Päätöslauselmaesitys - B8-0438/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0438/2017

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteiden I, II, III ja IV korvaamisesta 19. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta

27.6.2017 - (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti

Angel Dzhambazki oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2017/2748(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0438/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0438/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0438/2017

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteiden I, II, III ja IV korvaamisesta 19. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta

(C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)03982),

–  ottaa huomioon komission 19. kesäkuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan 22. kesäkuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007[1] sellaisena, kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2421, ja erityisesti sen 26 artiklan ja 27 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteissä vahvistetaan sen soveltamisen helpottamiseksi käytettävät lomakkeet;

B.  ottaa huomioon, että asetusta (EY) N:o 861/2007 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2421, jota aletaan soveltaa 14. heinäkuuta 2017; katsoo, että eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn tehtyjen muutosten olisi heijastuttava edellä mainittuihin, liitteissä oleviin lomakkeisiin;

C.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteet I–IV on tarpeen korvata ja että uusia liitteitä I–IV olisi alettava soveltaa samaan aikaan kuin asetusta (EU) 2015/2421;

D.  ottaa huomioon, että asetukseen (EY) N:o 861/2007 tehtyjä muutoksia aletaan soveltaa 14. heinäkuuta 2017 ja että delegoidun asetuksen olisi näin ollen tultava voimaan 14. heinäkuuta 2017;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.