Projekt rezolucji - B8-0440/2017Projekt rezolucji
B8-0440/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie

28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0319/2017
zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0440/2017

Procedura : 2017/2732(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0440/2017
Teksty złożone :
B8-0440/2017
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0440/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie

(2017/2732(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 9, 151, 152, art. 153 ust. 1 i 2 oraz art. 173,

–  uwzględniając tytuł II „Wolności” i tytuł IV „Solidarność” Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności art. 5 ust. 3 TUE i protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatytułowany „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” (COM(2010)0682),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju[1],

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. zatytułowany „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego” (COM(2014)0014),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich – W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowany „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582),

–  uwzględniając wytyczne polityczne przewodniczącego J.C. Junckera „Nowy początek dla Europy: program na rzecz zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, sprawiedliwości i przemian demokratycznych”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 października 2016 r. w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom[2],

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie programu konkurencyjności przemysłu, na temat cyfrowej transformacji europejskiego przemysłu oraz w sprawie pakietu dotyczącego technologii jednolitego rynku cyfrowego i modernizacji usług publicznych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu UE[3],

–  uwzględniając konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyszłej unijnej strategii na rzecz polityki przemysłowej,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 23 czerwca 2017 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie konkurencyjności europejskiej branży zaopatrzenia kolei[4],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw[5],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie[6],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego[7],

–  uwzględniając porozumienie paryskie ratyfikowane przez Parlament Europejski w dniu 4 października 2016 r.,

–  uwzględniając swój mandat do negocjacji pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym zatwierdzony w dniu 14 marca 2017 r.,

–  uwzględniając pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi ustnej, dotyczące opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przemysł europejski jest światowym liderem w wielu sektorach przemysłowych; mając na uwadze, że na przemysł przypada ponad połowa europejskiego eksportu, około 65 % inwestycji w badania i rozwój i ponad 50 mln miejsc pracy (w formie zatrudnienia bezpośredniego i pośredniego, co odpowiada 20 % miejsc pracy w Europie); mając jednak na uwadze, że wkład europejskiego przemysłu do unijnego PKB spadł z 19 % do mniej niż 15,5 % w ciągu ostatnich 20 lat;

B.   mając na uwadze, że na przemysł wytwórczy przypada 65 % wydatków na działalność badawczo–rozwojową przedsiębiorstw, ale odsetek ten zmniejsza się, w związku z czym wzmocnienie naszej bazy przemysłowej jest niezbędne do tego, aby zachować i zwiększyć kompetencje fachowe i wiedzę specjalistyczną w UE; mając na uwadze, że aby rozwój cyfrowy będący priorytetem EFIS mógł się urzeczywistnić, konieczna jest silna baza przemysłowa;

C.  mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które stanowią 99 % wszystkich europejskich przedsiębiorstw i są podstawą przemysłu unijnego, stoją w obliczu poważnych wyzwań spowodowanych globalnymi zmianami w gospodarce oraz barierami finansowymi i administracyjnymi;

D.  mając na uwadze, że obecnie ponad 60 % wszystkich przedsiębiorstw stanowią przedsiębiorstwa rodzinne, które zapewniają aż 50 % wszystkich miejsc pracy w sektorze prywatnym w Unii Europejskiej;

E.  mając na uwadze, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą stanowią jedynie 31 % osób samozatrudnionych w UE i 30 % przedsiębiorców rozpoczynających działalność;

F.  mając na uwadze, że rola przemysłu europejskiego w skali globalnej maleje, więc polityka UE musi wspierać przemysł europejski, aby zwiększyć jego konkurencyjność i zdolność do inwestowania w Europie; mając na uwadze, że przemysł europejski stoi także w obliczu wyzwań społecznych i środowiskowych;

G.  mając na uwadze, że gospodarka o obiegu zamkniętym może mieć istotny pozytywny wpływ na reindustrializację Europy oraz zmniejszenie zużycia energii i uzależnienia od surowców z państw trzecich; mając na uwadze, że inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną są (główną) siłą napędową, która promuje produkty przemysłowe mogące tworzyć pozytywne sprzężenie zwrotne, lecz w polityce ochrony środowiska należy zawsze brać pod uwagę i wspierać konkurencyjność przemysłu europejskiego;

H.  mając na uwadze, że odpowiednio wspierana finansowo, ambitna polityka innowacyjności, która sprzyja produkcji innowacyjnych, energooszczędnych produktów wysokiej jakości i promuje zrównoważone procesy, pozwoli UE na niezależność w obliczu coraz większej globalnej konkurencji, co czyni innowacje i inwestycje w badania i rozwój, zatrudnienie i odnawianie umiejętności zasadniczym warunkiem zrównoważonego rozwoju; mając na uwadze, że innowacyjny przemysł jest w znacznej mierze uzależniony od unijnych zdolności badawczych, postępu badań naukowych i w szczególności od współpracy w dziedzinie badań naukowych;

I.  mając na uwadze, że uczciwy handel produktami przemysłowymi musi propagować standardy UE za pomocą nowoczesnych i kompleksowych umów handlowych; mając na uwadze, że zintegrowany i dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny oraz otwarty i uczciwy handel z państwami trzecimi mają podstawowe znaczenie dla przemysłu unijnego;

J.  mając na uwadze, że unijne instrumenty finansowe odgrywają strategiczną rolę, jeśli chodzi o wspieranie konkurencyjności i zapobieganie ucieczce inwestycji;

1.  podkreśla zasadniczą rolę przemysłu jako siły napędowej wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie; zwraca się do Komisji, aby jednoznacznie zobowiązała się do realizacji celu zakładającego, że do 2020 r. wkład przemysłu w unijne PKB wyniesie co najmniej 20 %, oraz aby oceniła, czy cele w zakresie klimatu i energii na 2030 r. wspierają unijną politykę przemysłową na następną dekadę;

2.  podkreśla, że ważne jest wzmocnienie i modernizacja bazy przemysłowej w Europie; zwraca się do Komisji z pytaniem, czy rozważa korektę założonego celu wynoszącego 20 % i uzupełnienie go o cele w zakresie klimatu i energii na 2030 r. z myślą o czołowej roli w polityce przemysłowej w kolejnym dziesięcioleciu;

3.  podkreśla rolę MŚP jako podstawy przemysłu unijnego i ponownie zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia dostosowanej do potrzeb MŚP unijnej polityki przemysłowej, która odpowiada na wyzwania, przed jakimi stają MŚP z uwagi na ich wielkość; przypomina o roli przedsiębiorstw typu start-up i młodych przedsiębiorców, w szczególności w najbardziej innowacyjnych dziedzinach; zwraca się do Komisji, aby zmniejszyła obciążenia regulacyjne MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i młodych przedsiębiorców, co ułatwi innowacje i zwiększy konkurencyjność przemysłu unijnego, a także aby sprzyjała tworzeniu klastrów, centrów innowacji cyfrowych i sieci przedsiębiorstw;

4.  jest przekonany, że przemysł europejski powinien być postrzegany jako strategiczny atut, jeśli chodzi o konkurencyjność i zrównoważony rozwój UE; podkreśla, że jedynie solidny i odporny przemysł oraz przyszłościowa polityka przemysłowa pozwoli UE stawić czoła różnym nadchodzącym wyzwaniom, w tym ucieczce inwestycji, konkurencji światowej, gwałtownemu rozwojowi technologicznemu oraz tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości;

5.  podkreśla, że aby wesprzeć przemysł unijny, który staje w obliczu wyzwań związanych z gwałtownymi zmianami gospodarczymi i regulacyjnymi we współczesnym zglobalizowanym świecie, należy zwiększyć atrakcyjność przemysłową Europy dla europejskich i zagranicznych inwestycji bezpośrednich;

6.  podkreśla, że środowisko sprzyjające inwestycjom, przewidywalne i stabilne ramy prawne, które przyciągają inwestycje, oraz promowanie nowych modeli biznesowych mają istotne znaczenie dla ułatwienia dostępu do finansowania;

7.  przypomina o strategicznej roli instrumentów finansowych UE, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020” i EFIS; zwraca się do Komisji, aby wzięła tę rolę pod uwagę, gdy będzie rozpatrywać / ustalać budżet przeznaczony na te instrumenty;

8.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w pełni wykorzystywały możliwości naukowe i badawcze wszystkich krajów i regionów UE oraz by nadal zachęcały do lepszej współpracy między sektorem badań i przemysłem w celu pobudzenia wspólnych badań oraz przyspieszenia wprowadzania innowacyjnych produktów, technologii i usług dla przemysłu;

9.  podkreśla znaczenie wspierania unii energetycznej, jednolitego rynku cyfrowego, agendy cyfrowej i jakości sieci połączeń w Europie za pomocą odpowiedniej, zachowującej aktualność i wydajnej infrastruktury;

10.  apeluje do Komisji o określenie wyzwań i przeszkód, przed którymi stają kobiety pragnące zostać przedsiębiorcami oraz o zachęcanie kobiet do aktywniejszego rozwijania przedsiębiorczości;

11.  wzywa Komisję do zajęcia się trudnościami, z którymi borykają się firmy rodzinne oraz do wspierania rozwoju przedsiębiorczości młodzieży;

12.  podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym, a także dopilnowania, by przemysł stale się rozwijał i upowszechniał najlepsze dostępne techniki oraz pojawiające się innowacje;

13.  odnotowuje potrzebę koordynacji działań UE na rzecz zmniejszenia zależności od surowców z państw trzecich przez połączenie a) sprawiedliwego dostępu do zasobów na rynku międzynarodowym, b) zrównoważonego górnictwa krajowego oraz c) innowacji technologicznych w zakresie efektywności, przy czym UE powinna wnosić wkład w wielostronne zarządzanie zasobami na szczeblu światowym;

14.  podkreśla potrzebę zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw, ponieważ propagowanie lepszego stanowienia prawa w ramach dobrze funkcjonującego wolnego rynku będzie wspierać unijną politykę reindustrializacji i dalej pobudzać gospodarkę opartą na danych;

15.  wzywa do uznania zdrowia za siłę napędową wzrostu gospodarczego; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o rozwijanie badań medycznych w UE, wspieranie cyfryzacji ochrony zdrowia oraz zachowanie konkurencyjności sektora zdrowia w Europie; ponadto zwraca uwagę na konieczność zorganizowania wspólnej promocji zdrowia cyfrowego, ponieważ nowe sieci 5G ułatwiają wymianę zaawansowanych technik medycznych, które obecnie są znane jedynie w niektórych ograniczonych obszarach;

16.  zwraca się do Komisji o opracowanie kompleksowej, spójnej i długofalowej ramowej polityki przemysłowej na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, a także o uwzględnienie rozwoju, skutecznej popularyzacji i ochrony oraz odpowiedniego finansowania tych sektorów w celach strategicznych i ogólnych priorytetach Komisji, aby pobudzić ich konkurencyjność i umożliwić im pełne wykorzystanie potencjału w zakresie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i wzrostu;

17.  domaga się, by polityka przemysłowa UE była oparta na jasno określonych celach i wskaźnikach – takich jak udział przemysłu w PKB na poziomie co najmniej 20 % do 2020 r., efektywność energetyczna, efektywne gospodarowanie zasobami i cele związane z klimatem – a także na podejściu uwzględniającym cykl życia i gospodarkę o obiegu zamkniętym;

18.  apeluje o włączenie do strategii przemysłowej UE skutecznych i zrównoważonych instrumentów finansowych i środków, aby pomóc w zwalczaniu ryzyka ucieczki emisji, a ponadto podkreśla potrzebę wspierania zrównoważonego rozwoju przemysłu zgodnie z celami określonymi w porozumieniu paryskim;

19.  wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację sektorów energochłonnych w Europie, które muszą sobie radzić z ostrą globalną konkurencją z powodu wysokich kosztów energii;

20.  podkreśla znaczenie wolnych rynków oraz swobodnego i uczciwego handlu międzynarodowego opartego na wspólnych zasadach i równych warunkach działania;

21.  podkreśla, że przemysł europejski musi sobie radzić z ogólnoświatową konkurencją, w związku z czym wzywa Komisję do wsparcia restrukturyzacji ważnych producentów europejskich, umożliwiając tym samym pojawienie się podmiotów o wystarczającej masie krytycznej, aby sprostać konkurencji międzynarodowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu europejskiego prawa konkurencji, sytuacji pracowników, roli Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz strategicznych stosunków między dużymi przedsiębiorstwami a MŚP, zważywszy na ich rolę w dziedzinie innowacji;

22.  wzywa Komisję do kontroli inwestycji z państw trzecich w infrastrukturę strategiczną, kluczowe przyszłe technologie lub inne ważne zasoby w UE;

23.  wzywa Komisję do zwrócenia większej uwagi na rolę przedsiębiorstw państwowych z siedzibami zagranicznymi, które są wspierane i dotowane przez własne rządy w sposób zakazany dla podmiotów unijnych na mocy zasad jednolitego rynku UE;

24.  podkreśla potrzebę stworzenia dla UE skutecznej strategii antydumpingowej i antysubsydyjnej, która będzie spójna z zasadami WTO;

25.  wzywa Komisję, aby w odniesieniu do unijnego prawa konkurencji uwzględniała w bardziej adekwatny sposób coraz większą rolę głównych podmiotów krajowych w państwach trzecich;

26.  podkreśla znaczenie unijnej strategii na rzecz cyfryzacji przemysłu w UE, aby odnieść pełne korzyści z nowych technologii oraz zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich;

27.  podkreśla rolę przemysłu motoryzacyjnego w Europie ze względu na jego efekt mnożnikowy w innych sektorach i gałęziach przemysłu, a ponadto zwraca uwagę na wiele powiązanych z nim małych i średnich przedsiębiorstw, jego rolę w dziedzinie badań i rozwoju oraz wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą; popiera nieustające wysiłki przemysłu motoryzacyjnego na rzecz rozwoju nowoczesnych pojazdów niskoemisyjnych, np. pojazdów elektrycznych, pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz pojazdów podłączonych do sieci i autonomicznych;

28.  podkreśla potrzebę skoordynowanych działań UE na rzecz wspierania nowych umiejętności, a także przekwalifikowywania, poprawy kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, zgodnie z postulatami Komisji zawartymi w Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia;

29.  przypomina o istotnej roli normalizacji w UE i opowiada się za zdecydowanym dążeniem do odgrywania wiodącej roli w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych;

30.  opowiada się za kompleksowym podejściem do polityki przemysłowej UE, traktującym priorytetowo wzmacnianie unijnych łańcuchów wartości oraz włączenie wszystkich regionów UE do sieci odnowionego przemysłu UE;

31.  uważa, że europejskie ramy regulacyjne powinny umożliwiać przemysłowi dostosowanie się do omawianych zmian i podejmowanie działań z wyprzedzeniem, aby przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu i konwergencji regionalnej;

32.  wzywa Komisję do przyjęcia wspólnie z państwami członkowskimi i najpóźniej do początku 2018 r. całościowej europejskiej strategii przemysłowej i planu działania, których podstawą będzie cel 20 % i które obejmą między innymi kwestie cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, odpowiednich zasobów oraz deregulacji, zwłaszcza dla MŚP;

33.  zwraca się do Komisji o określenie w ramach tej strategii precyzyjnych i wymiernych celów polityki przemysłowej oraz o uzupełnienie jej o tablicę takich dodatkowych wskaźników jak poziom produkcji przemysłowej, poziom zatrudnienia w przemyśle i średnie roczne inwestycje przemysłu wytwórczego wyrażone jako procent PKB;

34.  wzywa Komisję do uwzględnienia w strategii oceny skutków włączania polityki przemysłowej do głównych unijnych inicjatyw strategicznych, co przyczyni się do zmiany tych inicjatyw w przypadkach, gdy są niekorzystne dla przemysłu UE, i do zapewnienia lepszych wyników;

35.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.