Procedură : 2017/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0445/2017

Texte depuse :

B8-0445/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0305

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 409kWORD 50k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.564v01-00
 
B8-0445/2017

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0319/2017

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la politica industrială (2017/2732(RSP))


Patrizia Toia în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la politica industrială (2017/2732(RSP))  
B8-0445/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolele 9, 151, 152, articolul 153 alineatele (1) și (2) și articolul 173,

–  având în vedere articolele 14, 27 și 30 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 5 alineatul (3) din TUE și Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 23 noiembrie 2010 intitulată „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă” (COM(2010)0682),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității(1),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 22 ianuarie 2014 intitulată „Pentru o renaștere industrială europeană” (COM(2014)0014),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582),

–  având în vedere orientările politice ale președintelui Junker intitulate „Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice” ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 octombrie 2016 referitoare la necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom(2),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 15 decembrie 2016,

–  având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la agenda privind competitivitatea industrială, Concluziile privind transformarea digitală a industriei europene și cele referitoare la pachetul privind tehnologiile pieței unice digitale și modernizarea serviciilor publice,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru era globalizării(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată ,,Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieței unice digitale” (COM/2016/0180),

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene(4),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 29 mai 2017 privind o viitoare strategie pentru politica industrială a UE,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (O-000047/2017 - B8-0319 / 2017),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât industria europeană este lider mondial în multe sectoare industriale, reprezentând peste jumătate din exporturile Europei și aproximativ 65 % din investițiile în cercetare și dezvoltare și asigurând peste 50 de milioane de locuri de muncă (atât în mod direct, cât și indirect, adică 20 % din locurile de muncă din Europa);

B.  întrucât 65 % din cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare ale întreprinderilor sunt generate de industria prelucrătoare și întrucât consolidarea bazei noastre industriale este esențială pentru a menține expertiza și know-how-ul în UE; întrucât dezvoltarea digitală, o prioritate a Planului Juncker, necesită o bază industrială puternică dacă se va concretiza;

C.  întrucât femeile antreprenoare reprezintă numai 31 % din populația UE care desfășoară activități independente și 30 % din noii întreprinzători;

D.  întrucât industria europeană trebuie să își păstreze competitivitatea și capacitatea de a investi în Europa și întrucât se confruntă, de asemenea, cu provocări sociale și de mediu pe care trebuie să le abordeze, în strânsă cooperare cu partenerii internaționali, rămânând totodată un lider în ceea ce privește responsabilitatea socială și de mediu;

E.  întrucât o politică ambițioasă în materie de inovare, ce favorizează fabricarea de produse de înaltă calitate, inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic și care promovează procese sustenabile, îi va permite UE să se descurce prin forțe proprii într-un context global din ce în ce mai competitiv;

F.  întrucât comerțul echitabil cu produse industriale trebuie să respecte drepturile lucrătorilor și normele de mediu; întrucât investițiile în energia din surse regenerabile și în eficiența energetică reprezintă o forță motrice importantă de investiții în produse industriale care să poată crea cercuri virtuoase; întrucât inovarea și investițiile în C-D, locuri de muncă și reînnoirea competențelor sunt esențiale pentru a asigura o creștere sustenabilă;

1.  subliniază rolul esențial al industriei ca forță motrice a creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a inovării în Europa;

2.  subliniază importanța consolidării și modernizării bazei industriale în Europa, reamintind totodată obiectivul UE de a asigura faptul că 20 % din PIB-ul Uniunii se bazează pe industrie până în 2020;

3.  invită Comisia ca, până la începutul anului 2018, să prezinte, împreună cu statele membre, o propunere legislativă privind o strategie a Uniunii pentru o politică industrială coerentă și cuprinzătoare care să vizeze reindustrializarea Europei, prin stabilirea unui plan de acțiune concret care să includă obiective ambițioase și calendare pentru măsuri cu și fără caracter legislativ în vederea îndeplinirii acestor obiective; invită Comisia să fundamenteze această strategie pe o evaluare a impactului pe care îl are integrarea politicii industriale în inițiativele politicii strategice a UE și în dialogul extins cu părțile interesate, inclusiv cu partenerii sociali și cu membrii mediului academic; subliniază faptul că o astfel de strategie a Uniunii trebuie să se bazeze, printre altele, pe digitalizare (în special integrarea tehnologiilor inteligente, a analizei volumelor mari de date și a roboticii în lanțurile valorice industriale), pe durabilitate, pe economia circulară, pe eficiența energetică și pe resurse adecvate; consideră că cadrul european de reglementare ar trebui să permită industriilor să se adapteze la modificările respective și să ia măsuri anticipative, pentru a contribui la crearea de locuri de muncă de calitate, la creștere și la convergența regională;

4.  subliniază rolul IMM-urilor de coloană vertebrală a industriei UE și subliniază necesitatea de a adopta o politică industrială a UE într-un mod compatibil cu IMM-urile; subliniază necesitatea de a sprijini crearea unui mediu favorabil afacerilor prin stabilirea unor condiții de concurență echitabile pentru toate IMM-urile din UE și pentru întreprinderile din economia socială (cum ar fi cooperativele) și prin sprijinirea clusterelor relevante, a rețelelor de întreprinderi și a huburilor inovatoare digitale;

5.  este convins că industria europeană ar trebui considerată un factor de importanță strategică pentru competitivitatea și sustenabilitatea UE; subliniază faptul că doar o industrie puternică și rezistentă și o politică industrială orientată spre viitor vor permite UE să facă față diverselor provocări cu care se va confrunta, care includ reindustrializarea sa, tranziția sa spre sustenabilitate și crearea unor locuri de muncă de calitate; subliniază că Comisia și statele membre trebuie să anticipeze mai bine aceste situații socioeconomice și să asigure competitivitatea și durabilitatea rețelei noastre industriale;

6.  subliniază că, pentru a sprijini industria Uniunii astfel încât aceasta să facă față provocărilor legate de schimbările economice și de reglementare rapide din lumea globalizată de astăzi, este esențial să se sporească atractivitatea industrială a Europei pentru investițiile europene și străine directe (ISD);

7.  solicită Comisiei să ia în considerare competitivitatea și durabilitatea industrială în toate inițiativele sale politice majore;

8.  subliniază că, în conformitate cu statisticile și anchetele disponibile, femeile sunt subreprezentate în majoritatea posturilor științifice, de inginerie și de conducere, precum și la nivelurile ierarhice superioare; remarcă faptul că femeile sunt extrem de subreprezentate în sectoarele educaționale și în carierele din domeniile STIM, reprezentând doar 24 % din profesioniștii din știință și inginerie; subliniază faptul că femeile profesioniste din cadrul industriilor prelucrătoare reprezintă un avantaj pentru UE și că este nevoie de toate resursele disponibile pentru ca UE să se redreseze definitiv în urma crizei economice și financiare și să poată să facă față schimbărilor societale; invită Comisia să identifice provocările și obstacolele cu care se confruntă femeile pentru a deveni antreprenoare, să promoveze și să sprijine femeile în roluri de conducere, inclusiv prin egalitate salarială și prin acces echitabil la toate posturile;

9.  subliniază necesitatea de a exploata pe deplin potențialul industriei în ceea ce privește tehnologiile ecologice și de a se asigura că industriile dezvoltă și diseminează în permanență cele mai bune tehnici disponibile și inovații emergente, creând astfel un avantaj competitiv pentru industria europeană, care ar trebui să depună eforturi pentru a oferi cele mai durabile produse cu costurile cele mai reduse pe ciclu de viață;

10.  subliniază necesitatea de a integra aspectele de mediu în alte politici, cum ar fi economia, industria, cercetarea și inovarea, astfel încât să se stabilească o abordare coerentă și comună; consideră că acțiunile desfășurate în cadrul Uniunii ar trebui, de asemenea, să fie completate de acțiuni consolidate la nivel internațional și de cooperare cu țările terțe, în vederea abordării provocărilor comune;

11.  consideră că reducerea sarcinilor administrative și a costurilor de asigurare a conformității pentru întreprinderi, precum și necesitatea de a asigura standarde înalte de protecție a consumatorilor, a angajaților, a sănătății și a mediului trebuie să reprezinte componente esențiale ale oricărei politici de reindustrializare a UE;

12.  solicită ca politica industrială a UE să fie bazată pe obiective și indicatori clari – printre care obiective ambițioase legate de eficiența energetică, resurse și climă – și pe o economie circulară, bazată pe ciclul de viață;

13.  solicită integrarea în strategia industrială a UE a unor instrumente de finanțare ecologice eficace și a unor măsuri care să contribuie la creșterea transparenței pieței în ceea ce privește riscul de carbon și subliniază necesitatea de a facilita dezvoltarea durabilă a industriei în raport cu obiectivele stabilite în Acordul de la Paris;

14.  solicită o mai mare coerență între politica comercială și politica industrială, pentru a se asigura faptul că politica comercială ia în considerare nevoile industriei europene și că noua generație de acorduri comerciale nu conduce la noi relocalizări și la o dezindustrializare sporită în UE; observă, în acest context, importanța continuării dezbaterii privind modalitățile de promovare a reciprocității în domenii precum achizițiile publice și investițiile; salută inițiativa de a analiza investițiile din țările terțe în sectoare strategice;

15.  subliniază rolul partenerilor sociali în elaborarea unei strategii industriale coerente, care trebuie să includă o dimensiune socială care să asigure faptul că drepturile lucrătorilor nu sunt compromise de tranziția industrială actuală; subliniază faptul că succesul inovării la locul de muncă depinde de participarea lucrătorilor și în special de bunele relații industriale dintre lucrători și administrație, întrucât inovarea este adesea rezultatul identificării de către lucrători a modului de îmbunătățire a mediilor profesionale ale acestora, a produselor finite sau a metodelor de fabricație;

