Forslag til beslutning - B8-0447/2017Forslag til beslutning
B8-0447/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa

  28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0319/2017
  jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

  Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0440/2017

  Procedure : 2017/2732(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0447/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0447/2017
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8-0447/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa

  (2017/2732(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 173 (afsnit XVII) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der omhandler EU's industripolitik og bl.a. henviser til EU-industriens konkurrenceevne,

  –  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582),

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. januar 2014 med titlen "En industriel renæssance i Europa" (COM(2014)0014),

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "Hen imod en blomstrende datadreven økonomi" (COM(2014)0442),

  –  der henviser til Kommissionens forslag af 7. juni 2017 om et europæisk forsvarsindustrielt program med sigte på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri (COM(2017)0294),

  –  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed[1],

  –  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det digitale indre marked"[2],

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle - En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

  –  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af den europæiske industri[3],

  –  der henviser til formand Junckers politiske retningslinjer ”En ny start for Europa: dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring”,

  –  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2016,

  –  der henviser til Rådets konklusioner om en dagsorden for industriel konkurrenceevne, om den digitale omstilling af den europæiske industri og om pakken med teknologier til det digitale indre marked og modernisering af de offentlige tjenester,

  –  der henviser til Rådets konklusioner af 29. maj 2017 om en fremtidig strategi for EU's industripolitik,

  –  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (O-000047/2017 –B8-0319/2017),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at industrien er en nøglesektor for Den Europæiske Union, der opererer i et yderst dynamisk globalt miljø med teknologiske, miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer; der henviser til, at mens den europæiske industriproduktion i 1990’erne tegnede sig for 36 % af den globale produktion, udgør den i dag kun 24 %, samt at dens procentvise andel fortsat falder[4];

  B.  der henviser til, at der er behov for konkrete tiltag og tilskyndelsesforanstaltninger for at nå EU's mål om, at 20 % af Unionens BNP i 2020 skal være baseret på industri[5];

  C.  der henviser til, at den traditionelle økonomi - til trods for at 75 % af værdien af den digitale økonomi kommer herfra - kun i begrænset omfang har integreret digitale teknologier, idet kun 1,7 % af EU's virksomheder udnytter avanceret digital teknologi i fuld udstrækning, og at kun 14 % af SMV'erne anvender internettet som salgskanal; der henviser til, at Europa bør udnytte IKT-sektorens store potentiale med henblik på at digitalisere industrien og fastholde sin globale konkurrenceevne[6];

  D.  der henviser til, at konkurrenceevne og investeringer i EU er afgørende for EU's industri;

  E.  der henviser til, at digitalisering i industriproduktionen vil ændre arbejdsmarkedsefterspørgslen i Europa; der henviser til, at de digitale færdigheder bør øges i samfundet som helhed for at imødekomme denne efterspørgsel;

  F.  der henviser til, at strategien til støtte af digitalisering af industrien bør mobilisere 50 mia. EUR frem til 2021 og er afgørende for den europæiske økonomis konkurrenceevne;

  1.  understreger behovet for en holistisk tilgang, herunder konkrete politikker og foranstaltninger til at genindustrialisere Unionen, der kombinerer konkurrenceevne og bæredygtighed, jobskabelse og inklusion, og som tager hensyn til den strukturelle omlægning af industrisektoren som følge af digital disruption og fremkomsten af nye forretningsmodeller;

  2.  opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udvikle en EU-strategi for en konsekvent og omfattende industripolitik rettet mod Europas genindustrialisering, som bl.a. er baseret på digitalisering (navnlig integrering af intelligente teknologier og robotteknologi i industrielle værdikæder), bæredygtighed, energieffektivitet samt på vedvarende energiressourcer; opfordrer i denne forbindelse til øget konvergens blandt medlemsstaterne; er af den opfattelse, at EU's lovgivningsrammer bør gøre det muligt for virksomhederne at tilpasse sig til ændringerne og træffe foregribende foranstaltninger med henblik på at bidrage til jobskabelse, vækst og regional konvergens;

  3.  glæder sig over Rådets konklusioner af 29. maj 2017, navnlig Rådets opfordring til Kommissionen om senest i foråret 2018 at forelægge en samlet strategi for EU's industripolitik i fremtiden;

  4.  mener, at visse europæiske industrier kunne have fordel af at nå op på en vis kritisk masse for at kunne klare sig i den internationale konkurrence;

  5.  minder om den særlige karakter af visse industrisektorer, som navnlig er kendetegnet ved fremstilling af udstyr med en levetid på op til 50 år, høj kapitalintensitet, stor afhængighed af offentlige indkøb samt en forpligtelse til at overholde meget høje standarder;

  6.  understreger, at det er vigtigt for Unionen at støtte en kvalitativ stigning for europæiske produkter gennem genindustrialiseringsprocesser, navnlig gennem forskning, industri 4.0 og digitalisering, med henblik på at forbedre konkurrenceevnen i Europa;

  7.  minder om, at det er nødvendigt at bevare tilstrækkelige midler til industrien i den næste flerårige finansielle ramme (FFR), navnlig gennem specifikke instrumenter og fonde som de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten (CEF), Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og RP9;

  8.  understreger, at digitalisering af industrien er vigtig for at kunne fastholde Unionens position som global industriel leder; opfordrer Kommissionen til at fylde konkret indhold i sin ambition om at nå produktionsmålet på 20 % af BNP; understreger i lyset heraf hjemtagningspotentialet ved digitalisering af industrien, idet digitalisering vil sænke produktionsomkostningerne;

  9.  minder om, at gunstige retlige rammer samt opbygning af en avanceret europæisk digital infrastruktur er afgørende for at kunne stimulere digitaliseringen af industrien; forventer, at alle relevante aktører vil blive opfordret til at spille en aktiv rolle;

  10.  minder om nødvendigheden af at anvende ressourcerne på en mere effektiv og ansvarlig måde; mener, at princippet om en cirkulær økonomi med dette mål for øje og som en drivkraft for innovation bør fremmes i hele værdikæden, og at bedste praksis bør formidles og udveksles blandt aktørerne i såvel det private som det offentlige rum;

  11.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at industripolitikkerne er i overensstemmelse med "innovationsprincippet", så potentielle indvirkninger på forskning og innovation vil indgå i konsekvensanalysen;

  12.  understreger, at bestræbelserne på at opbygge en ambitiøs industristrategi for Unionen bør være i overensstemmelse med de energi- og klimapolitiske mål, der blev vedtaget i forbindelse med Parisaftalen om klimaændringer fra december 2015;

  13.  understreger den stigende betydning af søfarten og blå vækst og deres potentiale for at blive et nyt vækstområde i Europa;

  14.  minder om, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod små og mellemstore virksomheder og mod at styrke samarbejdet mellem etablerede virksomheder, nystartede virksomheder og vækstvirksomheder, da dette kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig og konkurrencedygtig forretningsmodel;

  15.  understreger, at industrielle værdikæder spredes mere og mere over hele Europa, og at EU-koordinering derfor er berettiget og nødvendig; opfordrer Kommissionen til at fremme krydsbefrugtning mellem de forskellige nationale initiativer inden for digitalisering af industrien, f.eks. Industrie 4.0 i Tyskland, Industrie du Futur i Frankrig, Smart Industry i Nederlandene og mange flere; opfordrer til udveksling af bedste praksis på dette område;

  16.  understreger betydningen af en fremtidsorienteret industripolitik i hele EU, som vil give Kommissionen mulighed for at foregribe samfundsøkonomiske udviklingstendenser bedre og sikre konkurrenceevnen i industrielle netværk, herunder en mere sektorbaseret tilgang; understreger betydningen af at styrke EU's industrisektors tiltrækningskraft for at kunne stimulere investeringer;

  17.  understreger, at konkurrenceevnefremmende klynger og deres særlige organisation er en meget nyttig løsning til at bringe relevante aktører sammen; anmoder Kommissionen om at støtte disse klynger og deres samarbejde på europæisk plan og dermed sikre inddragelsen af SMV'er, forskningscentre og universiteter på regionalt og lokalt plan; opfordrer Kommissionen til at udvikle platforme for intelligent specialisering, som tilskynder til tværsektorielle og tværfaglige forbindelser; understreger behovet for at styrke det interregionale samarbejde med henblik på at udvikle transnationale muligheder;

  18.  minder om behovet for konsekvens i alle politikker, der relaterer til forskning og innovation, international handel, miljø og beskæftigelse; understreger energiunionens betydning i forbindelse med udviklingen af en europæisk industripolitik;

  19.  understreger, at aktiviteter i form af fusioner og overtagelser og udenlandske direkte investeringer fra tredjelande i strategisk vigtige industrier i Unionen vil kunne udgøre en strategisk risiko; er af den opfattelse, at individuelle investorers interesser ikke altid bør have forrang for Unionens almene interesser; opfordrer Kommissionen til at udvikle en ramme for vurdering af tredjelandes aktiviteter i form af direkte udenlandske investeringer og fusioner og overtagelser holdt op imod Unionens strategiske overvejelser;

  20.  glæder sig over Kommissionens forslag om "oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri", der er i tråd med den genoplivning af forsvarssamarbejdet, som Kommissionens formand Juncker har foreslået; opfordrer til gennemførelse af en virkelig integreret europæisk forsvarspolitik, hvis bestræbelser inden for forskning og udvikling på sigt vil kunne føre til et industrielt opsving;

  21.  minder om behovet for at fremme tekniske færdigheder i uddannelserne gennem veltilrettelagte faglige uddannelsesforløb, som bygger på såvel teoretisk skoleundervisning som praktisk jobtræning i en virksomhed;

  22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.