Πρόταση ψηφίσματος - B8-0440/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0440/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη

  28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

  εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0319/2017
  σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

  Massimiliano Salini εξ ονόματος της Ομάδας PPE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0440/2017

  Διαδικασία : 2017/2732(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0440/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0440/2017
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0440/2017

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη

  (2017/2732(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 173,

  –  έχοντας υπόψη τον τίτλο ΙΙ «Ελευθερίες» και IV «Αλληλεγγύη» του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ, καθώς και το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας[1],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

  –  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Juncker με τίτλο «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Πρόγραμμα για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή»,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom[2],

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα το θεματολόγιο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη δέσμη «Τεχνολογίες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών»,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας[3],

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα», της 29ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2017,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού[4],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο: «Ο τομέας του χάλυβα στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας»[5],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη[6],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας[7],

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη την εντολή του για τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε στις 14 Μαρτίου 2017,

  –  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των εξαγωγών της Ευρώπης και το 65% περίπου των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, ενώ παρέχει περισσότερες από 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (μέσω άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, ήτοι το 20% των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη)· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η συμβολή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ της ΕΕ έχει μειωθεί από 19% σε λιγότερο από 15,5% κατά τα τελευταία 20 έτη·

  Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65% των επιχειρηματικών δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη πραγματοποιείται από τη μεταποιητική βιομηχανία αλλά ότι πρόκειται για αριθμό που μειώνεται και ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης καθίσταται, συνεπώς, κλειδί στην προσπάθεια για τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνογνωσίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ανάπτυξη, προτεραιότητα του ΕΤΣΕ, χρειάζεται ισχυρή βιομηχανική βάση για να γίνει πραγματικότητα·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των βιομηχανιών της ΕΕ, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λόγω των παγκόσμιων αλλαγών στην οικονομία και λόγω των χρηματοδοτικών και διοικητικών φραγμών·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 60% του συνόλου των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις παρέχουν σήμερα και μέχρι και το 50 % του συνόλου των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το 31% του αυτοαπασχολούμενου πληθυσμού της ΕΕ και το 30% των νέων επιχειρηματιών·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σημειώνει κάμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της και της επενδυτικής της ικανότητας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζει επίσης κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και στην προσπάθεια μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης και εξάρτησης από πρώτες ύλες προερχόμενες από τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν (μείζονα) κινητήρια δύναμη για την προώθηση βιομηχανικών προϊόντων ικανών να δημιουργήσουν έναν ενάρετο κύκλο, αλλά ότι η περιβαλλοντική πολιτική οφείλει πάντοτε να έχει κατά νου και να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας, υποστηριζόμενη από επαρκή χρηματοδοτικά μέσα, η οποία ευνοεί την παραγωγή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και προωθεί βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής θα επιτρέψει στην ΕΕ να είναι αυτάρκης σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, καθιστώντας έτσι την καινοτομία και τις επενδύσεις σε Ε & Α, την απασχόληση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε παράγοντες ουσιώδους σημασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ερευνητικές δυνατότητες της ΕΕ, τις προόδους της στον τομέα της έρευνας και ιδίως τη συνεργατική έρευνα·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεμιτό εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων οφείλει να προάγει τα πρότυπα της ΕΕ μέσω σύγχρονων και σφαιρικών εμπορικών συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη και εύρυθμη εσωτερική αγορά και ένα ανοικτό και θεμιτό εμπόριο με τρίτες χώρες είναι ουσιώδους σημασίας για τη βιομηχανία της ΕΕ·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και στην αποφυγή διαρροής των επενδύσεων·

  1.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της βιομηχανίας ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή σαφή δέσμευση όσον αφορά τις προσπάθειες να επιτευχθεί ο στόχος περί ενός 20% τουλάχιστον του ΑΕγχΠ της Ένωσης που θα προέρχεται από τη βιομηχανία μέχρι το 2020· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι στόχοι του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια μπορούν να συμβάλουν στην βιομηχανική πολιτική της ΕΕ κατά την επόμενη δεκαετία·

  2.  επισημαίνει τη σημασία που έχει η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη· ερωτά την Επιτροπή εάν εξετάζει το ενδεχόμενο προσαρμογής του στόχου περί 20% και συμπλήρωσής του με τους στόχους που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 με σκοπό να χαραχτεί ο προσανατολισμός της βιομηχανικής πολιτικής κατά την επόμενη δεκαετία·

  3.  υπογραμμίζει τον ρόλο των ΜΜΕ ως ραχοκοκαλιάς της βιομηχανίας της ΕΕ και υπενθυμίζει την ανάγκη να ασκηθεί μια συμβατή προς τις ΜΜΕ βιομηχανική πολιτική από την ΕΕ που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω μεγέθους· υπενθυμίζει τον ρόλο των νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups) και των νέων επιχειρηματιών ιδίως στους πιο καινοτόμους τομείς· ζητεί από την Επιτροπή να μειώσει τις κανονιστικές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηματίες με σκοπό τη διευκόλυνση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ, καθώς και για την προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών, των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και των επιχειρηματικών δικτύων·

  4.  είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι μόνο μια ισχυρή και ανθεκτική βιομηχανία και μια προσανατολισμένη προς το μέλλον βιομηχανική πολιτική μπορούν να δώσουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον, προκλήσεις στις οποίες συγκαταλέγονται η διαρροή επενδύσεων, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η ταχεία τεχνολογική πρόοδος και η δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης·

  5.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί η βιομηχανία της Ένωσης στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούν οι ταχύτατες οικονομικές και ρυθμιστικές αλλαγές στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού κλάδου ως προς τις ευρωπαϊκές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις·

  6.  τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις, ενός προβλέψιμου και σταθερού νομικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και τη σημασία της προώθησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

  7.  υπενθυμίζει τον στρατηγικό ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το ΕΤΣΕ· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον ρόλο αυτόν κατά την εξέταση/τον καθορισμό του προϋπολογισμού για τα μέσα αυτά·

  8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού όλων των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ και να δημιουργήσουν περαιτέρω κίνητρα για καλύτερη συνεργασία μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας, ώστε να προωθηθεί η συνεργατική έρευνα και να επιταχυνθεί η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη βιομηχανία·

  9.  επισημαίνει τη σημασία της Ενεργειακής Ένωσης, της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, της Ψηφιακής Ατζέντας και της συνδεσιμότητας της Ευρώπης μέσω μια κατάλληλης, ανθεκτικής στο μέλλον και αποτελεσματικής υποδομής·

  10.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις γυναίκες ώστε να προσεγγίζουν την επιχειρηματικότητα με μεγαλύτερο δυναμισμό·

  11.  καλεί την Επιτροπή να επιλύσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις και να βελτιώσει τις συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας των νέων·

  12.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της κυκλικής οικονομίας και να εξασφαλιστεί ότι οι βιομηχανίες θα αναπτύσσουν και θα διαδίδουν διαρκώς τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις αναδυόμενες καινοτομίες·

  13.  σημειώνει την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών της ΕΕ για τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες ως προς τους πόρους συνδυάζοντας α) δίκαιη πρόσβαση στους πόρους της διεθνούς αγοράς, β) βιώσιμη εγχώρια εξόρυξη και γ) τεχνολογικές καινοτομίες για την αποδοτικότητα, με συνεισφορές της ΕΕ στην πολυμερή παγκόσμια διακυβέρνηση για τους φυσικούς πόρους·

  14.  τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση και οι δαπάνες συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η προώθηση της βελτίωσης της νομοθεσίας σε μια εύρυθμα λειτουργούσα ελεύθερη αγορά θα συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ για την επανεκβιομηχάνιση και θα δώσει περαιτέρω ώθηση σε μια βασισμένη σε δεδομένα οικονομία·

  15.  ζητεί να θεωρηθεί η υγεία ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ιατρική έρευνα της ΕΕ, να μεριμνήσουν για την ψηφιοποίηση της υγείας και να διαφυλάξουν μια ανταγωνιστική βιομηχανία υγείας στην Ευρώπη· εμμένει επιπλέον στην ανάγκη να οργανωθεί μια κοινή προώθηση των θεμάτων στον τομέα της ψηφιακής υγείας, καθώς τα νέα δίκτυα 5G διευκολύνουν την ανταλλαγή εξελιγμένων ιατρικών τεχνικών, μέχρι σήμερα γνωστών μόνο σε περιορισμένους κύκλους·

  16.  ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και να συμπεριλάβει την ανάπτυξη, την αποτελεσματική προώθηση και την προστασία και επαρκή χρηματοδότηση των ανωτέρω στους στρατηγικούς της στόχους και στις εν γένει προτεραιότητές της, ούτως ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομικής μεγέθυνσης·

  17.  ζητεί να βασιστεί η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ σε σαφείς στόχους και δείκτες – συμπεριλαμβανομένων του στόχου ότι τουλάχιστον το 20% του ΑΕγχΠ της Ένωσης θα προέρχεται από τη βιομηχανία μέχρι το 2020, της αποδοτικότητας όσον αφορά την ενέργεια και τους πόρους, των κλιματικών στόχων και μιας προσέγγισης που εστιάζεται στον κύκλο ζωής και στην κυκλική οικονομία·

  18.  ζητεί την ενσωμάτωση στη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ αποτελεσματικών και βιώσιμων χρηματοδοτικών μέσων και μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής άνθρακα και επισημαίνει την ανάγκη να βοηθηθεί η βιομηχανία στην βιώσιμη ανάπτυξή της σε σχέση με τους στόχους που ορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού·

  19.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ενεργοβόρων βιομηχανιών στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό εξαιτίας των υψηλών ενεργειακών δαπανών·

  20.  υπογραμμίζει τη σημασία των ανοικτών αγορών και του ελεύθερου και θεμιτού διεθνούς εμπορίου με βάση κοινούς κανόνες και ίσους όρους ανταγωνισμού·

  21.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει παγκόσμιο ανταγωνισμό και ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να διευκολύνει την προσπάθεια αναδιάρθρωσης των μεγάλων Ευρωπαίων κατασκευαστών προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάδυση παραγόντων με επαρκή κρίσιμη μάζα για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού, την κατάσταση των εργαζομένων, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τη στρατηγική σχέση μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ, δεδομένου του ρόλου τους στον τομέα της καινοτομίας··

  22.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τις επενδύσεις από τρίτες χώρες που γίνονται σε στρατηγικές υποδομές της ΕΕ, καίριες μελλοντικές τεχνολογίες ή αφορούν άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα·

  23.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό και που υποστηρίζονται και επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους με τρόπους που οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ απαγορεύουν στις οντότητες της ΕΕ·

  24.  τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική της ΕΕ, συμβατή με τους κανόνες ΠΟΕ και αποτελεσματική απέναντι στο ντάμπινγκ και τις επιδοτήσεις·

  25.  καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ για τον ανταγωνισμό, να λάβει με μεγαλύτερη προσοχή υπόψη τον διευρυνόμενο ρόλο των μεγάλων εθνικών παραγόντων σε τρίτες χώρες·

  26.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της ΕΕ προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

  27.  υπογραμμίζει τον ρόλο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που έχει για άλλους τομείς και βιομηχανίες· εφιστά την προσοχή στις πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνδέονται με την αυτοκινητοβιομηχανία, στον ρόλο που διαδραματίζει στην έρευνα και ανάπτυξη και στο υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό της· υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αυτοκινητοβιομηχανίας στον τομέα της ανάπτυξης σύγχρονων οχημάτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως είναι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα αυτοκίνητα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου και τα διασυνδεδεμένα και τα αυτοοδηγούμενα οχήματα·

  28.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την προώθηση νέων δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την διά βίου μάθηση, όπως προτείνει η Επιτροπή στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»·

  29.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της τυποποίησης ΕΕ και υποστηρίζει μια ισχυρή εστίαση στην άσκηση ηγετικού ρόλου στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·

  30.  υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ που θα δίνει υψηλή προτεραιότητα στην ενίσχυση των αλυσίδων αξίας της ΕΕ και στην ενσωμάτωση όλων των περιοχών της ΕΕ στο δίκτυο μιας αναζωογονημένης ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

  31.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο οφείλει να επιτρέπει στις βιομηχανίες να προσαρμόζονται στις σχετικές αλλαγές και να αναλαμβάνουν προνοητική δράση προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και στην περιφερειακή σύγκλιση·

  32.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει, από κοινού με τα κράτη μέλη, έως τις αρχές του 2018, μια ολιστική ευρωπαϊκή στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής και ένα σχέδιο δράσης που θα βασίζεται στον στόχο του 20% και θα ασχολείται μεταξύ άλλων με την ψηφιοποίηση, την βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση, τους επαρκείς πόρους και την απορύθμιση, ειδικά για τις ΜΜΕ·

  33.  καλεί την Επιτροπή να εφοδιαστεί η στρατηγική αυτή με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους βιομηχανικής πολιτικής, να συμπληρωθεί με έναν πίνακα πρόσθετων δεικτών όπως είναι το επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής, το επίπεδο της απασχόλησης στη βιομηχανία και οι μέσες ετήσιες επενδύσεις του τομέα της μεταποίησης ως ποσοστό του ΑΕΠ·

  34.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική μια εκτίμηση των επιπτώσεων της ενσωμάτωσης της βιομηχανικής πολιτικής στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, κάτι που θα βοηθήσει στην αναθεώρηση των εν λόγω πρωτοβουλιών σε περιπτώσεις στις οποίες αποβαίνουν εις βάρος της βιομηχανίας της ΕΕ και στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων·

  35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.