ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 47k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно препоръката относно Кодекса на труда и минималната работна заплата


Софи Монтел

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно препоръката относно Кодекса на труда и минималната работна заплата  
B8‑0442/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от Правилника за дейността,

А.  като има предвид, че ежегодно в общите насоки на Европейската комисия за икономическата политика се отправят препоръки, които очертават пътя и дават насоки за реформите, които държавите членки да извършат в икономическата и социалната сфера;

Б.  като има предвид, че на 22 февруари 2017 г., в рамките на европейския семестър за 2017 г., Европейската комисия публикува доклад за оценка на френската икономика и направи коментар относно вземането предвид на препоръките, отправени през 2016 г. за периода 2016/2017 г.;

В.  като има предвид, че този доклад подчертава съществения напредък във връзка с препоръка № 2, която по-специално има за цел да намали разходите за труд, да въведе гъвкавост в трудовото право и да ограничи увеличаването на минималната работна заплата;

Г.  като има предвид при все това, че Франция вече предприе много действия, за да намали разходите за труд, като постигна ограничен успех;

1.  отравя искане да се предвидят други икономически средства, като увеличение на минималната работна заплата, което да надвишава процента на инфлация;

2.  призовава да се прекрати насърчаването на гъвкавостта в Кодекса на труда или на ограничаването на заплатите, с оглед на техните пагубни последици върху френската икономика и върху равнището на живот на френските работници.

Правна информация - Политика за поверителност