Διαδικασία : 2017/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0445/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0445/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0305

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 491kWORD 52k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.564v01-00
 
B8-0445/2017

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0319/2017

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική (2017/2732(RSP))


Patrizia Toia εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική (2017/2732(RSP))  
B8-0445/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 173,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Juncker με τίτλο «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: το πρόγραμμά μου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα το θεματολόγιο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη δέσμη «Τεχνολογίες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ήμισυ των εξαγωγών της Ευρώπης και περί το 65 % των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη, και παρέχοντας πάνω από 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, δηλαδή το 20 % των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65 % των επιχειρηματικών δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη πραγματοποιείται από τη μεταποιητική βιομηχανία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης έχει, συνεπώς, ουσιαστική σημασία για τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνογνωσίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ανάπτυξη, που αποτελεί μια προτεραιότητα του σχεδίου Juncker, χρειάζεται ισχυρή βιομηχανική βάση για να γίνει πραγματικότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το 31 % του αυτοαπασχολούμενου πληθυσμού και το 30 % των νέων επιχειρηματιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητά της να επενδύει στην Ευρώπη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται επίσης ενώπιον κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει, σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, παραμένοντας ταυτόχρονα στην πρωτοπορία σε ό, τι αφορά την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας που ευνοεί την παραγωγή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και προωθεί βιώσιμες διαδικασίες θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να είναι αυτάρκης σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον·

F.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή απόδοση αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε βιομηχανικά προϊόντα, ικανή να δημιουργήσει ενάρετους κύκλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι θέσεις απασχόλησης και η ανανέωση δεξιοτήτων έχουν ουσιαστική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

1.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της βιομηχανίας ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη·

2.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, τον στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο το 20 % του ΑΕΠ της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στη βιομηχανία έως το 2020·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, στις αρχές του 2018, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια νομοθετική πρόταση για μια στρατηγική της Ένωσης για μια συνεκτική και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα αποσκοπεί στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης, θεσπίζοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τη λήψη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων με στόχο την επίτευξη των εν λόγω στόχων· καλεί την Επιτροπή να βασίσει τη στρατηγική αυτή σε μια αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει η συνεκτίμηση της διάστασης της βιομηχανικής πολιτικής στις πρωτοβουλίες στρατηγικής πολιτικής της ΕΕ και στον εκτενή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των μελών του ακαδημαϊκού χώρου· τονίζει το γεγονός ότι μια τέτοια στρατηγική της Ένωσης πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση (ιδίως την ενσωμάτωση των ευφυών τεχνολογιών, της ανάλυσης μαζικών δεδομένων και της ρομποτικής στις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας), τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή απόδοση και σε επαρκείς πόρους· θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει στις βιομηχανίες να προσαρμόζονται στις σχετικές αλλαγές και να αναλαμβάνουν προνοητική δράση για να συμβάλουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και στην περιφερειακή σύγκλιση·

4.  υπογραμμίζει τον ρόλο των ΜΜΕ ως ραχοκοκαλιάς της βιομηχανίας της ΕΕ και τονίζει την ανάγκη να επιδιωχθεί μια ενωσιακή βιομηχανική πολιτική κατά τρόπο συμβατό με τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος με την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας της ΕΕ (όπως τους συνεταιρισμούς) και με την υποστήριξη των σχετικών ομάδων, δικτύων επιχειρήσεων και κόμβων ψηφιακής καινοτομίας·

5.  είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να θεωρείται ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι μόνο μια ισχυρή και ανθεκτική βιομηχανία και μια προσανατολισμένη προς το μέλλον βιομηχανική πολιτική θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διάφορες επικείμενες προκλήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται η επανεκβιομηχάνισή της, η μετάβασή της προς τη βιωσιμότητα και η δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης· τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν καλύτερα τέτοιες κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και να διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του βιομηχανικού μας δικτύου·

6.  υπογραμμίζει ότι, για να στηριχθεί η βιομηχανία της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των γρήγορων οικονομικών και ρυθμιστικών αλλαγών στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι πολύ σημαντικό να ενδυναμωθεί η βιομηχανική ελκυστικότητα της Ευρώπης για τις ευρωπαϊκές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα σε όλες τις μείζονες πρωτοβουλίες πολιτικής της·

8.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και έρευνες, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις περισσότερες επιστημονικές, μηχανικές και διαχειριστικές θέσεις και στα υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας· σημειώνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στους εκπαιδευτικούς τομείς και σταδιοδρομίες STEM (θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), αντιπροσωπεύοντας μόνο το 24 % των επαγγελματιών στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες επαγγελματίες στις μεταποιητικές βιομηχανίες αποτελούν πλεονέκτημα για την ΕΕ, το οποίο απαιτεί από όλους τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου η ΕΕ να ανακάμψει οριστικά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να μπορεί να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές αλλαγές· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να γίνουν επιχειρηματίες και να προωθήσει και να υποστηρίξει το γυναικείο ηγετικό ρόλο, μεταξύ άλλων μέσω της μισθολογικής ισότητας και της δίκαιης πρόσβασης σε όλες τις εργασιακές θέσεις·

9.  τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της βιομηχανίας από άποψη περιβαλλοντικών τεχνολογιών και να εξασφαλιστεί ότι οι βιομηχανίες θα αναπτύσσουν και θα διαδίδουν συνεχώς τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις αναδυόμενες καινοτομίες, δημιουργώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να προσπαθήσει να προσφέρει τα πλέον βιώσιμα προϊόντα με το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών πτυχών σε άλλες πολιτικές όπως η οικονομία, η βιομηχανία, η έρευνα και η καινοτομία, ώστε να δημιουργηθεί μια συνεκτική και κοινή προσέγγιση· εκτιμά πως οι ενέργειες που πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης θα πρέπει επίσης να συμπληρώνονται με δράσεις ενισχυόμενες σε διεθνές επίπεδο και συνεργασία με τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων·

11.  πιστεύει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, και η ανάγκη να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, της υγείας και του περιβάλλοντος, πρέπει να αποτελούν βασικές συνιστώσες κάθε πολιτικής για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ·

12.  ζητεί, η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται σε σαφείς στόχους και δείκτες – συμπεριλαμβανομένων φιλόδοξων στόχων για την ενεργειακή απόδοση, τους πόρους και το κλίμα – και σε μια προσέγγιση που θα εστιάζει στον κύκλο ζωής και την κυκλική οικονομία·

13.  ζητεί την ενσωμάτωση στη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ αποτελεσματικών πράσινων χρηματοδοτικών μέσων και μέτρων που θα συμβάλουν στην αύξηση της διαφάνειας της αγοράς όσον αφορά τον κίνδυνο του άνθρακα, και επισημαίνει την ανάγκη να διευκολυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας σε σχέση με τους στόχους που ορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού·

14.  ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της βιομηχανικής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εμπορική πολιτική λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι η νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών δεν οδηγεί σε νέες μετεγκαταστάσεις και περαιτέρω αποβιομηχάνιση της ΕΕ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει η συζήτηση σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της αμοιβαιότητας στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων και των επενδύσεων· χαιρετίζει την πρωτοβουλία για την ανάλυση των επενδύσεων από τρίτες χώρες σε στρατηγικούς τομείς·

15.  υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής βιομηχανικής στρατηγικής, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εργασιακά δικαιώματα δεν υπονομεύονται από την τρέχουσα βιομηχανική μετάβαση· τονίζει ότι η επιτυχής καινοτομία στον χώρο εργασίας εξαρτάται από τη συμμετοχή των εργαζομένων και ιδίως από τις καλές εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης, δεδομένου ότι η καινοτομία είναι συχνά το αποτέλεσμα του προσδιορισμού, από τους εργαζομένους, του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις στο περιβάλλον της εργασίας τους, στα τελικά προϊόντα ή στις μεθόδους παραγωγής·

16.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τους ορισμούς της αγοράς και την ισχύουσα δέσμη κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού, ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των αντίστοιχων παγκόσμιων αγορών και, συνεπώς, να καταστεί δυνατή η συγκρότηση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών και η ανάδυση παραγόντων με επαρκή κρίσιμη μάζα ώστε να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να επανεξετάσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό, προκειμένου να ληφθεί επαρκώς υπόψη η ανάδυση σημαντικών εθνικών παραγόντων στις τρίτες χώρες, συνεκτιμώντας τα κοινωνικά, φορολογικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, έτσι ώστε να αποφευχθούν νέες μορφές ντάμπινγκ·

17.  τονίζει την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ που θα είναι συνεκτική, συμβατή με τους κανόνες του ΠΟΕ και αποτελεσματική σε σχέση με τους κανόνες κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων, και η οποία να λαμβάνει υπόψη κάθε είδος ντάμπινγκ, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης συμμόρφωσης με τα διεθνή κοινωνικά, περιβαλλοντικά και φορολογικά πρότυπα·

18.  καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό και που υποστηρίζονται και επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους με τρόπους που οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ απαγορεύουν στις οντότητες της ΕΕ·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις των τρίτων χωρών στην ΕΕ, με στόχο την ασφάλεια και την προστασία της πρόσβασης στις βασικές μελλοντικές τεχνολογίες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΑΞΕ και θα πρέπει εν γένει να παραμείνει πολύ ανοικτή στις ξένες επενδύσεις·

20.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα κανονιστικό περιβάλλον για τις πλατφόρμες, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των κανονισμών εντός της ΕΕ, μεταξύ άλλων με έμφαση στην ανάγκη ρυθμιστικής ασφάλειας, κατάλληλων και σαφών κανόνων και ισότιμων όρων ανταγωνισμού·

21.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την ελεύθερη ροή δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την κυριότητα των δεδομένων, οι οποίες να μπορούν να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας των δεδομένων·

22.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες της ΕΕ με σκοπό την προώθηση νέων δεξιοτήτων, καθώς και την επανεκπαίδευση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή στην Ατζέντα της για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας· ζητεί την κατάλληλη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την ανάπτυξή τους·

23.  ζητεί την προώθηση των εγκάρσιων συμμαχιών καινοτομίας, προκειμένου να ξεπεραστούν τα στεγανά στις αντιλήψεις περί βιομηχανικής πολιτικής που μπορούν να πνίξουν το καινοτόμο δυναμικό· θεωρεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του στόχου και ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει τις δημόσιες επενδύσεις στην καινοτομία·

24.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της τυποποίησης ΕΕ και υποστηρίζει μια ισχυρή εστίαση στον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·

25.  σημειώνει την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών της ΕΕ που κατατείνουν στη μείωση της εξάρτησης από πόρους προερχόμενους από τις τρίτες χώρες, μέσω της εστίασης σε τέσσερις άξονες:

α.  δίκαιη πρόσβαση της διεθνούς αγοράς στους πόρους

β.  βιώσιμη εγχώρια εξόρυξη

γ.  τεχνολογικές καινοτομίες για την αποδοτικότητα

δ.  κυκλική οικονομία

με συνεισφορές της ΕΕ στην πολυμερή παγκόσμια διακυβέρνηση στο θέμα των πόρων·

26.  πιστεύει ότι οι μεγάλες τάσεις της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους εργαζόμενους τους και, ταυτόχρονα, για τους φορείς χάραξης πολιτικής, λόγω του μεγάλου δυναμισμού των εξελίξεων και του εγκάρσιου χαρακτήρα τους· είναι πεπεισμένο, ως εκ τούτου, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανική ανάπτυξη και τη δημιουργία ασφαλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι μια νέα στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική πρέπει να εναρμονίζει διάφορους τομείς πολιτικής με τη βιομηχανική πολιτική — κυρίως τους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος, της έρευνας, των επενδύσεων, του ανταγωνισμού, της ενέργειας και του κλίματος — ώστε να διαμορφωθεί μία συνεκτική προσέγγιση· είναι πεπεισμένο ότι μια στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική πρέπει να συνδυάζει οριζόντια στοιχεία με ειδικές προσεγγίσεις σε σημαντικούς στρατηγικούς τομείς με έξυπνο τρόπο·

27.  υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία να δίνει υψηλή προτεραιότητα στην ενίσχυση των αλυσίδων αξίας της ΕΕ και την ένταξη όλων των περιφερειών της ΕΕ σε ένα αναζωογονημένο βιομηχανικό δίκτυο της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνολική εδαφική συνοχή·

28.  ζητεί να υιοθετηθεί μια περιφερειακά ισόρροπη βιομηχανική στρατηγική, ικανή να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο βιομηχανοποιημένων περιφερειών της ΕΕ, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν την περιφερειακή σύγκλιση·

29.  τονίζει τη σημασία της έγκαιρης έγκρισης μιας στρατηγικής της Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις συζητήσεις σχετικά με τα πεδία εστίασης στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), και ιδίως τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το 9ο ΠΠ και τα ΕΔΕΤ·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 89.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0377.

(3)

ΕΕ C 199E της 7.7.2012, σ. 131.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0240.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου