Процедура : 2017/2748(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0438/2017

Внесени текстове :

B8-0438/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0292

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 468kWORD 51k
27.6.2017
PE605.556v01-00
 
B8-0438/2017

внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № Х от 19 юни 2017 г, заменящ Приложения I, II, III и IV от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))


Ангел Джамбазки от името на комисията по правни въпроси

Проект на препоръка за решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 юни 2017 г, заменящ Приложения I, II, III и IV от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))  
B8‑0438/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегиран регламент (C(2017)03982) на Комисията,

–  като взе предвид писмото на Комисията от 19 юни 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 22 юни 2017 г. на комисията по правни въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане(1), изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално член 26 и член 27, параграф 5 от него,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по правни въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че приложенията към Регламент (ЕО) № 861/2007 определят формулярите, които трябва да се използват, за да се улесни неговото прилагане;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 861/2007 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета, който ще се прилага от 14 юли 2017 г.; като има предвид, че измененията, внесени в процедурата за искове с малък материален интерес следва да бъдат отразени в горепосочените форми в приложенията.

В.  като има предвид, че е необходимо да се заменят приложения І – ІV от Регламент (ЕО) № 861/2007, и като има предвид, че новото приложение I следва да се прилага едновременно с Регламент (ЕС) 2015/2421;

Г.  като има предвид, че измененията на Регламент (ЕО) № 861/2007 ще започнат да се прилагат на 14 юли 2017 г., и че съответно делегираният регламент следва да влезе в сила на 14 юли 2017 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност