Процедура : 2017/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0447/2017

Внесени текстове :

B8-0447/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0305

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 488kWORD 49k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.569v01-00
 
B8-0447/2017

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0319/2017

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP))


Лийве Вийринк от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP))  
B8-0447/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 173 (дял XVII) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който разглежда промишлената политика на ЕС и се отнася, наред с другото, до конкурентоспособността на промишлеността на Съюза,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г., озаглавено „За възраждане на европейската промишленост“ (COM(2014)0014),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 7 юни 2017 г., озаглавено „Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС“ (COM(2017)0294),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г., озаглавена „Към Акт за единния цифров пазар“(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост(3),

–  като взе предвид политическите насоки на председателя Юнкер „Ново начало за Европа: програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно програмата за конкурентоспособност на промишлеността, относно цифровото преобразуване на европейската промишленост и относно пакета за технологиите за цифровия единен пазар и модернизирането на обществените услуги,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 май 2017 г. относно бъдеща стратегия за промишлената политика на ЕС,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че промишлеността е ключов сектор за Европейския съюз, който работи в една много динамична глобална среда, включваща технологични, екологични и обществени предизвикателства; като има предвид, че европейското промишлено производство представляваше 36% от световното производство през 90-те години на миналия век, но понастоящем представлява едва 24% и процентният му дял продължава да намалява(4);

Б.  като има предвид, че трябва да се извършат конкретни действия и да се приложат конкретни стимули, за да се постигне целта на ЕС – 20% от БВП на Съюза да се основават на промишлеността до 2020 г.(5);

В.  като има предвид, че макар 75% от стойността на цифровата икономика да се дължи на традиционната промишленост, последната е въвела цифровите технологии само в ограничена степен, като едва 1,7% от европейските дружества използват пълноценно модерните цифрови технологии и само 14% от МСП използват интернет като канал за продажби; като има предвид, че Европа трябва да използва големия потенциал на сектора на ИКТ, за да цифровизира промишлеността и да поддържа конкурентоспособността си в световен план(6);

Г.  като има предвид, че конкурентоспособността и инвестициите в ЕС са от ключово значение за неговата промишленост;

Д.  като има предвид, че цифровизацията в промишленото производство ще промени търсенето на пазара на труда в Европа; като има предвид, че за да се отговори на тази промяна в търсенето, цифровите умения в обществото като цяло следва да се увеличат;

Е.  като има предвид, че стратегията за подкрепа на цифровизацията на промишлеността следва да мобилизира 50 млрд. евро до 2021 г. и е от съществено значение за конкурентоспособността на европейската икономика;

1.  подчертава необходимостта от всеобхватен подход, който включва конкретни политики и действия за реиндустриализация на ЕС и съчетава конкурентоспособност и устойчивост, създаване на работни места и приобщаване, като отчита структурното преобразуване на промишления сектор, произтичащо от цифровата революция и появата на нови стопански модели;

2.  призовава Комисията да разработи съвместно с държавите членки стратегия на Съюза за съгласувана и всеобхватна промишлена политика, насочена към реиндустриализацията на Европа и основана, наред с другото, на цифровизация (в частност интегриране на интелигентните технологии и роботиката в промишлените вериги за създаване на стойност), устойчивост, енергийна ефективност и подходящи финансови ресурси и ресурси на възобновяема енергия; за тази цел призовава за по-голямо сближаване между държавите членки; счита, че европейската нормативна уредба следва да дава възможност на промишлените сектори да се адаптират към съответните промени и да предприемат изпреварващи действия, за да допринесат за създаването на работни места, растеж и регионално сближаване;

3.  приветства заключенията на Съвета от 29 май 2017 г., по-специално призива на Съвета към Комисията за изготвяне на всеобхватна стратегия за промишлена политика на ЕС за бъдещето най-късно до пролетта на 2018 г.;

4.  счита, че някои европейски промишлени предприятия биха могли да извлекат полза от достигането на определена критична маса, за да се изправят срещу международната конкуренция;

5.  припомня специфичното естество на някои промишлени сектори, които се характеризират в частност с производството на оборудване с жизнен цикъл до 50 години, висока капиталоемкост, значителна зависимост от обществени поръчки и задължението за спазване на много високи стандарти;

6.  подчертава, че е важно за ЕС да подпомага подобряването на качеството на европейските продукти чрез процесите на реиндустриализация, и по-специално чрез научни изследвания, промишленост 4.0 и цифровизация, за да се повиши конкурентоспособността в Европа;

7.  припомня необходимостта от запазване на достатъчно финансови средства за промишления сектор в следващата многогодишна финансова рамка (МФР), по-специално чрез конкретни инструменти и фондове като европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Деветата рамкова програма;

8.  подчертава значението на цифровизацията на промишлеността за запазване на позицията на ЕС като световен промишлен лидер; призовава Комисията да придаде конкретно съдържание на своята амбиция за постигане на целта производството да създава 20% от БВП; подчертава в тази връзка потенциала на цифровизацията на промишлеността за връщане на производства чрез намаляване на производствените разходи;

9.  припомня, че създаването на благоприятстваща регулаторна рамка и изграждането на най-съвременна европейска цифрова инфраструктура са от ключово значение за стимулиране на цифровизацията на промишлеността; очаква всички съответни заинтересовани страни да бъдат приканени да играят активна роля;

10.  припомня необходимостта да се използват ресурсите по по-ефективен и отговорен начин; счита, че с тази цел и като двигател на иновациите концепцията за кръгова икономика следва да бъде насърчавана в цялата верига на стойността и най-добрите практики следва да бъдат разпространявани и обменяни между участниците в частната и в обществената сфера;

11.  призовава Комисията да гарантира, че промишлените политики са в съзвучие с принципа на иновациите и че потенциалните въздействия върху научните изследвания и иновациите ще представляват част от оценката на въздействието;

12.  подчертава, че усилията за изграждане на една амбициозна промишлена стратегия на ЕС следва да бъде в съответствие с целите относно климата и енергетиката, договорени в Парижкото споразумение за климата от декември 2015 г.;

13.  подчертава нарастващото значение на морската промишленост и технологиите на синия растеж, както и техния потенциал да се превърнат в нова област на растеж в Европа;

14.  припомня, че следва да се обърне специално внимание на МСП и на укрепването на сътрудничеството между установени предприятия, стартиращи предприятия и разрастващи се предприятия, тъй като това би могло да допринесе за създаването на по-устойчив и конкурентен бизнес модел;

15.  подчертава, че промишлените вериги за създаване на стойност във все по-голяма степен се разпростират в цяла Европа и следователно координирането от страна на ЕС е обосновано и необходимо; призовава Комисията да улесни взаимното обогатяване между различните национални инициативи за цифровизацията на промишлеността, като Industrie 4.0 в Германия, Industrie du Futur във Франция, Smart Industry в Нидерландия, както и много други; призовава за обмен на най-добрите практики в това отношение;

16.  подчертава значението на една ориентирана към бъдещето индустриална политика в целия ЕС, която ще позволи на Комисията по-добре да предвиди социално-икономическите промени и да гарантира конкурентоспособността на промишлените мрежи, включително по-секторен подход; подчертава важността на повишаването на привлекателността на промишления сектор на ЕС за стимулиране на инвестициите;

17.  подчертава, че клъстерите за конкурентоспособност и тяхната специфична организация представляват много полезно решение за обединяване на съответните заинтересовани страни; отправя искане към Комисията да подкрепи тези клъстери и тяхното сътрудничество на европейско равнище, като гарантира участието на МСП, изследователските центрове и университетите на регионално и местно равнище; призовава Комисията да разработи платформи за интелигентна специализация, които насърчават междусекторните и интердисциплинарните връзки; подчертава необходимостта от укрепване на междурегионалното сътрудничество с цел разработване на транснационални възможности;

18.  припомня необходимостта от съгласуваност на всички политики, имащи отношение към научните изследвания и иновациите, международната търговия, околната среда и заетостта; подчертава значението на енергийния съюз при развитието на европейската промишлена политика;

19.  подчертава, че дейностите на трети държави по отношение на сливанията и придобиванията и преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в стратегически важни промишлени отрасли на ЕС биха могли да представляват стратегически риск; счита, че интересите на отделните инвеститори не следва винаги да имат предимство пред обществения интерес на Съюза; призовава Комисията да разработи рамка, която има за цел да се оценяват дейностите на трети държави по отношение на ПЧИ и сливанията и придобиванията спрямо стратегическите съображения на ЕС;

20.  приветства предложението на Комисията относно „създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС“ в съответствие с възобновяването на сътрудничеството в областта на отбраната, предложено от председателя Юнкер; призовава за прилагане на истинска интегрирана европейска политика за отбрана, чиито усилия в научноизследователската и развойната дейност биха могли в крайна сметка да доведат до промишлен скок;

21.  припомня необходимостта от насърчаване на техническите умения в образованието чрез добре проектирани системи за чиракуване въз основа едновременно на академично учене и обучение на работното място по време на работа;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 89.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0009.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0240.

(4)

Данни от Евростат.

(5)

Съобщение на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката – Актуализиране на съобщението за индустриалната политика“ (COM(2012)0582),

(6)

Съобщение на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192).

Правна информация - Политика за поверителност