ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις οικονομικές ανισότητες και τον έξυπνο προστατευτισμό


Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις οικονομικές ανισότητες και τον έξυπνο προστατευτισμό  
B8-0443/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις οικονομικές ανισότητες δείχνουν ότι η παγκοσμιοποίηση και οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μείωσαν τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά αύξησαν ταυτόχρονα τις ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και οι ευρωπαϊκές πολιτικές στοχεύουν στη συνεχή αύξηση των ελεύθερων συναλλαγών και απαγορεύουν κάθε μορφή προστατευτισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή είναι έμμεσα υπεύθυνη για την αύξηση του επιπέδου των οικονομικών ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές ανισότητες μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα αδικίας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες συναλλαγές επιφέρουν πολύ σημαντικές απώλειες για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προς όφελος μιας μικρής προνομιούχας ομάδας που γίνεται ολοένα πλουσιότερη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα έξυπνου προστατευτισμού θα μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει στα κράτη μέλη την ελευθερία να θεσπίζουν μέτρα έξυπνου προστατευτισμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των οικονομικών ανισοτήτων.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου