Projekt rezolucji - B8-0438/2017Projekt rezolucji
B8-0438/2017

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 czerwca 2017 r. zastępującego załącznik I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

27.6.2017 - (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu

Angel Dzhambazki w imieniuKomisji Prawnej

Procedura : 2017/2748(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0438/2017
Teksty złożone :
B8-0438/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B8‑0438/2017

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 czerwca 2017 r. zastępującego załącznik I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

(C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)03982),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 19 czerwca 2017 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 22 czerwca 2017 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń[1] zmienione rozporządzeniem (UE) 2015/2421 Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności jego artykuły 26 i 27 ust. 5,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 określono formularze, które mają być wykorzystywane w celu ułatwienia stosowania tego rozporządzenia;

B.  mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 861/2007 zostało zmienione rozporządzeniem (UE) 2015/2421 Parlamentu Europejskiego i Rady, które wejdzie w życie w dniu 14 lipca 2017 r.; mając na uwadze, że zmiany wprowadzone do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń powinny zostać uwzględnione w wyżej wymienionych formularzach zawartych w załącznikach;

C.  mając na uwadze, że konieczne jest zastąpienie załączników I–IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 oraz że nowe załączniki I–IV powinny wejść w życie w tym samym czasie co rozporządzenie (UE) 2015/2421;

D.  mając na uwadze, że zmiany do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 zaczną obowiązywać w dniu 14 lipca 2017 r., zatem rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie w dniu 14 lipca 2017 r.;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.