Предложение за резолюция - B8-0440/2017Предложение за резолюция
B8-0440/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа

28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0319/2017
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Масимилиано Салини от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0440/2017

Процедура : 2017/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0440/2017
Внесени текстове :
B8-0440/2017
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0440/2017

Резолюция на Европейския парламент относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа

(2017/2732(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 9, член 151, член 152, член 153, параграфи 1 и 2 и член 173 от него,

–  като взе предвид Дял ІІ „Свободи“ и Дял ІV „Солидарност“ от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 5, параграф 3 от ДЕС и Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост“ (COM(2010)0682),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта[1],

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г., озаглавено „За възраждане на европейската промишленост“ (COM(2014)0014),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

–  като взе предвид политическите насоки на председателя Юнкер „Ново начало за Европа: програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 октомври 2016 г. относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom[2],

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно програмата за конкурентоспособност на промишлеността, относно цифровото преобразуване на европейската промишленост и относно пакета за технологиите за цифровия единен пазар и модернизирането на обществените услуги,

–  като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост[3],

–  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 29 май 2017 г. относно бъдеща стратегия за индустриална политика на ЕС,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 юни 2017 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2016 г. относно конкурентоспособността на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт[4],

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли[5],

–  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно семейните предприятия в Европа[6],

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии[7],

–  като взе предвид Парижкото споразумение, ратифицирано от Европейския парламент на 4 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид своя мандат във връзка с пакета за кръговата икономика, одобрен на 14 март 2017 г.,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че европейската промишленост е световен лидер в много промишлени сектори; като има предвид, че той представлява повече от половината от европейския износ, около 65% от инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и създава над 50 милиона работни места (чрез пряка и непряка заетост, което представлява 20% от работните места в Европа); като има предвид обаче, че делът на европейската промишленост в БВП на ЕС спадна от 19% до по-малко от 15,5% през последните 20 години;

Б.  като има предвид, че 65% от разходите на предприятията за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) се правят от страна на преработващата промишленост, но тази цифра намалява, и че поради това укрепването на промишлената база е от голямо значение за поддържане и подобряване на експертния опит и ноу-хау в ЕС; като има предвид, че развитието на цифровите технологии – приоритет на ЕФСИ, се нуждае от стабилна промишлена база, за да стане факт;

В.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП), които представляват 99% от всички европейски дружества и са гръбнакът на промишлеността в ЕС, са изправени пред сериозни предизвикателства вследствие на глобалните промени в икономиката и на финансови и административни пречки;

Г.  като има предвид, че понастоящем повече от 60% от всички предприятия са семейни предприятия и осигуряват до 50% от всички работни места в частния сектор в Европейския съюз;

Д.  като има предвид, че жените предприемачи представляват едва 31% от самостоятелно заетите лица в ЕС и 30% от начинаещите предприемачи;

Е.  като има предвид, че ролята на европейската промишленост в световен контекст намалява, и че политиката на ЕС трябва да подкрепя европейската промишленост, за да се подобри нейната конкурентоспособност и способност за инвестиране в Европа; като има предвид, че тя също е изправена пред социални и екологични предизвикателства;

Ж.  като има предвид, че кръговата икономика може да окаже силно благоприятно въздействие върху повторната индустриализация на Европа и върху намаляването на потреблението на енергия и зависимостта от вноса на суровини от трети държави; като има предвид, че инвестициите в областта на енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност са (главен) двигател за насърчаването на промишлени продукти, способни да създадат благоприятни цикли, но че политиката за околната среда следва винаги да отчита конкурентоспособността на европейската промишленост и да спомага за нея;

З.  като има предвид, че една амбициозна политика в областта на иновациите, подкрепена от адекватни финансови средства, която благоприятства за производството на висококачествени, енергийно ефективни и иновативни продукти и насърчава устойчиви процеси, ще позволи на ЕС да бъде самостоятелен в един все по-конкурентен световен контекст, поради което иновациите и инвестициите в НИРД и осъвременяването на заетостта и уменията ще бъдат от съществено значение за устойчивия растеж; като има предвид, че иновативната промишленост зависи в голяма степен от капацитета на ЕС за научни изследвания, от напредъка в научните изследвания и най-вече от съвместните научни изследвания;

И.  като има предвид, че лоялната търговия с промишлени продукти трябва да популяризира стандартите на ЕС чрез съвременни и всеобхватни търговски споразумения; като има предвид, че за промишлеността на ЕС съществено значение имат интегрираният и функциониращ вътрешен пазар и отворената и лоялна търговия с трети държави;

Й.  като има предвид, че финансовите инструменти на ЕС играят стратегическа роля за насърчаване на конкурентоспособността и за избягване на изместването на инвестиции;

1.  подчертава съществената роля на промишлеността като двигател на растежа, заетостта и иновациите в Европа; отправя искане към Комисията за ясен ангажимент за постигане на целта за това най-малко 20% от БВП на Съюза до 2020 г. да се базира на промишлеността и да оцени дали целите до 2030 г. в областта на климата и енергетиката подкрепят промишлената политика на ЕС през следващото десетилетие;

2.  подчертава значението на укрепването и модернизирането на индустриалната база в Европа; задава въпрос на Комисията дали обмисля възможността за адаптиране на целта от 20% и допълването ѝ с целите за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, за да водят промишлената политика през следващото десетилетие;

3.  подчертава ролята на МСП като гръбнак на европейската промишленост и отново посочва необходимостта да се преследва съобразена с МСП промишлена политика на ЕС, насочена към справяне с предизвикателствата, пред които са изправени МСП поради размера им; припомня ролята на стартиращите предприятия и на младите предприемачи, по-конкретно в най-новаторските области; отправя искане до Комисията да намали регулаторната тежест за МСП, стартиращите предприятия и младите предприемачи, за да улесни иновациите и повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и да насърчава клъстерите, центровете за цифрови иновации и бизнес мрежите;

4.  изразява убеждение, че европейската промишленост следва да се разглежда като стратегически актив за конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС; подчертава, че само силна и устойчива промишленост и насочена към бъдещето промишлена политика ще позволят на ЕС да се справи с различните предизвикателства, които му предстоят, включително изместването на инвестиции, световната конкуренция, бързия технологичен напредък и създаването на качествена заетост;

5.  подчертава, че за да се подпомогне промишлеността на Съюза да посрещне предизвикателствата на бързите икономически и регулаторни промени в днешния глобализиран свят, от съществено значение е да се увеличи привлекателността на промишлеността в Европа за европейските и чуждестранните преки инвестиции;

6.  подчертава, че за да се улесни достъпът до финансиране е важно наличието на подкрепяща инвестициите среда, на предвидима и стабилна правна рамка за привличане на инвестиции и насърчаването на нови бизнес модели;

7.  припомня стратегическата роля на финансовите инструменти на ЕС, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); приканва Комисията да взема предвид тази роля, когато се разглежда/определя бюджетът за тези инструменти;

8.  призовава Комисията и държавите членки да използват пълния научен и изследователски потенциал на всички държави и региони в ЕС и да създават допълнителни стимули за подобряване на сътрудничеството между научните изследвания и промишлеността, за да се даде тласък на съвместните изследвания и да се ускори създаването на новаторски продукти, технологии и услуги за промишлеността;

9.  подчертава значението на енергийния съюз, цифровия единен пазар, програмата в областта на цифровите технологии и на свързаността на Европа чрез адекватна, съобразена с бъдещото развитие и ефикасна инфраструктура;

10.  призовава Комисията да идентифицира предизвикателствата и пречките, пред които са изправени жените, за да станат предприемачи, и да насърчава жените да участват по-активно в предприемачеството;

11.  призовава Комисията да се справи с трудностите, пред които са изправени семейните предприятия, и да подобри развитието на предприемачеството сред младите хора;

12.  подчертава необходимостта от пълноценно използване на потенциала на кръговата икономика и от гарантиране, че промишлените отрасли постоянно разработват и разпространяват най-добрите налични техники и най-новите иновации;

13.  отбелязва необходимостта от координиране на усилията на ЕС за намаляване на зависимостта от ресурси от трети държави чрез комбинирането на а) справедлив международен пазарен достъп до ресурси, б) устойчив вътрешен добив на суровини и в) ефективни технологични иновации, с участие на ЕС в многостранното глобално управление на ресурсите;

14.  подчертава необходимостта от намаляване на административната тежест и разходите за привеждане в съответствие за предприятията, тъй като насърчаването на по-добро регулиране в рамките на един добре функциониращ отворен пазар ще подкрепи политиката на реиндустриализация на ЕС и ще даде допълнителен тласък на основаната на данни икономика;

15.  призовава здравеопазването да се разглежда като двигател на икономическия растеж; отправя искане към Комисията и държавите членки да стимулират медицинските научни изследвания в ЕС, да подкрепят цифровизирането на здравеопазването и да запазят конкурентоспособността на сектора на здравеопазването в Европа; също така настоява, че е необходимо да се организира общо популяризиране на въпросите на цифровото здравеопазване, тъй като новите 5G мрежи улесняват обмена на сложни медицински техники, които понастоящем са известни само в някои ограничени области;

16.  призовава Комисията да разработи всеобхватна, последователна и дългосрочна политическа рамка за културните и творческите индустрии (КТИ) и да включи разработването, ефективното утвърждаване и защита и подходящото финансиране на КТИ в стратегическите цели и общите приоритети, с цел да се стимулира тяхната конкурентоспособност и да им се даде възможност да реализират потенциала си за създаване на работни места и растеж;

17.  призовава за това промишлената политика на ЕС да се основава на ясни цели и показатели – включително дял на промишлеността от поне 20% от БВП до 2020 г., енергийна и ресурсна ефективност и цели в областта на климата – и на подход, основан на жизнения цикъл и на кръговата икономика;

18.  призовава в промишлената стратегия на ЕС да бъдат включени ефективни и устойчиви финансови инструменти и мерки за подпомагане на борбата срещу риска от изместване на въглеродни емисии и подчертава необходимостта да се помогне на индустрията да се развива устойчиво по отношение на целите, определени в Парижкото споразумение;

19.  призовава Комисията да обърне специално внимание на положението на енергоемките отрасли в Европа, които са изправени пред сериозна глобална конкуренция поради високите разходи за енергия;

20.  подчертава значението на отворените пазари и на свободната и лоялна международна търговия въз основа на общи правила и еднакви условия на конкуренция;

21.  подчертава, че европейската промишленост е изправена пред конкуренция в световен мащаб и поради това призовава Комисията да спомогне за преструктурирането на големите европейски производители с цел да се даде възможност за поява на участници с достатъчна критична маса, за да се справят с международната конкуренция, като същевременно се отчитат европейското право в областта на конкуренцията, положението на работниците, ролята на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и стратегическите отношения между големите предприятия и МСП, предвид тяхната роля в областта на иновациите;

22.  призовава Комисията да направи преглед на инвестициите от трети държави в стратегически инфраструктури на ЕС, ключови бъдещи технологии или други важни активи;

23.  призовава Комисията да обърне по-голямо внимание на ролята на държавните предприятия, установени в чужбина, които получават помощи и субсидии от своите правителства по начини, които правилата на единния пазар на ЕС забраняват за предприятията в ЕС;

24.  подчертава необходимостта от съвместима с правилата на СТО и ефективна антидъмпингова и антисубсидийна стратегия на ЕС;

25.  призовава Комисията, с оглед на правото на ЕС в областта на конкуренцията, да вземе предвид по по-подходящ начин променящата се роля на основните национални участници в трети държави;

26.  подчертава, че е важно да има стратегия на ЕС за цифровизацията на промишлеността, за да се извлече цялата полза от предимствата на новите технологии и да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия;

27.  подчертава ролята на автомобилната промишленост в Европа поради мултиплициращото ѝ въздействие върху други сектори и отрасли на промишлеността и насочва вниманието към свързаните с нея многобройни малки и средни предприятия, нейната роля за научноизследователската и развойна дейност и нейната висококвалифицирана работна сила; подкрепя постоянните усилия на автомобилната промишленост за разработване на модерни нисковъглеродни превозни средства, като например електрически автомобили и такива с водородна горивна клетка, и на свързани и самоуправляващи се превозни средства;

28.  подчертава необходимостта от координирани усилия на равнище ЕС, за да продължи насърчаването на нови умения, преквалификацията, усъвършенстването на уменията и ученето през целия живот, както се препоръчва от Комисията в нейната Програма за нови умения и работни места;

29.  припомня важната роля на стандартизацията на ЕС и се застъпва за силно съсредоточаване върху поемането на водеща роля в международните организации по стандартизация;

30.  застъпва се за цялостен подход към промишлената политика на ЕС, който да дава приоритет на укрепването на веригите за създаване на стойност в ЕС и на интегрирането на всички региони на ЕС в мрежата на съживената промишленост на ЕС;

31.  счита, че европейската нормативна уредба следва да дава възможност на промишлените сектори да се адаптират към съответните промени и да предприемат изпреварващи действия, за да допринесат за създаване на работни места, растеж и регионално сближаване;

32.  призовава Комисията да приеме в началото на 2018 г., заедно с държавите членки, всеобхватна европейска стратегия за промишлената политика и план за действие, основани на целта от 20%, които, наред с другото, разглеждат цифровизацията, устойчивостта, енергийната ефективност, подходящите ресурси и дерегулирането, особено за МСП;

33.  приканва Комисията да определи за тази стратегия точни и измерими цели в областта на промишлената политика, като я допълни с набор от допълнителни показатели, като например нивото на промишленото производство, равнището на заетост в промишлеността и средните годишни инвестиции на производствения сектор като процент от БВП;

34.  отправя искане до Комисията да включи в стратегията оценка на въздействието на интегрирането на промишлената политика в стратегическите инициативи на ЕС, което ще помогне да се преразгледат тези инициативи в случаи, при които те са в ущърб на промишлеността на ЕС, и да се постигнат по-добри резултати;

35.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.