16.  subliniază că industria europeană se confruntă cu o concurență la nivel mondial și, prin urmare, invită Comisia să reevalueze definițiile pieței și setul actual de norme ale UE în domeniul concurenței pentru a ține seama de evoluția piețelor mondiale respective și, astfel, pentru a permite încheierea de parteneriate și alianțe strategice, precum și apariția unor actori cu o masă critică suficientă pentru a face față concurenței internaționale; invită, de asemenea, Comisia, să revizuiască legislația UE în domeniul concurenței, pentru a lua în considerare într-un mod mai adecvat rolul pe care principalii actori naționali încep să îl aibă în țările terțe, ținând seama de standardele sociale, fiscale și de mediu, astfel încât să se evite noi forme de dumping;

17.  subliniază necesitatea unei strategii coerente și eficiente pentru UE privind antidumpingul și antisubvențiile, compatibilă cu normele OMC, care să ia în considerare orice tip de dumping, inclusiv nerespectarea standardelor sociale, de mediu și fiscale internaționale;

18.  invită Comisia să acorde mai multă atenție rolului întreprinderilor de stat cu sediul în străinătate care sunt sprijinite și subvenționate de guvernele lor în moduri pe care normele pieței unice a UE le interzic entităților din UE;

19.  solicită Comisiei să examineze investițiile străine directe din țările terțe în UE, în interesul securității și al protecției accesului la tehnologiile viitoare esențiale, având în vedere faptul că Europa depinde în mare măsură de investițiile străine directe și, în general, ar trebui să rămână foarte deschisă investițiilor străine;

20.  solicită Comisiei să instituie un cadru de reglementare pentru platforme care să asigure coerența reglementărilor în cadrul UE, inclusiv punând accentul pe necesitatea unei certitudini în materie de reglementare, pe norme adecvate și clare și pe condiții de concurență echitabile;

21.  invită Comisia să prezinte propuneri legislative privind libera circulație a datelor, securitatea cibernetică și proprietatea asupra datelor, capabile să sprijine competitivitatea industriei europene și transformarea sa digitală, asigurând totodată cele mai înalte niveluri de protecție a datelor;

22.  subliniază necesitatea unor eforturi coordonate din partea UE pentru a urmări promovarea de noi competențe, precum și recalificarea, actualizarea competențelor și învățarea pe tot parcursul vieții, astfel cum susține Comisia în Agenda sa pentru noi competențe și locuri de muncă; solicită o consultare adecvată cu partenerii sociali cu privire la dezvoltarea acestora;

23.  solicită promovarea de alianțe transversale privind inovarea cu scopul de a depăși situația abordărilor politicii industriale bazate pe compartimentare, care împiedică potențialul de inovare; consideră că investițiile publice joacă un rol strategic în dezvoltarea acestui obiectiv și solicită UE să sprijine investițiile publice în inovare;

24.  reamintește rolul important al standardizării UE și susține acordarea unei atenții deosebite rolului de lider al UE în cadrul organizațiilor internaționale de standardizare;

25.  ia act de necesitatea de a coordona eforturile UE pentru reducerea dependenței de țările terțe în materie de resurse, punând accentul pe patru aspecte:

a.  acces echitabil la resurse pe piața internațională

b.  exploatare internă durabilă

c.  inovații în tehnologii eficiente

d.  economia circulară

cu contribuții din partea UE la guvernanța multilaterală a politicii globale privind resursele;

26.  consideră că marile tendințe ale globalizării și digitalizării reprezintă cele mai mari provocări pentru întreprinderile europene și angajații lor și, în același timp, creează dificultăți pentru factorii de decizie, din cauza dinamismului ridicat al evoluțiilor și al caracterului lor transversal; prin urmare, este convins de faptul că politica europeană trebuie adaptată pentru a putea sprijini creșterea industrială europeană și a asigura locuri de muncă de calitate în industria prelucrătoare în acest context care evoluează rapid; subliniază că o nouă strategie pentru politica industrială trebuie să alinieze diferite domenii de politică la politica industrială – mai ales comerțul, mediul, cercetarea, investițiile, concurența, energia și clima – pentru a forma o abordare unică și coerentă; are convingerea că o strategie pentru politica industrială trebuie să combine într-un mod inteligent elemente orizontale cu abordări specifice privid sectoare strategice importante;

27.  susține o abordare cuprinzătoare a politicii industriale a UE, care acordă o prioritate ridicată consolidării lanțurilor valorice ale UE și integrării tuturor regiunilor UE într-o rețea industrială revitalizată a UE, asigurând totodată coeziunea teritorială generală;

28.  solicită o strategie industrială echilibrată la nivel regional, capabilă să elimine decalajul dintre regiunile UE cele mai industrializate și cele mai puțin industrializate, contribuind la realizarea obiectivelor UE privind convergența regională;

29.  subliniază importanța adoptării la timp a unei strategii a Uniunii, întrucât aceasta ar putea, de asemenea, să influențeze discuțiile pe marginea domeniilor de interes din noul cadru financiar multianual (CFM) și, în special, în ceea ce privește instrumentele MIE, PC9 și fondurile ESI;

30.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO C 482, 23.12.2016, p. 89.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0377.

(3)

JO C 199E, 7.7. 2012, p. 131.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0240.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate