu z 12. apríla 2016 o úlohe EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov[1] zjednodušila a kodifikovala zastupovanie EÚ v multilaterálnych organizáciách a orgánoch s cieľom zvýšiť transparentnosť, integritu a zodpovednosť v súvislosti s účasťou Únie v týchto orgánoch, jej vplyv a presadzovanie právnych predpisov, ktoré prijala prostredníctvom demokratického procesu;

41.  vyzýva Komisiu, aby podporovala rast tým, že bude stavať na trojrozmernom prístupe zameranom na posilnenie investícií a financovanie inovácií, a to aj prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a CMU, uskutočňovanie štrukturálnych reforiem s cieľom modernizovať hospodárstva a stanovenie spoločného súboru politík;

PREPOJENÝ DIGITÁLNY JEDNOTNÝ TRH

42.  je znepokojený oneskoreniami v súvislosti s niektorými z legislatívnych návrhov obsiahnutých v stratégii pre digitálny jednotný trh; domnieva sa, že inštitúcie EÚ by nemali stratiť dynamiku stratégie a mali by vynaložiť všemožné úsilie na vypracovanie a prijatie príslušných návrhov; žiada príslušné tri inštitúcie, aby sa v čase preskúmania stratégie v polovici obdobia zaviazali na najvyššej úrovni, že sa návrhmi budú v legislatívnom procese zaoberať prednostne, aby mali občania a podniky prínos z ich výsledkov;

43.  víta úsilie o rozvoj a modernizáciu právnych predpisov EÚ týkajúcich sa duševného vlastníctva, najmä v oblasti autorského práva, s cieľom zabezpečiť, aby boli vhodné pre digitálny vek, a zjednodušiť cezhraničný prístup k tvorivému obsahu, a tým vytvoriť právnu istotu a zároveň chrániť práva autorov a výkonných umelcov; vyzýva Komisiu, aby akékoľvek legislatívne iniciatívy týkajúce sa modernizácie autorského práva založila na nezávislých dôkazoch, pokiaľ ide o vplyv na rast a pracovné miesta, a to najmä pokiaľ ide o MSP v tomto odvetví, prístup k znalostiam a kultúre, zodpovednosť sprostredkovateľov, otvorený internet, základné práva a potenciálne náklady a prínosy pre tvorivé a kultúrne odvetvia; domnieva sa, že autorské právo by si malo zachovať svoju základnú funkciu, ktorou je umožniť tvorcom získať odmenu za svoje úsilie tým, že iní budú ich prácu využívať, pričom by sa mali harmonizovať výnimky a obmedzenia v oblasti výskumu, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva a obsahu vytvoreného používateľmi; zdôrazňuje skutočnosť, že návrhy na modernizáciu alebo reformu by nemali obmedzovať významný prínos tradičných spôsobov propagácie regionálnej a európskej kultúry;

44.  opätovne vyzýva na predkladanie návrhov v záujme rozvoja potenciálu kultúrneho a tvorivého sektora ako zdroja zamestnanosti a rastu; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam presadzovania, ako aj modernizácie práv duševného vlastníctva (IPR) a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom akčnom pláne boja s porušovaním IPR, ktorý zahŕňa revíziu smernice o presadzovaní IPR, ktorá nie je v súlade s požiadavkami digitálneho veku a nie je vhodná na boj s porušovaním IPR na internete, a rovnako nadviazala na zelenú knihu o systéme spätného zúčtovania a súvisiacich programoch v kontexte potenciálneho práva platného v celej EÚ získať späť peniaze, ktoré boli nevedomky vynaložené na nákup falšovaného tovaru; vyzýva Komisiu, aby ešte viac posilnila pôsobnosť Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, a víta, že zriadila skupinu odborníkov na presadzovanie IPR;

45.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zachovanie internetu ako otvorenej, neutrálnej, zabezpečenej a inkluzívnej platformy pre komunikáciu, produkciu, účasť a tvorbu a ako poskytovateľa kultúrnej rozmanitosti a inovácií; pripomína, že je to v záujme všetkých občanov EÚ a spotrebiteľov a prispeje to k úspechu európskych podnikov na celom svete; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dôkladné uplatňovanie zásady neutrality siete v znení prijatom v balíku opatrení týkajúcich sa prepojeného kontinentu;

46.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila smernicu o oznamovaní a odstraňovaní s cieľom zabrániť fragmentácii digitálneho jednotného trhu, čím by sa zvýšila právna jasnosť prostredníctvom harmonizácie postupov a záruk pre internetové platformy a ich používateľov pri odstraňovaní obsahu; zdôrazňuje, že EÚ potrebuje účinnú architektúru riadneho procesu na ochranu občanov pred svojvoľným odstraňovaním obsahu;

47.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí zabezpečiť rýchle vykonávanie akčného plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu a aby predložila správu po začatí rozsiahleho pilotného projektu pre podniky a občanov pre zásadu „stačí len raz“ (TOOP) v roku 2017;

PREPRACOVANEJŠÍ A SPRAVODLIVEJŠÍ VNÚTORNÝ TRH S POSILNENOU PRIEMYSELNOU ZÁKLADŇOU

Jednotný trh

48.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz nevypočula opakované výzvy na vytvorenie silného piliera jednotného trhu v rámci európskeho semestra so systémom pravidelného sledovania a identifikácie prekážok jednotného trhu v jednotlivých krajinách, ktoré mali členské štáty v poslednom čase tendenciu zavádzať s väčším vplyvom, frekvenciou a rozsahom;

49.  preto opakuje svoju žiadosť, aby Komisia vydala odporúčania zamerané na odstránenie prekážok jednotného trhu v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny; vyzýva na dôkladné hodnotenie integrácie a vnútornej konkurencieschopnosti jednotného trhu; trvá na tom, že hodnotenie stavu integrácie jednotného trhu by sa malo stať neoddeliteľnou súčasťou rámca správy hospodárskych záležitostí;

50.  žiada Komisiu, aby svoju prácu zamerala na vykonávanie stratégie jednotného trhu, a predovšetkým na legislatívne návrhy na vytvorenie jednotnej digitálnej brány, ktoré by sa mali predložiť bezodkladne, a informačného nástroja jednotného trhu; v tejto súvislosti pripomína, že vo svojom uznesení o stratégii Parlament zdôraznil, že regulačné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o odlišné požiadavky na označovanie alebo kvalitu, vytvárajú zbytočné prekážky pre činnosti dodávateľov tovaru a ochranu spotrebiteľa, ako aj posúdenie toho, ktoré označenia sú nevyhnutné a ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie informovanosti spotrebiteľov, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neprijala v tejto veci žiadne opatrenia;

51.  vyzýva Komisiu, aby s podporou Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a národných regulačných orgánov podrobne monitorovala účinky zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov od 15. júna 2017, a najmä správne vykonávanie a presadzovanie smernice, pokiaľ ide o systémy výnimiek, vývoj modelov spotreby dát a dostupné maloobchodné tarifné plány; trvá na tom, že vplyv správneho uplatňovania dobrovoľných politík primeraného využívania sa bude musieť posúdiť;

52.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene prijala návrh na revíziu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu, aby sa zabezpečila trvalá nepoužiteľnosť deaktivovaných strelných zbraní; pripomína Komisii, že prijatie tohto nového návrhu Komisiou bolo jednou z podmienok Parlamentu, aby prijal smernicu o strelných zbraniach, a žiada preto Komisiu, aby ju bezodkladne splnila s cieľom odstrániť bezpečnostné medzery a posilniť režimy deaktivácie v EÚ;

53.  pripomína Komisii, že prijatie smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti bolo prvým krokom, ktorý bol potrebný, ale nie je možné považovať ho za dostatočný v strednodobom a dlhodobom horizonte; žiada Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty budú dodržiavať jej ustanovenia, a pripravila pôdu na čo najskoršiu revíziu smernice s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň operatívnej a strategickej spolupráce medzi členskými štátmi;

Práva spotrebiteľov

54.  domnieva sa, že prebiehajúce hodnotenie smernice o právach spotrebiteľov je dôležitým krokom k zabezpečeniu toho, aby smernica dosiahla svoje ciele a aby sa zrealizovali predpokladané vplyvy, ako sú opísané v pôvodnom posúdení vplyvu, ktoré sprevádzalo návrh smernice;

55.  zdôrazňuje potrebu dokončiť kontrolu vhodnosti v rámci programu REFIT v oblasti spotrebiteľského práva včas tak, aby sa jej výsledky mohli využiť ešte v tomto legislatívnom období a aby obsahovala výsledky hodnotenia smernice o právach spotrebiteľov;

56.  je znepokojený tvrdeniami, že kvalitatívne vlastnosti potravín, ako aj nepotravinárskych výrobkov, ktoré sa predávajú v rámci jednotného trhu pod rovnakou značkou a v rovnakom obale a s použitím iných marketingových textov sa môžu medzi členskými štátmi líšiť; žiada Komisiu, aby sa touto otázkou podrobnejšie zaoberala;

ODOLNÁ ENERGETICKÁ ÚNIA S VÝHĽADOVOU POLITIKOU V OBLASTI ZMENY KLÍMY

57.  vyzýva Komisiu, aby po prijatí rôznych návrhov v oblasti energetickej únie, energetickej efektívnosti, koncepcie trhu a energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj iných legislatívnych návrhov a oznámení týkajúcich sa energetiky zamerala svoju pozornosť na zabezpečenie ich úplného vykonávania členskými štátmi; domnieva sa, že v prípadoch, keď sa právne záväzky zjavne neplnia, by Komisia mala začať postupy v prípade nesplnenia povinnosti s cieľom vytvorenia skutočnej energetickej únie;

58.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby dokončila svoje už meškajúce preskúmanie právnych predpisov v oblasti emisií CO2 z automobilov, ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel a aby predložila legislatívne návrhy týkajúce sa cieľa priemerných emisií vozového parku na rok 2025 v súlade so záväzkami prijatými v rámci dohody spoluzákonodarcov z roku 2013;

59.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zachovanie vedúcej úlohy EÚ pri vykonávaní a presadzovaní Parížskej dohody; vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia pre celú Úniu dopĺňajúce záväzok EÚ dosiahnuť 40 % zníženie domácich emisií skleníkových plynov (GHG) so zreteľom na facilitačný dialóg v roku 2018 v rámci Parížskej dohody; vyzýva Komisiu, aby vypracovala aj stratégiu eliminácie emisií uhlíka v polovici storočia v súlade s cieľmi stanovenými v Parížskej dohode vrátane priebežných medzníkov s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne plnenie klimatických cieľov EÚ; ďalej vyzýva Komisiu, aby posúdila súlad súčasných politík EÚ s cieľmi Parížskej dohody, a to aj pokiaľ ide o rozpočet EÚ, postupné rušenie dotácií na fosílne palivá a správu oceánov, najmä so zreteľom na význam oceánov pre klímu; vyzýva Komisiu, aby vypracovala opatrenia na podporu organizovaného prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo s cieľom zmierniť systematické ekonomické riziká spojené s finančnými aktívami vo vysokouhlíkovom hospodárstve; očakáva, že Komisia zabezpečí, aby pracovný program odrážal ciele udržateľného rozvoja tým, že udržateľnosť bude ťažiskom hospodárskej politiky, a opätovne zdôrazňuje význam úplného vykonávania 7. environmentálneho akčného programu na roky 2014 – 2020;

60.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila iniciatívy uvedené v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, a to aj v oblastiach produktovej politiky a potravinového odpadu, a monitorovala pokrok smerom k obehovému hospodárstvu v rámci európskeho semestra;

61.  vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa environmentálnych inšpekcií – pri plnom rešpektovaní zásad subsidiarity a proporcionality – s cieľom zintenzívniť vykonávanie a presadzovanie environmentálnych právnych predpisov a noriem;

Poľnohospodárska politika a rybárska politika

62.  zdôrazňuje významnú úlohu udržateľných odvetví poľnohospodárstva, rybárstva a lesného hospodárstva v zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti v EÚ, vytváraní pracovných miest a zlepšovaní environmentálnych noriem a rovnako zdôrazňuje potenciál európskeho poľnohospodárstva prispievať k politikám v oblasti zmeny klímy prostredníctvom inovácie a prijatia politík, ktoré zvyšujú potenciál európskeho poľnohospodárstva na sekvestráciu uhlíka;

63.  vyzýva Komisiu, aby zjednodušila implementáciu SPP a znížila byrokraciu s cieľom zvýšiť efektívnosť SPP, znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov v poľnohospodárstve a vytvoriť priestor pre inovácie, ktoré sú nevyhnutné pre progresívne a konkurencieschopné európske poľnohospodárstvo; žiada Komisiu, aby zabezpečila, že zásada lepšej regulácie sa zahrnie do pripravovaného návrhu reformy SPP, ktorá by mala poskytnúť väčší priestor a finančné stimuly pre inovácie v poľnohospodárstve zamerané na zabezpečenie dlhodobej potravinovej bezpečnosti v EÚ, zníženie vplyvu poľnohospodárstva na biodiverzitu a zvýšenie jeho odolnosti voči zmene klímy;

64.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na naliehavé riešenie pokračujúcej straty prírodného kapitálu v Európe a preskúmala existujúce politiky, najmä SPP, s cieľom splniť ciele stratégie EÚ v oblasti biodiverzity;

65.  zdôrazňuje naliehavosť a význam prijatia opatrení proti stále rastúcej hrozbe antimikrobiálnej rezistencie, pretože môže mať veľký vplyv na zdravie občanov a produktivitu, ako aj na rozpočty členských štátov v oblasti zdravotníctva; vyzýva preto Komisiu, aby predložila návrh akčného plánu EÚ pre vykonávanie celosvetového akčného plánu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblasti antimikrobiálnej rezistencie v Únii; vyzýva Komisiu, aby tiež posilnila opatrenia uplatňované už v súčasnom akčnom pláne proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (AMR) a zabezpečila jeho dôsledné vykonávanie všetkými príslušnými stranami;

66.  opakuje, že s cieľom zabezpečiť včasné a riadne vykonávanie spoločnej rybárskej politiky prijatej v roku 2013 musí Komisia naďalej predkladať legislatívne návrhy na prijímanie obnovených viacročných plánov riadenia populácií rýb;

67.  zdôrazňuje význam silného kontrolného systému ustanoveného v nariadení o kontrole (nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009), prostredníctvom ktorého sa zmodernizoval prístup EÚ ku kontrole rybárstva v súlade s opatreniami prijatými na boj proti nezákonnému rybolovu; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila komplexné nadväzné opatrenia a v prípade potreby navrhla ich revíziu s cieľom riešiť nedostatky a zabezpečiť riadne vykonávanie a presadzovanie;

68.  domnieva sa, že nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN rybolov) je formou organizovanej trestnej činnosti na mori a má katastrofálne celosvetové environmentálne a sociálno-ekonomické dosahy, a preto vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia proti nespolupracujúcim krajinám a všetkým organizáciám, ktoré prispievajú k NNN rybolovu;

OBCHOD

69.  zdôrazňuje svoju podporu ambicióznemu programu v oblasti obchodu založenému na hodnotách, ktorý posilní globálny systém založený na pravidlách a prispeje k zamestnanosti a rastu v Európe; v tejto súvislosti víta úsilie Komisie o uzavretie rokovaní s Japonskom a pokrok v ostatných prebiehajúcich rokovaniach, napríklad s Mexikom a Mercosurom, ako aj jej zámer začať nové rokovania, napríklad s Austráliou a Novým Zélandom, a snahu odblokovať iné rokovania, napríklad s Indiou;

70.  vyzýva Komisiu, aby oživila diskusiu v rámci WTO po konferencii v Nairobi, pretože mnohostranné obchodné rokovania musia pre EÚ zostať prioritou, aj keď sú ťažké; domnieva sa, že by bolo vhodné preskúmať aj nové oblasti a otázky v rámci WTO, napríklad digitálny obchod, a víta medzinárodné iniciatívy prijaté Komisiou v oblasti ochrany investícií;

71.  zdôrazňuje, že modernizácia a posilňovanie nástrojov Únie na ochranu obchodu sú naliehavé a mimoriadne dôležité;

SILNEJŠÍ GLOBÁLNY AKTÉR

72.  vyzýva Komisiu, aby pokročila v zriaďovaní Európskeho obranného fondu, ktorý by zahŕňal primerané financovanie tak spoločného výskumu v oblasti obranných technológií, ako aj nadobúdania spoločných aktív členskými štátmi; nabáda Komisiu, aby zintenzívnila presadzovanie oboch smerníc upravujúcich jednotný trh v oblasti obrany a prišla s iniciatívou zameranou na rozvoj spoločných priemyselných noriem pre vybavenie a aktíva;

73.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť rastúcemu napätiu v oblasti západného Balkánu a hľadala spôsoby, ako posilniť angažovanosť EÚ v prospech zmierenia a reforiem vo všetkých dotknutých krajinách;

74.  chváli Komisiu za dôraz, ktorý kladie na susedskú politiku, a to východnú aj južnú, ale zdôrazňuje, že táto politika musí získať väčší politický obsah, najmä prostredníctvom kombinácie zvýšenej finančnej pomoci, posilnenej podpory demokracie, prístupu na trh a lepšej mobility; zdôrazňuje, že je potrebné, aby politika jasne určila oblasti činnosti s cieľom lepšie riešiť výzvy, ktorým čelia susedné krajiny;

75.  vyzýva Komisiu, aby digitalizáciu pokladala za prioritu ako neoddeliteľnú súčasť nástrojov zahraničnej politiky EÚ a aby ju pojala ako príležitosť, napríklad prostredníctvom vedúcej úlohy v oblasti správy internetu, ľudských práv v online prostredí, štátnych noriem v kybernetickom priestore, kybernetickej bezpečnosti a slobody v online prostredí, prístupu a rozvoja, digitálnej gramotnosti a neutrality siete;

76.  zdôrazňuje, že podpora a dodržiavanie ľudských práv, medzinárodného práva a základných slobôd musí byť základným spoločným menovateľom vo všetkých politikách EÚ; vyzýva Komisiu, aby nepodcenila význam ochrany ľudských práv v kontexte protiteroristických opatrení, naliehavo žiada Komisiu, aby aktívne pokračovala v presadzovaní účinného uplatňovania ľudských práv prostredníctvom všetkých dohôd, najmä v oblasti obchodu, politického dialógu a spolupráce a dohôd o pridružení podpísaných EÚ, a najmä tzv. „doložky o demokracii“ a článku 8 Dohody z Cotonou; vyzýva Komisiu, aby jasne monitorovala situáciu v oblasti ľudských práv v krajinách, s ktorými má EÚ dohody;

77.  vyzýva Komisiu, aby naďalej vyvíjala úsilie s cieľom pomôcť zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny, porušovanie ľudských práv a zneužívanie a porušovanie medzinárodného humanitárneho práva vrátane potvrdeného použitia chemických zbraní; vyjadruje pretrvávajúce vážne znepokojenie nad zámernými obmedzeniami, ktoré bránia poskytovaniu humanitárnej pomoci, a opakuje svoju výzvu Komisii, aby vyvinula maximálne úsilie s cieľom pomôcť zabezpečiť úplný, neobmedzený, bezpečný a udržateľný celoštátny humanitárny prístup pre OSN a ďalšie humanitárne organizácie v krajinách, kde je to potrebné;

78.  vyzýva Komisiu, aby predložila plán vykonávania revidovaného európskeho konsenzu;

79.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby prejavila ambicióznosť vo svojej aktualizovanej globálnej stratégii EÚ a zabezpečila lepšiu pozíciu EÚ v rýchlo sa meniacom svete na uskutočnenie inštitucionálnych zmien a zmien v politike v záujme účinného vykonávania programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030; vyzýva Komisiu, aby predložila aj návrh ústrednej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá zahŕňa všetky relevantné vnútorné a vonkajšie oblasti politiky vrátane procesu OSN, podrobný harmonogram do roku 2030, konkrétny plán vykonávania a osobitný postup, ktorým sa zabezpečí plné zapojenie Parlamentu, a poskytla informácie o pláne na vykonávanie, monitorovanie, prijatie nadväzujúcich krokov a začlenenie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 do vnútornej a vonkajšej politiky EÚ;

80.  zdôrazňuje svoju podporu pre ambiciózny vonkajší investičný plán (EIP); domnieva sa, že vykonávanie nadchádzajúceho Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a trustového fondu EÚ pre Afriku bude mať kľúčový význam pri posudzovaní účinnosti súčasného úsilia; vyzýva Komisiu, aby dala aktívny a účinný impulz vonkajšej politike EÚ; zdôrazňuje, že EÚ by mala byť významným aktérom, ktorý poskytuje efektívne reakcie na výzvy, ktorým čelí Európa, s cieľom dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a riešiť základné príčiny neregulárnej a nútenej migrácie;

81.  pripomína potrebu preskúmať nariadenie o humanitárnej pomoci (nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996) s cieľom zefektívniť humanitárnu pomoc EÚ a uviesť ju do súladu s medzinárodným humanitárnym právom, a to najmä vzhľadom na naliehavú potrebu komplexných opatrení proti hladu a s cieľom zaistiť udržateľnú budúcnosť pre milióny ľudí zasiahnutých konfliktmi alebo prírodnými či ľudskou činnosťou spôsobenými katastrofami, ako aj pre vzdelávanie v kontexte dlhotrvajúcich kríz;

82.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o zabezpečenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien a dievčat na celom svete a aby zaručila, že tzv. pravidlo celosvetového náhubku (Global Gag Rule) nebude obmedzovať finančné prostriedky EÚ v oblasti humanitárnej pomoci a prácu zahraničných organizácií pre plánované rodičovstvo, ktoré EÚ financuje;

83.  vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh o sprievodných opatreniach k nariadeniu o nerastoch z konfliktných oblastí (2014/0059 (COD)) v súlade s príslušným spoločným oznámením (JOIN(2014)0008);

84.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na celosvetovú povahu odevného priemyslu a jeho nedostatky z hľadiska zlepšovania podmienok pracovníkov predložila nielen pracovný dokument útvarov Komisie o hlavnej iniciatíve v oblasti odevného priemyslu, ale aj legislatívny návrh týkajúci sa povinností v oblasti náležitej starostlivosti v rámci dodávateľského reťazca v odevnom sektore;

85.  vyzýva Komisiu, aby rozvojovým krajinám pomohla v boji proti podvodom a daňovým únikom prostredníctvom vytvorenia komplexného a záväzného rámca;

86.  vyzýva Komisiu, aby zaujala ambiciózny postoj v kontexte budúcich rokovaní o dohode po skončení platnosti Dohody z Cotonou s cieľom dosiahnuť záväznú dohodu prispôsobenú novej realite so silným politickým rozmerom a rozmerom hospodárskeho rozvoja a orientovanú na rámec trhového hospodárstva a inkluzívny rast;

*

*  *

87.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.