Πρόταση ψηφίσματος - B8-0438/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0438/2017

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, που αντικαθιστά τα Παραρτήματα Ι, II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

27.6.2017 - (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού

Angel Dzhambazki εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

Διαδικασία : 2017/2748(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0438/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0438/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0438/2017

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, που αντικαθιστά τα Παραρτήματα Ι, II, III και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

(C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)03982),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2017, με την οποία η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν θα αντιταχθεί στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών[1], όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 26 και 27 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 ορίζει τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διευκολύνεται η εφαρμογή του·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών θα πρέπει να αποτυπώνονται στα προαναφερθέντα έντυπα στα παραρτήματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν τα παραρτήματα Ι έως IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 και ότι τα νέα παραρτήματα Ι έως ΙV θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στις 14 Ιουλίου 2017, και συνεπώς ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό;

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.