Návrh usnesení - B8-0437/2017Návrh usnesení
B8-0437/2017

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

27.6.2017 - (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu

Angel Dzhambazki za Výbor pro právní záležitosti

Postup : 2017/2747(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0437/2017
Předložené texty :
B8-0437/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B8-0437/2017

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

(C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)03984),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 19. června 2017, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 22. června 2017,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu[1], ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421, a zejména na článek 30 a čl. 31 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že přílohy nařízení (ES) č. 1896/2006 stanoví formuláře, které mají být používány, za účelem usnadnění jeho uplatňování;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1896/2006 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421, které se použije od 14. července 2017; vzhledem k tomu, že změny provedené v řízení o evropském platebním rozkazu by se měly odrazit v příloze I nařízení (ES) č. 1896/2006;

C.  vzhledem k tomu, že je nutné nahradit přílohu I nařízení (ES) č. 1896/2006, a vzhledem k tomu, že by nová příloha I měla být použitelná ve stejnou dobu jako nařízení (EU) 2015/2421;

D.  vzhledem k tomu, že změny nařízení (ES) č. 1896/2006 se použijí od 14. července 2017, a nařízení v přenesené pravomoci by proto mělo vstoupit v platnost dne 14. července 2017;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí předal Radě a Komisi.