PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 47k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


työlainsäädäntöä ja minimipalkkaa koskevasta suosituksesta


Sophie Montel

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys työlainsäädäntöä ja minimipalkkaa koskevasta suosituksesta  
B8‑0442/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että komissio laatii vuosittain talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa suosituksia, joissa määritetään noudatettava menettely ja uudistuksia, jotka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön talous- ja sosiaalipolitiikassa;

B.  ottaa huomioon, että komissio julkaisi vuoden 2017 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 22. helmikuuta 2017 kertomuksen, jossa arvioidaan Ranskan taloutta ja kommentoidaan vuonna 2016 kaudeksi 2016–2017 laadittujen suositusten huomioon ottamista;

C.  ottaa huomioon, että kertomuksessa tuodaan esiin merkittävä edistyminen suosituksen nro 2 osalta, jolla pyritään erityisesti vähentämään työvoimakustannuksia, lisäämään työlainsäädännön joustavuutta ja rajoittamaan vähimmäispalkan nostamista;

D.  toteaa kuitenkin, että Ranska on tehnyt jo paljon työvoimakustannusten alentamiseksi, vaikka tulokset ovat olleet varsin vähäisiä;

1.  kehottaa harkitsemaan muita talouden keinoja, kuten vähimmäispalkan nostamista inflaatioasteen yläpuolelle;

2.  vaatii luopumaan työmarkkinoiden joustavuuden lisäämisestä tai palkkojen rajoittamisesta, kun otetaan huomioon niiden tuhoisat vaikutukset Ranskan talouteen ja ranskalaisten työntekijöiden elintasoon.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö