Procedure : 2017/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0445/2017

Indgivne tekster :

B8-0445/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0305

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 182kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.564v01-00
 
B8-0445/2017

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0319/2017

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om industripolitik (2017/2732(RSP))


Patrizia Toia for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om industripolitik (2017/2732(RSP))  
B8-0445/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 9, 151, 152, 153, stk. 1 og 2, og artikel 173,

–  der henviser til artikel 14, 27 og 30 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig til artikel 5, stk. 3, i TEU og til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 med titlen "En dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse" (COM(2010)0682),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. januar 2014 med titlen "En industriel renæssance i Europa" (COM(2014)0014),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582),

–  der henviser til formand Jean Claude Junckers politiske retningslinjer med titlen "En ny start for Europa: min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring",

–  der henviser til sin beslutning af 5. oktober 2016 om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom(2),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2016,

–  der henviser til Rådets konklusioner om en dagsorden for industriel konkurrenceevne, om den digitale omstilling af den europæiske industri og om pakken med teknologier til det digitale indre marked og modernisering af de offentlige tjenester,

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om industripolitik i en globaliseret verden(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 Digitalisering af EU's industri – Fuldt udbytte af det digitale indre marked (COM(2016)0180),

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af den europæiske industri(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 29. maj 2017 om en fremtidig strategi for EU's industripolitik,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den europæiske industri er førende på verdensplan inden for mange industrisektorer og tegner sig for over halvdelen af Europas eksport og omkring 65 % af investeringerne i forskning og udvikling og skaber mere end 50 millioner direkte og indirekte arbejdspladser, hvilket svarer til 20 % af alle job i EU;

B.  der henviser til, at 65 % af industriens udgifter til F&U kommer fra fremstillingsindustrien, og at en styrkelse af vores industrigrundlag derfor er essentiel for at fastholde ekspertise og knowhow i EU; der henviser til, at digital udvikling, som er en prioritet i Junckerplanen, kræver et stærkt industrigrundlag for at kunne virkeliggøres;

C.  der henviser til, at kvindelige iværksættere kun udgør 31 % af EU's selvstændigt erhvervsdrivende befolkning og 30 % af nyetablerede iværksættere;

D.  der henviser til, at den europæiske industri er nødt til at bevare sin konkurrenceevne og kapacitet til at investere i Europa, og til, at den også står over for sociale og miljømæssige udfordringer, som den skal tackle i tæt samarbejde med internationale partnere og samtidig vedblive med at være førende med hensyn til social og miljømæssig ansvarlighed;

E.  der henviser til, at kun en ambitiøs innovationspolitik, der gavner fremstillingen af produkter, som er af høj kvalitet, innovative og energieffektive, og fremmer nye produktionsprocesser, vil sætte EU i stand til at stå på egne ben i en stadig mere konkurrencepræget verden;

F.  der henviser til, at fair handel med industriprodukter skal respektere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og miljøregler; der henviser til, at investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet er en vigtig drivkraft for investeringer i industriprodukter, som kan skabe en positiv udvikling; der henviser til, at innovation og investeringer i forskning og udvikling, job samt fornyelse af kvalifikationer er væsentlige for bæredygtig vækst;

1.  understreger industriens afgørende rolle som drivkraft for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa;

2.  påpeger betydningen af at styrke og modernisere industrigrundlaget i Europa og erindrer samtidig om EU's mål med, at 20 % af Unionens BNP kommer fra industrien senest i 2020;

3.  opfordrer Kommissionen til senest i begyndelsen af 2018 sammen med medlemsstaterne at fremsætte et lovforslag om en EU-strategi for en konsekvent og omfattende industripolitik med henblik på Europas genindustrialisering, der indeholder en konkret handlingsplan med ambitiøse mål og tidsplaner for lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger til at nå disse mål; opfordrer Kommissionen til at basere sin strategi på en vurdering af konsekvenserne af at integrere industripolitikken i EU's strategiske politiske initiativer og omfattende dialog med interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter og medlemmer af den akademiske verden; fremhæver det forhold, at en sådan EU-strategi skal baseres på blandt andet digitalisering (særlig integration af intelligente teknologier, big data-analyse og robotteknologi i de industrielle værdikæder), bæredygtighed, den cirkulære økonomi, energieffektivitet og tilstrækkelige ressourcer; er af den opfattelse, at EU's lovgivningsrammer bør gøre det muligt for virksomhederne at tilpasse sig til ændringerne og træffe foregribende foranstaltninger med henblik på at bidrage til skabelse af kvalitetsjob, vækst og regional konvergens;

4.  fremhæver små og mellemstore virksomheders rolle som rygraden i EU's industri og understreger, at det er nødvendigt, at EU fører industripolitik på en SMV-venlig måde; understreger behovet for at støtte etableringen af et erhvervsvenligt miljø ved at skabe lige vilkår for alle EU's SMV'er og socialøkonomiske virksomheder (såsom kooperativer) og ved at støtte relevante klynger, innovationsnetværk og digitale innovationsnetværk;

5.  er af den overbevisning, at europæisk industri bør betragtes som et strategisk aktiv for EU's konkurrenceevne og bæredygtighed; understreger, at kun en stærk og modstandsdygtig industri og en fremtidsorienteret industripolitik vil sætte EU i stand til at imødegå de forskellige udfordringer, der ligger foran os, herunder dets reindustrialisering, dets overgang til bæredygtighed og skabelse af kvalitetsbeskæftigelse; understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne skal være bedre til at forudse disse socioøkonomiske situationer og sikre vores industrinetværks konkurrenceevne og bæredygtighed;

6.  understreger, at det for at støtte Unionens industri over for udfordringerne i forbindelse med hurtige økonomiske og lovgivningsmæssige ændringer i dagens globaliserede verden er nødvendigt at forbedre Europas industrielle tiltrækningskraft for europæiske og udenlandske direkte investeringer (UDI);

7.  opfordrer Kommissionen til at tage højde for industriel konkurrenceevne og bæredygtighed i alle dens politikinitiativer;

8.  der henviser til, at kvinder ifølge de tilgængelige statistikker og undersøgelser er underrepræsenterede i de fleste stillinger inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed og i ledende stillinger samt på de højere niveauer i hierarkiet; bemærker, at kvinder både i uddannelses- og karrieremæssig henseende er stærkt underrepræsenteret inden for fagområderne naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagområderne) og kun tegner sig for 24 % af de videnskabelige og ingeniørmæssige fagkredse; fremhæver, at kvindelige fagfolk inden for fremstillingsindustrierne er et aktiv for EU, og at dette aktiv kræver alle tilgængelige ressourcer, for at EU definitivt kan komme sig efter den økonomiske og finansielle krise og være i stand til at imødegå samfundsmæssige ændringer; opfordrer Kommissionen til at identificere de udfordringer og hindringer, som kvinder står overfor med hensyn til at blive iværksættere, og til at fremme og støtte kvindeligt lederskab, herunder gennem lige løn og retfærdig adgang til alle stillinger;

9.  fremhæver behovet for fuldt ud at udnytte industriens potentiale hvad angår miljøteknologier og sikre, at industrierne hele tiden udvikler sig og udbreder de bedste tilgængelige teknikker og innovationer, således at der skabes en konkurrencefordel for den europæiske industri, der bør stræbe efter at tilbyde de mest bæredygtige produkter med de laveste livscyklusomkostninger;

10.  fremhæver behovet for at integrere miljøaspekter i andre politikker såsom økonomi, industri, forskning og innovation med henblik på at skabe en konsekvent og fælles tilgang; mener, at foranstaltninger, der gennemføres inden for Unionen, også bør suppleres med internationalt styrkede foranstaltninger og samarbejde med tredjelande med henblik på at imødegå fælles udfordringer;

11.  mener, at mindskede administrative byrder og efterlevelsesomkostninger for virksomheder og behovet for at sikre høje standarder for beskyttelse af forbrugere, ansatte, sundhed og miljø skal være nøgleelementer i enhver EU-genindustrialiseringspolitik;

12.  opfordrer til, at EU's industripolitik baseres på klare mål og indikatorer – herunder ambitiøse energieffektivitets-, ressource- og klimamål – og på en livslang og cirkulær økonomisk tilgang;

13.  opfordrer til, at effektive grønne finansieringsinstrumenter og -foranstaltninger integreres i EU's industrielle strategi for at bidrage til at øge markedets gennemsigtighed hvad angår kulstofrisikoen, og fremhæver behovet for at lette den bæredygtige udvikling af industrien med hensyn til opfyldelsen af målene i Parisaftalen;

14.  opfordrer til en større sammenhæng mellem handelspolitik og industripolitik for at sikre, at der i handelspolitikken tages hensyn til behovene hos den europæiske industri, og den nye generation af handelsaftaler ikke medfører nye udflytninger og yderligere afindustrialisering i EU; bemærker i denne forbindelse vigtigheden af at komme videre med debatten om, hvordan man kan fremme gensidighed inden for områderne offentlige indkøb og investeringer; glæder sig over initiativet til at analysere investeringer fra tredjelande i strategiske sektorer;

15.  understreger den rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller i forbindelse med udviklingen af en sammenhængende industripolitisk strategi, som skal omfatte en social dimension for at sikre, at arbejdstagernes rettigheder ikke undermineres af den igangværende industrielle overgangsproces; understreger, at vellykket innovation på arbejdspladsen afhænger af arbejdstagernes deltagelse og navnlig af gode forbindelser mellem arbejdstagere og ledelse, idet innovation ofte er et resultat af arbejdstagernes identifikation af, hvordan deres arbejdsmiljø, slutprodukter eller fremstillingsmetoder kan forbedres;

16.  understreger, at den europæiske industri står over for global konkurrence, og opfordrer derfor Kommissionen til at revurdere markedsdefinitionerne og den nuværende udformning af EU's konkurrenceregler for at tage højde for udviklingen på de globale markeder og dermed skabe mulighed for strategiske partnerskaber og alliancer og for, at der opstår aktører med tilstrækkelig kritisk masse til at klare sig i den internationale konkurrence; opfordrer endvidere Kommissionen til at revidere EU's konkurrencelovgivning for på mere hensigtsmæssig vis at tage hensyn til den nye rolle, som større nationale aktører i tredjelande spiller, samtidig med at der tages hensyn til sociale, skattemæssige og miljømæssige standarder for at undgå nye former for dumping;

17.  understreger behovet for en ensartet og effektiv WTO-forenelig og antidumping- og antisubsidiestrategi for EU, der tager højde for enhver form for dumping, herunder manglende overholdelse af internationale sociale, miljømæssige og skattemæssige standarder;

18.  opfordrer Kommissionen til at være mere opmærksom på statsejede virksomheder, som er etableret i udlandet, og som understøttes og fremmes af deres regeringer på en måde, der ikke er tilladt for EU-virksomheder i henhold til reglerne for EU's indre marked;

19.  opfordrer Kommissionen til at screene tredjelandes direkte udenlandske investeringer i EU for at sikre og beskytte adgangen til vigtige fremtidige teknologier, samtidig med at det holdes for øje, at Europa i vid udstrækning er afhængig af direkte udenlandske investeringer og generelt fortsat bør være meget åben over for udenlandske investeringer;

20.  opfordrer Kommissionen til at fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for platforme for at sikre konsekvente regler inden for EU, herunder med fokus på behovet for lovgivningsmæssig stabilitet, passende og klare regler og lige konkurrencevilkår;

21.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte lovforslag om fri udveksling af data, cybersikkerhed og ejerskab til data, der kan understøtte den europæiske industris konkurrenceevne og dens digitale omstilling og samtidig sikre det højest mulige databeskyttelsesniveau;

22.  understreger, at der er behov for en koordineret EU-indsats for at fremme nye kvalifikationer og omskoling, opkvalificering og livslang læring, som Kommissionen foreslår i sin dagsorden for nye kvalifikationer og job; opfordrer til, at der foretages en passende høring af arbejdsmarkedets parter om deres udvikling;

23.  opfordrer til at fremme tværgående innovationssammenslutninger for at modarbejde situationen med silotækning inden for industripolitikken, der kvæler det innovative potentiale; mener, at den rolle, som offentlige investeringer spiller i forbindelse med udviklingen af dette mål, er strategisk, og opfordrer EU til at støtte offentlige investeringer i innovation;

24.  minder om den vigtige betydning af EU-standardisering og slår til lyd for et stærkt fokus på EU's ledende rolle i internationale standardiseringsorganisationer;

25.  bemærker behovet for at koordinere EU's bestræbelser på at reducere ressourceafhængigheden af tredjelande gennem et firestrenget fokus på:

a.  retfærdig international markedsadgang til ressourcer

b.  bæredygtig indenlandsk minedrift

c.  teknologisk innovation inden for effektivitet

d.  den cirkulære økonomi

med EU's bidrag til multilateral global styring af ressourcepolitik;

26.  mener, at de to megatendenser globaliseringen og digitaliseringen udgør de største udfordringer for europæiske virksomheder og deres ansatte, og at de samtidig udfordrer de politiske beslutningstagere som følge af den meget dynamiske udvikling og deres tværgående karakter; er derfor overbevist om, at EU's politik skal tilpasses for at kunne støtte den europæiske industris vækst og sikre kvalitetsjobs i fremstillingsindustrien under disse hurtigt skiftende omstændigheder; understreger, at en ny industripolitisk strategi skal tilpasse de forskellige politikområder med industripolitikken – først og fremmest handel, miljø, forskning, investering, konkurrence, energi og klima – for at danne en sammenhængende tilgang; er overbevist om, at en industripolitisk strategi bør kombinere horisontale elementer med specifikke tilgange til vigtige strategiske sektorer på en intelligent måde;

27.  slår til lyd for en samlet tilgang til EU's industripolitik, som prioriterer en styrkelse af EU's værdikæder højt og integrerer alle EU's regioner i et styrket EU-industrinetværk, samtidig med at den overordnede territoriale samhørighed sikres;

28.  efterlyser en regionalt afbalanceret industriel strategi, der kan mindske kløften mellem de mest og de mindst industrialiserede regioner i EU og hjælpe med at nå EU's mål om regional konvergens;

29.  understreger betydningen af en rettidig vedtagelse af en EU-strategi, da det også kunne øve indflydelse på drøftelserne om de områder, der skal fokuseres på i den nye flerårige finansielle ramme (FFR) og navnlig CEF, RP9 og struktur- og investeringsfondene;

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT C 482 af 23.12.2016, s. 89.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0377.

(3)

EUT C 199E af 7.7.2012, s. 131.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0240.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik