Предложение за резолюция - B8-0438/2017Предложение за резолюция
B8-0438/2017

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № Х от 19 юни 2017 г, заменящ Приложения I, II, III и IV от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

27.6.2017 - (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността

Ангел Джамбазки от името на комисията по правни въпроси

Процедура : 2017/2748(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0438/2017
Внесени текстове :
B8-0438/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0438/2017

Проект на препоръка за решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 юни 2017 г, заменящ Приложения I, II, III и IV от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

(C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегиран регламент (C(2017)03982) на Комисията,

–  като взе предвид писмото на Комисията от 19 юни 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 22 юни 2017 г. на комисията по правни въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане[1], изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално член 26 и член 27, параграф 5 от него,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по правни въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че приложенията към Регламент (ЕО) № 861/2007 определят формулярите, които трябва да се използват, за да се улесни неговото прилагане;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 861/2007 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета, който ще се прилага от 14 юли 2017 г.; като има предвид, че измененията, внесени в процедурата за искове с малък материален интерес следва да бъдат отразени в горепосочените форми в приложенията.

В.  като има предвид, че е необходимо да се заменят приложения І – ІV от Регламент (ЕО) № 861/2007, и като има предвид, че новото приложение I следва да се прилага едновременно с Регламент (ЕС) 2015/2421;

Г.  като има предвид, че измененията на Регламент (ЕО) № 861/2007 ще започнат да се прилагат на 14 юли 2017 г., и че съответно делегираният регламент следва да влезе в сила на 14 юли 2017 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.