Postopek : 2017/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0435/2017

Predložena besedila :

B8-0435/2017

Razprave :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 456kWORD 62k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0434/2017
30.6.2017
PE605.553v01-00
 
B8-0435/2017

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 37(3) Poslovnika in z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo


o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP))


Sophia in ‘t Veld v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP))  
B8-0435/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, zlasti Priloge IV sporazuma,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016,

–  ob upoštevanju skupne izjave o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017 z dne 13. decembra 2016,

–  ob upoštevanju zbirnega poročila konference predsednikov odborov, ki to resolucijo dopolnjuje s stališča parlamentarnih odborov in ki bi ga morala Komisija ustrezno upoštevati pri pripravi in sprejetju svojega delovnega programa za leto 2018,

–  ob upoštevanju člena 37(3) Poslovnika,

A.  ker je vloga Komisije braniti splošne interese Unije, sprejemati ustrezne pobude s tem namenom, biti mora zavezana izvajanju načela pravne države, ki temelji na osnovnih evropskih vrednotah in je osnova skupnega življenja Evropejcev v miru, poleg tega pa mora izvajati usklajevalne, izvršilne in upravljavske funkcije ter začenjati zakonodajne postopke;

B.  ker mora Komisija spoštovati Pogodbe in izvrševati predpise EU; z velikim obžalovanjem ugotavlja, da sta tako izvajanje politik EU kot izvrševanje predpisov EU šibka, kar se je pokazalo na področjih, kot so okoljski standardi, temeljne pravice in načelo pravne države, prosto gibanje oseb in schengensko območje; ker bi morala Komisija izvajanje in izvrševanje v letih 2017 in 2018 obravnavati kot glavno prednostno nalogo;

OBMOČJE PRAVOSODJA IN TEMELJNIH PRAVIC, ZASNOVANO NA MEDSEBOJNEM ZAUPANJU

Pravosodje

1.  ponovno poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog o upravni zakonodaji EU, s katero bi zagotovili odprto, učinkovito in neodvisno evropsko upravo, pri tem pa naj upošteva predlog Parlamenta o uredbi EU za to področje;

2.  poziva Komisijo, naj pri svojem delu v zvezi z vzpostavitvijo evropskega podatkovnega gospodarstva upošteva pomisleke glede dostopa do podatkov in njihovega lastništva ter s tem povezana vprašanja glede odgovornosti posrednih ponudnikov storitev ter drugih spletnih platform, da bi zagotovili pravno varnost, izboljšali zaupanje potrošnikov ter zagotovili popolno spoštovanje pravic državljanov glede zasebnosti in celovito varstvo osebnih podatkov v digitalnem okolju;

Varnost

3.  poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovito in usklajeno izvajanje evropske agende za varnost za obdobje 2015–2020 ter njenih prednostnih nalog na področjih boja proti terorizmu, čezmejnega organiziranega kriminala in kibernetske kriminalitete, pri čemer naj se osredotoči na dejanske varnostne rezultate; znova poziva k poglobljeni oceni, osredotočeni na operativno učinkovitost ustreznih veljavnih instrumentov EU in na preostale vrzeli na tem področju, preden se predstavijo novi zakonodajni predlogi v okviru evropske agende za varnost; pri tem obžaluje, da še vedno in sistematično manjka ocena učinka pri več predlogih, predstavljenih v okviru te agende;

4.  poziva Komisijo, naj si prizadeva za sprejetje pravnih aktov, s katerimi bi spremenili ali nadomestili akte Unije na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ki so bili sprejeti pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, zlasti Sklep Sveta 2001/671/PNZ in Okvirni sklep Sveta 2002/960/PNZ o izmenjavi informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona, vključno z izmenjavo informacij o terorističnih kaznivih dejanjih, in sicer naj predlaga horizontalni zakonodajni instrument, s katerim bi izboljšali izmenjavo informacij o kazenskem pregonu ter okrepili operativno sodelovanje med državami članicami in z agencijami EU, da bi zagotovili obvezno izmenjavo informacij za boj proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem;

5.  poziva Komisijo, naj nemudoma predloži spremembo nove uredbe o ustanovitvi Europola, da bi vzpostavili dejanske evropske preiskovalne zmogljivosti, agenciji naj zagotovi pravno sposobnost, da bo lahko zahtevala začetek kazenske preiskave, poleg tega pa naj spodbuja izmenjavo in zbiranje informacij na ravni EU;

6.  poziva Komisijo, naj s svojimi strokovnimi zmogljivostmi ter tehničnimi in finančnimi viri zagotovi usklajevanje in izmenjavo primerov dobre prakse na ravni EU v boju proti nasilnemu ekstremizmu in teroristični propagandi, radikalnim omrežjem in novačenju s strani terorističnih organizacij prek spleta in drugih sredstev, pri čemer naj bo glavni poudarek na strategijah za preprečevanje, vključevanje in ponovno vključevanje z jasnim poudarkom na vidiku spola;

7.  poziva Komisijo, naj izpolni svojo vlogo varuhinje Pogodb in oceni, ali so ukrepi na področju boja proti terorizmu in nadzora, ki so jih države članice sprejele pred nedavnim, v skladu s primarnim in sekundarnim pravom EU, pri tem pa naj upošteva, da je treba vse omejitve temeljnih pravic ustrezno obrazložiti in predpisati z zakonom in da je treba pri teh omejitvah spoštovati bistveno vsebino pravic in svoboščin, ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah, zanje pa mora veljati načelo sorazmernosti v skladu s členom 52(1) te listine;

Temeljne pravice

8.  ponovno poziva Komisijo, naj naredi vse v svoji moči, da bi odpravila blokado predloga za horizontalno direktivo proti diskriminaciji; poziva jo, naj nadgradi seznam ukrepov za spodbujanje enakopravnosti oseb LGBTI, da bo oblikovan celovit evropski odgovor na probleme s temeljnimi pravicami, s katerimi se srečujejo osebe LGBTI, in sicer v obliki časovnega načrta EU proti homofobiji in diskriminaciji zaradi spolne usmerjenosti ali identitete;

9.  poziva Komisijo, naj pospeši pogajanja, da bi EU ratificirala Istanbulsko konvencijo, ki je prvi pravno zavezujoč instrument za preprečevanje nasilja nad ženskami ter boju proti njemu na mednarodni ravni; ponovno poziva Komisijo, naj v skladu z določbami direktive o pravicah žrtev vključi opredelitev nasilja na podlagi spola in čim prej pripravi zakonodajni akt za preprečevanje tega nasilja in boj proti njemu;

10.  poziva Komisijo, naj nemudoma začne izvajati ukrepe, ki jih je opisala v dokumentu o strateških prizadevanjih, in naj sistematičen in poudarjen vidik enakosti spolov vključi v vse dejavnosti in politike EU;

11.  spodbuja Komisijo, naj si še naprej prizadeva za pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah ob upoštevanju mnenja Sodišča o tej zadevi in obravnavanju preostalih pravnih izzivov; poziva Komisijo, naj nemudoma poišče rešitve za dve najbolj težavni vprašanji pri skupni zunanji in varnostni politiki, in sicer medsebojno zaupanje in sodno presojo;

12.  poziva Komisijo, naj zagotovi pravočasen in skladen začetek izvajanja svežnja o varstvu podatkov ter naj podpre uspešen zaključek zakonodajnega postopka za sprejetje uredbe o e-zasebnosti; poleg tega poziva k varovanju zaupnosti elektronskih komunikacij na tak način, da bi spodbujali uporabo šifriranja od konca do konca ter s pravom EU državam članicam prepovedali, da bi podjetjem, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja ali javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, naložile obveznosti, zaradi katerih bi se zmanjšala varnost njihovih omrežij ali storitev;

V SMERI NOVE MIGRACIJSKE POLITIKE

13.  poziva, naj se instrumenti EU za zakonite migracije nadomestijo z eno samo horizontalno uredbo, da bi ustvarili pravo politiko EU za zakonite migracije;

14.  se zavzema za samostojno uredbo o evropskem humanitarnem vizumu;

15.  poziva k pregledu direktive o pomoči, da bi pojasnili razliko med nezakonitimi dejavnostmi tihotapljenja in dejanji navadnih državljanov, ki pomagajo ljudem v stiski;

16.  poziva k pripravi poročil o izvajanju in spremljanju glede delovanja evropske mejne in obalne straže;

UNIJA DEMOKRATIČNIH SPREMEMB

17.  poziva Komisijo, naj v skladu s priporočilom Parlamenta iz njegovega zakonodajnega samoiniciativnega poročila poda predlog za pakt za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice, in sicer v obliki medinstitucionalnega sporazuma;

18.  ponovno poziva, naj se vzpostavi sklad za organizacije, ki dodelujejo nepovratna sredstva na področju demokracije, s čimer bi podprli lokalne akterje, ki v Uniji spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice;

19.  opozarja, da si tretje države in nedržavni akterji prizadevajo, da bi s hibridnimi sredstvi, vključno z dezinformacijami, zmanjšali legitimnost demokratičnih institucij znotraj EU, in poziva Komisijo, naj okrepi odpornost proti hibridnim grožnjam in zmogljivost za utrditev strateških komunikacij znotraj in zunaj EU ter izboljša zmogljivost za ustrezen sistematičen odziv na lažne novice in dezinformacije;

NOVA SPODBUDA ZA DELOVNA MESTA, RAST IN NALOŽBE

Večletni finančni okvir – pregled, proračun in zaposlovanje

20.  želi spomniti, da naj bi Komisija v skladu s členom 25 Uredbe o večletnem finančnem okviru predlog za nov večletni finančni okvir predstavila pred 1. januarjem 2018; pričakuje, da bo v tem predlogu obravnavala prednostne naloge, kot so celovita reforma sistema virov lastnih sredstev tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov, večji poudarek na enotnosti proračuna, da se zagotovi popoln parlamentarni nadzor nad vsemi odhodki, večja prilagodljivost proračuna, vključno z novim posebnim instrumentom, ki ga ne bi smeli upoštevati pri zgornjih mejah večletnega finančnega okvira, prilagoditev trajanja tega okvira, da bi ga uskladili s političnima cikloma Parlamenta in Komisije, ter oblike postopka odločanja, s katerimi bi zagotovili razpoložljivost potrebnih finančnih sredstev;

21.  poudarja, da je treba na podlagi načel preprostosti, pravičnosti, preglednosti in odgovornosti temeljito reformirati sistem virov lastnih sredstev; v zvezi s tem izrazito pozdravlja končno poročilo skupine na visoki ravni za lastna sredstva; poziva Komisijo, naj do konca leta 2017 pripravi ambiciozen zakonodajni sveženj o virih lastnih sredstev po letu 2020, s čimer bi zagotovili, da bo v proračunu EU poudarek na področjih, ki prinašajo največjo evropsko dodano vrednost, in postopoma odpravili vse oblike rabatov ter ukinili pristop „pravičnega povračila“; pričakuje, da bi z novimi viri lastnih sredstev zmanjšali prispevke držav članic na podlagi BND;

22.  poziva Komisijo, naj dodelitev sredstev za kohezijske sklade ter evropske strukturne in investicijske sklade ohrani na ravni, ki je bila določena v večletnem finančnem okviru leta 2013; na podlagi tega meni, da pri tehnični prilagoditvi nikakor ne bi smeli zmanjšati proračuna za kohezijsko politiko, saj je pomembna za ustvarjanje rasti in delovnih mest ter zagotavljanje kohezije v EU, še posebej pa za podporo malim in srednjim podjetjem, inovacijam in raziskavam, ter za nizkoogljično gospodarstvo in mestne politike;

23.  poziva Komisijo, naj usklajuje agendo EU za mesta ter s tem zagotovi skladne in povezane rešitve glede politik, ki jih mesta potrebujejo na evropski ravni, zagotovi pa naj tudi povezavo z agendo za boljše pravno urejanje; poziva Komisijo, naj pri sebi okrepi notranje usklajevanje vprašanj, ki so pomembna za mestna območja, ter na primer razširi instrument za oceno učinka, da bi bila mestna razsežnost bolj sistematično vključena;

24.  meni, da je pobuda za zaposlovanje mladih bistvena pri boju proti brezposelnosti mladih, ki je v EU še vedno nesprejemljivo visoka; poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno financiranje za boj proti brezposelnosti mladih in nadaljuje pobudo za njihovo zaposlovanje do izteka sedanjega večletnega finančnega okvira, obenem pa izboljša njeno delovanje in izvajanje ter upošteva zadnje ugotovitve iz posebnega poročila Evropskega računskega sodišča o zaposlovanju mladih ter uporabi pobude za zaposlovanje mladih (št. 5/2017); poleg tega poziva Komisijo, naj pripravi predloge za lažje zaposlovanje starejših od 50 let;

25.  poziva Komisijo, naj uvede vse primerne mehanizme za večjo mobilnost mladih, vključno s pripravništvom, da bi obravnavala neskladja med ponudbo znanj in spretnosti na trgu dela in povpraševanjem po njih ter izboljšala dostop do zaposlitvenih priložnosti;

26.  poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe v okviru novega programa znanj in spretnosti, kot je razvoj orodja za napovedovanje vseevropskih potreb po spretnostih, s katerim bi lahko ocenili prihodnje potrebe po spretnostih in jih bolje prilagodili delovnim mestom, ki so na voljo na trgu dela, vključno s programom za modro rast; želi spomniti, da je kot del nacionalnih strategij za digitalne spretnosti, ki so jih države članice razvile v okviru novega programa znanj in spretnosti, pomembno zagotavljati ustrezno financiranje za izobraževalne ustanove, da bi zagotovili razvoj celotnega nabora digitalnih znanj in spretnosti, ki jih posamezna podjetja potrebujejo v vedno bolj digitaliziranem gospodarstvu; poziva Komisijo, naj oceni in ovrednoti finančne in naložbene potrebe za odpravo pomanjkanja digitalnih znanj in spretnosti;

27.  poziva Komisijo, naj pripravi zeleno knjigo o neenakosti in kako ta zavira okrevanje gospodarstva; jo spodbuja, naj kot prvi korak k oblikovanju predlogov za politične rešitve preuči in oceni to vprašanje ter naj nemudoma ukrepa, da bi obrnili ta trend in s tem zmanjšali neenakosti in revščino ter povečali socialno kohezijo;

28.  poziva Komisijo, naj pregleda direktivo o enakem obravnavanju ter začne zakonodajni postopek za direktivo, ki bo nasledila priporočilo Komisije iz leta 2014 o preglednosti plačil, da bi odpravili trdovratno razliko v plačilu med spoloma;

Obzorje 2020

29.  priznava ogromno dodano vrednost okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 za Evropo; poziva Komisijo, naj ukrepa v skladu s svojo vmesno oceno in upošteva resolucijo Evropskega parlamenta; poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za poenostavitev ob čim večjem zmanjšanju ovir za udeležbo in zagotovitvi najvišjih družbeno-gospodarskih koristi (tako kratko- kot dolgoročnih) vseh delov programa ter naj pripravi ambiciozen predlog za naslednji okvirni program; poudarja, da je treba za odpravo inovacijske vrzeli v EU ustvarjati sinergije z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi;

Učinkovitejša prometna politika, ki vključuje več načinov prevoza

30.  poziva Komisijo, naj uporabi člen 3 Uredbe (ES) št. 551/2004, ki določa vzpostavitev enotnega evropskega zgornjega letalskega informacijskega področja (EUIR), in na podlagi drugih obstoječih indeksov ter že izvedenega raziskovalnega dela organizacije Eurocontrol in opazovalne skupine za letališča razvije indeks povezljivosti;

31.  poziva Komisijo, naj pripravi smernice o primernem času in instrumentih, da bi zagotovili razvoj evropskega pristopa glede hrupa tovornega železniškega prometa; poziva Komisijo, naj še naprej podpira razvoj inovativnih tehnologij s poudarkom na preusmeritvi tovora s cestnega na železniški promet (Shift2Rail);

32.  poziva Komisijo, naj pripravi predlog za harmonizacijo različnih nacionalnih zakonodaj, da bi okrepili vzpostavitev evropskega notranjega trga za cestni promet; jo nadalje poziva, naj vedno, kjer je to upravičeno, sprejme potrebne ukrepe proti nacionalnemu pravu, ki izkrivlja evropski enotni trg;

33.  poziva Komisijo, naj pripravi celovit in usklajen zakonodajni predlog za uvedbo povezane in avtomatizirane vožnje, in sicer z omogočitvijo čezmejnih zmogljivosti za testiranje, oblikovanjem sorazmerne evropske zakonodaje glede odgovornosti, zasebnosti in varstva podatkov ter podpiranjem javno-zasebnih pobud;

34.  poziva h konkretnim pomorskim ukrepom, da bi zmanjšali odlaganje ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje ter izboljšali razpoložljivost in uporabo objektov v pristaniščih za sprejemanje ladijskih odpadkov; poziva Komisijo, naj podpre razvoj inovativnih tehnologij s posebnim poudarkom na avtonomnem ladijskem prometu;

35.  poziva Komisijo, naj čim prej pripravi sveženj o multimodalnem prevozu, da bi zagotovili celovit pristop k prometni politiki, kar naj vključuje tudi določbe o pravicah potnikov in celoviti mobilnosti od vrat do vrat za potnike in tovor; poziva Komisijo, naj večjo pozornost in podporo nameni digitalni preobrazbi multimodalnega prometnega sektorja (e-dokumenti) in naj sproži uvajanje multimodalne infrastrukture in storitev po vseh omrežjih TEN-T;

BOLJ POVEZANA IN PRAVIČNEJŠA EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA

36.  pozdravlja pobudo Komisije, da okrepi sodelovanje s Parlamentom na področju konkurence; poziva Komisijo, naj nadaljuje in okrepi to prakso ter razmisli o uporabi rednega zakonodajnega postopka pri politiki konkurence, zlasti glede temeljnih načel in zavezujočih smernic;

37.  poziva Komisijo, naj hitro pripravi konkretne predloge na področju maloprodajnih finančnih storitev, pri čemer ugotavlja, da bi morale biti maloprodajne finance v EU v korist državljanov ter zagotavljati boljše produkte in več izbire na trgu;

38.  poziva Komisijo, naj v okviru evropskega semestra uvede učinkovite ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da države članice uresničujejo priporočila za posamezno državo in strukturne reforme, da bi posodobile svoja gospodarstva, povečale konkurenčnost ter odpravile neenakosti in neravnovesja;

39.  poziva Komisijo, naj pospeši delo za dokončno vzpostavitev unije kapitalskih trgov, da bi v EU pomagali sprostiti naložbe za ustvarjanje rasti in delovnih mest; poziva Komisijo, naj pripravi predloge za izboljšanje poslovnega okolja v EU, da bi pritegnili več tujih neposrednih naložb;

40.  poziva Komisijo, naj v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 12. aprila 2016 o vlogi EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov(1) racionalizira in uzakoni zastopanost EU v večstranskih organizacijah in organih, da bi tako povečali preglednost, integriteto in odgovornost sodelovanja Unije v teh organih, njen vpliv ter promovirali zakonodajo, ki jo je sprejela z demokratičnim procesom;

41.  poziva Komisijo, naj na podlagi tridimenzionalnega pristopa, katerega namen je okrepiti naložbe in financirati inovacije, spodbudi rast, med drugim z Evropskim skladom za strateške naložbe in unijo kapitalskih trgov, pri čemer bi izvedli strukturne reforme za posodobitev gospodarstev in določili nabor skupnih politik;

POVEZAN ENOTNI DIGITALNI TRG

42.  je zaskrbljen zaradi zamud pri nekaterih zakonodajnih predlogih iz strategije za enotni digitalni trg; meni, da bi institucije EU ne bi smele izgubiti zagona, ki jim ga daje strategija, in storiti vse, kar je v njihovi moči, za oblikovanje sprejetje zadevnih predlogov; poziva tri institucije, naj se ob vmesnem pregledu strategije na najvišji ravni zavežejo, da bodo te predloge v zakonodajnem postopku obravnavale prednostno, zato da bodo državljani in podjetja lahko imeli koristi od njihovih rezultatov;

43.  pozdravlja prizadevanja za razvoj in posodobitev zakonodaje EU o intelektualni lastnini, zlasti na področju avtorskih pravic, da bi ustrezala digitalni dobi in da bi olajšali čezmejni dostop do ustvarjalnih vsebin, s tem pa zagotovili pravno varnost in hkrati zaščitili pravice avtorjev in izvajalcev; poziva Komisijo, naj pri vseh zakonodajnih pobudah za posodobitev področja avtorskih pravic izhaja iz neodvisnih dokazov, ko gre za vpliv na rast in delovna mesta (zlasti kar zadeva mala in srednja podjetja v tem sektorju), dostop do znanja in kulture, odgovornost posrednikov, odprti internet, temeljne pravice ter potencialne stroške in koristi za ustvarjalni in kulturni sektor; meni, da bi morale avtorske pravice ohraniti svojo prvotno funkcijo, tj. ustvarjalcem omogočiti, da od oseb, ki uporabljajo njihova dela, prejmejo plačilo za svoj trud, v okviru avtorskih pravic pa bi bilo hkrati treba uskladiti izjeme in omejitve na področju raziskav, izobraževanja, ohranjanja kulturne dediščine in vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki; poudarja, da predlogi za posodobitev ali reformo ne bi smeli ovirati pomembnega prispevka tradicionalnih metod promoviranja regionalne in evropske kulture;

44.  ponovno poziva k pripravi predlogov za razvoj potenciala kulturnega in ustvarjalnega sektorja kot vira delovnih mest in rasti; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je zagotavljati spoštovanje pravic intelektualne lastnine in jih posodabljati, in poziva Komisijo, naj nadaljuje delo na podlagi svojega akcijskega načrta za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine, med drugim tudi s pregledom direktive o zagotovitvi spoštovanja pravic intelektualne lastnine, ki ne ustreza digitalni dobi in ni primerna za boj proti kršitvam na spletu, nadaljuje pa naj tudi delo v zvezi z zeleno knjigo o storno knjiženju in s tem povezanih sistemih, saj bi z njimi lahko po vsej EU zagotovili pravico do vračila denarja, ki je bil nenamerno porabljen za nakup ponarejenega blaga; poziva Komisijo, naj še okrepi pristojnosti Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine, in pozdravlja, da je ustanovila skupino strokovnjakov za zagotovitev spoštovanja pravic intelektualne lastnine;

45.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo splet tudi v prihodnje odprta, nevtralna, varovana in vključujoča platforma za komunikacijo, produkcijo, sodelovanje in ustvarjanje ter vir kulturne raznolikosti in inovacij; želi spomniti, da gre pri tem za interes vseh državljanov in potrošnikov EU ter da bo to prispevalo h globalni uspešnosti evropskih podjetij; poudarja, da je treba zagotoviti strogo izvajanje načela nevtralnosti spleta, kot je bilo sprejeto v okviru svežnja o povezani celini;

46.  poziva Komisijo, naj pripravi direktivo za prijavo in odstranitev vsebin, da bi preprečili razdrobljenost enotnega digitalnega trga, s čimer bi se povečala pravna jasnost, tako da se uskladijo postopki in varovala za to, da spletne platforme in njihovi uporabniki odstranijo vsebine s spleta; poudarja, da EU potrebuje učinkovito in ustrezno utemeljeno strukturo s pravnega vidika, da bo državljane lahko ščitila pred samovoljnim odstranjevanjem vsebin;

47.  poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za zagotovitev hitrega izvajanja Evropskega akcijskega načrta za e-upravo, in jo nadalje poziva, naj poroča po tem, ko se bo leta 2017 začel izvajati obsežen pilotni projekt po načelu enkratne predložitve informacije za podjetja in državljane;

BOLJ POVEZAN IN PRAVIČNEJŠI NOTRANJI TRG Z OKREPLJENO INDUSTRIJSKO BAZO

Enotni trg

48.  obžaluje, da Komisija doslej ni upoštevala večkratnih pozivov za oblikovanje močnega stebra enotnega trga v okviru evropskega semestra, ki bi vseboval sistem za redno spremljanje in opredelitev ovir za enotni trg v posameznih državah, katerih učinek, pogostost in obseg se v državah članicah v zadnjem času povečujejo;

49.  zato ponavlja svojo zahtevo Komisiji, naj v okviru priporočil za posamezne države izda priporočila, osredotočena na odpravo ovir za enotni trg v priporočilih za posamezne države; poziva k poglobljeni oceni povezovanja enotnega trga in notranje konkurenčnosti; vztraja, da bi morala ocena stanja na področju povezovanja enotnega trga postati sestavni del okvira ekonomskega upravljanja;

50.  poziva Komisijo, naj se pri svojem delu usmeri v izvajanje strategije za enotni trg, zlasti pa v zakonodajne predloge za enotni digitalni portal, ki bi morali biti nemudoma pripravljeni, in za orodje za zbiranje informacij o enotnem trgu; v zvezi s tem želi spomniti, da je Parlament v svoji resoluciji o strategiji poudaril, da regulativne razlike med državami članicami v zvezi z različnimi zahtevami o označevanju ali kakovosti nepotrebno ovirajo dejavnosti dobaviteljev blaga in varstvo potrošnikov in oceno tega, katere oznake so in katere niso nujne za zagotavljanje informacij potrošnikom, ter obžaluje, da Komisija ni sprejela nobenih ukrepov v zvezi s tem;

51.  poziva Komisijo, naj ob podpori Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in nacionalnih regulativnih organov natančno spremlja učinke odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje od 15. junija 2017, zlasti glede pravilnega izvajanja in zagotovitve spoštovanja direktive v zvezi z ureditvami izjem, razvojem vzorcev porabe podatkov in razpoložljivimi maloprodajnimi tarifnimi načrti; poziva, da bo treba oceniti učinke pravilnega izvajanja politike poštene uporabe;

52.  poziva Komisijo, naj nujno sprejme predlog spremenjene izvedbene uredbe Komisije o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja; želi Komisijo spomniti, da je bilo sprejetje novega predloga eden od pogojev za to, da je Parlament sprejel direktivo o strelnem orožju, in zato poziva Komisijo, naj to nemudoma stori, da bi odpravili varnostne vrzeli in okrepili sisteme deaktiviranja v EU;

53.  želi Komisijo spomniti, da je bilo sprejetje direktive o varnosti omrežij in informacij prvi korak, ki je bil potreben, da pa to srednje- in dolgoročno ne zadostuje; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo države članice spoštovale njene določbe, in naj čim prej pripravi podlago za spremembo direktive, da bi dosegli višjo raven operativnega in strateškega sodelovanja med državami članicami;

Pravice potrošnikov

54.  meni, da je sedanje ocenjevanje direktive o pravicah potrošnikov pomemben korak k zagotavljanju tega, da bo direktiva dosegla svoje cilje ter da bodo dejansko nastopili pričakovani učinki, kot so opisani v prvotni oceni učinka, priloženi k predlogu direktive;

55.  poudarja, da je treba pravočasno dodelati preverjanje ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) na področju potrošniškega prava, da bo rezultate mogoče uporabiti še v tem zakonodajnem obdobju in da bo vključevalo rezultate ocene direktive o pravicah potrošnikov;

56.  je zaskrbljen zaradi navedb, da bi se kvalitativne značilnosti živilskih in neživilskih proizvodov, ki se na enotnem trgu prodajajo pod isto blagovno znamko, v enaki embalaži in z uporabo drugih besedil za trženje, lahko razlikovale med državami članicami; poziva Komisijo, naj to vprašanje podrobneje preuči;

ODPORNA ENERGETSKA UNIJA S POLITIKO PODNEBNIH SPREMEMB, USMERJENO V PRIHODNOST

57.  poziva Komisijo, naj po sprejetju različnih zakonodajnih predlogov in sporočil v zvezi z energetsko unijo, energetsko učinkovitostjo, zasnovo trga, energijo iz obnovljivih virov in drugih zakonodajnih predlogov in sporočil, povezanih z energijo, pozornost nameni zagotavljanju tega, da bodo države članice te dokumente v celoti izvajale; meni, da bi morala Komisija v primeru jasnega neizpolnjevanja pravnih obveznosti začeti postopek za ugotavljanje kršitev, pri čemer bi bil cilj oblikovanje resnične energetske unije;

58.  poziva Komisijo, naj čim prej zaključi svoj pregled zakonodaje o emisijah CO2 iz avtomobilov in dostavnih in kombiniranih vozil, s katerim se že zamuja, in naj vloži zakonodajne predloge za cilj za povprečne emisije iz voznega parka za leto 2025 v skladu z zavezami, ki so bile leta 2013 sprejete v okviru sporazuma med sozakonodajalcema;

59.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo EU ohranila svojo vodilno vlogo pri izvajanju in zagotavljanju spoštovanja Pariškega sporazuma; jo poziva tudi, naj predlaga ukrepe na ravni vse EU, s katerimi bo dopolnila zavezo EU o 40-odstotnem zmanjšanju nacionalnih emisij toplogrednih plinov v pričakovanju spodbujevalnega dialoga leta 2018 v okviru sporazuma; jo nadalje poziva, naj pripravi strategijo za dekarbonizacijo do sredine stoletja, ki bo skladna s cilji Pariškega sporazuma, vključno z vmesnimi mejniki, da bi zagotovili stroškovno učinkovito uresničevanje ambicij EU glede podnebja; poleg tega poziva Komisijo, naj oceni skladnost sedanjih politik EU s cilji Pariškega sporazuma, tudi kar zadeva proračun EU, postopno odpravo subvencij za fosilna goriva in upravljanje oceanov, zlasti kar zadeva pomen oceanov za naše podnebje; poziva jo tudi, naj pripravi ukrepe v podporo urejenemu prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, da bi ublažili sistematična gospodarska tveganja, povezana z visokoogljičnimi finančnimi sredstvi; pričakuje, da bo Komisija zagotovila, da bo delovni program odražal cilje trajnostnega razvoja, tako da bo trajnost postavila v središče gospodarske politike, in ponovno poudarja, kako pomembno je v celoti izvesti sedmi okoljski akcijski program 2014–2020;

60.  poziva Komisijo, naj brez odlašanja predloži pobude, navedene v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, tudi na področju politike proizvodov in živilskih odpadkov, poleg tega pa naj spremlja napredek v smeri krožnega gospodarstva v okviru evropskega semestra;

61.  poziva Komisijo, naj oblikuje zakonodajni predlog o okoljskih inšpekcijah – ob polnem spoštovanju načela subsidiarnosti in sorazmernosti –, da se pospešita izvajanje in zagotovitev spoštovanja okoljskega prava in okoljskih standardov;

Kmetijska in ribiška politika

62.  poudarja, da ima trajnostni kmetijski, ribiški in gozdarski sektor pomembno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti v EU in delovnih mest ter pri izboljševanju okoljskih standardov, poudarja tudi, da lahko evropsko kmetijstvo prek inovacij in sprejetja politik, ki povečujejo potencial evropskega kmetijstva za sekvestracijo ogljika, prispeva k politikam glede podnebnih sprememb;

63.  poziva Komisijo, naj poenostavi izvajanje skupne kmetijske politike in skrajša upravne postopke, da bi povečala njeno učinkovitost, zmanjšala upravno obremenitev podjetnikov na področju kmetijstva in omogočila inovacije, ki so nepogrešljive za v prihodnost usmerjen in konkurenčen evropski kmetijski sektor; poziva Komisijo, naj poskrbi za to, da bo načelo boljše priprave zakonodaje vključeno v prihodnji predlog reforme skupne kmetijske politike, s katerim bi moralo biti zagotovljenega več prostora in finančnih spodbud za inovacije v kmetijstvu, katerih cilj bo zagotoviti dolgoročno zanesljivo preskrbo s hrano v EU, zmanjšati vpliv kmetijstva na biotsko raznovrstnost in povečati njegovo odpornost proti podnebnim spremembam;

64.  poziva Komisijo, naj pripravi predloge, s katerimi bo čim prej obravnavala stalno upadanje naravnega kapitala v Evropi, in naj pregleda obstoječe politike, zlasti skupno kmetijsko politiko, da bo lahko izpolnila cilje strategije EU za biotsko raznovrstnost;

65.  poudarja, kako nujno in pomembno je ukrepati proti stalno naraščajočemu tveganju vse večje protimikrobne odpornosti, saj ima lahko to velike posledice za zdravje in produktivnost državljanov ter zdravstvene proračune držav članic; zato poziva Komisijo, naj oblikuje predlog akcijskega načrta EU o tem, kako v Uniji izvesti globalni akcijski načrt Svetovne zdravstvene organizacije o protimikrobni odpornosti; poleg tega poziva Komisijo, naj okrepi ukrepe, ki se že uporabljajo v okviru sedanjega akcijskega načrta o protimikrobni odpornosti, in zagotovi, da jih bodo vse ustrezne strani skladno izvajale;

66.  ponovno izjavlja, da mora Komisija zaradi zagotovitve pravočasnega in pravilnega izvajanja skupne ribiške politike, sprejete leta 2013, še naprej oblikovati zakonodajne predloge za sprejetje prenovljenih večletnih načrtov za upravljanje ribjih staležev;

67.  poudarja pomen močnega nadzornega sistema iz uredbe o nadzoru (Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009), s katero je bil v skladu s sprejetimi ukrepi za boj proti nezakonitemu ribolovu posodobljen pristop EU k nadzoru ribištva; poziva Komisijo, naj zagotovi celovito nadaljnje spremljanje teh ukrepov in po potrebi predlaga njihovo spremembo, da bi odpravila pomanjkljivosti in zagotovila njihovo pravilno izvajanje in spoštovanje;

68.  meni, da je nezakoniti, zakonsko neurejeni in neprijavljeni ribolov oblika organiziranega kriminala na morju, ki ima katastrofalne okoljske in družbeno-gospodarske posledice po vsem svetu, zato poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe proti nesodelujočim državam in vsem organizacijam, ki prispevajo k takšnemu ribolovu;

TRGOVINA

69.  poudarja podporo ambicioznemu in na vrednotah temelječemu trgovinskemu načrtu, s katerim bi okrepili globalni, na pravilih temelječ sistem ter prispevali k ustvarjanju delovnih mest in rasti v Evropi; v zvezi s tem pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi zaključila pogajanja z Japonsko in napredovala pri drugih potekajočih pogajanjih, kot so pogajanja z Mehiko in Mercosurjem, pa tudi njena prizadevanja za začetek novih pogajanj, na primer z Avstralijo in Novo Zelandijo, ter za nadaljevanje zastalih pogajanj, med drugim z Indijo;

70.  poziva Komisijo, naj oživi razpravo, ki se je v okviru Svetovne trgovinske organizacije začela po konferenci v Nairobiju, saj morajo večstranska trgovinska pogajanja ostati prednostna naloga EU, tudi kadar so težavna; meni, da bi v okviru te organizacije veljalo preučiti tudi nova področja in vprašanja, kot je digitalna trgovina, ter pozdravlja mednarodne pobude, ki jih je Komisija sprejela v zvezi z zaščito naložb;

71.  poudarja, da sta posodobitev in okrepitev instrumentov trgovinske zaščite Unije nujni in ključnega pomena;

MOČNEJŠA SVETOVNA AKTERKA

72.  poziva Komisijo, naj napreduje pri ustanavljanju evropskega obrambnega sklada, ki bi vključeval ustrezna sredstva za skupne raziskave na področju obrambne tehnologije ter za pridobivanje skupnih sredstev s strani držav članic; spodbuja Komisijo, naj pospeši zagotovitev spoštovanja obeh direktiv, ki zagotavljata okvir enotnega trga za obrambo, poleg tega pa naj pripravi pobudo za razvoj skupnih industrijskih standardov za opremo in sredstva;

73.  poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni vse večjim napetostim na Zahodnem Balkanu in naj poišče načine za okrepitev udejstvovanja EU v podporo spravi in reformam v vseh zadevnih državah;

74.  izraža pohvalo Komisiji, ki se je osredotočila na sosedsko politiko (tako vzhodno kot južno), a hkrati poudarja, da mora ta politika dobiti bolj politično vsebino, zlasti s kombinacijo večje finančne pomoči, okrepljene demokratične podpore, dostopa do trga in večje mobilnosti; poudarja, da je treba v okviru politike jasno opredeliti področja ukrepanja, da bo mogoče bolje obravnavati izzive, s katerimi se soočajo sosednje države;

75.  poziva Komisijo, naj digitalizacijo obravnava prednostno kot sestavni del instrumentov zunanje politike EU in naj jo sprejme kot priložnost, na primer s prevzemom vodilne vloge na področju upravljanja interneta, človekovih pravic na spletu, državnih standardov v kibernetskem prostoru, kibernetske varnosti in svobode na spletu, dostopa in razvoja, digitalne pismenosti in nevtralnosti omrežja;

76.  poudarja, da morata biti spodbujanje uveljavljanja in spoštovanje človekovih pravic, mednarodnega prava in temeljnih svoboščin osrednji skupni imenovalec v politikah EU; spodbuja Komisijo, naj pri protiterorističnih ukrepih ne pozabi na pomembnost varstva človekovih pravic; poziva jo, naj se še naprej dejavno zavzema za učinkovito uveljavljanje človekovih pravic skladno z vsemi sporazumi, zlasti s trgovinskimi sporazumi, sporazumi o političnem dialogu, sporazumi o sodelovanju in pridružitvenimi sporazumi, katerih podpisnica je EU, še posebej s t. i. demokratično klavzulo in členom 8 Sporazuma iz Cotonouja; poziva Komisijo, naj izvede jasno spremljanje razmer na področju človekovih pravic v državah, s katerimi ima EU sklenjene sporazume;

77.  poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za zagotavljanje odgovornosti za vojne zločine in kršitve človekovih pravic ter zlorabe in kršitve mednarodnega humanitarnega prava, vključno s potrjeno uporabo kemičnega orožja; še naprej izraža globoko zaskrbljenost zaradi namernih omejitev, ki so uvedene za zagotavljanje humanitarne pomoči, in ponovno poziva Komisijo, naj si po najboljših močeh prizadeva prispevati k temu, da bodo imeli Združeni narodi in druge humanitarne organizacije v državah, v katerih je to potrebno, zagotovljen poln, neoviran, varen in trajnosten humanitarni dostop na njihovem celotnem ozemlju;

78.  poziva Komisijo, naj predloži načrt za izvajanje revidiranega evropskega soglasja;

79.  poziva Komisijo, naj bo pri posodabljanju globalne strategije EU ambiciozna in naj EU bolje umesti v hitro spreminjajočem se svetu za dosego institucionalnih in političnih sprememb za učinkovito izvajanje agende 2030; jo poziva tudi, naj oblikuje predlog za splošno strategijo za trajnostni razvoj, v katerem bo zajela vsa pomembna področja notranje in zunanje politike, tudi proces Združenih narodov, podroben časovni načrt do leta 2030, konkreten izvedbeni načrt in poseben postopek za zagotovitev popolne vključenosti Parlamenta; poziva jo tudi, naj predloži informacije glede načrta za izvajanje, spremljanje, nadaljnje ukrepe in vključitev agende 2030 v notranjo in zunanjo politiko EU;

80.  poudarja podporo ambicioznemu načrtu za zunanje naložbe; meni, da bo izvajanje prihodnjega Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) in skrbniškega sklada EU za Afriko ključnega pomena pri ocenjevanju učinkovitosti sedanjih prizadevanj; poziva Komisijo, naj da zunanji politiki EU dejaven in učinkovit zagon; poudarja, da bi morala biti EU pomembna akterka, ki bi učinkovito reševala izzive, s katerimi se sooča Evropa, da bi do leta 2030 dosegli cilje trajnostnega razvoja in odpravili temeljne vzroke nedovoljenih in prisilnih migracij;

81.  opozarja, da je treba pregledati uredbo o humanitarni pomoči (Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996), da bi bila humanitarna pomoč EU bolj učinkovita in skladna z mednarodnim humanitarnim pravom, zlasti ob upoštevanju tega, da je nujno treba celovito ukrepati proti lakoti, in da bi milijonom ljudi, ki so jih prizadeli konflikti, naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek, zagotovili trajnostno prihodnost, pa tudi trajnostno prihodnost izobraževanja v času dolgotrajnih kriz;

82.  poziva Komisijo, naj si še bolj prizadeva za varovanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic žensk in deklet po vsem svetu in naj zagotovi, da sredstva EU za humanitarno pomoč in delo tujih organizacij za načrtovanje družine, ki jih EU financira, ne bodo omejeni zaradi pravila globalne prepovedi;

83.  poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog o spremljevalnih ukrepih za uredbo o konfliktnih mineralih (2014/0059(COD)) v skladu z ustreznim skupnim sporočilom (JOIN(2014) 8);

84.  poziva Komisijo, naj – glede na globalno naravo oblačilne industrije in njenih neuspehov pri izboljševanju pogojev delavcev – ne predloži samo delovnega dokumenta o vodilni pobudi za sektor oblačil, temveč zakonodajni predlog za obveznosti potrebne skrbnosti v dobavni verigi v sektorju oblačil;

85.  poziva Komisijo, naj državam v razvoju pomaga pri boju proti goljufijam in davčnim utajam, tako da oblikuje celovit in zavezujoč okvir;

86.  poziva Komisijo, naj v okviru prihodnjih pogajanj za sporazum po izteku sporazuma iz Cotonuja sprejme ambiciozen pristop, da bi zagotovili zavezujoč sporazum, ki bo prilagojen novi realnosti ter bo imel izrazito politično razsežnost ter razsežnost gospodarskega razvoja in ki bo usmerjen v tržno gospodarstvo ter vključujočo rast;

*

*  *

87.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0108.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov