Päätöslauselmaesitys - B8-0437/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0437/2017

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteen I korvaamisesta 19. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta

27.6.2017 - (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti

Angel Dzhambazki oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2017/2747(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0437/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0437/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0437/2017

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteen I korvaamisesta 19. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta

(C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)03984),

–  ottaa huomioon komission 19. kesäkuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan 22. kesäkuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006[1] sellaisena, kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2421, ja erityisesti sen 30 artiklan ja 31 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteissä vahvistetaan sen soveltamisen helpottamiseksi käytettävät lomakkeet;

B.  ottaa huomioon, että asetusta (EY) N:o 1896/2006 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2421, jota aletaan soveltaa 14. heinäkuuta 2017; katsoo, että eurooppalaiseen maksamismääräysmenettelyyn tehtyjen muutosten olisi heijastuttava asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteeseen I;

C.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liite I on tarpeen korvata ja että uutta liitettä I olisi alettava soveltaa samaan aikaan kuin asetusta (EU) 2015/2421;

D.  ottaa huomioon, että asetukseen (EY) N:o 1896/2006 tehtyjä muutoksia aletaan soveltaa 14. heinäkuuta 2017 ja että delegoidun asetuksen olisi näin ollen tultava voimaan 14. heinäkuuta 2017;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.