ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 47k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη σύσταση όσον αφορά τον κώδικα εργασίας και τον ελάχιστο μισθό


Sophie Montel

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση όσον αφορά τον κώδικα εργασίας και τον ελάχιστο μισθό  
B8-0442/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις, σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής της, οι οποίες καθορίζουν την πορεία που πρέπει να χαραχθεί και προσανατολίζουν τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο στα κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, στις 22 Φεβρουαρίου 2017, έκθεση με την οποία αξιολογείται η γαλλική οικονομία και διατυπώνονται παρατηρήσεις για το κατά πόσον ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις που έγιναν το 2016 για την περίοδο 2016/2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αυτή τονίζει τη σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη σύσταση αριθ. 2 η οποία αποσκοπεί ιδίως στη μείωση του εργασιακού κόστους, στην ελαστικοποίηση του δικαιώματος στην εργασία και στον περιορισμό της αύξησης του κατώτατου μισθού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Γαλλία έχει ήδη προβεί σε πολλές ενέργειες για τη μείωση του εργασιακού κόστους, με περιορισμένη επιτυχία·

1.  ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο δοκιμής άλλων οικονομικών εναλλακτικών, όπως της αύξησης του ελάχιστου μισθού σε επίπεδο ανώτερο από το ποσοστό του πληθωρισμού·

2.  ζητεί την εγκατάλειψη της προώθησης της ελαστικοποίησης του κώδικα εργασίας ή του περιορισμού των μισθών, δεδομένων των καταστροφικών επιπτώσεών τους στη γαλλική οικονομία και στο βιοτικό επίπεδο των γάλλων μισθωτών.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου