Πρόταση ψηφίσματος - B8-0446/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0446/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη

28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0319/2017
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0440/2017

Διαδικασία : 2017/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0446/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0446/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0446/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη

(2017/2732(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 173,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης[1],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας[2],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική αναβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom[3],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας[4],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών της ΕΕ και το 65 % περίπου των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α), και παρέχει περισσότερες από 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσω άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, ήτοι το 20 % των θέσεων εργασίας στην Ένωση·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να διατηρήσει την ικανότητά της για επενδύσεις στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και να διατηρήσει ηγετική θέση στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65 % των επιχειρηματικών δαπανών για Ε & Α είναι από τη μεταποιητική βιομηχανία και ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ είναι, ως εκ τούτου, ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να διατηρηθούν η εμπειρογνωμοσύνη και η τεχνογνωσία στην ΕΕ·

4. λαμβάνοντας υπόψη ότι, απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό η ενέργεια και η αποδοτικότητα των πόρων και η κυκλική οικονομία να είναι στο επίκεντρο της ανανέωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εφόσον αυτή προτίθεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας που προωθεί την παραγωγή ποιοτικών, καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και που προωθεί βιώσιμες διαδικασίες θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει μέσα σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον·

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεμιτό εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων πρέπει να τηρεί υψηλά πρότυπα στα δικαιώματα των εργαζομένων και στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τόσο στην ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες·

7. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της κυκλικής οικονομίας, είναι σημαντική κινητήρια δύναμη για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε βιομηχανικά προϊόντα, ικανή να δημιουργήσει ενάρετους κύκλους·

8. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από ό, τι η παραγωγικότητα των πόρων, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος εργασίας αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 20 % του κόστους παραγωγής, ενώ οι πόροι αντιπροσωπεύουν το 40 %·

9. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς και μόνο της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας απευθείας, και πολύ περισσότερες έμμεσα μέχρι το 2020·

10. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και οι επενδύσεις σε Ε & Α, θέσεις εργασίας και αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα·

11. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό καινοτομίας είναι εκείνες που έχουν σαφή βιομηχανική στρατηγική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες και οι τομείς που είναι πιο αποδοτικοί στη χρήση των πόρων είναι και οι πλέον ανταγωνιστικές·

12. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βιομηχανική παραγωγή, καθώς και από άποψη δημοσίου αγαθού, η αποκλειστική εστίαση σε βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και βραχυπρόθεσμη αποδοτικότητα κεφαλαίων, αποβαίνει σε βάρος της καινοτομίας, των επενδύσεων στην Ε & Α, της απασχόλησης, των μισθών και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων·

13. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πράσινος τομέας ήταν μεταξύ των κύριων πηγών δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη στη διάρκεια της ύφεσης και ότι οι εταιρείες με μακροπρόθεσμο σχέδιο δραστηριοποίησης στην πράσινη οικονομία δημιουργούν θέσεις εργασίας πιο ανθεκτικές στους τρέχοντες εξωτερικούς παράγοντες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας·

14. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες επέκτασης στον τομέα των πράσινων θέσεων εργασίας περιορίζονται από την έλλειψη και αναντιστοιχία δεξιοτήτων που οφείλεται μεταξύ άλλων στην μεταβλητότητα των προγραμμάτων σπουδών όσον αφορά τη βιωσιμότητα, σε εντοπισμένες ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς και στην έλλειψη σπουδαστών με τις αναγκαίες δεξιότητες σε ΕΤΜΜ (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και σε ΤΠ (τεχνολογία των πληροφοριών)·

15. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκαιρη προετοιμασία των εργαζομένων με σκοπό τη μετάβαση προς μια αποδοτική από πλευράς πόρων, φιλική προς το κλίμα οικονομία, με τεράστιο δυναμικό απασχόλησης·

16. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιπροσωπεύουν το 31 % του αυτοαπασχολούμενου πληθυσμού της ΕΕ και το 30 % των ιδιοκτητών νεοφυών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται στους περισσότερους επιστημονικούς. μηχανικούς και διαχειριστικούς τομείς και στα υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας·

Τόνωση της πραγματικής οικονομίας μέσα από μια βιώσιμη πολιτική αναβιομηχάνισης

1.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της βιομηχανίας ως κινητήριας δύναμης στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· τονίζει τη σημασία του εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και υπενθυμίζει ότι επιδίωξη της ΕΕ είναι έως το 2020 να βασίζεται το 20 % του ΑΕΠ της Ένωσης στη βιομηχανία·

2.  είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι μόνο ένας ανθεκτικός κλάδος και μια μελλοντοστραφής βιομηχανική πολιτική θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η αυξανόμενη πίεση σε διάφορους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους λόγω παγκοσμιοποίησης, η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των πόρων, και η ανάγκη μετάβασης στην βιωσιμότητα·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για μια κοινή και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, που να έχει υποβληθεί έως τα μέσα του 2018 με βάση, μεταξύ άλλων, την ψηφιοποίηση, και την μετάβαση στη βιωσιμότητα και σε μια οικονομία βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποδοτική χρήση των πόρων·

4.  ζητεί να στηριχτεί η πολιτική αυτή σε σαφείς στόχους και δείκτες, ιδίως σε φιλόδοξους στόχους για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, πόρους και κλίμα, και σε μια προσέγγιση στηριγμένη στον κύκλο ζωής και στην κυκλική οικονομία· τονίζει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο μείγμα μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση με σκοπό την επανεγκατάσταση της οικονομίας στην ΕΕ, και να γίνει η βιομηχανία περισσότερο ανθεκτική και λιγότερο εξαρτημένη από τους πόρους·

5.  υπογραμμίζει τον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ως ραχοκοκαλιάς της βιομηχανίας της ΕΕ και υπενθυμίζει την ανάγκη να επιδιωχθεί μια ενωσιακή βιομηχανική πολιτική κατά τρόπο συμβατό με τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τις ΜΜΕ, χωρίς όμως να θίγεται η θέσπιση και εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων για τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους, και για την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος·

6.  υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ που θα δίνει υψηλή προτεραιότητα στην ενίσχυση των αλυσίδων αξίας της ΕΕ και στην ενσωμάτωση όλων των περιοχών της ΕΕ στο δίκτυο μιας αναζωογονημένης ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

7.  ζητεί μια βιομηχανική πολιτική της ΕΕ που να κατευθύνει τις επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την καινοτομία και τις βιώσιμες τεχνολογίες και λύσεις και θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηρίζεται από επενδύσεις σε βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, υποδομές δημόσιων μεταφορών και εφαρμογή των ευφυών τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

8.  ζητεί την προώθηση των εγκάρσιων συμμαχιών καινοτομίας προκειμένου να ξεπεραστούν τα στεγανά στις αντιλήψεις περί βιομηχανικής πολιτικής που μπορούν να πνίξουν το καινοτόμο δυναμικό·

Καθορισμός υψηλών προτύπων ως καταλυτών για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα

9.  τονίζει την ανάγκη πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού της βιομηχανίας από άποψη περιβαλλοντικών τεχνολογιών και να εξασφαλιστεί ότι οι βιομηχανίες θα αναπτύσσουν και θα διαχέουν συνεχώς τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις αναδυόμενες καινοτομίες·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών πτυχών σε άλλες πολιτικές όπως τις σχετικές με την οικονομία, τις επενδύσεις, τα βιομηχανικά πρότυπα, την έρευνα και καινοτομία, ώστε να προκαλέσουν μια συνεκτική και κοινή προσέγγιση· εκτιμά πως οι ενέργειες που πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης θα πρέπει επίσης να συμπληρώνονται με δράσεις σε διεθνές επίπεδο και συνεργασία με τρίτες χώρες, για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων·

11.  πιστεύει ότι η νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και ότι η θέσπιση υψηλών προτύπων μέσα στην ΕΕ θα τονώσει τις αναγκαίες ιδιωτικές επενδύσεις Ε & Α οι οποίες θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας στην αγορά της ΕΕ και να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές·

12.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της τυποποίησης ΕΕ και υποστηρίζει μια ισχυρή εστίαση στην άσκηση ηγετικού ρόλου στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης· καλεί την ΕΕ να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο στον καθορισμό, την εφαρμογή και την τήρηση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων και προειδοποιεί ότι τυχόν υστέρηση σε σχέση με τρίτες χώρες (όπως π.χ. στον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές οχημάτων) θα είχε αντίκτυπο όχι μόνο στη βιωσιμότητα, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ·

13.  θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις και η οικολογική σήμανση πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αποδοχή των βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και καινοτομιών και στην γεωγραφική επανεγκατάσταση της οικονομίας· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ περί δημόσιων συμβάσεων και μια συντονισμένη προσπάθεια από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι αναθέτουσες αρχές θα βασίζουν στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (MEAT) τις αποφάσεις τους για τις αναθέσεις, δίνοντας έμφαση στο κόστος κύκλου ζωής και στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα των προϊόντων, στην πρόληψη του μισθολογικού ντάμπινγκ και του αθέμιτου ανταγωνισμού και συμβάλλοντας στην ενίσχυση των περιφερειακών οικονομικών δομών·

Μια αναθεωρημένη πολιτική του ανταγωνισμού που θα επιτρέπει στη βιομηχανία της ΕΕ να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο

14.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό προκειμένου να ληφθεί καλύτερα υπόψη ο αυξανόμενος ρόλος των μεγάλων εγχώριων πρωταγωνιστών στις τρίτες χώρες·

15.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τις άμεσες ξένες επενδύσεις των τρίτων χωρών στην ΕΕ από την άποψη της ασφάλειας και της προστατευμένης πρόσβασης σε βασικές μελλοντικές τεχνολογίες·

16.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί καλύτερα τις μη ευρωπαϊκές επενδύσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ και να εγγυάται τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, π.χ. τη νομοθεσία για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

17.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό και που υποστηρίζονται και επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους με τρόπους που οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ απαγορεύουν στις οντότητες της ΕΕ·

Ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τη βιομηχανική πολιτική και με τους στόχους μετάβασης

18.  ζητεί μια εμπορική πολιτική περισσότερο συνεπής με τη βιομηχανική πολιτική, ώστε η νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών να μην οδηγήσει σε νέες μετεγκαταστάσεις βιομηχανιών και περαιτέρω αποβιομηχάνιση της ΕΕ·

19.  υπογραμμίζει ότι η εμπορική και η επενδυτική πολιτική πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην προώθηση υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στη βιομηχανία και τη μεταποίηση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα παγιώνουν τα πρότυπα αυτά·

20.  τονίζει την ανάγκη να μην προωθεί η εμπορική πολιτική της ΕΕ τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, και ειδικότερα του ντάμπινγκ φθηνών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επηρεάζουν τις βιομηχανίες που εδρεύουν στην ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ να λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για να αμυνθεί κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και να ενισχύσει σημαντικά τα μέσα εμπορικής άμυνας, βελτιώνοντας την ικανότητα απόκρισης και την αποτελεσματικότητά τους·

21.  τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική της ΕΕ, συμβατή με τους κανόνες ΠΟΕ και αποτελεσματική απέναντι στο ντάμπινγκ και τις επιδοτήσεις·

22.  λαμβάνει υπόψη την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών της ΕΕ για τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες ως προς τους πόρους, κατά τρόπο που να συνδυάζει μια τριπλή προσπάθεια, ήτοι δίκαιη πρόσβαση στους πόρους της διεθνούς αγοράς, βιώσιμη εγχώρια εξόρυξη, συμπεριλαμβανομένης της αστικής εξόρυξης, και τεχνολογικές καινοτομίες για την αποδοτικότητα με συνεισφορές της ΕΕ στην πολυμερή παγκόσμια διακυβέρνηση για τους φυσικούς πόρους·

23.  τονίζει ότι ενώ σε διάφορους τομείς της οικονομίας η ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό ανοικτή σε ανταγωνιστές από τρίτες χώρες, οι τρίτες χώρες διαθέτουν διάφορους φραγμούς που συνιστούν διακρίσεις σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών· τονίζει την ανάγκη για δίκαιους και ίσους όρους ανταγωνισμού σε ό, τι αφορά τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας και να προστατευθεί η βιομηχανική τεχνογνωσία στην Ευρώπη·

Χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και της μετάβασης στη βιωσιμότητα ως κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής πολιτικής

24.  ζητεί να ενσωματωθούν στην πράσινη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ αποτελεσματικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και μέτρα που να συμβάλουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς όσον αφορά τον κίνδυνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού·

25.  ζητεί να διαθέσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους στο πλαίσιο ενός εκτενούς προγράμματος πράσινων επενδύσεων επικεντρωμένου στην ενεργειακή μετάβαση, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην κυκλική οικονομία· πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις· πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα και να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της καινοτομίας και μέτρων πολιτικής για τη βιωσιμότητα·

26.  πιστεύει ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στα εθνικά και διεθνή χρηματοοικονομικά και φορολογικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης των φορολογικών μέτρων από την εργασία στους πόρους, η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, η από-επένδυση στα ορυκτά καύσιμα και η λειτουργία του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS), έχουν ουσιώδη σημασία για τη δημιουργία ενός οικονομικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στο πλαίσιο μιας βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής·

27.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει, το 2018, έναν προϋπολογισμό διοξειδίου του άνθρακα για την Ένωση που να συνάδει με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, της ταυτοποίησης των έργων της Ενεργειακής Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των μέτρων στήριξής τους·

28.  αναγνωρίζει τη σημασία και την ειδική φύση του κλάδου σιδηροδρομικού υλικού, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση κεφαλαίου, σημαντική εξάρτηση από τις δημόσιες συμβάσεις έργων και την υποχρέωση συμμόρφωσης με πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας· υπενθυμίζει την ουσιαστική συμβολή των σιδηροδρομικών μεταφορών στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη να διατηρήσει η Ευρώπη την υπεροχή στην τεχνολογία και την καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την υποστήριξη σιδηροδρομικών επενδυτικών σχεδίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

29.  υπενθυμίζει τις μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και τα οφέλη από τη μείωση του κόστους που αναμένεται να επιφέρουν οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση· τονίζει ότι τα μέτρα, μαζί με στόχους, πρότυπα και μηχανισμούς συγκριτικής αξιολόγησης που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση πρέπει, ως εκ τούτου, να στηρίξουν πρωτοβουλίες σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς· επισημαίνει ότι οι κλάδοι των μεταφορών και των κατασκευών, ιδίως, πρέπει να ασκούν δυναμική πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και να διαφοροποιηθούν προς βιώσιμες, μη ρυπογόνες και ασφαλείς πηγές ενέργειας·

30.  ζητεί να βελτιωθεί δραστικά ο τρόπος υλοποίησης της βιωσιμότητας και η εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων απασχόλησης, σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

31.  καλεί να υποστηριχθούν οι επενδύσεις Ε & Α σε βιομηχανικά θέματα, με σκοπό την αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα· ζητεί συγκεκριμένους μηχανισμούς που να επιτρέπουν στην ΕΕ και τα κράτη μέλη να ομαδοποιούν τις προσπάθειες Ε & Α σε αυτούς τομείς προτεραιότητας και τα αποτελέσματα να γίνονται αποδεκτά από όλη την τοπική οικονομία και σε ολόκληρο το δίκτυο δημιουργίας αξίας·

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων για μια μελλοντοστραφή απασχόληση στον τομέα της βιομηχανίας

32.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκές προσπάθειες με σκοπό την προώθηση νέων δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την δια βίου μάθηση, όπως προτείνει η Επιτροπή στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»·

33.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και τη μελλοντοστραφή επαγγελματική κατάρτιση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με μεγάλη έμφαση στους κλάδους STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), στήριξη της επιχειρηματικότητας και επαρκές κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας μαζί με μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας· τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ατομικό δικαίωμα στην κατάρτιση·

34.  θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας της πράσινης οικονομίας, να δοθούν στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό οι κατάλληλες ευκαιρίες για να αποκτήσει τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στην κυκλική οικονομία και να ανταποκριθεί στην μετάβαση προς περισσότερο βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα· ζητεί τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης που θα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους κοινωνικούς εταίρους στην από κοινού διερεύνηση των αναγκών σε δεξιότητες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

35.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και έρευνες, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους περισσότερους επιστημονικούς. μηχανικούς και διαχειριστικούς τομείς και στα υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας· επισημαίνει ότι οι γυναίκες επαγγελματίες στις μεταποιητικές βιομηχανίες αποτελούν πλεονέκτημα για την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να γίνουν επιχειρηματίες και να προωθήσει και να υποστηρίξει το γυναικείο ηγετικό ρόλο·

Πιο δίκαιη φορολογία και επενδύσεις στην πραγματική οικονομία

36.  θεωρεί λυπηρή τη χρηματιστηριοποίηση της πραγματικής οικονομίας με κινητήρια δύναμη μια επιχειρηματική νοοτροπία που επικεντρώνεται σε βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές προοπτικές – δηλαδή τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μάλλον – παρά στη διατήρηση ενός καινοτόμου βιομηχανικού εργαλείου που να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία· θεωρεί λυπηρό το ότι η προσέγγιση αυτή οδήγησε σε απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα·

37.  θεωρεί λυπηρή την απουσία δίκαιης φορολογίας σε επίπεδο ΕΕ για τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και παγκοσμίως· πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής θα επιτρέψει να μειωθούν οι φόροι για τις ΜΜΕ και οι τοπικοί δημόσιοι προϋπολογισμοί να ανατροφοδοτηθούν, για επενδύσεις στο μέλλον· ζητεί τη θέσπιση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ως ίδιο πόρο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.