Forslag til beslutning - B8-0440/2017Forslag til beslutning
B8-0440/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa

28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0319/2017
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Massimiliano Salini for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0440/2017

Procedure : 2017/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0440/2017
Indgivne tekster :
B8-0440/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0440/2017

Europa-Parlamentets beslutning om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa

(2017/2732(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 9, 151, 152, 153, stk. 1 og 2, og artikel 173,

–  der henviser til afsnit II "Friheder" og afsnit IV "Solidaritet" i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig til artikel 5, stk. 3, i TEU og til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 med titlen "En dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse" (COM(2010)0682),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed[1],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. januar 2014 med titlen ”En industriel renæssance i Europa” (COM(2014)0014),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582),

–  der henviser til formand Jean Claude Junckers politiske retningslinjer med titlen "En ny start for Europa: dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring",

–  der henviser til sin beslutning af 5. oktober 2016 om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom[2],

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2016,

–  der henviser til Rådets konklusioner om en dagsorden for industriel konkurrenceevne, om den digitale omstilling af den europæiske industri og om pakken med teknologier til det digitale indre marked og modernisering af de offentlige tjenester,

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af den europæiske industri[3],

–  der henviser til Rådets (konkurrenceevne) konklusioner af 29. maj 2017 om en fremtidig strategi for EU's industripolitik,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 23. juni 2017,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2016 om den europæiske jernbaneindustris konkurrenceevne[4],

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier[5],

–  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om familieforetagender i Europa[6],

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2016 om en sammenhængende europæisk politik for kulturelle og kreative industrier[7],

–  der henviser til Parisaftalen, som blev ratificeret af Europa-Parlamentet den 4. oktober 2016,

–  der henviser til mandatet for pakken om cirkulær økonomi, der blev vedtaget den 14. marts 2017,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den europæiske industri er førende på verdensplan inden for mange industrisektorer; der henviser til, at den tegner sig for over halvdelen af Europas eksport, omkring 65 % af investeringerne i forskning og udvikling og mere end 50 millioner direkte og indirekte arbejdspladser, hvilket svarer til 20 % af alle job i EU; der henviser til, at den europæiske industris bidrag til EU's BNP er faldet fra 19 % til mindre end 15,5 % i de seneste 20 år;

B.   der henviser til, at 65 % af industriens udgifter til F&U anvendes inden for fremstillingsindustrien, men at dette tal er faldende, og at en styrkelse af vores industrigrundlag derfor er afgørende for at kunne holde på og styrke ekspertise og know-how i EU; der henviser til, at digital udvikling, som er en prioritet i EFSI, kræver et stærkt industrigrundlag for at kunne virkeliggøres;

C.  der henviser til, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som udgør 99 % af alle europæiske virksomheder og udgør rygraden i EU's erhvervsliv, står over for store udfordringer som følge af globale forandringer i økonomien og finansielle og administrative hindringer;

D.  der henviser til, at over 60 % af alle virksomheder i dag er familiedrevne virksomheder og tegner sig for op til 50 % af alle job i den private sektor i Den Europæiske Union;

E.  der henviser til, at kvindelige iværksættere kun udgør 31 % af EU's selvstændigt erhvervsdrivende befolkning og 30 % af nyetablerede iværksættere;

F.  der henviser til, at den europæiske industri spiller en stadig mindre rolle i en global sammenhæng, og at EU's politik må støtte den europæiske industri med henblik på at fremme dens konkurrenceevne og kapacitet til at investere i Europa; der henviser til, at den også står over for sociale og miljømæssige udfordringer;

G.  der henviser til, at den cirkulære økonomi kan have stor positiv indflydelse på genindustrialiseringen af Europa og nedbringelsen af energiforbruget og afhængigheden af råstoffer fra tredjelande; der henviser til, at investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet er en (vigtig) drivkraft for fremme af industriprodukter, der kan skabe "gode cirkler", men miljøpolitikken bør altid tage hensyn til og støtte den europæiske industris konkurrenceevne;

H.  der henviser til, at en ambitiøs innovationspolitik støttet af tilstrækkelige finansielle midler, der favoriserer produktionen af kvalitetsprodukter og innovative, energieffektive produkter og fremmer bæredygtig udvikling vil gøre det muligt for EU at stå på egne ben i en stadig mere konkurrencepræget global kontekst, hvorved innovation og investeringer i F&U, beskæftigelse og videreuddannelse er afgørende for bæredygtig vækst; der henviser til, at innovativ industri i høj grad afhænger af EU's forskningskapacitet, forskningsmæssige udvikling og forskningssamarbejde i særdeleshed;

I.  der henviser til, at retfærdig handel med industriprodukter skal fremme EU's standarder ved hjælp af moderne og omfattende handelsaftaler; der henviser til, at et integreret og velfungerende indre marked og en åben og retfærdig handel med tredjelande er af afgørende betydning for EU's industri;

J.  der henviser til, at EU's finansielle instrumenter spiller en strategisk rolle med hensyn til at fremme konkurrenceevnen og undgå udflytning af investeringer;

1.  understreger industriens afgørende rolle som drivkraft for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa; anmoder Kommissionen om at give et klart tilsagn om at nå målet om, at mindst 20 % af EU's BNP skal baseres på industri senest i 2020, og vurdere, om klima- og energimålene for 2030 støtter EU's industripolitik for det næste årti.

2.  understreger betydningen af at styrke og modernisere industrigrundlaget i Europa; forespørger Kommissionen, hvorvidt den overvejer at tilpasse målet på 20 % og supplere det med klima- og energimålene for 2030 som ledetråd for industripolitikken i det næste årti.

3.  fremhæver de små og mellemstore virksomheders rolle som rygraden i EU's industri og gentager, at det er nødvendigt, at EU fører en SMV-venlig industripolitik, der tager fat på de udfordringer, SMV'er står overfor på grund af deres størrelse; minder om den rolle, som nystartede virksomheder og unge iværksættere spiller, navnlig på de mest innovative områder; anmoder Kommissionen om at mindske de reguleringsmæssige byrder for SMV'er, nystartede virksomheder og unge iværksættere med henblik på at lette innovation og øge konkurrenceevnen for EU's industri og fremme klynger, digitale innovationsknudepunkter og virksomhedsnetværk;

4.  er af den overbevisning, at europæisk industri bør betragtes som et strategisk aktiv for EU's konkurrenceevne og bæredygtighed; understreger, at kun en stærk og modstandsdygtig industri og en fremtidsorienteret industripolitik vil sætte EU i stand til at imødegå de forskellige udfordringer, der ligger foran os, herunder dets udflytning af investeringer, global konkurrence, hurtig teknologisk udvikling og skabelse af kvalitetsbeskæftigelse;

5.  understreger, at det for at støtte Unionens industri over for udfordringerne i forbindelse med hurtige økonomiske og lovgivningsmæssige ændringer i dagens globaliserede verden er nødvendigt at forbedre Europas industrielle tiltrækningskraft for europæiske og udenlandske direkte investeringer;

6.  fremhæver betydningen af et investeringsfremmende miljø, af forudsigelige og stabile retlige rammer, der kan tiltrække investeringer, og af at fremme nye forretningsmodeller for at lette deres adgang til finansiering;

7.  minder om den strategiske rolle, som EU's finansielle instrumenter såsom de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og EFSI spiller; anmoder Kommissionen om at tage denne rolle i betragtning, når den overvejer/fastlægger budgettet for disse instrumenter;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte det fulde potentiale inden for videnskab og forskning i alle EU's lande og regioner og at skabe yderligere incitamenter til bedre samarbejde mellem forskning og industri med henblik på at fremme kollaborativ forskning og fremskynde udviklingen af innovative produkter, teknologier og tjenester til industrien;

9.  fremhæver betydningen af energiunionen, det digitale indre marked, den digitale dagsorden og konnektiviteten i Europa gennem passende, fremtidssikret og effektiv infrastruktur;

10.  opfordrer Kommissionen til at identificere de udfordringer og hindringer, som kvinder står overfor med hensyn til at blive iværksættere, og til at tilskynde kvinder til at blive mere aktive inden for iværksættervirksomhed;

11.  opfordrer Kommissionen til at tage fat på de problemer, som familieforetagender står overfor, og til at forbedre udviklingen af unges iværksættervirksomhed;

12.  understreger behovet for fuldt ud at udnytte potentialet i den cirkulære økonomi og sikre, at industrierne hele tiden udvikler sig og udbreder de bedste tilgængelige teknikker og innovationer;

13.  bemærker behovet for at koordinere EU's bestræbelser på at reducere afhængigheden af tredjelande ved at kombinere a) retfærdig international markedsadgang til ressourcer, b) bæredygtig indenlandsk minedrift og c) innovationer inden for effektivitetsteknologi med EU's bidrag til multilateral global styring af ressourcepolitik;

14.  understreger, at det er nødvendigt at mindske de administrative byrder og efterlevelsesomkostningerne for virksomheder, da fremme af bedre lovgivning i et velfungerende åbent marked vil støtte EU's genindustrialiseringspolitik og sætte yderligere skub i en datadreven økonomi;

15.  opfordrer til, at sundhed skal ses som en drivkraft for økonomisk vækst; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme medicinsk forskning på EU-plan, til at ledsage digitaliseringen af sundhed og bevare en konkurrencedygtig sundhedsindustri i Europa; insisterer endvidere på behovet for at tilrettelægge fælles fremme af digital sundhed, da de nye 5G-net letter udvekslingen af sofistikerede medicinske teknikker, der for øjeblikket kun er kendt i visse begrænsede områder;

16.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en omfattende, sammenhængende og langsigtet industripolitisk ramme for de kulturelle og kreative industrier og til at integrere udvikling, effektiv fremme og beskyttelse og tilstrækkelig finansiering af kulturelle og kreative industrier i sine strategiske mål og overordnede prioriteter for at fremme deres konkurrenceevne og gøre dem i stand til at udnytte deres potentiale med hensyn til at skabe kvalitetsjob og vækst;

17.  opfordrer til, at EU's industripolitik skal være baseret på klare mål og indikatorer, herunder en industriandel af BNP på mindst 20 % senest i 2020, energi og ressourceeffektivitet og klimamål — og en økonomisk tilgang baseret på livscyklus og cirkulær økonomi;

18.  opfordrer til, at effektive og bæredygtige finansieringsinstrumenter og -foranstaltninger, der skal bidrage til at bekæmpe risikoen for kulstoflækage, integreres i EU's industrielle strategi, og fremhæver behovet for at hjælpe industrien med at skabe bæredygtig udvikling med hensyn til opfyldelsen af målene i Parisaftalen;

19.  opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på situationen for energiintensive industrier i Europa, som står over for hård global konkurrence på grund af høje energiudgifter;

20.  understreger betydningen af åbne markeder og fri og fair international handel baseret på fælles regler og lige konkurrencevilkår;

21.  understreger, at den europæiske industri står over for global konkurrence, og opfordrer derfor Kommissionen til at give mulighed for at omstrukturere store europæiske producenter, således at aktører med tilstrækkelig kritisk masse kan klare sig i konkurrencen på verdensplan, idet der tages hensyn til EU's konkurrencelovgivning, arbejdstagernes situation, den rolle, som Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen spiller, og de strategiske forbindelser mellem store virksomheder og SMV'er i betragtning af deres betydning for innovation;

22.  opfordrer Kommissionen til at screene investeringerne fra tredjelande i EU's strategiske infrastruktur, vigtige fremtidige teknologier eller andre vigtige aktiver;

23.  opfordrer Kommissionen til at være mere opmærksom på den rolle, som spilles af statsejede virksomheder, der er etableret i udlandet og understøttes og subsidieres af deres regeringer på måder, som reglerne for EU's indre marked forbyder for EU-virksomheder;

24.  fremhæver behovet for en ensartet og effektiv antidumping- og antisubsidiestrategi for EU, der er i overensstemmelse med WTO;

25.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med EU's konkurrencelovgivning i højere grad at tage hensyn til nye rolle, som større nationale aktører i tredjelande spiller;

26.  understreger betydningen af, at EU fastlægger en strategi for digitalisering af EU's industri, med henblik på at drage fuld nytte af fordelene ved nye teknologier og fremme europæiske virksomheders konkurrenceevne;

27.  fremhæver den rolle, som bilindustrien i Europa spiller på grund af dens multiplikatoreffekt for andre sektorer og industrier, og henleder opmærksomheden på dens mange relaterede små og mellemstore virksomheder, dens rolle inden for forskning og udvikling og dens højt kvalificerede arbejdskraft; støtter bilindustriens fortsatte bestræbelser på at udvikle moderne kulstoffattige køretøjer såsom eldrevne køretøjer og brintdrevne brændselscellekøretøjer samt forbundne og selvkørende køretøjer;

28.  understreger, at der er behov for en koordineret EU-indsats for at fremme nye kvalifikationer og omskoling, opkvalificering og livslang læring, som Kommissionen foreslår i sin dagsorden for nye kvalifikationer og job;

29.  minder om den vigtige betydning af EU-standardisering og slår til lyd for et stærkt fokus på at spille en ledende rolle i internationale standardiseringsorganisationer;

30.  slår til lyd for en omfattende tilgang til EU's industripolitik, som giver høj prioritet til styrkelse af EU's værdikæder og integrerer alle EU's regioner i netværket af en revitaliseret europæisk industri;

31.  er af den opfattelse, at EU's lovgivningsrammer bør gøre det muligt for virksomhederne at tilpasse sig til ændringerne og træffe foregribende foranstaltninger med henblik på at bidrage til jobskabelse, vækst og regional konvergens;

32.  opfordrer Kommissionen til i begyndelsen af 2018 sammen med medlemsstaterne at vedtage en holistisk europæisk industripolitisk strategi og en handlingsplan baseret på målet om 20 %, som bl.a. omfatter digitalisering, bæredygtighed, energieffektivitet, tilstrækkelige ressourcer og deregulering, navnlig for SMV'er;

33.  opfordrer Kommissionen til at udstyre denne strategi med præcise og målelige industripolitiske mål, der supplerer den med en oversigt over supplerende indikatorer såsom niveauet af industriproduktion, niveauet af beskæftigelse i industrien og de gennemsnitlige årlige investeringer i fremstillingssektoren som en procentdel af BNP;

34.  anmoder Kommissionen om i strategien at medtage en vurdering af konsekvenserne af at integrere industripolitikken i EU's strategiske initiativer, som skal bidrage til at revidere disse initiativer i tilfælde, hvor de er til skade for EU's industri, og skabe bedre resultater;

35.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.