Förslag till resolution - B8-0437/2017Förslag till resolution
B8-0437/2017

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 juni 2017 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

27.6.2017 - (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen

Angel Dzhambazki för utskottet för rättsliga frågor

Förfarande : 2017/2747(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0437/2017
Ingivna texter :
B8-0437/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0437/2017

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 juni 2017 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

(C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2017)03984),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 19 juni 2017, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 22 juni 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande[1], i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421, särskilt artiklarna 30 och 31.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för rättsliga frågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bilagorna till förordning (EG) nr 1896/2006 innehåller de formulär som ska användas för att underlätta tillämpningen av förordningen.

B.  Förordning (EG) nr 1896/2006 har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2421, som kommer att tillämpas från och med den 14 juli 2017. De ändringar som gjorts av förfarandet för det europeiska betalningsföreläggandet bör återspeglas i bilaga I till förordning (EG) nr 1896/2006.

C.  Det är nödvändigt att ersätta bilaga I till förordning (EG) nr 1896/2006, och den nya bilaga I bör träda i kraft samtidigt som förordning (EU) 2015/2421.

D.  Ändringarna av förordning (EG) nr 1896/2006 kommer att börja tillämpas den 14 juli 2017, och den delegerade förordningen bör därför träda i kraft den 14 juli 2017.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.